Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 788

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 48. §)
Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar
Valsts sociālo pabalstu likuma
17. panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, piemaksas pie valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta personai ar I un II invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Lai saņemtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

2.1. rakstisku pieprasījumu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē (www.vsaa.gov.lv) ievietoto veidlapu). Pieprasījumā norāda šādas ziņas:

2.1.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

2.1.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

2.1.3. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

2.1.4. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs vai norāde par pabalsta izmaksu (piegādi) dzīvesvietā;

2.1.5. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieprasīšanas pamatojums (pabalsts tiek pieprasīts sakarā ar invaliditāti, sakarā ar apgādnieka zaudējumu vai sakarā ar vecuma sasniegšanu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju);

2.1.6. apgādnieka zaudējuma gadījumā – apgādājamā bērna vai bērnu vārds, uzvārds un personas kods un mirušā apgādnieka vārds, uzvārds un personas kods;

2.1.7. pieprasījumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits;

2.2. vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 20 gadiem un mācās ārvalsts izglītības iestādē;

2.3. augstskolas izziņu, ja pabalstu pieprasa apgādībā bijušai personai, kura nav vecāka par 24 gadiem un kura studē augstskolā pilna laika klātienē un mācās ārvalsts izglītības iestādē.

3. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

4. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā, 21. un 26. punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā persona iesniedz likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 26.1 pantā noteiktajā kārtībā.

5. Ārvalstī iegūtu izglītības dokumentu, kas apliecina personas izglītības iegūšanas faktu vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, pielīdzina Latvijā izsniegtajai vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes vai augstskolas izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

5.1. ārvalstī iegūts izglītības dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvusi izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē);

5.2. ārvalstī iegūtajam izglītības dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanu;

5.3. persona, kurai izsniegts ārvalstī iegūts izglītības dokuments, ir ievērojusi normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteikto kārtību.

6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) informāciju par invaliditātes noteikšanu personai elektroniski (ne retāk kā reizi nedēļā) iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja informāciju par invaliditātes noteikšanu personai elektroniski iesniegt nav iespējams, izziņu par invaliditātes noteikšanu komisija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz papīra formā.

7. Par Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 3. punktā minēto personu, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un turpina iegūt izglītību, Izglītības un zinātnes ministrija reizi divās nedēļās elektroniski sniedz informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi, klasi vai kursu.

8. Personai vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kura mācās, pabalsta izmaksu pārtrauc:

8.1. ar 1. jūliju, ja persona mācās izlaiduma klasēs vai kursos;

8.2. ar dienu, kad persona pārtrauc mācības;

8.3. ar 1. septembri, ja šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētā izziņa vai šo noteikumu 7. punktā minētā informācija par kārtējo mācību gadu līdz 15. septembrim nav iesniegta.

9. Personai vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kurai pabalsta izmaksa tika pārtraukta saskaņā ar šo noteikumu 8.1. vai 8.3. apakšpunktu, bet kura turpina mācības, pēc šo noteikumu 2.2. vai 2.3. apakšpunktā minētās izziņas vai šo noteikumu 7. punktā minētās informācijas saņemšanas pabalsta izmaksu atjauno ar dienu, kad persona atsākusi mācīties, pieskaitot neizmaksāto pabalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem.

10. Dokumentus par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izskata un lēmumu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

11. Personai ar I un II invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, piemaksu pie valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju par personas nodarbinātības faktu iepriekšējā mēnesī.

12. Piemaksas apmēru pie valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta personai ar I un II invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina proporcionāli dienām, kurās persona iepriekšējā mēnesī nav bijusi nodarbināta.

13. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un piemaksu pie valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta personai ar I un II invaliditātes grupu, ja tā nav nodarbināta, sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

14. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu bez maksas ieskaita pabalsta saņēmēja kontā vai pēc saņēmēja pieprasījuma par maksu piegādā viņa dzīvesvietā saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 17. panta trešo daļu.

15. (Svītrots no 01.07.2022. ar MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 300; sk. 29.1 punktu)

16. Ja Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 3. punktā minētā persona stājas laulībā, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar laulībā stāšanās dienu.

17. Ja iestājas Valsts sociālo pabalstu likuma 20. panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā minētie apstākļi, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar dienu, kad apstākļi ir iestājušies.

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

18. Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs ievietots pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un saņem valsts finansētu pakalpojumu, pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieprasījumu piecu darbdienu laikā sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju (personas vārds, uzvārds, personas kods, datums, kad persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā).

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 300 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.11.2022., sk. 29.2 punktu)

19. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vainas dēļ personai piešķirtais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nav izmaksāts noteiktajā termiņā, attiecīgo pabalsta summu izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

20. Ja pabalsta saņēmēja vainas dēļ valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir saņemts nepamatoti, pabalsta saņēmējs atmaksā attiecīgo summu labprātīgi vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to atgūst atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajai kārtībai par pārmaksu atgūšanu.

21. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē (www.vsaa.gov.lv) ievietoto veidlapu). Pieprasījumā norāda šādas ziņas:

21.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

21.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

21.3. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

21.4. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs;

21.5. mirušā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums.

22. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

23. Dokumentus par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, pieņem 10 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

24. Apbedīšanas pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

25. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un apbedīšanas pabalstu, ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

26. Lai saņemtu aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta summu, pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē (www.vsaa.gov.lv) ievietoto veidlapu). Pieprasījumā norāda šādas ziņas:

26.1. pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds;

26.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

26.3. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

26.4. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs;

26.5. mirušā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums.

27. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

28. Laikposmā līdz 2021. gada 30. aprīlim Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta un piemaksas izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta un piemaksas piešķiršanas brīdī jau bijis zināms pabalsta un piemaksas izmaksas pārtraukšanas termiņš).

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204. nr.; 2010, 77. nr.; 2013, 173. nr.; 2014, 6. nr.; 2019, 251. nr.).

29.1 Grozījums, kas paredz svītrot šo noteikumu 15. punktu, stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

29.2 Grozījums šo noteikumu 18. punktā stājas spēkā 2022. gada 1. novembrī.

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

30. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 788Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2020. OP numurs: 2020/247.36
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
319697
{"selected":{"value":"01.11.2022","content":"<font class='s-1'>01.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2022","iso_value":"2022\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-31.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2022","iso_value":"2022\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-19.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)