Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 699

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 16. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.6. specifisko atbalsta mērķi "Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir izveidot transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu, kas veicinās satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību un attīstīs intelektisko transporta sistēmu lietotnes un pakalpojumus, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, braukšanas komfortu, samazinātu ceļu satiksmes dalībnieku ceļā pavadīto laiku un uzlabotu sabiedrības mobilitāti.

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki, valsts operatīvie dienesti (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policija), transporta sistēmu pārvaldītāji (pašvaldības, sabiedriskā transporta operatori) un intelektisko transporta sistēmu pakalpojumu sniedzēji.

4. Specifisko atbalstu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim, sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

4.1. iznākuma rādītājs – izveidots transporta nozares informācijas nacionālais piekļuves punkts;

4.2. rezultāta rādītājs – transporta nozares informācijas nacionālajā (valsts) piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju skaits – 20 datu kategorijas.

5. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Atbildīgās iestādes funkcijas specifiskā atbalsta īstenošanai pilda Satiksmes ministrija.

7. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 5 882 353 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 5 000 000 euro un valsts budžeta finansējums nav mazāks kā 882 353 euro.

8. Maksimālais attiecināmā Kohēzijas fonda finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

II. Prasības projekta iesniedzējam

9. Projekta iesniedzējs ir Satiksmes ministrija, kuras vārdā atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam un Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 5.27. apakšpunktam darbojas valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", kas veic Satiksmes ministrijas kā Eiropas Savienības fondu projekta iesniedzējas funkcijas.

10. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām projekta iesniegumu sagatavo un sadarbības iestādē iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam, un pievieno veikto izmaksu un ieguvumu analīzi. Pēc projekta apstiprināšanas finansējuma saņēmēja funkcijas tiek deleģētas valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi".

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

11. Specifiskā atbalsta īstenošanai atbalstāmās darbības ir transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide, lai radītu intelektisko transporta sistēmu infrastruktūras pamatu Latvijā un nodrošinātu esošu un jaunieviestu pakalpojumu integrāciju transporta sistēmā.

12. Specifiskā atbalsta īstenošanai plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

12.1. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), tai skaitā tehniski ekonomiskā pamatojuma, detalizētas analīzes par transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveidi un izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas;

12.2. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, ņemot vērā, ka:

12.2.1. tās nepārsniedz 56 580 euro kalendāra gadā;

12.2.2. attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);

12.3. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba vai uzņēmuma līguma pamata, ievērojot, ka attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze noteiktā laikposmā (vismaz viens mēnesis), ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu:

12.3.1. atbalsta procesu speciālistu izmaksas;

12.3.2. biznesa procesu analītiķa izmaksas;

12.3.3. informācijas sistēmu analītiķa izmaksas;

12.3.4. informācijas sistēmu arhitekta izmaksas;

12.3.5. testētāju izmaksas;

12.3.6. risinājumu (platformas, pakalpojumu) attīstības veicēja izmaksas;

12.3.7. procesu koordinatora izmaksas;

12.4. projekta ietvaros pilnveidojamo informācijas sistēmu audita izmaksas;

12.5. projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādes izmaksas (tai skaitā autoruzraudzības izmaksas):

12.5.1. biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrādes izmaksas;

12.5.2. informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas;

12.6. datu kvalitātes uzlabošanas izmaksas;

12.7. datņu transformācijas izmaksas;

12.8. informācijas sistēmu izstrādes vai iegādes izmaksas:

12.8.1. informācijas sistēmas programmatūras izstrādes vai iegādes izmaksas, tai skaitā izvēlētajai izstrādes metodei atbilstošas dokumentācijas izstrādes izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar saskarnes izveidi datu apmaiņai ar ārējām sistēmām (tostarp informācijas sistēmu savietotājiem);

12.8.2. sērijveida programmatūras iegādes izmaksas, tai skaitā licenču atjauninājumu iegādes izmaksas licenču darbības periodā, kas nepārsniedz piecus gadus;

12.8.3. programmatūras lietotāja un administratora lietošanas atbalsta materiālu izstrādes un apmācību izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar izstrādāto un iegādāto programmatūru;

12.9. informācijas sistēmas ieviešanas izmaksas līdz tās darbības uzsākšanai:

12.9.1. datu migrācijas (tostarp nodrošinot informācijas sistēmu savstarpējo integrēšanu) izmaksas;

12.9.2. informācijas sistēmas administratoru un lietotāju apmācību izmaksas;

12.9.3. informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas;

12.9.4. projekta ietvaros izveidotās informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas no tās izstrādes brīža, lai projekta īstenošanas laikā nodrošinātu informācijas sistēmas darbību projekta aktivitāšu apjomā;

12.10. infrastruktūras iegādes un uzstādīšanas izmaksas:

12.10.1. informācijas sistēmu infrastruktūras aprīkojuma iegādes izmaksas;

12.10.2. izmantoto datu centru pielāgošanas izmaksas;

12.10.3. informācijas sistēmas administratoru tehnoloģisko iekārtu iegādes izmaksas;

12.10.4. iegādātās infrastruktūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas;

12.10.5. iegādātās infrastruktūras administratoru un lietotāju apmācību izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar iegādāto infrastruktūru;

12.10.6. iegādātās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas līdz tās ieviešanai ekspluatācijā vai infrastruktūras darbības nodrošināšanai līdz projekta īstenošanas beigu termiņam, ja ieviešana ekspluatācijā notiek pēc projekta beigu termiņa;

12.11. informācijas sistēmas programmatūras izstrādes vai iegādes un ieviešanas kvalitātes kontroles (tai skaitā vispusīgās testēšanas) izmaksas;

12.12. lietotāju vajadzību analīzes izmaksas;

12.13. projekta īstenošanai nepieciešamie autortiesību maksājumi;

12.14. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

13. Specifiskā atbalsta īstenošanā iepirkumos ir atbalstāma vides prasību integrācija (zaļais publiskais iepirkums).

14. Šo noteikumu 12. punktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 12.2. un 12.3. apakšpunktā minētajām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.

16. Specifiskā atbalsta īstenošanā radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst šo noteikumu 12. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk kā 2020. gada 28. janvārī.

IV. Specifiskā atbalsta un projekta īstenošanas nosacījumi

17. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

17.1. veic izdevumus no valsts budžeta apakšprogrammas 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" līdzekļiem pirms projekta apstiprināšanas;

17.2. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

17.3. nodrošina nepieciešamos līdzekļus projektā radīto vērtību uzturēšanai piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

17.4. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem un nodrošina vienotu metodoloģiju rādītāju uzskaitei projektos;

17.5. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

17.6. ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

17.7. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

17.8. nodrošina, ka projekta ietvaros izstrādātā programmatūra ir pieejama visām valsts pārvaldes iestādēm ar tiesībām to brīvi kopēt, izmantot, mainīt un uzlabot valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām. Pamatotus izņēmumus brīvas kopēšanas, izmantošanas un izmaiņu tiesību prasībās finansējuma saņēmējs saskaņo ar valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju.

18. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

18.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā neievēro projektā noteiktos termiņus, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt projekta iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

18.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

19. Projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

20. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 699Pieņemts: 24.11.2020.Stājas spēkā: 04.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 234, 03.12.2020. OP numurs: 2020/234.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
319156
04.12.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)