Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Gulbenē 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 9, 9. §)
Kārtība, kādā tiek sniegts Gulbenes novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
26. panta 4. daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta 3. daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – PAŠVALDĪBAS) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk tekstā – studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk tekstā – Kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.

PAŠVALDĪBAS sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.

2. Tiesības uz PAŠVALDĪBAS galvojumu KREDĪTA saņemšanai ir personai no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

PAŠVALDĪBAS galvojumu viena persona var saņemt tikai vienas studiju programmas apguvei.

3. Papildus 2. punktā noteiktajām prasībām personai ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Gulbenes novadā un sekmīgi jāapgūst valsts akreditētas studiju programmas.

4. Galvojumu izsniedz, pamatojoties uz Gulbenes novada domes lēmumu un vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par galvojumu, ko slēdz Gulbenes novada domes priekšsēdētājs un studējošais. Pēc Vienošanās noslēgšanas domes priekšsēdētājs slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā studējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība

7. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:

7.1. studējošā pieteikums par galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīves vietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju gadu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru;

7.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta procentu likmi;

7.3. izziņa par savu deklarēto dzīvesvietu, par atbilstību PAŠVALDĪBAS noteiktajam trūcīgās ģimenes (personas) statusam (ja periods, kurā noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, beidzas laikā, kad tiek izskatīts jautājums par galvojuma sniegšanu, galvojuma ņēmējam atkārtoti jāiesniedz izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam);

7.4. studējošā apliecinājums, ka:

7.4.1. STUDĒJOŠAJAM nav radinieku – vecāku, brāļu, māsu, kas var sniegt galvojumu;

7.4.2. STUDĒJOŠAJAM vai viņa vecākiem nav nekustamā īpašuma vai vērtspapīru, kas varētu būt kredīta nodrošinājums;

7.5. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm, kā arī ar apstiprinājumu par tiesībām ņemt kredītu;

7.6. vienošanās (ja tāda ir) kopija ar darba devēju – Gulbenes novada domi vai tās iestādi, par darba nodrošinājumu pēc studiju beigšanas;

7.7. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

8. Priekšroka galvojuma saņemšanai tiek dota STUDĒJOŠAJAM, kurš ir noslēdzis vienošanos ar Gulbenes novada domi vai tās iestādi par darba nodrošinājumu pēc studiju pabeigšanas.

9. Pieteikumus GALVOJUMA saņemšanai kopā ar pievienotajiem dokumentiem pieņem PAŠVALDĪBAS sekretārs. Pieteikumus izvērtē domes Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komiteja (turpmāk – KOMITEJA).

10. KOMITEJA sniedz atzinumu par kredīta galvojuma piešķiršanu un sagatavo vienošanās projektu par galvojuma saņemšanu.

11. KOMITEJA mēneša laikā izskata un izvērtē studējošo pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un sagatavo Gulbenes novada domes lēmuma projektu par galvojuma sniegšanu un iesniedz to izskatīšanai domes Finanšu komitejā.

12. Ja studējošais iesniedzis pieteikumu, kuram nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, KOMITEJAI ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, KOMITEJAI ir tiesības paziņot, ka galvojuma pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.

13. STUDĒJOŠO var uzaicināt uz KOMITEJAS sēdi un Gulbenes novada domes sēdi, kur tiks izskatīts jautājums par galvojuma sniegšanu. KOMITEJAI un Gulbenes novada domes deputātiem ir tiesības uzdot studējošajam jautājumus, kas saistīti ar galvojuma sniegšanu un kredīta ņemšanu. Gulbenes novada dome, ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai arī lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.

14. Pēc labvēlīga Gulbenes novada domes lēmuma pieņemšanas domes priekšsēdētājs paraksta KOMITEJAS sagatavoto Vienošanos starp STUDĒJOŠO un PAŠVALDĪBU par galvojuma saņemšanu.

15. Pēc Vienošanās noslēgšanas KOMITEJA sagatavo KREDĪTA galvojuma līgumu ar konkrētu kredītiestādi, kuru paraksta kredītiestādes pilnvarots pārstāvis un Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

III. Nobeiguma noteikumi

16. Par galvojuma sniegšanas atteikumu studējošajam tiek paziņots rakstveidā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. KOMITEJAS faktisko rīcību personai ir tiesības apstrīdēt Gulbenes novada domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18. Gulbenes domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Sēdes vadītāja S. Duļbinska
1. pielikums

APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes 2009. gada 10. septembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 9. §)
Vienošanās par galvojumu studiju kredīta saņemšanai Nr.___

Gulbenē, 2009. gada __._________

Gulbenes novada dome, reģ. Nr.___________, turpmāk tekstā – Galvinieks, kuru pārstāv domes priekšsēdētājs _______________, kurš darbojas saskaņā ar Gulbenes novada domes 2009. gada 17. jūlija saistošiem noteikumiem Nr. 1 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums", no vienas puses, un,

_______________________________________, personas kods______________, dzīvo _____ ____________________, Gulbenes novads, turpmāk tekstā – Galvojuma ņēmējs, no otras puses, noslēdz sekojošo vienošanos:

1. Vienošanās priekšmets

Galvinieks, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 200__. gada __.______lēmumu "Par _______" sniedz galvojumu par parāda saistībām, ko Galvojuma ņēmējs uzņemas studiju kredīta (turpmāk tekstā – Kredīts) saņemšanai no (turpmāk tekstā – Banka) saskaņā ar starp Banku un Galvojuma ņēmēju noslēgto (turpmāk tekstā – Galvenais līgums).

2. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība

2.1. Galvojuma ņēmējs uzņemas pret Galvinieku visas saistības, kas izriet no Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Galvojuma ņēmējs garantē, ka viņš izpildīs visas Galvenā līgumā uzņemtās saistības.

2.3. Galvinieks apņemas uzņemties Galvojuma ņēmēja saistības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izsniegto galvojumu un šo Vienošanos.

2.4. Galviniekam ir regresa tiesības pret Galvojuma ņēmēju par visu summu, ko Galvinieks ir samaksājis sakarā ar Bankas prasījumu par Galvenā līguma izpildi.

2.5. Galvojuma ņēmējs apņemas 10 dienu laikā rakstiski sniegt Galviniekam vispusīgu informāciju, t.sk. par izmaiņām iesniegtajos dokumentos, dzīves vietas maiņu, trūcīgās ģimenes statusa zaudēšanu, par maksātnespēju, par studiju pabeigšanu un pārtraukšanu, par aizdevuma summas dzēšanu, par Galvenajam līgumam pievienotā parāda atmaksas grafika izpildi, par izmaiņām Galvenajā līgumā u.c. 

Galvojuma ņēmējs atbild Galviniekam par sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.

2.6. Galvojuma ņēmējs apņemas Vienošanās darbības laikā bez Galvinieka piekrišanas neatsavināt un nedāvināt savu zemesgrāmatā reģistrēto nekustamo īpašumu un savus CSDD reģistrētos transporta līdzekļus.

2.7. Galvojuma ņēmējs apņemas pārskaitīt visu viņam pienākošo darba samaksu un citus jebkādus ienākumus uz Bankas kontu un nodrošināt šajā kontā Galvenajā līguma noteikto maksājumu veikšanai naudas līdzekļus nepieciešamajā apjomā, kā to paredz Galvenais līgums.

2.8. Galvinieka galvojums samazinās par summu, kas tiek dzēsta bankā jebkuru iemeslu dēļ. Galvojums izbeidzas ar ikvienu notikumu, kas atsvabina Galvojuma ņēmēju.

2.9. Galvinieks ir tiesīgs kontrolēt Vienošanās izpildi, pieprasīt un saņemt jebkuru informāciju un jebkurus dokumentus, kas skar Vienošanos.

2.10. Gadījumā, ja Galvojuma ņēmējs nepilda saistības sakarā ar Galveno līgumu un Vienošanos, Galvinieks bez Galvojuma ņēmēja sevišķas piekrišanas sniedz informāciju par parādu Studiju fondam publicēšanai tīklā "Internet", Latvijas Bankas Parādnieku reģistram, kā arī jebkurā veidā publisko ziņas par saistību nepienācīgu izpildi.

2.11. Galviniekam ir tiesības prasīt Galvojuma ņēmējam pēc studiju pabeigšanas vismaz __ gadus nostrādāt kādā no Gulbenes novada pašvaldības struktūrvienībām vai iestādēm.

3. Vienošanās termiņš

3.1. Vienošanās stājas spēkā ar Galvojuma līguma starp Galvinieku un Banku parakstīšanas brīdi.

3.2. Vienošanās darbojas līdz pilnīgai no Galvenā līguma un Vienošanās izrietošo saistību izpildei.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Strīdus, kas rodas par Vienošanos vai tās izpildi, puses risina pārrunu ceļā, bet ja netiek panākta vienošanās, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. Galviniekam ir tiesības iesniegt Latvijas Republikas tiesu iestādēs pieteikumu par Vienošanās saistību bezstrīdus piespiedu izpildi.

4.2. Visus jautājumus, kas nav atrisināti Vienošanā, reglamentē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

4.3. Vienošanās 1. punktā norādītā Līguma Bankas apliecināta kopija un Galvojuma līgums ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

4.4. Visiem Vienošanās grozījumiem jābūt noformētiem rakstveidā un pušu parakstītiem.

4.5. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Galvinieka un otrs pie Galvojuma ņēmēja.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

GALVINIEKS:

GALVOJUMA ŅĒMĒJS:

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek sniegts Gulbenes novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 10.09.2009.Stājas spēkā: 15.12.2009.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 5(5), 14.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318788
15.12.2009
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)