Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Gulbenē 2015. gada 29. janvārī (prot. Nr. 1, 19. §)
Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
1. panta otro daļu un likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 6. punktu un
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijā esošo ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību, to klasifikāciju un šo noteikumu izpildes kontroles kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iela – Gulbenes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve visā Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijā, kas paredzēta koplietošanai;

2.2. brauktuve – ielas daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

2.3. Ietve – ielas daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās;

2.4. nomale – ielas daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai;

2.5. iebrauktuve (nobrauktuve) – attiecīgi aprīkots ielas elements, kas paredzēts transporta piekļūšanai no ielas brauktuves daļas līdz ielai pieguļošajai teritorijai vai fizisko vai juridisko personu nekustamajam īpašumam;

2.6. sarkanā līnija ir līnija, kas norobežo ielas vai piebrauktuves izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas;

2.7. veloceliņš – no ielas brauktuves daļas nodalīta vai īpaši izveidota, marķēta josla, kas paredzēta braukšanai ar velosipēdu.

3. Ielas ir reģistrētas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Gulbenes pilsētas teritorijā ir namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves un zemes gabali neatkarīgi no tā, vai nekustamais īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai Zemesgrāmatā.

II. Ielu uzturēšanas pamatnoteikumi

5. Gulbenes pilsētā ielu uzturēšanas klase (A, A1, B, C un D) tiek noteikta, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti attiecīgajā ielā saskaņā ar 2010. gada 9. marta Ministru kabineta Noteikumu Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 2. pielikuma 2. punktu. Gulbenes pilsētas klases ir uzskaitītas Noteikumu 1. pielikumā.

6. Ielu ikdienas uzturēšanas darbi uzskaitīti Noteikumu 2. pielikumā, ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonai uzskaitītas šo noteikumu 3. pielikumā, savukārt vasaras sezonai 4. pielikumā.

7. Ielu periodiskās uzturēšanas darbus veic, lai nomainītu vai atjaunotu ielas konstruktīvos elementus, kas var ietvert pilnīgu ielas seguma kārtu nomaiņu atbilstoši satiksmes intensitātes izmaiņām, tajā skaitā brauktuves asfaltbetona dilumkārtas nomaiņu vai grants seguma konstruktīvās kārtas uzlabošanu, ja pašreizējā konstrukcija nenodrošina drošu un piemērotu ielas ekspluatāciju.

8. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbi veicami:

8.1. pēc dabas stihijām – vētrām, sniegputeņiem, lietavām;

8.2. pēc negadījumiem, ja piesārņots ielas segums, kas var apdraudēt satiksmes drošību.

9. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtējos meteoroloģiskos apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām. Minētos darbus veic prioritārā secībā, ņemot vērā konkrēto ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.

10. Ja avārijas stāvoklī esošā ielā vai tās posmā nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, kas brīdina ceļa lietotājus par iespējamām briesmām, kā arī veic ārkārtas uzturēšanas darbus.

11. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu pieņem Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs.

12. Lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.

13. Informācija par to, ka uz konkrētām pilsētas ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, piecas dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā ievieto Gulbenes novada domes mājas lapā internetā www.gulbene.lv un publicē vietējā laikrakstā.

III. Ielu brauktuvju uzturēšana

14. Gulbenes pilsētas ielu brauktuvju uzturēšana un kopšana ir Gulbenes novada pašvaldības pienākums, kas tiek realizēts saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu.

15. Vasaras sezonā Gulbenes pilsētas ielu posmos, kuros iela sastāv no brauktuves un nomales, fizisko un juridisko personu pienākums ir teritoriju no brauktuves malas līdz viņu attiecīgajam nekustamajam īpašumam uzturēšana un kopšana.

16. Ziemas sezonā uz iebrauktuvēm izveidojušos sniega vaļņu, kas radušies, pašvaldībai tīrot sniegu no ielas brauktuvēm un ietvēm, attīrīšana ir iebrauktuvēm piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieku pienākums.

IV. Ietvju un veloceliņu uzturēšana

17. Gulbenes pilsētas ielu ietvju un veloceliņu uzturēšana un kopšana ir Gulbenes novada pašvaldības pienākums.

18. Fiziskām un juridiskām personām, kuru nekustamie īpašumi un tiem piegulošā teritorija robežojas ar ietvi Gulbenes pilsētas ielu posmos, kas sastāv no brauktuves un ietves, ir pienākums nodrošināt attiecīgās teritorijas uzturēšanu un kopšanu līdz ietvei, tajā skaitā dzīvžogus.

V. Ielu zaļo zonu uzturēšana

19. Gulbenes novada pašvaldības pienākums ir Gulbenes pilsētas ielu posmos esošo zaļo zonu, kas atrodas starp ielas brauktuves daļu un ietvi, uzturēšana un kopšana.

20. Zaļo zonu kā piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana, tajā skaitā dzīvžogu, kas atrodas teritorijā no ielas ietves vai brauktuves malas līdz attiecīgā nekustamā īpašuma robežai, ir attiecīgo nekustamo īpašumu īpašnieku pienākums.

VI. Ielu aizsardzība

21. Materiālu vai priekšmetu novietošana ielas malā ilgāk par 3 diennaktīm, ja tas netraucē un neapdraud transporta kustību un neietekmē ielas un tai piederošo virszemes un apakšzemes inženierbūvju stāvokli, ir pieļaujama, to saskaņojot ar Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāju.

22. Ielu lietotājiem un ielām piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem) ir aizliegts aizbērt vai citādi bojāt un piegružot ielu sāngrāvjus (novadgrāvjus) un citus ielas elementus, novadīt sāngrāvjos neattīrītus saimnieciskos notekūdeņus.

VII. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole

23. Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja norīkots darbinieks.

24. Ārpuskārtas ielu tīkla apsekošanu Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja norīkots darbinieks veic pēc spēcīgām lietusgāzēm, vētrām un citām stihiskām dabas parādībām, nekavējoties organizējot bīstamās zonas norobežošanu, izdarot atzīmes apsekošanas žurnālā un informējot par to Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāju.

VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

25. Par šo noteikumu 18., 20., 22. punktā noteikto pienākumu pārkāpšanu fiziskajām un juridiskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 250,00 apmērā.

26. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par to neizpildi ir tiesīgas Gulbenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
1. pielikums
Gulbenes novada domes
2015. gada 29. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 2
Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 30. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)
N. p.k.Ielas nosaukumsIelas klasifikācijaIelas garums, kmSeguma veidsUzturēšanas klase
VasaraZiema
1.Baložu iela (P37, Pļaviņas – Madona – Gulbene 90,400-91,440)Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela1.040melnaisAA1
2.Brīvības iela (P27, Smiltene – Gulbene 61,202-64,545)Galvenā (maģistrālā) pilsētas iela3.343melnaisAA1
3.Rēzeknes iela (P36, Rēzekne – Gulbene 86,690 – 87,200)Galvenās (maģistrālās) pilsētas ielas0.510melnaisAA1
4.

Rīgas, Blaumaņa ielas (P35, Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) 0,000 – 2,140)

Galvenās (maģistrālās) pilsētas ielas2.140melnaisAA1
5.Ābeļu iela (40 m iela nav izbūvēta)Pilsētas nozīmes iela0.840melnais / grants / bez segumaBB
6.Alkšņu ielaVietējas nozīmes iela0.320grantsCC
7.Asarupes ielaVietējas nozīmes iela0.580grantsCC
8.Ausekļa ielaVietējas nozīmes iela0.380grantsCC
9.Bērzu ielaPilsētas nozīmes iela0.560melnaisBB
10.Bišu ielaVietējas nozīmes iela0.320melnaisCC
11.Blaumaņa iela (no Līkās līdz Rīgas ielai)Pilsētas nozīmes iela0.117melnaisBB
12.Ceriņu ielaVietējas nozīmes iela0.460grantsCC
13.Dārza ielaVietējas nozīmes iela0.490grantsCC
14.Dīķa ielaVietējas nozīmes iela0.404melnais / grantsCC
15.Draudzes skolas ielaVietējas nozīmes iela0.360melnaisCC
16.Dzeguzes ielaVietējas nozīmes iela0.230grantsCC
17.Dzelzceļa ielaPilsētas nozīmes iela1.440melnaisBB
18.Dzelzceļnieku ielaVietējas nozīmes iela0.093grantsCC
19.Dzilnas ielaVietējas nozīmes iela0.280melnaisCC
20.Dzirnavu ielaPilsētas nozīmes iela1.180melnais / grantsBB
21.Emzes ielaVietējas nozīmes iela1.030grantsCC
22.Gaitnieku ielaPilsētas nozīmes iela0.750melnais / bruģisBB
23.Gala ielaVietējas nozīmes iela0.160grantsCC
24.Ievugravas ielaVietējas nozīmes iela0.310grantsCC
25.Jasmīnu ielaVietējas nozīmes iela0.190grantsCC
26.Jaunā ielaVietējas nozīmes iela0.570melnais / grantsCC
27.Kalna ielaVietējas nozīmes iela0.210melnais / grantsCC
28.Kļavu ielaVietējas nozīmes iela0.510melnais / grantsCC
29.Krapas ielaVietējas nozīmes iela0.395grantsCC
30.Krasta ielaVietējas nozīmes iela0.794Melnais / grantsCC
31.Ķiršu ielaVietējas nozīmes iela0.460grantsCC
32.Lapu ielaVietējas nozīmes iela0.160grantsCC
33.Latgales iela (92m iela nav izbūvēta)Vietējas nozīmes iela0.257Melnais / bez segumaCC
34.Lauku ielaVietējas nozīmes iela0.250grantsCC
35.Lazdu ielaPilsētas nozīmes iela0.360melnaisBB
36.Liepu ielaVietējas nozīmes iela0.210grantsCC
37.Līkā ielaPilsētas nozīmes iela1.993melnais / grantsBB
38.Litenes ielaPilsētas nozīmes iela1.380grantsBB
39.1. Maija ielaVietējas nozīmes iela0.500melnais / grantsCC
40.Malas ielaVietējas nozīmes iela0.270grantsCC
41.Miera ielaPilsētas nozīmes iela1.345melnaisBB
42.Naglenes ielaPilsētas nozīmes iela1.230melnaisBB
43.Nākotnes ielaPilsētas nozīmes iela0.65melnaisBB
44.Nākotnes iela (daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu brauktuves)Vietējas nozīmes iela0.951melnaisCC
45.O. Kalpaka ielaPilsētas nozīmes iela1.760melnaisBB
46.Ošu ielaVietējas nozīmes iela0.382melnais / grants / bez segumaCC
47.Ozolu ielaPilsētas nozīmes iela1.530melnaisBB
48.Pamatu ielaPilsētas nozīmes iela0.260melnaisBB
49.Parka ielaPilsētas nozīmes iela0.828melnaisBB
50.Pavasara ielaVietējas nozīmes iela0.180melnaisCC
51.Pils ielaVietējas nozīmes iela0.120grantsCC
52.Pļavu ielaVietējas nozīmes iela0.690grantsCC
53.Purva ielaVietējas nozīmes iela0.210grantsCC
54.Raiņa ielaPilsētas nozīmes iela2.670melnais / grantsCC
55.Rīgas iela (no Blaumaņa līdz Miera)Pilsētas nozīmes iela1.156melnaisBB
56.Robežu ielaPilsētas nozīmes iela0.750melnais / grantsCC
57.Saules ielaVietējas nozīmes iela0.480grantsCC
58.Skolas ielaPilsētas nozīmes iela0.640melnaisBB
59.Slēpotāju ielaVietējas nozīmes iela0.254grants / bez segumaCC
60.Smilšu ielaVietējas nozīmes iela0.220grantsCC
61.Sporta ielaVietējas nozīmes iela0.224grantsCC
62.Stacijas ielaVietējas nozīmes iela1.300grantsCC
63.Tilta ielaVietējas nozīmes iela0.885grantsCC
64.Ūdensvada ielaVietējas nozīmes iela0.170melnaisCC
65.Upes ielaVietējas nozīmes iela0.478Melnais / grants / bez segumaCC
66.Vidus ielaPilsētas nozīmes iela2.430Melnais / grantsBB
67.Vidzemes ielaVietējas nozīmes iela0.370grantsCC
68.Viestura ielaVietējas nozīmes iela1.270melnais / grantsCC
69.Vītolu ielaVietējas nozīmes iela0.289melnais / grantsCC
70.Zāles ielaVietējas nozīmes iela0.160grantsCC
71.Zaļā ielaVietējas nozīmes iela0.050grantsCC
72.Ziemeļu ielaVietējas nozīmes iela0.420grantsCC
73.Zvaigžņu ielaPilsētas nozīmes iela1.270melnaisBB
74.Ceļš Brīvības - Brīvības 7CVietējas nozīmes iela0.182melnais / grantsCC
75.Ceļš Brīvības - Brīvības 87CVietējas nozīmes iela0.182melnaisCC
76.Ceļš Brīvības - Brīvības 51AVietējas nozīmes iela0.100grantsCC
77.Ceļš Brīvības - Brīvības iela 107Vietējas nozīmes iela0.123melnais / grantsCC
78.Ceļš Dzirnavu - Dzirnavu 6Vietējas nozīmes iela0.090grantsCC
79.Ceļš Viestura - Viestura 18Vietējas nozīmes iela0.236grantsCC
80.Ceļš Viestura - Viestura 4Vietējas nozīmes iela0.095grantsCC
81.Ceļš Blaumaņa - Blaumaņa 1AVietējas nozīmes iela0.045grantsCC
82.Ceļš uz Rīgas ielu 34, 36, 38Vietējas nozīmes iela0.088melnaisCC
83.Ceļš Emzes - Beļavas pagastsVietējas nozīmes iela0.181grantsCC
84.Ceļš Ceriņu - JasmīnuVietējas nozīmes iela0.071grantsCC
85.Ceļš Miera - Miera 17Vietējas nozīmes iela0.174melnais / grantsCC
86.Ceļš Vītolu - KalnaVietējas nozīmes iela0.094bruģis / grantsCC
87.Ceļš no Upes uz Parka ieluVietējas nozīmes iela0.120grantsCC
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
2. pielikums
Gulbenes novada domes
2015. gada 29. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 2
Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi

1. Ielu, gājēju celiņu, veloceliņu un nobrauktuvju ikdienas uzturēšana ziemā:

1.1. attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana:

1.1.1. ielas attīrīšana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām,

1.1.2. ielas attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi,

1.1.3. sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas klātnes,

1.1.4. autopaviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega,

1.1.5. sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm;

1.2. slīdamības samazināšana:

1.2.1. ar smilšu un sāls maisījumu,

1.2.2. izveidojot rievas apledojumā,

1.3. gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:

1.3.1. attīrīšana no sniega,

1.3.2. slīdamības mazināšana, kaisot smilti.

2. Caurteku uzturēšana:

2.1. caurteku attīrīšana no sanesumiem,

2.1. sīko bojājumu novēršanā caurtekās,

2.3. caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa;

3. Satiksmes organizēšana:

3.1. ceļa zīmju uzturēšana,

3.2. ceļa zīmju stabu nomaiņa un uzstādīšana,

3.3. ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana,

3.4. ceļa zīmju mazgāšana,

3.5. horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana.

4. Ielu seguma uzturēšana:

4.1. melno segumu uzturēšana:

4.1.1. plaisu aizliešana ar bitumenu vai bitumena emulsiju vai aizpildīšana ar bitumena mastiku,

4.1.2. bedrīšu aizpildīšana:

4.1.2.1. ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju,

4.1.2.2. ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

4.2. grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts ceļu uzturēšana:

4.2.1. ielu klātņu planēšana un profilēšana,

4.2.2. seguma atjaunošana.

5. Ielu kopšana:

5.1. izskalojumu likvidēšana,

5.2. grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana,

5.3. krūmu/koku izciršana grāvjos, nogāzēs un ielu sarkano līniju koridorā, krūmu atvašu pļaušana,

5.4. zāles pļaušana.

6. Ielu apsekošana un dežūras.

7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:

7.1. segumu uzturēšana:

7.1.1. bedrīšu labošana melnajās segās,

7.1.2. bruģakmens un plātnīšu segumu uzturēšana;

7.2. apstādījumu kopšana:

7.2.2. zāles pļaušana.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
3. pielikums
Gulbenes novada domes
2015. gada 29. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 2
Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonā
p.k.PrasībasUzturēšanas klase
A1BCD
Pieļaujamie rādītāji
1.Ledus/sniega vidējais biezums pastāvīgos laika apstākļosAtsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cmAtsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm4 cm5 cm
2.Ielas brauktuves līdzenums pastāvīgos laika apstākļosLedus risas līdz 1 cmLedus risas līdz 2 cmLedus risas līdz 4 cmLedus risas līdz 5 cm
3.Ielas brauktuves līdzenums mainīgos laika apstākļosLedus risas līdz 2 cmLedus risas līdz 3 cmLedus risas līdz 4 cmLedus risas līdz 6 cm
4.Sniega biezums uz ielas nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos laika apstākļos5 cm10 cm15 cm20 cm
5.Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega3 stundas4 stundas6 stundasnetiek normēts
6.Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu3 stundas4 stundas6 stundasnetiek normēts
7.Sniega biezums uz ielas mainīgos laika apstākļos5 cm5 cm8 cm10 cm
8.Sniega sanesumu biezums atsevišķās vietās uz brauktuves sniegputenī10 cm10 cm15 cm20 cm
9.Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātne šķautnes40 cm60 cm80 cm100 cm
10.Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz ielas brauktuves mainīgos laika apstākļos3 cm3 cm5 cm5 cm
11.Uz brauktuves un nomales/pie apmalēm nedrīkst krāties ūdens
12.Stāvlaukumi jāattīra no sniega, ja sniega biezums ir lielāks par 10 cm
13.Ja pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli ir slikti saskatāmi, tie jāattīra
14.Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās6:00–22:006:00–22:006:00–20:006:00–18:00
 

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. Par pastāvīgiem laika apstākļiem uzskatāmi laika apstākļi, kad nav nokrišņu un krasu temperatūras svārstību.

3. Par mainīgiem laika apstākļiem uzskatāmi laika apstākļi, kad uz brauktuves veidojas apledojums, veidojas sniega sanesumi.

4. Ielu paplašinājumiem izvirzītas tādas pašas prasības kā ielas brauktuvei.

5. Laiku ielas brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielas brauktuve attīrīta no sniega.

6. Laiku ielu brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā uz ielas ar grants/grunts segumu, skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir izpildīti.

7. Ārpus 14. punkta minētā laika posma atļauts samazināt uzturēšanas klases no A1 uz B, no B uz C.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
4. pielikums
Gulbenes novada domes
2015. gada 29. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 2
Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības vasaras sezonā

1. Prasības ielu satiksmes organizāciju tehnisko līdzekļu uzturēšanai

N.p.k.PrasībasUzturēšanas klase
ABC
 
1.Autobusu pieturvietā jābūt 534. c.z., atkritumu tvertnei un soliņamTikai ceļa zīmei
2.Ceļa zīmju balstiem jābūt cinkotiem
3.Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sašķiebušies
4.Ceļa zīmēm jāatbilst standartu LVS 77-1:2014, 77-2:2014 un 77-3:2014 prasībām
5.Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina/jāuzstāda1diennakts laikā1diennakts laikā3 diennaktīs
6.Uz asfaltbetona seguma jābūt horizontālajam apzīmējumam atbilstoši standarta LVS 85:2010 prasībām

Ja horizontālais garenapzīmējums 20 m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50 % un šķērsapzīmējums vairāk par 30 % vai apzīmējumam ir zudusi atstarojošā virsma, līdz 15. septembrim ir jāatjauno.

Tikai bīstamās vietāsTikai bīstamās vietās
7.Bojātie vai trūkstošie signālstabiņi jāatjauno.Tikai bīstamās vietās
8.Drošības barjerām (transportl./gājēju) bojātie elementi jānomaina
9.Lietotajām barjerām jāatbilst standarta LVS 94:2012 prasībām
10.Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem. Nomalei zem barjerām jābūt noplanētai.
11.Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem jāatbilst standarta LVS 370:2004 prasībām
12.Luksoforu darbība jāatjauno72 stundās14 diennaktīsPrasību nav
13.Luksoforu elementiem jābūt bez bojājumiem.
14.Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikā
15.Bojātie gaismas elementi jānomaina1 nedēļas laikā
16.Apgaismes stabiem un to elementiem jābūt bez bojājumiem, satiksmei bīstamie elementi nekavējoties jānomaina vai jānorobežo bīstamā vieta
 

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. 5. punkta prasības neattiecas uz gadījumu, ja ceļa zīme ir jāmaina un tā nav pieejama noliktavā, bet ir jāpasūta.

3. 5. punkta prasības attiecas uz brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības zīmēm, pārējās zīmes jāatjauno 1–2 nedēļu laikā.

4. 14. punkta prasības attiecas uz ielām, kuras ir aprīkotas ar apgaismes stabiem.

2. Prasības ielu seguma uzturēšanai

N.p.k.PrasībasUzturēšanas klase
ABC
 
1.Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo. Minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatācijas
2.Dubļi vai citi netīrumi no ielas seguma jānovāc
3.Asfaltbetona segumos bedres/risas nedrīkst būt dziļākas par 40 mm un šķērsviļņi lielāki par 40 mm. Atklātie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar c.z. "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.
4.Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāizpildaLīdz 1. jūnijamLīdz 15. jūnijamLīdz 1. jūlijam
5.Izveidojoties šādām bedrēm vēlāk, tās jāizpilda līdz 30. septembrim
6.Satiksmei bīstamās bedres jāizpilda3 diennakšu laikā1 nedēļas laikā2 nedēļu laikā
7.Bitumena izsvīdumu vietas asfaltbetona segumā jālikvidē3 diennakšu laikā1 nedēļas laikā2 nedēļu laikā
8.Asfaltbetona segumi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām – iesēdumi pacēlumi jāapzīmē ar 112. c.z. "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš1 diennakts laikā1 nedēļas laikā2 nedēļu laikā
9.Ielu posmi ar avārijās stāvoklī esošiem segumiem jāapzīmē ar 112. c.z. "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš
10.Plaisas asfaltbetona segumā, kuras ir lielākas par 10 mm ir jāizpildaLīdz 31. augustamPrasību navPrasību nav
11.Vasaras sezonā jānomaina/jālabo betona apmaļu akmeņi, kuri ir sašķiebušies vai bojātiPrasību nav
12.Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 60 mm un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās līdz 6 %)

Ūdens novadīšana no nomalēm nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš.

--
13.Grants segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā--
14.Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās--
15.Ja laikaposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants/ grunts segumā veidojas šķērsviļņi, bedres, risas, kas dziļākas par 60mm, segums jānoplanē--
16.Grants segumā nav pieļaujamas bedres, kas ir dziļākas par 100 mm. Atklātie trūkumi jānovērš--
 

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. Par satiksmei bīstamām bedrēm asfaltbetona segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 50 mm un laukums ir lielāks par 0,1 m2.

3. Par satiksmei bīstamām bedrēm grants/grunts segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 100mm un laukums ir lielāks par 0,5 m2.

4. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums ir lielāks par 0,5 kv. m.

5. Grunts vai grants (ar nepietiekamu seguma biezumu<50mm) segumam 13. punkta prasības par šķērsslīpumu 3–5 % ir pieļaujama atkāpe, ja esošais šķērsslīpums ir <3% un konstruktīvais slānis nepieļauj veidot šķērsslīpumu >3%.

6. Grunts seguma ielām, lai nodrošinātu brauktuves līdzenumu ir pieļaujama seguma nošļūkšanas metode.

7. Pilnīga ūdensnovade no brauktuves grants/grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.

8. Prasības bojāto betona apmaļu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju, tādējādi iespējami izskalojumi, piemēram, ietves konstrukcijā.

3. Prasības ielu kopšanai

N.p.k.PrasībasUzturēšanas klase
ABC
Pieļaujamie rādītāji
1.Uz ielas pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas
2.Ielu zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogruvumi. Atklātie trūkumi jānovērš. Izskalojumi vai nogruvumi ielas konstrukcijā, kas dziļāki par 50 cm jāpieber1 nedēļas laikā2 nedēļu laikā1 mēneša laikā
3.Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem ielas seguma konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš.
4.Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra.līdz 1. jūnijam

līdz 15. jūnijam

līdz15. jūnijam

5.Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim gūlijas un drenāžas akas jāiztīra
6.Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra20 %;

6 nedēļu laikā

35 %;

līdz ziemas sezonai

50 %;

līdz ziemas sezonai

7.Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem.

Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus

8.Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām.

Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā

9.Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par3cm5cm5cm
10.Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119. ceļa zīmi "Ceļš ar bīstamām nomalēm" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš
11.Nomalei ar grants segumu jābūt līdzenai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē
12.Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 40 mm. Ja izveidojušās bedres, tās pavasarī jāaizpilda
13.Sāngrāvji jāaiztīra no aizsērējumiem
14.Ielas sarkano līniju robežās augošie krūmi jāizpļaujreizi gadāreizi gadāreizi gadā
15.Normatīvajos aktos noteikto ielu ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus.
16.Zāle, kas aug uz nomales un tai pieguļošās nogāzes 1–1,5 m platumā, veģetācijas periodā jānopļauj
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
Gulbenes novada domes 2015. gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsGulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas tiesiskā regulējuma Gulbenes pilsētā nav.

Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība tiek noteikta, lai reglamentētu ielu īpašnieka (Gulbenes novada pašvaldības) un ielu satiksmes dalībnieku, kā arī ielām piegulošu teritoriju īpašnieku, tiesisko valdītāju, saistības un atbildību.

Lai izpildītu likuma "Par autoceļiem" 1. panta otrajā daļā noteikto, nepieciešams izdot saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par autoceļiem" 1. panta otrajā daļu, "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punktu un 43. panta trešo daļu

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir atbilstoši normatīvajiem aktiem:

– noteikt Gulbenes pilsētas ielu vai to posmu sarakstus ar norādītām uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai;

– noteikt Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbus;

– noteikt Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonā atbilstoši noteiktajām ielu uzturēšanas klasēm;

– noteikt Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības vasaras sezonā atbilstoši noteiktajām ielu uzturēšanas klasēm;

– noteikt pašvaldībai pienākumu uzturēt Gulbenes pilsētas ietves, veloceliņus un ielu zaļo zonu vasaras un ziemas sezonā.

– noteikt nekustamo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, pienākumu uzturēt un kopt viņu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas vasaras sezonā

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu – Gulbenes pilsētas pārvaldes ceļu un ielu finansēšanai paredzēto budžeta Valsts autoceļa fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma palielinājumu.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas. Nepieciešams palielināt Gulbenes labiekārtošanas iestādes sētnieku darbavietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām.

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmVisas personas, kuras skar saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Saistošo noteikumu projekts nosaka administratīvo atbildību fiziskām un juridiskām personām un samazina līdzšinējo pienākumu apjomu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komiteju sēdēs publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.gulbene.lv.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 29.01.2015.Stājas spēkā: 27.03.2015.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 3(67), 26.03.2015.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318083
27.03.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)