Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 709

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 76 9. §)
Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likuma
2. pantu
un 15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta par dīkstāvi sniegšanai nodokļu maksātājiem:

1.1. darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai, kā arī darbiniekiem – atlīdzības kompensēšanai šajos noteikumos noteiktajos gadījumos;

1.2. pašnodarbinātām personām (fiziskām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas) vai individuālajiem komersantiem (turpmāk – pašnodarbinātas personas) – to ienākumu kompensēšanai;

1.3. patentmaksātājiem – atlīdzības kompensēšanai.

(Grozīts ar MK 19.01.2021. noteikumiem Nr. 41)

2. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai, kā arī pašnodarbināto personu ienākumu kompensēšanai (turpmāk – atbalsts par dīkstāvi). Atbalstu par dīkstāvi izmaksā:

2.1. saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā noteikto kārtību darbiniekiem, kuri netiek nodarbināti, par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – saimnieciskās darbības ierobežojumi);

2.2. saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā noteikto kārtību pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir samazinājušies šo noteikumu 3. vai 3.2 punktā noteiktajā apmērā laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi;

2.3. saskaņā ar šo noteikumu III1 nodaļā noteikto kārtību šo noteikumu 21.1 punktā minētajiem darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem skaistumkopšanas nozarē to atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai kā atbalstu no 2021. gada 1. janvāra līdz tiesību aktos noteiktā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas aizlieguma atcelšanai.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.02.2021. noteikumiem Nr. 139)

3. Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 724; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29; grozījums par punkta papildināšanu aiz vārdiem un skaitļa "samazinājušies ne mazāk kā par 20 %" ar vārdiem "un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem" stājas spēkā 16.03.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

3.1 Šo noteikumu 3. un 3.2 punktā minētie kritēriji nav attiecināmi uz šo noteikumu 21.1 punktā minētajiem subjektiem. Uz atbalstu skaistumkopšanas nozarē par dīkstāvi no 2021. gada 1. janvāra nav attiecināma šo noteikumu II un III nodaļa.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.02.2021. noteikumiem Nr. 139)

3.2 Atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(MK 26.02.2021. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

3.3 Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu kritumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

(MK 26.02.2021. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

II. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu darba devēja dīkstāves periodā

4. Lai pieteiktos atbalstam par dīkstāvi, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju un līdz 2021. gada 15. jūlijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju. Vienlaikus ar iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29)

5. Darba devējs iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

5.1. darba devēja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

5.2. darbinieka dīkstāves periods;

5.3. informācija par šo noteikumu 3. punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

5.3.1 informācija par šo noteikumu 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

5.4. informācija par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dīkstāves periods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);

5.5. apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā;

5.6. apliecinājums, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma.

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29; MK 26.02.2021. noteikumiem Nr. 139; 5.3. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.03.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

6.1. darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne mazāk kā 500 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi;

6.2. mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajiem datiem), bet ne mazāk kā 500 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi;

6.3. personām, kuras šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajā laikposmā atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk kā 500 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi.

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29; MK 19.01.2021. noteikumiem Nr. 41; sk. 27. punktu)

7. Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

8. Darba devējs ir tiesīgs izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 6. punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

9. Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu par dīkstāvi izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Darbinieku par atbalsta izmaksu informē darba devējs.

10. Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, atbalstu par dīkstāvi piešķir šo noteikumu 6. un 16. punktā minētajā apmērā, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību, bet ne mazāk kā 500 euro un ne vairāk kā 1000 euro pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29; sk. 27. punktu)

10.1 Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, atbalsts par dīkstāvi darbiniekam šo noteikumu 10. punktā minētajā minimālajā apmērā ir piešķirams tikai pie viena no darba devējiem vai vienā no nodarbinātības formām. Pārējos gadījumos atbalstu par dīkstāvi piešķir šo noteikumu 6. un 16. punktā minētajā apmērā, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību un šo noteikumu 10. punktā minēto minimālo un maksimālo apmēru pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

11. Darbiniekam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts atbalsts. Piemaksu pārskaita uz darbinieka kontu, kurā tiek pārskaitīts atbalsts. Valsts ieņēmumu dienests informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi.

12. Valsts ieņēmumu dienests atbalstu par dīkstāvi nepiešķir:

12.1. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;

12.2. ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas) vai ja tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;

12.3. ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;

12.4. darba devēja padomes locekļiem;

12.5. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;

12.6. darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;

12.7. darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;

12.8. darbiniekiem, kuri darba tiesiskās attiecības uzsākuši pēc 2020. gada 1. novembra;

12.9. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 5.3. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

12.10. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29; MK 26.02.2021. noteikumiem Nr. 139; 12.9. apakšpunkts stājas spēkā 16.03.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

13. Laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi, darbiniekam neapmaksā slimības pabalstu. Pašvaldība piešķirto pabalstu krīzes situācijā pārtrauc izmaksāt vai nepiešķir ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā personai izmaksāts atbalsts par dīkstāvi. Valsts ieņēmumu dienests informē attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi.

III. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem

14. Lai pieteiktos atbalstam par dīkstāvi, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju un līdz 2021. gada 15. jūlijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju.

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29)

15. Pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

15.1. vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;

15.2. apliecinājums, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darba nespējas periodā;

15.3. informācija par šo noteikumu 3. punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

15.4. informācija par šo noteikumu 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 724; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29; MK 26.02.2021. noteikumiem Nr. 139; 15.3. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.03.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

16. Atbalstu par dīkstāvi pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, nosaka šādā apmērā:

16.1. pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, – 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības par 2020. gada trešo ceturksni (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām), bet ne mazāk kā 500 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi;

16.2. pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, – 50 % apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 500 euro un ne vairāk kā 1000 euro par kalendāra mēnesi;

16.3. patentmaksas maksātājam – 500 euro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 724; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29; MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 85)

17. Atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam.

18. Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu par dīkstāvi izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz iesniegumā norādīto kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.

19. Pašnodarbinātai personai, kura saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru pašnodarbinātai personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, ja minētā piemaksa par katru bērnu nav piešķirta atbilstoši šo noteikumu 11. punktam. Patentmaksātājam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, ja minētā piemaksa par katru bērnu nav piešķirta atbilstoši šo noteikumu 11. punktam. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts atbalsts. Piemaksu pārskaita uz pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, kurā tiek pārskaitīts atbalsts. Valsts ieņēmumu dienests informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi.

20. Valsts ieņēmumu dienests atbalstu par dīkstāvi nepiešķir:

20.1. ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;

20.2. ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;

20.3. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;

20.4. pašnodarbinātām personām, kuras saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros;

20.5. ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;

20.6. ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2020. gada 1. novembra;

20.7. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 15.3. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

20.8. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 15.4. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 29; MK 26.02.2021. noteikumiem Nr. 139; 20.7. apakšpunkts stājas spēkā 16.03.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

21. Laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi, pašnodarbinātajai personai neapmaksā slimības pabalstu. Pašvaldība piešķirto pabalstu krīzes situācijā pārtrauc izmaksāt vai nepiešķir ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā personai izmaksāts atbalsts par dīkstāvi. Valsts ieņēmumu dienests informē attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi.

III1. Subjekti un kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu par dīkstāvi skaistumkopšanas nozarē

(Nodaļa MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.1 Tiesības uz atbalstu par dīkstāvi par šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto periodu ir:

21.1 1. darbiniekam, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja – juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas, kas minētajā periodā sniedza friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts, publiskās lietošanas peldbaseina pakalpojumus (turpmāk – skaistumkopšanas pakalpojumi). Lai konstatētu darbinieka nodarbinātības faktu 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, kā arī to, ka skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu, Valsts ieņēmumu dienests izmanto tā rīcībā un Veselības inspekcijas rīcībā esošos datus;

21.1 2. pašnodarbinātai personai, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī, vai patentmaksātājam, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī. Lai konstatētu saimnieciskās darbības reģistrēšanas faktu 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī vai to, ka patents bija spēkā 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī, kā arī to, ka skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu par minēto periodu, Valsts ieņēmumu dienests izmanto tā rīcībā un Veselības inspekcijas rīcībā esošos datus.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.2 Lai pieteiktos atbalstam par dīkstāvi par 2021. gada janvāri, šo noteikumu 21.1 punktā minētās personas līdz 2021. gada 15. februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Par katru kalendāra mēnesi, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, iesniegumu iesniedz līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.3 Iesniegumā norāda šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.4 Atbalstu par dīkstāvi šo noteikumu 21.1 1. apakšpunktā minētajām personām, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

21.4 1. darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, bet ne vairāk kā 1000 euro;

21.4 2. mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada trešo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku) atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajiem datiem), bet ne vairāk kā 1000 euro;

21.4 3. personām, kuras janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 70 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne vairāk kā 1000 euro.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.5 Atbalstu par dīkstāvi šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajām personām, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, nosaka šādā apmērā:

21.5 1. pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā – 70 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 euro;

21.5 2. pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, – 50 % apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 euro;

21.5 3. patentmaksas maksātājam (ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents) – 500 euro.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.6 Ja atbalsta apmērs, nosakot to atbilstoši šo noteikumu 21.4 vai 21.5 punktā minētajai aprēķināšanas kārtībai, ir mazāks par 500 euro, tad atbalsts par dīkstāvi šo noteikumu 21.1 punktā minētajām personām ir 500 euro.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.7 Darbiniekam atbalstu par dīkstāvi nosaka proporcionāli dīkstāves periodam (kamēr netiek atcelts tiesību aktos noteiktais aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus).

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.8 Ja šo noteikumu 21.1 punktā minētās personas ir nodarbinātas dažādās nodarbinātības formās, atbalsts par dīkstāvi šo noteikumu 21.6 punktā minētajā apmērā ir piešķirams tikai pie viena no darba devējiem vai vienā no nodarbinātības formām. Pārējos gadījumos atbalstu par dīkstāvi piešķir šo noteikumu 21.4 un 21.5 punktā minētajā apmērā, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību un šo noteikumu 21.6 punktā minēto minimālo un 21.4 un 21.punktā minēto maksimālo apmēru pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.9 Darbiniekam vai pašnodarbinātai personai, kura saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums (piemaksu piešķir tikai vienā nodarbinātības formā). Patentmaksātājam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, ja minētā piemaksa par katru bērnu nav piešķirta citā nodarbinātības formā. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts atbalsts. Piemaksu pārskaita uz darbinieka, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, kurā tiek pārskaitīts atbalsts. Valsts ieņēmumu dienests informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts atbalsts par dīkstāvi.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

21.10 Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu par dīkstāvi izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz iesniegumā norādīto kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Par darbiniekam izmaksāto atbalstu par dīkstāvi tiek paziņots arī tā darba devējam.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

22. Valsts ieņēmumu dienests publicē savā tīmekļvietnē to darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši atbalstu par dīkstāvi.

23. Summa, ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts un atbalsts, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos", darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 euro par kalendāra mēnesi.

24. Darbinieks, kas saņem saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto atbalstu, nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos".

25. Patentmaksātājs par atbalsta periodu nemaksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

26. Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai par vienu kalendāra gadu, kas ietilpst laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par atbalsta perioda ilgumu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

27. Šo noteikumu 6. un 10. punktā, kā arī 16.1. un 16.2. apakšpunktā minētā atbalsta minimālais apmērs par 2020. gada kalendāra mēnešiem darba devējam par darbinieku un pašnodarbinātajai personai ir 330 euro.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 29 redakcijā)

28. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētā atbalsta apmērs par 2020. gada kalendāra mēnešiem patentmaksātājam ir 400 euro.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 29 redakcijā)

29. Šo noteikumu 5.3. un 15.3. apakšpunktā minēto prasību attiecībā uz pamatojumu ieņēmumu samazinājuma saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2021. gada 15. martam.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 29 redakcijā; punkts stājas spēkā 16.03.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

30. Ja nodokļu maksātājam ar 2021. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms, atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, nosaka atbilstoši nodokļu maksāšanas režīmam, kāds bija līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 19.01.2021. noteikumu Nr. 41 redakcijā)

31. Lai atbalstu par dīkstāvi par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim saņemtu darbinieki, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs ir tiesīgs līdz 2021. gada 31. martam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu.

(MK 26.02.2021. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 709Pieņemts: 24.11.2020.Stājas spēkā: 28.11.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 230B, 27.11.2020. OP numurs: 2020/230B.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
319073
{"selected":{"value":"16.03.2021","content":"<font class='s-1'>16.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.03.2021","iso_value":"2021\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2021","iso_value":"2021\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2021.-15.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2021","iso_value":"2021\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2021.-14.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.01.2021","iso_value":"2021\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2021.-05.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2021","iso_value":"2021\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2021.-22.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2020","iso_value":"2020\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2020.-14.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2020","iso_value":"2020\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2020.-01.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.03.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)