Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Gulbenē 2015. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 11, 26. §)
Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
16. punktu, 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma
7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra
noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu
" 45. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Gulbenes novadā.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus Gulbenes novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kuriem Gulbenes novada būvvalde ir saskaņojusi reklāmas vai informatīvo materiālu projektu un izdevusi izvietošanas atļauju.

3. Gulbenes novadā aizliegta patvaļīga reklāmas vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

4. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Gulbenes novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides vai pagasta teritorijas apbūves raksturs un mērogs.

5. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:

6.1. jārespektē ēkas proporcijas;

6.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

6.3. reklāma nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

6.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

6.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

6.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīve;

6.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala neatkarīgi no tās platuma nedrīkst atrasties zemāk par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m.

7. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas vai ciema panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, ielu un ceļu perspektīvi.

8. Izvietojot reklāmas vai informācijas objektus gar ceļiem, reklāmas devējam jāievēro Ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana".

9. Projektējot stacionāru reklāmu objektu uz gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves, gājēju plūsmai atstājot vismaz 1,5 m, veicot plūsmas aprēķinu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

10. Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi, jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.

11. Aizliegta reklāmas objektu izvietošana ar betona pamatiem ielu sarkanajās līnijās, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums vairāk par 1 m.

12. Gulbenes pilsētas teritorijā izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz žogiem un sētām, atļauts ne ilgāk par vienu kalendāro mēnesi.

13. Aizliegta komerciāla rakstura reklāmas vai reklāmas objektu izvietošana, stiprinot pie pašvaldības īpašumā esošiem apgaismes stabiem.

14. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

15. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

16. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts kultūras pieminekļa. Izkārtnes izvietošanai šajos gadījumos nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums.

17. Uz valsts kultūras pieminekļa aizliegtas izkārtnes, izmantojot gaismas kastes, gaismas un skaņas efektus (izņēmums ir telpiskie gaismas burti).

18. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi (objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1. stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība. Izvietojot slietņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.

19. Piekrišanu par reklāmas vai reklāmas objektu, tostarp priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma dod Gulbenes novada būvvaldes arhitekts.

20. Pret parku fasādēm atļauts eksponēt afišu stabus.

21. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts izvietot komerciāla rakstura reklāmas, afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ne lielākus par A1 izmēru.

III. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas, atļauju izsniegšanas kārtība

22. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu, iesniedz saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Gulbenes novada būvvaldes arhitektam, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kad reklāmas vai reklāmas objekta projekts saskaņošanai pašvaldībā nav jāiesniedz. Iesnieguma veidlapa noteikumu 2. pielikumā.

23. Gulbenes novada būvvaldes arhitektam iesniegtais reklāmas objekta projekts jāizskata 7 darbdienu laikā vai 10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums.

24. Reklāmas objekta projekta sastāvu, atļaujā norādāmo informāciju un citus reklāmas saskaņošanas un atļauju izsniegšanas noteikumus nosaka Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu".

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

25. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, nodevas samaksas, un uz atļaujā noteikto termiņu.

26. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas objektu konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

27. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un nav atrodams, tad par demontāžu ir atbildīgs ēkas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs, zemes īpašnieks, ja tas devis rakstisku piekrišanu reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai.

28. Par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu personai rakstiski jāpaziņo Gulbenes novada būvvaldes arhitektam.

29. Gulbenes novada būvvaldes arhitekts izskata jautājumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, kas veicama sekojošos gadījumos:

29.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek uzturēts labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;

29.2. ja beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņš un nav iesniegts iesniegums par reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanas turpināšanu;

29.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts bez saskaņota projekta vai neatbilstoši saskaņotajam projektam;

29.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un izsniegtās atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

29.5. ja saskaņā ar šiem noteikumiem reklāmas devējs pats neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu.

30. Gulbenes novada būvvalde nosūta reklāmas devējam vai būves/zemes gabala īpašniekam brīdinājumu pasta sūtījumā par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu.

31. Ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, tad Gulbenes novada būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas vai reklāmas objekta demontāžai.

32. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Gulbenes novada būvvaldes arhitekts sastāda aktu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, fiksējot reklāmas vai reklāmas objekta tehnisko, vizuālo stāvokli, un nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu reklāmas devējam. Demontāžas kārtību nosaka ar Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

33. Reklāmas devējam tiek nosūtīts rēķins par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem, kas jāapmaksā 10 dienu laikā.

34. Ja 10 dienu laikā ar demontāžu saistītos izdevumus reklāmas devējs nav apmaksājis, tad Gulbenes novada pašvaldība vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt demontāžas un objekta uzglabāšanas izdevumus.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

35. Demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti 1 mēnesi un pēc tam tiek likvidēti.

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

36. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un šajos noteikumos noteiktie reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

37. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvieto pēc nodevas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā.

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

38. Kontroli par šo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Gulbenes novada pašvaldības policija.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

39. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu neievērošanu izskata un lēmumus pieņem Gulbenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

40. Par noteikumu 2., 3., 25. un 26. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz desmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

41. Gulbenes novada būvvaldes arhitekta lēmums par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā apstrīdams Gulbenes novada domē, bet domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums

42. Gulbenes novada teritorijā iepriekš izsniegtās pašvaldības vai tās institūciju atļaujas un saskaņojumi reklāmām, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

Gulbenes novada būvvaldei

Iesniegums reklāmas izvietošanai

Reklāmas devējs (īpašnieks) vai pilnvarotā persona

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

 
 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

 
 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

 
 

(elektroniskā pasta adrese)

 
Lūdzu saskaņot reklāmas objekta 
 

(reklāmas teksts, adrese)

 

projektu un izsniegt atļauju tās izvietošanai

pirmreizēja reklāma reklāmas dizaina maiņa, izvietošanas termiņa pagarināšana
  
1. Reklāmas devējs (īpašnieks) 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,

 

fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs, dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

 
2. Reklāmas izplatītājs 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,

 

fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs, dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

3. Reklāmas izmēri (m) _______________ skaits ______ vienpusēja, divpusēja __________

4. izvietošanas periods (izņemot izkārtni) no ______________ līdz ____________________

5. Nodevas maksātājs (izņemot izkārtnes) 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,

 

fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs, dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

 

(norēķinu maksātāja banka, konta numurs)

Pielikumi

Reklāmas objektiem bez piesaistes zemei.

krāsainas reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts (divos eksemplāros) ar reklāmas objekta izvietojumu uz ēkas, norādot reklāmas objekta izmērus, mērogu, materiālu un citus raksturojošus lielumus;

papildefektu raksturojums, piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;

ēkas īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana (saskaņojums uz reklāmas projekta lapas) reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustāmā īpašuma;

saskaņojums ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju, ja reklāmas objekta izvietošana paredzēta uz valsts aizsardzībā esošas ēkas.

Reklāmas objektiem ar piesaisti zemei.

krāsainas reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts (divos eksemplāros), norādot reklāmas objekta izmērus, mērogu, materiālu un citus raksturojošus lielumus;

zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotas personas rakstveida piekrišana (saskaņojums uz situācijas plāna lapas) reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;

noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta (norādot mērogu un attālumus);

apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts;

pieslēguma projekts un saskaņojums ar attiecīgo inženiertīklu turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām komunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas;

saskaņojums ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" (ja objekts izvietots gar ceļu, autoceļa aizsargjoslā),

saskaņojums ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju, ja reklāmas objekta izvietošana paredzēta valsts aizsardzībā esošas ēkas aizsardzības zonā;

objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna ( ja objekts izvietots ielu sarkanajās līnijās);

citi materiāli.

Pielikumi iesniegti uz _______ lapām.

Būvvaldes pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu sūtīt elektroniski uz e-pastu ______________________________ vai tālruni______________________.

Atbildi uz iesniegumu vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):

personīgi būvvaldē

pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

elektroniski uz norādīto elektroniskā pasta adresi

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.

     

datums

 

paraksts

 

paraksta atšifrējums, juridiskai personai vārds, uzvārds, amats

Kontaktpersonas tālrunis ___________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 30.04.2015.Stājas spēkā: 17.06.2015.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 6(70), 16.06.2015.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318084
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2015","iso_value":"2015\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2015.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)