Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 647

Rīgā 2020. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 64 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,
14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
39. panta pirmo un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 14. un 16. punktu, 6.1 panta otro daļu
un 6.3 panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A., 193A., 196A., 198A., 203A., 206A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitli "un 6.1 panta otro daļu" ar skaitļiem un vārdiem "6.1 panta otro daļu un 6.3 panta otro daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.16. kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbību, kontaktpersonu noteikšanas sistēmas pārzini un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgo pārzini Latvijā, minēto pārziņu tiesības un pienākumus, kā arī kontaktpersonu noteikšanas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, informācijas apmaiņas apjomu un kārtību, kā arī informācijas glabāšanas termiņu.";

1.3. aizstāt 14.2. apakšpunktā skaitli "1000" ar skaitli "300";

1.4. aizstāt 14.1 2. apakšpunktā skaitli "100" ar skaitli "10";

1.5. papildināt noteikumus ar 16.6 punktu šādā redakcijā:

"16.6 Pasākuma rīkotājam ir tiesības izmantot saskaņā ar šo noteikumu 16.2 punktu saņemto personalizēto informāciju (piemēram, tālruņa numuru), lai informētu apmeklētāju, ka pasākums atcelts, pārcelts vai anulēta apmeklētāja vieta.";

1.6. aizstāt 27.1.4. apakšpunktā vārdus un skaitli "līdz 30. oktobrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2020. gada 13. novembrim";

1.7. aizstāt 27.2.5. apakšpunktā vārdus un skaitļus "līdz 2020. gada 15. novembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2020. gada 31. decembrim";

1.8. aizstāt 27.5 punktā vārdus un skaitļus "līdz 2020. gada 6. novembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2020. gada 13. novembrim";

1.9. aizstāt 29. punktā skaitli "6.2.10." ar skaitļiem un vārdu "6.2.10. un 6.3.3.";

1.10. papildināt V nodaļu ar 38.9 punktu šādā redakcijā:

"38.9 Nacionālo bruņoto spēku personāls un ārvalstu bruņoto spēku personas, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, ierodoties Latvijas Republikā saistībā ar dienesta pienākumu pildīšanu, neaizpilda apliecinājuma anketu personu uzraudzības informācijas sistēmā.";

1.11. izteikt 67.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.3. publisku pasākumu norises vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 300 cilvēku;";

1.12. papildināt noteikumus ar XII1 nodaļu šādā redakcijā:

"XII1. Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbība

84.1 Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas sastāv no kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes (turpmāk - lietotne) un aizmugursistēmas.

84.2 Centrs ir kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārzinis un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgais pārzinis Latvijā.

84.3 Lietotnē apstrādā šādu informāciju:

84.3 1. īslaicīgu unikālu identifikatoru (turpmāk - atslēga) arhīvu par pēdējām 14 dienām, kas saistīts ar katru lietotnes lietotāju;

84.3 2. to lietotāju unikālās atslēgas, ar kuriem bijusi saskare pēdējo 14 dienu laikā;

84.3 3. inficēto lietotāju atslēgas no aizmugursistēmas;

84.3 4. brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņa numurus.

84.4 Aizmugursistēmā apstrādā šādus datus par personām, kurām laboratoriski vai klīniski ir noteikta Covid-19 diagnoze vai par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās ir atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos:

84.4 1. inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu un koda akceptēšanas faktu;

84.4 2. saslimšanas datumu;

84.4 3. simptomu esību;

84.4 4. brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņu numurus;

84.4 5. šo noteikumu 84.3 3. apakšpunktā minētās atslēgas;

84.4 6. šo noteikumu 84.3 3. apakšpunktā minēto atslēgu izcelsmes valstis;

84.4 7. katras saskares datumu, ilgumu, signāla stiprumu un riska vērtējumu;

84.4 8. informāciju par to, vai centrs personu ir vai nav atzinis par kontaktpersonu.

84.5 Šo noteikumu 84.4 1., 84.4 4., 84.4 5., 84.4 6., 84.4 7. un 84.4 8. apakšpunktā minētos datus kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmā lietotnes lietotājs brīvprātīgi augšupielādē no lietotnes vai no citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu brīdināšanas mobilajām lietotnēm, izmantojot Eiropas federatīvo vārteju.

84.6 Centram un lietotnes lietotājam nav piekļuves šo noteikumu 84.3 1. un 84.3 2. apakšpunktā minētajiem datiem.

84.7 Centram ir šādi pienākumi:

84.7 1. ieviest kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzlabojumus, tai skaitā atbilstoši epidemioloģiskās drošības stāvoklim valstī un Eiropas Savienībā;

84.7 2. noteikt prasības kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzturēšanai un drošības pārvaldībai un kontrolēt šo prasību izpildi;

84.7 3. nodrošināt lietotājiem kontaktpunkta funkcijas;

84.7 4. nodrošināt brīdinājuma sagatavošanu un nosūtīšanu personām, par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos;

84.7 5. nodrošināt tehniskos un organizatoriskos pasākumus (tai skaitā lai novērstu datu aizsardzības pārkāpumus) atbilstoši personas datu aizsardzības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

84.7 6. dzēst visus uzkrātos datus 14 dienas pēc kontaktpersonu noteikšanas sistēmas darbības pārtraukšanas;

84.7 7. nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas federatīvo vārteju.

84.8 Centram ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 84.4 punktā minētos datus, lai:

84.8 1. veidotu inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu;

84.8 2. noteiktu personas, kuras atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un brīdinātu par iespējamu kontaktu ar Covid-19 inficētu personu;

84.8 3. nodrošinātu minimālā datu kopuma pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā ar citu valstu nacionālajām kontaktu noteikšanas un brīdināšanas sistēmām.

84.9 Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim Latvijā ir šādi pienākumi:

84.9 1. nodrošināt informāciju par sistēmā iekļauto datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā nacionālo lietotņu sadarbspējas vajadzībām;

84.9 2. nodrošināt kontaktpunkta funkcijas saziņai ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem;

84.9 3. nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem citās valstīs, tai skaitā saņemt pieprasījumu no datu subjekta, kas neietilpst kopīgā pārziņa Latvijā darbības jomā, un nekavējoties to pārsūtīt attiecīgajam Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim;

84.9 4. nodrošināt visus organizatoriskos, fiziskos un loģiskos drošības pasākumus datu aizsardzībai sistēmā un sadarboties ar federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem, lai identificētu un risinātu drošības incidentus, kā arī datu aizsardzības pārkāpumus, kas saistīti ar datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā;

84.9 5. nodrošināt datu pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā starp citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu nacionālajām kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnēm.

84.10 Sistēmas tehnisko uzturēšanu nodrošina valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārziņa deleģējumam.

84.11 Aizmugursistēmā iekļautos datus centrs glabā 14 dienas no informācijas saņemšanas brīža un dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām.

84.12 Kontaktpersonu noteikšanas sistēmā pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus."

2. Šo noteikumu 1.3. un 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 30. oktobrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 647Pieņemts: 27.10.2020.Stājas spēkā: 28.10.2020.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208A, 27.10.2020. OP numurs: 2020/208A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
318235
28.10.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"