Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Gulbenē 2013. gada 19. decembrī (prot. Nr. 19, 13. §)
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu un
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – licence).

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2. Noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

3. Gulbenes novada dome izveido Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu komisiju 5 cilvēku sastāvā (turpmāk – Komisija). Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Pašvaldībā.

(Gulbenes novada domes 25.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

4. Komisijas piešķirtās licences (paraugs 1. un 2. pielikumā) tiek reģistrētas un izsniegtas Pašvaldībā.

(Gulbenes novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā, kas grozīta ar 25.10.2018 saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

Licences saņemšanas kārtība

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs – juridiska, vai fiziska persona Komisijai iesniedz:

5.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 3. pielikumā);

5.2. dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.3. licencējamo programmu valsts valodā;

5.4. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram;

5.5. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.

6. Licencējamā programma sastāv no:

6.1. programmas mērķa formulējuma;

6.2. programmas uzdevumiem;

6.3. programmas ilguma stundās;

6.4. plānoto rezultātu apraksta;

6.5. izglītības satura apraksta;

6.6. programmas īstenošanas plāna;

6.7. informācijas par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

6.8. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta, jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus pievienot pedagoģisko izglītību un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulkojumu kopijas.

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, 10 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai) dokumenti.

8. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Par licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

9. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

10.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.2. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki (interešu izglītības programmu īstenošanai) un finansiālie resursi nenodrošina programmu īstenošanu;

10.3. sniegtas nepatiesas ziņas;

10.4. licencējamā programma neatbilst šo noteikumu 6.punktā noteiktajām prasībām;

10.5. nav iesniegti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti nav noformēti atbilstoši norādītajām prasībām.

11. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai.

12. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

13. Licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

14. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā maksu par licences izsniegšanu.

15. Maksa par licences izsniegšanu 10 dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas jāieskaita Pašvaldības norēķinu kontā šādā apmērā:

15.1. par licences izsniegšanu vai licences "Dublikāta" izsniegšanu – Euro 15.00;

15.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – Euro 8.00.16

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

16. Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas Komisija, izvērtējot licencējamās programmas mērķi un mērķauditoriju, var pieņemt lēmumu:

16.1. atbrīvot licences pieprasītāju no maksas par licences izsniegšanu samaksas:

16.1.2. ja programma tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

16.2.2. ja programma ir vērsta uz sociālo labdarību un, īstenojot programmu, neparedz peļņas gūšanu.

17. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme "Dublikāts".

18. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu apstiprinātas kopijas.

Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība

19. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

20. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:

20.1. dokumenta apstiprinātu kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai;

20.2. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

20.3. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā, izmaiņu gadījumā jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus pievienot pedagoģisko izglītību un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulkojumu kopijas;

20.4. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto par personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 30.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

21. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

22. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Licences anulēšanas kārtība

23. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

23.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;

23.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā atklājas normatīvo aktu pārkāpumi;

23.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki (interešu izglītības programmās) un finansiālie resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

23.4. programmas īstenošanas laikā atklājas, ka ir iesniegtas nepatiesas ziņas; juridiskā persona tiek likvidēta.

24. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc licencē norādītās programmas īstenošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Licences izsniegšanas kārtība

25. Licenci izsniedz uz diviem gadiem. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

26. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par valsts nodevas samaksu uzrādīšanas.

Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

27. Komisijas pieņemtais lēmums ir apstrīdams Gulbenes novada domē, bet Gulbenes novada domes pieņemtais lēmums ir apstrīdams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

Noslēguma jautājumi

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
1. pielikums
Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu

(Pielikums Gulbenes novada domes 25.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

Gulbenē

 

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
LICENCE NR.................

 

(juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

ir tiesības īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu

 

(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits)

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ____. gada ____.___________. Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēdē Nr.____.

Licence izsniegta uz laiku līdz _______________________.

Licences izsniegšanas datums ________________________.

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

2. pielikums
Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu

(Pielikums Gulbenes novada domes 25.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

Gulbenē

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
LICENCE NR.................

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 ir tiesības īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu

 

(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits)

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ____. gada ____.___________. Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēdē Nr.____.

Licence izsniegta uz laiku līdz _______________________.

Licences izsniegšanas datums ________________________.

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

3. pielikums
Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu

(Pielikums Gulbenes novada domes 25.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības / interešu izglītības programmai (programmām):

 

(nosaukums)

 

(nosaukums)

 

(nosaukums)

 
Juridiskās personas nosaukums / fiziskās personas vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs / personas kods 
Juridiskā adrese / dzīvesvieta 
Programmas realizēšanas vietas adrese 
Pilnvarotā persona 
Tālruņa / faksa Nr. 
e-pasta adrese 
  

(datums)

 
  
 

(paraksts, paraksta atšifrējums)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 19.12.2013.Stājas spēkā: 19.02.2014.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 2(54), 18.02.2014.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318252
{"selected":{"value":"02.02.2021","content":"<font class='s-1'>02.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.02.2021","iso_value":"2021\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-01.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2016","iso_value":"2016\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2016.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2014","iso_value":"2014\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2014.-19.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2014","iso_value":"2014\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2014.-16.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.02.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)