Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 652

Rīgā 2020. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 65 8. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķi "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot vides un drošības pasākumus starptautiskajā lidostā "Rīga" un Latvijas gaisa telpas drošību gaisa satiksmes vadības zonā.

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir pasažieri, kravu un pasažieru pārvadātāji, visu transporta veidu satiksmes dalībnieki.

4. Specifiskā atbalsta ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. iznākuma rādītāji – līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.1.1. izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve – 12 090 m2;

4.1.2. modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums – 11 330 m;

4.1.3. iegādātas bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtas un izveidota gaisa telpas drošības uzlabošanas informācijas sistēma – viens komplekts;

4.2. rezultāta rādītāji – līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. ielidojošo reisu ar kursu RWY18 gaisa kuģu dzinēju radītais vidējais CO2 apjoms manevrēšanas laikā (taxi-in) – 179 kg (2023. gadā);

4.2.2. notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtība < 125 mg/l (2023. gadā).

5. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā šādu projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros:

5.1. pirmā projektu iesniegumu atlases kārta;

5.2. otrā projektu iesniegumu atlases kārta.

6. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

7. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 276 195 euro, tostarp Kohēzijas fonda finansējuma apjoms – 12 984 765 euro un privātais finansējums, par kuru nav saņemts valsts atbalsts, – 2 291 430 euro:

7.1. pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 511 489 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 11 484 765 euro un privātais finansējums, par kuru nav saņemts valsts atbalsts, – 2 026 724 euro;

7.2. otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 764 706 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 1 500 000 euro un privātais finansējums – 264 706 euro.

8. Atbalsta intensitāte (kas var būt atšķirīga dažādām projekta izmaksu pozīcijām) projekta iesniegumā norādītajai attiecināmajai izmaksu pozīcijai nepārsniedz:

8.1. 85 procentus Kohēzijas fonda finansējuma no attiecīgās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām – darbībām, kuras nav saistītas ar lidostas saimnieciskās darbības veikšanu;

8.2. 25 procentus Kohēzijas fonda finansējuma no attiecīgās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām – darbībām, kuras saistītas ar lidostas saimnieciskās darbības veikšanu, vienlaikus nepārsniedzot arī izmaksu finansējuma deficītu.

II. Prasības projekta iesniedzējam

9. Projekta iesniedzējs:

9.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"";

9.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra".

10. Lidostas vidējā ikgadējā pasažieru plūsma divu iepriekšējo finanšu gadu laikā pirms gada, kurā Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā ir paziņots atbalsts saimniecisko darbību veikšanai, nepārsniedz piecus miljonus pasažieru gadā.

11. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ja paredzēts komercdarbības atbalsts, projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja projekta iesniedzējs ir grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 18. punkta nosacījumiem.

12. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja uz projekta iesniedzēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru saņemtais valsts atbalsts atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu.

13. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs, sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām, kā arī pievieno projektam veikto izmaksu un ieguvumu analīzi.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

14. Specifiskā atbalsta īstenošanā pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

14.1. darbības, kas saistītas ar valsts varas īstenošanu, nodrošinot civilās aviācijas drošības pasākumu uzlabošanu:

14.1.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas helikopteru nosēšanās laukuma izbūve;

14.1.2. trešā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) iekārtu iegāde un uzstādīšana;

14.2. darbības, kuras saistītas ar lidostas saimnieciskās darbības veikšanu:

14.2.1. manevrēšanas ceļu būvniecība un peronu aprīkošana ar ass līnijas ugunīm;

14.2.2. lidlauka publiskās daļas pievedceļu pārbūve;

14.2.3. lidlauka publiskās daļas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve;

14.2.4. apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, tai skaitā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi;

14.2.5. tehniskā servisa ēku rekonstrukcija, tai skaitā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

15. Specifiskā atbalsta īstenošanā otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

15.1. bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana, tai skaitā nepieciešamās dokumentācijas izstrāde;

15.2. gaisa telpas drošības uzlabošanas sistēmas izveide un ieviešana, tai skaitā nepieciešamās dokumentācijas izstrāde.

16. Specifiskā atbalsta ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

16.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata, tostarp piemaksas un nodokļus, ņemot vērā, ka:

16.1.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir pieci miljoni euro vai lielākas;

16.1.2. tās nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par pieciem miljoniem euro;

16.1.3. attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);

16.2. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

16.3. būvdarbu izmaksas;

16.4. teritorijas labiekārtošanas izmaksas – atbilstoši būvprojekta risinājumam atbalstāmas tādā apmērā, lai izpildītu minimālās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā;

16.5. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 14.2.4. un 14.2.5. apakšpunktā minētajām darbībām (attiecināms tikai uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

16.6. ar obligāto ugunsdzēsības prasību un šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minēto drošības pasākumu nodrošināšanu saistītās izmaksas (attiecināms tikai uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

16.7. būvprojekta izstrādes izmaksas;

16.8. būvprojekta ekspertīzes izmaksas;

16.9. būvdarbu uzraudzības izmaksas un autoruzraudzība;

16.10. ar projekta darbībām tieši saistīto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

16.11. pasākumu izmaksas obligāto vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības prasību jomā (attiecināms tikai uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

16.12. projekta attiecināmo izmaksu rezerve ne vairāk kā 10 procentu apmērā no attiecināmo būvniecības izmaksu kopsummas, ja projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī būvvalde nav izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

17. Specifiskā atbalsta otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām izmaksām plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

17.1. bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas;

17.2. projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādes izmaksas, tai skaitā autoruzraudzības izmaksas:

17.2.1. biznesa procesu un biznesa specifikāciju izstrādes izmaksas, tai skaitā ietekmes izvērtējuma un koncepcijas izstrādes izmaksas;

17.2.2. informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas;

17.2.3. tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas (ja attiecināms);

17.3. bezpilota gaisa kuģu pārvaldības, uzraudzības sistēmas un IT infrastruktūras izveides izmaksas:

17.3.1. informācijas sistēmas programmatūras izstrādes vai iegādes izmaksas;

17.3.2. sērijveida programmatūras iegādes izmaksas, tai skaitā licenču atjauninājumu izmaksas licenču darbības periodā, kas nepārsniedz projekta īstenošanas termiņu;

17.3.3. programmatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas;

17.3.4. izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas saskarnes izveidi ar ārējām sistēmām, ietverot informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbspējas nodrošināšanas izmaksas un izmaksas sadarbspējas nodrošināšanai ar pašvaldību informācijas sistēmām;

17.4. administratoru un informācijas sistēmas lietotāju apmācību un atbalsta materiālu, tai skaitā rokasgrāmatu, izstrādes izmaksas;

17.5. publicitātes pasākumu izmaksas sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātēm.

18. Projektā paredzētajām darbībām, kas saistītas ar lidostas saimnieciskās darbības veikšanu, šo noteikumu 16. punktā minētās izmaksas ir piemērojamas tiktāl, cik tās ir saistītas ar ieguldījumiem lidostas infrastruktūrā (ieskaitot būvprojekta izstrādes izmaksas), kā arī ieguldījumiem infrastruktūrā, kas paredzēta apkalpošanai uz zemes, un lidostas aprīkojumā. Šo noteikumu 16.8. un 16.9. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās veido šajā punktā minēto ieguldījumu radīto pamatlīdzekļu vērtību. Projekta ietvaros var kombinēt izmaksas, kas ir saistītas un kas nav saistītas ar valsts atbalstu komercdarbībai.

19. Šo noteikumu 16.2. un 16.9. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

20. Šo noteikumu 16.7., 16.8. un 16.9. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 procentus no projekta būvdarbu līguma summas.

21. Šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

22. Šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

23. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 16. un 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

24. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 procentu apmērā no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām izmaksām:

24.1. ko aprēķina tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata;

24.2. neiesniedzot sadarbības iestādei izmaksas pamatojošos dokumentus par netiešo attiecināmo izmaksu izlietojumu.

25. Netiešo izmaksu vienoto likmi nepiemēro darbībām, kas kvalificējamas kā valsts atbalsts komercdarbībai.

26. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 16. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 19., 20. un 24. punktā minētajiem procentuālajiem ierobežojumiem, to plānotās darbības ir saistītas ar valsts varas īstenošanu, nodrošinot civilās aviācijas drošības pasākumu uzlabošanu, un tās ir radušās ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī.

27. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.7., 16.8., 16.9., 16.10., 16.12. apakšpunktā un 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 19., 20., 21., 22. un 24. punktā minētajiem procentuālajiem ierobežojumiem, to plānotās darbības ir saistītas ar valsts varas īstenošanu, nodrošinot civilās aviācijas drošības pasākumu uzlabošanu, un tās ir radušās ne agrāk kā 2020. gada 28. janvārī.

28. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ja paredzēts komercdarbības atbalsts, šo noteikumu 16. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ņemot vērā šo noteikumu 18. punktā minētos ierobežojumus, no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža sadarbības iestādē.

29. Specifiskā atbalsta ietvaros iepirkumos ir atbalstāma vides prasību integrācija (zaļais publiskais iepirkums).

30. Specifiskā atbalsta neattiecināmās izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, ir:

30.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 19., 20., 21., 22. un 24. punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

30.2. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 16. un 17. punktā un nav tieši saistītas ar šo noteikumu 14. un 15. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, bet ir nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai atbilstoši būvprojektā paredzētajam;

30.3. ja paredzēts komercdarbības atbalsts, – izmaksas, kuras ar Eiropas Komisijas lēmumu par valsts atbalsta saderīgumu ir atzītas par neattiecināmām izmaksām.

IV. Specifiskā atbalsta un projekta īstenošanas nosacījumi

31. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros sadarbības iestāde Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniedz Finanšu ministrijā sākotnējai izvērtēšanai individuālo atbalsta projektu, kā arī izpilda pārredzamības prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu.

32. Finansējuma saņēmēja pienākums ir:

32.1. nodrošināt, ka infrastruktūra, kurā paredzēts veikt ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir saskaņojis būvniecības ieceri ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam;

32.2. nodrošināt grāmatvedības uzskaitē atsevišķu izmaksu uzskaiti darbībām, kas tiek kvalificētas kā komercdarbības atbalsts, un darbībām, kas netiek kvalificētas kā komercdarbības atbalsts (šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam);

32.3. nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas;

32.4. uzkrāt datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem un nodrošināt vienotu metodoloģiju rādītāju uzskaitei pirms un pēc projekta īstenošanas (šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam);

32.5. uzkrāt datus, kas raksturo vides piesārņojuma mazināšanos, piecus gadus pēc projekta īstenošanas (šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam);

32.6. uzkrāt datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" rādītāju "Objektu skaits, kuros Kohēzijas fonda ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība" (šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam);

32.7. uzkrāt datus par vidējo manevrēšanas laiku ielidojošajiem reisiem ar kursu RWY18 pirms projekta īstenošanas un piecus gadus pēc projekta īstenošanas (šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam);

32.8. uzkrāt datus par enerģijas patēriņa samazinājumu projektā paredzētajām darbībām, kas ietver energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas (šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam);

32.9. nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr.  1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.  1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

32.10. projekta īstenošanā atbalstāmas tikai tādas investīcijas, kurām nav pieejami citi finanšu avoti;

32.11. nodrošināt, ka neatkarīgi no finansējuma avota atbalsts, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, netiek kumulēts ar valsts atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā ar de minimis atbalstu;

32.12. nodrošināt projekta sadārdzinājuma finansēšanu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas pieaug;

32.13. ne retāk kā reizi ceturksnī ievietot savā tīmekļvietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu;

32.14. nodrošināt, ka ar valsts atbalstu komercdarbībai saistīta projekta dokumentācija tiek glabāta 10 gadus, sākot no dienas, kad piešķirts valsts atbalsts komercdarbībai saskaņā ar šiem noteikumiem.

33. Finansējuma saņēmējs otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros papildus šo noteikumu 32. punktā minētajam nodrošina:

33.1. ka projekta pabeigšanas brīdī projekta ietvaros izveidotā centralizētā informācijas sistēmu platforma vai izveidotā vai attīstītā informācijas sistēma, vai izveidotais vai pilnveidotais elektroniskais pakalpojums ir ieviests produktīvā darbībā atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam;

33.2. ka informācijas sistēmas izstrādātājs saņem no finansējuma saņēmēja noslēguma maksājumu, kas nevar būt mazāks par 20 procentiem no informācijas sistēmas vai tās izmaiņu izstrādes līgumcenas, tikai pēc tam, kad ir parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts par informācijas sistēmas vai tās izmaiņu izstrādi un ieviešanu un finansējuma saņēmējs ir pārliecinājies, ka izstrādātā informācijas sistēma vai elektroniskais pakalpojums atbilst iepirkuma līgumā ietvertajiem uzdevumiem;

33.3. ka, ja šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētā dokumentācija tiek izstrādāta ārpakalpojuma līguma ietvaros, dokumentācijas izstrādātājs saņem no finansējuma saņēmēja noslēguma maksājumu, kas nevar būt mazāks par 20 procentiem no dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības līgumcenas, tikai pēc tam, kad ir parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts par informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu. Ja šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās dokumentācijas un informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana tiek veikta viena līguma ietvaros, piegādātājs saņem noslēguma maksājumu, kas nevar būt mazāks par 20 procentiem no iepriekš minētā līguma apjoma, tikai pēc tam, kad ir parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts par informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu;

33.4. datu uzkrāšanu par autorizēto lidojumu ar bezpilota gaisa kuģiem skaita pieaugumu Latvijas gaisa satiksmes vadības zonā (pirms projekta īstenošanas un piecus gadus pēc projekta īstenošanas).

34. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

35. Finansējuma saņēmējam otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros vienošanās ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. jūnijam.

36. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

36.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

36.2. citos gadījumos, kas noteikti līgumā par projekta īstenošanu.

37. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 40. punktā minētos gadījumus.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 795 redakcijā)

38. Specifiskā atbalsta īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

V. Noslēguma jautājums

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumus Nr. 510 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 152. nr.).

40. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektam, kas nebūs pilnībā pabeigts līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā, jābūt pilnībā pabeigtam līdz 2026. gada 1. janvārim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu. Izmaksas, ko Kohēzijas fonda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic pēc 2023. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, kas ir brīvs no jebkāda komercdarbības atbalsta.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 795 redakcijā)

41. Šo noteikumu 40. punktā minētajos gadījumos finansējuma saņēmējs:

41.1. ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus par grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu;

41.2. sagatavo noslēguma maksājuma pieprasījumu par laikposmu līdz 2023. gada 31. decembrim un iesniedz to sadarbības iestādē līdz 2024. gada 30. janvārim. Noslēguma maksājuma pieprasījumā nodala laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigtās projekta darbības, sasniegtos iznākuma rādītājus un veiktos izdevumus no projekta darbībām, plānotajiem iznākuma rādītājiem un izdevumiem, kas tiks pabeigti, sasniegti vai veikti laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. janvārim;

41.3. līdz 2026. gada 1. janvārim iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām projekta darbībām un sasniegtajiem iznākuma rādītājiem.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 795 redakcijā)

42. Sadarbības iestāde veic maksājumus par šo noteikumu 41.2. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 795 redakcijā)

43. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam, īstenojot projektu, ir pienākums atmaksāt projekta ietvaros veiktos izdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ja šo noteikumu 40. punktā minētajā termiņā netiek sasniegts projekta mērķis.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 795 redakcijā)

44. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības lidostu un aviokompāniju atbalsta jomā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 795 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 652Pieņemts: 27.10.2020.Stājas spēkā: 03.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 02.11.2020. OP numurs: 2020/212.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
318317
{"selected":{"value":"23.12.2023","content":"<font class='s-1'>23.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2023","iso_value":"2023\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2020","iso_value":"2020\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2020.-22.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"