Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Gulbenē 2011. gada 29. decembrī
Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums
APSTIPRINĀTI
Gulbenes novada domes
2011. gada 29. decembra sēdē Nr. 18, 42. §

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu,
43. panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu,
16. pantu, Tūrisma likuma 8. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" (turpmāk – aģentūra) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – domes) izveidota iestāde. Aģentūras pārraudzību veic pašvaldības dome.

2. Aģentūras darbības mērķis ir attīstīt tūrismu pašvaldības administratīvajā teritorijā, īstenojot novada tūrisma politiku, izstrādājot tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, tūrisma un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību un koordinējot tūrisma pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem un viesiem.

(Gulbenes novada domes 23.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

2.1 Aģentūras juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

(Gulbenes novada domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. veidot tūrisma attīstības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas politiku Gulbenes novadā;

3.2. koordinēt Gulbenes novada pašvaldībai piederošu (valdījumā vai lietojumā esošu) tūrisma un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un pieejamību;

3.3. koordinēt vienota Gulbenes novada tūrisma produkta izveidošanu, kurš balstās uz vēstures pieminekli "Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne" (sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs) kā arī popularizēt to Latvijā un ārvalstīs;

3.4. nodrošināt informācijas sniegšanu un tās publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem novada administratīvajā teritorijā;

3.5. plānot un īstenot tūrisma programmas un projektus, nodrošinot tiem nepieciešamo finansējumu;

3.6. īstenot sadarbību tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā ar citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs;

3.7. (svītrots ar Gulbenes novada domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 33);

3.8. īstenot Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma "Stāmerienas pils" (pils, pils parks, ratnīca, klēts, smēde) kultūras un tūrisma produktu izveidi, attīstību un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

4. Izpildot šī nolikuma 3. punktā minētās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai pašvaldības domē tūrisma nozares attīstības un stratēģijas projektus, citus tūrisma nozares un atsevišķu tūrisma un kultūrvēsturisko objektu attīstības projektus;

4.2. apzina un sistematizē informāciju par Gulbenes novadā esošajiem un perspektīvajiem tūrisma objektiem un piedāvājumiem, regulāri to aktualizē, apstrādā un nodrošina šīs informācijas plašu pieejamību sabiedrībai;

4.3. koordinē domes apstiprināto tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumu īstenošanu;

4.4. plāno un īsteno finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un pārvaldīšanu tūrisma inovācijas projektu īstenošanai;

4.5. sadarbojas ar Latvijas institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, starptautiskajām organizācijām un ārvalstu attiecīgajām institūcijām tūrisma projektu attīstībā un īstenošanā;

4.6. nodrošina tūrisma nozarē iesaistīto institūciju sadarbību;

4.7. veicina kvalitatīvu tūrisma un kultūras pakalpojumu sniegšanu aģentūras apsaimniekošanā esošajos tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma objektos;

4.8. izglīto un sniedz metodisku atbalstu Gulbenes novada tūrisma uzņēmējdarbības veicējiem;

4.9. organizē vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumus, popularizējot Gulbenes novada kultūrvēsturisko mantojumu;

4.10. veic suvenīru, mākslas darbu, tūrisma informatīvo materiālu un pārtikas produktu, kas noformēti kā suvenīri, tirdzniecību;

4.11. savas kompetences ietvaros organizē seminārus, kursus, apmācības un nometnes;

4.12. veido sabiedrības izglītošanai un atpūtai labvēlīgu vidi;

4.13. sniedz pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām;

4.14. veicina Gulbenes novada mazās un vidējās uzņēmējdarbības (mājražošana, amatniecība, tūrisma uzņēmējdarbība) attīstību un organizēt ar to saistītos pasākumus.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 23.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

5. Nodrošinot šo noteikumu 3. un 4. punktā minēto funkciju un uzdevumu izpildi, aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar juridiskajām un fiziskajām personām.

6. Šo noteikumu 3. punktā minētās funkcijas aģentūra veic atbilstoši domē apstiprinātajai vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto kompetenci.

7. Aģentūrai ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātajam cenrādim. Maksas pakalpojumu izcenojumus apstiprina novada pašvaldības domē ar saistošajiem noteikumiem;

7.3. pieņemt ziedojumus un dāvinājumus.

III. Aģentūras struktūra un pārvalde

(Nodaļa Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

8. Aģentūras sastāvā ir struktūrvienības:

8.1. Stāmerienas pils;

8.2. izglītojošs un interaktīvs centrs "Dzelzceļš un Tvaiks".

(Gulbenes novada domes 26.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā, kas grozīta ar 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

9. Aģentūras darbu vada tās direktors. Aģentūras direktoru ieceļ amatā Dome. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru noslēdz, groza vai izbeidz Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

Aģentūras direktors pilda ārējos normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos uzdevumus.

Aģentūras direktors:

9.1. izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu;

9.2. nodrošina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;

9.3. sniedz Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;

9.4. sniedz Domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus pašvaldības aģentūras darbības jautājumos;

9.5. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem, pārstāv Aģentūru tās kompetencē esošajos jautājumos attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām;

9.6. nodrošina Aģentūras personāla vadību un attīstību, pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību;

9.7. iesniedz Domei pārskatus par Aģentūras darbību, sniedz Domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar Aģentūras darbību un Aģentūras kompetencē esošo jautājumu risināšanu, nodrošina Aģentūras gada publisko pārskatu sagatavošanu un publicēšanu;

9.8. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus, kas ir saistoši Aģentūras darbiniekiem;

9.9. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz pilnvaras un izziņas;

9.10. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina sabiedrības informēšanu par Aģentūras darbību;

9.11. veic citus uzdevumus, kas noteikti pašvaldības darbību reglamentējošos normatīvajos aktos.

(Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

10. Aģentūras direktors ir atbildīgs par Aģentūras finanšu līdzekļu racionālu izlietošanu atbilstoši veicamajiem pārvaldes uzdevumiem.

(Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

10.1 Uz Aģentūras direktora amatu Dome izsludina atklātu konkursu pašvaldības informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas" un Gulbenes novada mājaslapā internetā.

(Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

10.2 Aģentūras direktoru amatā ieceļ Dome uz pieciem gadiem. Novērtējot Aģentūras darbības rezultātus, Aģentūras direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti vai atbrīvot no amata pirms noteiktā termiņa.

(Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

10.3 Aģentūras direktoram var būt vietnieks. Aģentūras vietnieku apstiprina amatā un atbrīvo no amata, kā arī viņa kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

(Gulbenes novada domes 26.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

11. Aģentūras manta ir Pašvaldības manta, kas nodota Aģentūras valdījumā.

12. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas, kā arī par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem atbild Publisko aģentūru likuma 24. pantā noteiktajā kārtībā.

13. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

13.1. pašvaldības budžeta dotācijas;

13.2. pašu ieņēmumi (arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem);

13.3. ziedojumi un dāvinājumi;

13.4. ārvalstu finansiālā palīdzība;

13.5. projektu līdzekļi.

14. Aģentūra ir tiesīga atvērt kontu finanšu līdzekļu apgrozījumam un uzkrājumiem.

15. Aģentūras finanšu uzskaiti kārto Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

16. Aģentūras direktora rīkojumus, direktora un darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Pārskatus par aģentūras funkciju pildīšanu un līdzekļu izlietojumu aģentūra sniedz Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā un termiņā.

VI. Aģentūras reorganizācija un likvidēšana

18. Aģentūru reorganizē un likvidē Pašvaldības pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. pantā noteiktās prasības.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa
Pielikums

(Pielikums svītrots ar Gulbenes novada domes 26.01.2017 saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 29.12.2011.Stājas spēkā: 25.01.2012.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 1(28), 24.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318560
{"selected":{"value":"15.04.2021","content":"<font class='s-1'>15.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.04.2021","iso_value":"2021\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2020","iso_value":"2020\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2020.-14.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2018","iso_value":"2018\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2018.-17.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2017","iso_value":"2017\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2017.-06.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2016","iso_value":"2016\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2016.-08.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2015","iso_value":"2015\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2015.-17.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2014","iso_value":"2014\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2014.-19.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.01.2012","iso_value":"2012\/01\/25","content":"<font class='s-1'>25.01.2012.-15.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.04.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)