Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Gulbenē 2016. gada 29. decembrī (prot. Nr. 17, 32. §)
Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada dome (turpmāk – Dome) piešķir līdzfinansējumu 5. punkta apakšpunktos minēto aktivitāšu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus

2. Līdzfinansējumu piešķir 5. punkta apakšpunktos minēto aktivitāšu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ja dzīvokļa īpašumi šajās mājās izveidoti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju".

3. Līdzfinansējumu piešķir Gulbenes novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanai izvirzāmās prasības

4. Lai pretendētu uz līdzfinansējuma piešķiršanu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību iesniedz projekta iesniegumu pašvaldībā, kas iesniegšanas dienā atbilst visām zemāk noteiktajām prasībām:

4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība, izņemot koplietošanas telpas, nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;

4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta ne mazāk kā 4 dzīvokļu īpašumos, un vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;

4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septītās daļas pamata;

4.4. Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ir pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumus;

4.5. 11.,12.,13. punktā minēto dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas maksas un pārējo ar dzīvokļu lietošanu saistīto pamatpakalpojumu (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās pārvaldīšanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem;

4.6. 11.,12.,13. punktā minēto dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parāds par dzīvojamā mājā esošām telpu grupām un dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 15% no taksācijas gadam, kurā tiek iesniegts līdzfinansējuma pieprasījums, kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

4.1 Ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir saņēmusi finansiālu atbalstu no AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – Altum) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumu ietvaros, tā papildus iesniedz Altum pieņemtā lēmuma kopiju par līdzfinansējuma piešķiršanu.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4.2 Dome līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo saistošo noteikumu ietvaros piešķirtais de minimis atbalsts noteikumu 5. punktā minētajiem atbalsta pasākumiem, kumulējot to ar citu de minimis atbalstu, pārsniedz Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto robežlielumu.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4.3 Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013).

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4.4 Piesakoties Domes līdzfinansējumam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts noteikumu 4.3 punktā, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4.5 Domes līdzfinansējums netiek piešķirts dzīvokļu īpašniekiem, kuri attiecīgo dzīvokli izmanto saimnieciskajai darbībai Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs vai veic šajā punktā norādītās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības citās telpās, Domes līdzfinansējumu piešķir tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4.6 Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai, līmenī.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4.7 Projekta iesniedzēja pienākums ir glabāt visus ar de minimis atbalstu saistītos datus 10 gadus no atbalsta piešķiršanas brīža atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

4.8 Domes līdzfinansējums saskaņā ar Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem tiek piešķirts līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

III. Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un līdzfinansējuma apmērs

5. Līdzfinansējumu piešķir šādām aktivitātēm:

5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai – 80% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 500,00;

5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnas tehniskās apsekošanas veikšanai – 50% no tehniskās apsekošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 500,00;

5.3. dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākuma tehniskās dokumentācijas izstrādei – 50% no tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1500,00.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir:

6.1. energoaudita veikšanas izmaksas;

6.2. tehniskās apsekošanas veikšanas izmaksas;

6.3. tehniskās dokumentācijas izstrāde atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem.

IV. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

7. Lai pieteiktos līdzfinansējuma piešķiršanai energoaudita veikšanai, tehniskās apsekošanas veikšanai vai tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no projekta iesnieguma (1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums) un pievienojamajiem dokumentiem saskaņā ar 8., 9., 10. punktu.

8. Projekta iesniegumam līdzfinansējuma piešķiršanai energoaudita veikšanai (1. pielikums) pievienojami šādi dokumenti:

8.1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");

8.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoaudita veikšanu;

8.3. energoaudita izstrādes tāme;

8.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija.

9. Projekta iesniegumam līdzfinansējuma piešķiršanai tehniskās apsekošanas veikšanai (2. pielikums) pievienojami šādi dokumenti:

9.1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");

9.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par tehniskās apsekošanas veikšanu;

9.3. tehniskās apsekošanas veikšanai paredzēto izmaksu tāme;

9.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija.

10. Projekta iesniegumam līdzfinansējuma piešķiršanai tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai (3. pielikums) pievienojami šādi dokumenti:

10.1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");

10.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu;

10.3. tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas izmaksu tāme;

10.4. sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas energoaudita pārskats (kopija);

10.5. tehniskās apsekošanas atzinums (kopija);

10.6. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija.

10.1 Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, papildus 8., 9. un 10. punktā noteiktajam iesniedzama uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1. pielikumam.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

11. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā ar autora drošu elektronisko parakstu. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt Gulbenes novadā domē, nosūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi dome@gulbene.lv.

12. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļa 10 darbdienu laikā no projekta iesniegšanas pašvaldībā pārbauda projekta iesnieguma atbilstību noteikumu 4. punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

12.1 Ja projekta iesniedzējs iesniedzamajiem dokumentiem pievienojis 4.1 punktā norādīto lēmuma kopiju, tiek pārbaudīta projekta iesnieguma atbilstība tikai 4.6. apakšpunkta prasībām.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

13. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs, pēc projekta iesnieguma atbilstības noteikumu 4. punktā noteiktajām prasībām izvērtēšanas, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

13.1. reģistrēt projekta iesniegumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst noteikumu prasībām;

13.2. atteikt reģistrēt projekta iesniegumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja projekta iesniegums un/vai tam pievienotie dokumenti neatbilst noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas;

13.3. atstāt projekta iesniegumu bez virzības līdz precizējumu iesniegšanai. Termiņš precizējumu iesniegšanai nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām no lēmuma paziņošanas dienas.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

14. Pēc lēmuma par projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļa, sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļu, nodrošina projekta iesnieguma izvērtēšanu un virzību skatīšanai Domes sēdē.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

15. Projektu iesniegumu izvērtēšana notiek to reģistrācijas secībā. Projekta iesniedzējam prognozēto līdzfinansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 5. punktā minētos līdzfinansējuma apjomus.

16. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

17. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

18. Gulbenes novada dome 45 dienu laikā pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, par to 5 darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas rakstiski paziņojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kā arī publicējot elektroniski Gulbenes novada pašvaldības portālā www.gulbene.lv .

V. Līdzfinansējuma saņemšanas kārtība

19. Energoefektivitātes pasākums jāveic un dokumenti līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Gulbenes novada domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu energoaudita veikšanai, tehniskās apsekošanas veikšanai vai tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai paziņošanas.

20. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita veikšanai iesniedz līdzfinansējuma saņemšanas iesniegumu energoaudita veikšanai (4. pielikums), pievienojot šādus dokumentus:

20.1. līgumu par energoaudita veikšanu (kopija);

20.2. energoaudita atskaiti.

21. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību līdzfinansējuma saņemšanai tehniskās apsekošanas veikšanai iesniedz līdzfinansējuma saņemšanas iesniegumu tehniskās apsekošanas veikšanai (5. pielikums), pievienojot šādus dokumentus:

21.1. līgumu par tehniskās apsekošanas veikšanu (kopija);

21.2. tehniskās apsekošanas atzinumu (kopija).

22. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību līdzfinansējuma saņemšanai tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai iesniedz līdzfinansējuma saņemšanas iesniegumu tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai (6. pielikums), pievienojot šādus dokumentus:

22.1. līgumu par tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu (kopija);

22.2. apliecinājuma kartes vai būvatļaujas, kurā izdarīts ieraksts par projektēšanas nosacījumu izpildi, kopija (uzrādot oriģinālu).

23. Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļa 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 20., 21. un 22. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic to pārbaudi un Gulbenes novada domes izpilddirektoram virza jautājumu par līdzfinansējuma pārskaitīšanu.

24. Pēc Gulbenes novada domes izpilddirektora rīkojuma izdošanas 10 (desmit) darbdienu laikā līdzfinansējuma apjoms tiek pārskaitīts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas norādītajā norēķinu kontā bankā.

24.1 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki var saņemt avansa maksājumu līdz 50 procentiem no piešķirtā līdzfinansējuma, iepriekš noslēdzot rakstisku līgumu par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

(Gulbenes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

VII. Citi noteikumi

25. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai pēc Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja pieprasījuma saņemšanas 10 (desmit) darbdienu laikā ir pienākums informēt Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļu par energoaudita, tehniskās apsekošanas vai tehniskās dokumentācijas izstrādes veikšanas gaitu.

26. Ja divu gadu laikā pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās dokumentācijas izstrādes (saskaņošanas datuma Gulbenes novada būvvaldē) nav uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošana, pašvaldības līdzfinansējums par tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem ir jāatmaksā Pašvaldības budžetā 100% apmērā.

VII. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

28. Gulbenes novada domes lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis
1. pielikums
Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 29
PROJEKTA IESNIEGUMS
LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI ENERGOAUDITA VEIKŠANAI

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ____________________, ___________. Gulbenes novadā

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Tālrunis

 

Kontaktpersona

 

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta finansējums

 

Projekta izmaksas

 

Atbalstāmās izmaksas

 

Pašvaldības līdzfinansējums

 

Pašu finansējums

 

Projekta īstenošanas termiņš

No 201__.gada ___._______līdz 201__.gada ___._______

Dzīvokļu skaits

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība

________ m2

Neapdzīvojamo telpu kopējā platība

_____ m2 (______%)

Pakalpojuma sniedzējs
(vārds, uzvārds)

 
Pakalpojuma sniedzēja sertifikāta Nr.____, derīgs līdz ____________________

Parakstot projekta iesniegumu apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Gulbenes novada domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.___ "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai";

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201___.gada ___._______________.

Projekta iesnieguma iesniedzējs: . 
 

paraksts un paraksta atšifrējums

  

Projekta iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts:

Nr.

Nosaukums

Lappušu
skaits

1.izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija"); 
2.dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoaudita veikšanu; 
3.energoaudita izstrādes tāme, kopija; 
4.kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā; 
5.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;
2. pielikums
Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 29
PROJEKTA IESNIEGUMS
LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI TEHNISKĀS APSEKOŠANAS VEIKŠANAI

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ____________________, ___________. Gulbenes novadā

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Tālrunis

 

Kontaktpersona

 

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta finansējums

 

Projekta izmaksas

 

Atbalstāmās izmaksas

 

Pašvaldības līdzfinansējums

 

Pašu finansējums

 

Projekta īstenošanas termiņš

No 201__.gada ___._______līdz 201__.gada ___._______

Dzīvokļu skaits

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība

________ m2

Neapdzīvojamo telpu kopējā platība

_____ m2 (______%)

Pakalpojuma sniedzējs
(nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Pakalpojuma sniedzēja sertifikāta Nr.____, derīgs līdz ____________________

Parakstot projekta iesniegumu apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Gulbenes novada domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.___ "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai";

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201___.gada ___._______________.

Projekta iesnieguma iesniedzējs: . 
 

paraksts un paraksta atšifrējums

  

Projekta iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts:

Nr.

Nosaukums

Lappušu
skaits

1.izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija"); 
2.dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par tehniskās apsekošanas veikšanu; 
3.tehniskās apsekošanas tāme, kopija; 
4.kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā; 
5.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija; 
3. pielikums
Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 29
PROJEKTA IESNIEGUMS
LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDEI

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ____________________, ___________. Gulbenes novadā

PROJEKTA IESNIEDZĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Tālrunis

 

Kontaktpersona

 

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta finansējums

 

Projekta izmaksas

 

Atbalstāmās izmaksas

 

Pašvaldības līdzfinansējums

 

Pašu finansējums

 

Projekta īstenošanas termiņš

No 201__.gada ___._______līdz 201__.gada ___._______

Dzīvokļu skaits

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība

________ m2

Neapdzīvojamo telpu kopējā platība

_____ m2 (______%)

Pakalpojuma sniedzējs
(nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Pakalpojuma sniedzēja sertifikāta Nr.____, derīgs līdz ____________________

Parakstot projekta iesniegumu apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Gulbenes novada domei ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.___ "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai";

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

• projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: 201___.gada ___._______________.

Projekta iesnieguma iesniedzējs: . 
 

paraksts un paraksta atšifrējums

  

Projekta iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts:

Nr.

Nosaukums

Lappušu
skaits

1.izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija"); 
2.dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu; 
3.tehniskās dokumentācijas tāme; 
4.kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā; 
5.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija; 
6.Energoaudita atskaite; 
7.Tehniskās apsekošanas atzinums.
4. pielikums
Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 29
IESNIEGUMS
LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI ENERGOAUDITA VEIKŠANAI

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja _______________,____________,Gulbenes novadā

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Tālrunis, e-pasts

 

Kontaktpersona

 

Bankas nosaukums

 

Norēķinu konta numurs

 

SWIFT kods

 

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Piešķirtais līdzfinansējums EUR _____________

Gulbenes novada domes 201___.gada ___.____________ lēmums Nr._________________.

Realizētā projekta finansējums

Projekta kopsumma

 

Tajā skaitā atbalstāmās izmaksas

 

Gulbenes novada domes līdzfinansējums

 

Energoaudita veikšanas datums

201___.gada ____.________________

Pakalpojuma sniedzējs

 
Pakalpojuma sniedzēja sertifikāta Nr.___, derīgs līdz _________________

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201___.gada ___.___________________

Finansējuma saņēmējs:  
 

paraksts un paraksta atšifrējums

 

Iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts:

Nr.

Nosaukums

Lappušu
skaits

1.Līgums par energoaudita veikšanu; 
2.Energoaudita atskaite; 
5. pielikums
Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 29
IESNIEGUMS
LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI TEHNISKĀS APSEKOŠANAS VEIKŠANAI

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja _______________,____________,Gulbenes novadā

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Tālrunis, e-pasts

 

Kontaktpersona

 

Bankas nosaukums

 

Norēķinu konta numurs

 

SWIFT kods

 

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Piešķirtais līdzfinansējums EUR _____________

Gulbenes novada domes 201___.gada ___.____________ lēmums Nr._________________.

Realizētā projekta finansējums

Projekta kopsumma

 

Tajā skaitā atbalstāmās izmaksas

 

Gulbenes novada domes līdzfinansējums

 

Tehniskās apsekošanas datums

201___.gada ____.________________

Pakalpojuma sniedzējs

 
Pakalpojuma sniedzēja sertifikāta Nr.___, derīgs līdz _________________

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201___.gada ___.___________________

Finansējuma saņēmējs:  
 

paraksts un paraksta atšifrējums

 

Iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts:

Nr.

Nosaukums

Lappušu
skaits

1.Līgums par tehniskās apsekošanas veikšanu; 

2.

Tehniskās apsekošanas atzinums; 
6. pielikums
Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 29
IESNIEGUMS
LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDEI

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja _______________,____________,Gulbenes novadā

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

Iesniedzēja pilns nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Tālrunis, e-pasts

 

Kontaktpersona

 

Bankas nosaukums

 

Norēķinu konta numurs

 

SWIFT kods

 

INFORMĀCIJA PAR DARBA IZPILDI

Piešķirtais līdzfinansējums EUR _____________

Gulbenes novada domes 201___.gada ___.____________ lēmums Nr._________________.

Realizētā projekta finansējums

Projekta kopsumma

 

Tajā skaitā atbalstāmās izmaksas

 

Gulbenes novada domes līdzfinansējums

 

Nosaukums

būvprojekts

○ apliecinājuma karte

Gulbenes novada būvvaldes atzīme būvatļaujā vai apliecinājuma kartē par projektēšanas nosacījumu izpildi

201__.gada ___._____________________

Pakalpojuma sniedzējs

 
Pakalpojuma sniedzēja sertifikāta Nr.___, derīgs līdz _________________

Iesnieguma iesniegšanas datums: 201___.gada ___.___________________

Finansējuma saņēmējs:  
 

paraksts un paraksta atšifrējums

 

Iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts:

Nr.

Nosaukums

Lappušu
skaits

1.Līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi; 

2.

Apliecinājuma karte vai būvatļauja, kurā izdarīta Gulbenes novada būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi; 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 29.12.2016.Stājas spēkā: 09.02.2017.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 2(89), 08.02.2017.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318068
{"selected":{"value":"12.03.2020","content":"<font class='s-1'>12.03.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.03.2020","iso_value":"2020\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2017","iso_value":"2017\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2017.-11.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.03.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)