Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Gulbenē 2016. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 14, 40. §)
Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar Meža likuma
8. panta otro daļu un Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"
22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība:

1.1. veic ārpus meža augošu koku ciršanas pieļaujamības izvērtēšanu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju;

1.2. rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža (turpmāk – Publiskā apspriešana);

1.3. zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība).

II. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

2. Koku ciršanas atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotas personas Vides aizsardzības jautājumu komisijai (turpmāk – Komisija) iesniedz izvērtēšanai:

2.1. motivētu rakstveida iesniegumu (Pielikums);

2.2. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu (ja ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks);

2.3. zemes gabala robežu plāna kopiju (norādot plānoto cērtamo koku atrašanās vietu zemes gabalā);

2.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju par koka ciršanu dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā;

2.5. pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), ja koka ciršanu pieprasa attiecīgā zemes gabala īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona.

3. Komisija pēc iesnieguma saņemšanas veic koku apskati dabā un izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem.

4. Komisija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai.

5. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai (izņemot, ja koku ciršana tiek veikta saistībā ar būvniecību) ir derīgs vienu gadu no tā pieņemšanas dienas. Ja koku ciršana saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

6. Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18. un 19. punktā noteiktajos gadījumos atļauja koku ciršanai tiek izsniegta pēc kompetento institūciju atzinuma saņemšanas.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

7. Pirms Noteikumu 4. punktā minētā lēmuma pieņemšanas rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.

8. Komisija lēmumā par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu nosaka publiskās apspriešanas procedūras termiņu, kas nav īsāks kā 10 darbdienas.

9. Koku ciršanas ierosinātājs publiskās apspriešanas procedūras laikā par saviem līdzekļiem ir tiesīgs organizēt un rīkot prezentāciju par plānoto koku ciršanu, pirms tam Gulbenes novada Īpašumu pārraudzības nodaļā saskaņojot prezentācijas materiālus, norises vietu un laiku.

10. Koku ciršanas ierosinātājs saskaņo ar Gulbenes novada Īpašumu pārraudzības nodaļu publiskās apspriešanas uzsākšanas laiku un ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniedz Gulbenes novada Īpašumu pārraudzības nodaļā saskaņošanai koku ciršanas ierosinātāja izstrādātu planšeti trijos eksemplāros (ne mazāku kā A1 formātā), kurā iekļauta ciršanai plānoto koku foto fiksācija (foto fiksācija nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi), teritorijas foto fiksācijas (foto fiksācija nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi) un norādīta ciršanai plānoto koku atrašanās vieta zemesgabalā. Planšetē papildus jānorāda šādas ziņas:

10.1. koku ciršanas ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese) un tālruņa numurs;

10.2. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adrese un kadastra numurs;

10.3. informācija par ciršanai plānotajiem kokiem (koku suga, skaits, diametrs) un koku ciršanas pamatojums;

10.4. informācija par plānoto būvniecību vai citiem sabiedrībai nozīmīgiem gadījumiem (ieceres nosaukums, projektētājs);

10.5. koku ciršanas ieceres prezentācijas vieta un laiks šo saistošo noteikumu 10. punktā noteiktajā gadījumā.

11. Planšeti izgatavo no ūdensnecaurlaidīga un pret apkārtējās vides ietekmi noturīga materiāla. Planšeti novieto labi redzamā vietā, kur tā ir pamanāma, skaidri izlasāma un kur ir vislielākā iedzīvotāju plūsma. Planšeti var izvietot pie ciršanai plānotā koka, pie ēkas, žoga vai citas būves, kas atrodas attiecīgajā zemesgabalā, vai kā brīvi stāvošu objektu, neparedzot rakšanas darbus. Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc planšetes izvietošanas Gulbenes novada Īpašumu pārraudzības nodaļai nosūta izvietotās planšetes un izvietošanas vietas foto fiksāciju.

12. Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas vienu no saskaņotajām planšetēm izvieto Gulbenes novada pašvaldības administrācijas vai attiecīgās pagasta pārvaldes ēkā, otru pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nodrošināt planšetes esību pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā desmit darba dienas no izvietošanas dienas un atjaunot to sākotnējā izskatā, ja planšete ir pazudusi vai bojāta.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

13. Komisija ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas paziņojumu par publiskās apspriešanas procedūras rīkošanu nosūta ievietošanai Gulbenes novada pašvaldības portālā www.gulbene.lv, kā arī izvieto Gulbenes novada pašvaldības administrācijas vai attiecīgās pagasta pārvaldes ēkā.

14. Rakstveida atsauksmes par publisko apspriešanu koku ciršanai iesniedzamas Komisijai publiskās apspriešanas laikā.

15. Komisija ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo publiskās apspriešanas rezultātus (saņemtos priekšlikumus, iebildumus, atsauksmes u.tml.) un sagatavo ziņojumu par publiskās apspriešanas procedūru.

16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens priekšlikums, iebildums vai atsauksme.

17. Komisija pēc ziņojuma par publiskās apspriešanas procedūru izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem šo saistošo noteikumu 5. punktā noteikto lēmumu.

18. Ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku ciršanai, tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu koku ciršanai.

19. Komisija, izskatījusi jautājumu par koku ciršanu, nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru saskaņā ar šo saistošo noteikumu 24. punktu.

20. Koku ciršanas atļauja saņemama Gulbenes novada Īpašumu pārraudzības nodaļā, uzrādot maksājuma dokumenta, kas apliecina zaudējumu atlīdzības samaksu, oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

21. Koku ciršana veicama tikai pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas ciršanas atļaujas derīguma termiņa laikā.

IV. Zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

22. Par patvaļīgu koku ciršanu Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo saistošo noteikumu 24. punktu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

23. Ja ārējas (ķīmiskas vai mehāniskas, saimnieciskas darbības, būvniecības, neprofesionālas kopšanas u.tml.) iedarbības rezultātā koks daļēji vai pilnībā zaudējis augt spēju, Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo saistošo noteikumu 24. punktu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi koka bojāšanu, viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kas veikusi koka bojāšanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

24. Zaudējumu atlīdzību (summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ZA = Kd x Ks x Kc x Kap x Kav x Kk, kur:

24.1. ZA – zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu;

25.2. Kd – koka diametra koeficients;

24.3. Ks – koka sugas koeficients;

24.4. Kc – koka nociršanas iemesla koeficients;

24.5. Kap – apdzīvotas vietas koeficients Rīgā;

24.6. Kav – koka atrašanās vietas koeficients;

24.7. Kk – korekcijas koeficients.

25. Koeficientus Kd, Ks, Kc, Kap, Kav nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža.

26. Nosakot zaudējumu atlīdzību, piemēro šādus korekcijas koeficientus Kk:

26.1. kalstošs koks (koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem, samazinātu lapojuma apjomu par vairāk nekā 50 %), ja kokam nav konstatēta mehāniska vai ķīmiska bojāšana vai citāda veida bojāšanas pazīmes, kuras varētu būt iemesls koka kalšanai, – 0,2;

26.2. citi gadījumi –1.

27. Zaudējumu atlīdzība maksājama Gulbenes novada pašvaldības kontā.

V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

28. Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Gulbenes novada domē. Gulbenes novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Atbildība par koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu un kompetence

(Nodaļa Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

29. Par koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu iestājas administratīvā atbildība vai kriminālatbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

30. Personas saukšana pie atbildības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt zaudējumu atlīdzību.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

31. Administratīvā pārkāpuma procesu vai kriminālprocesu par koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu ir tiesīgas veikt spēkā esošajos normatīvajos aktos pilnvarotas amatpersonas.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2013. gada 24. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par koku ciršanu ārpus meža zemes".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis
Pielikums
Gulbenes novada domes 2016. gada 27. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
 "Par koku ciršanu ārpus meža"

(Pielikums grozīts ar Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

Gulbenes novada pašvaldības

Vides aizsardzības jautājumu komisijai

   
 Personas vārds, uzvārds/nosaukums 
   
 Personas kods/reģistrācijas numurs 
   
 Dzīvesvietas/juridiskā adrese 
   
 Tālrunis, e-pasta adrese 

IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža

Lūdzu izsniegt man zemāk norādīto koku ciršanas atļauju sakarā ar to, ka

  
  
  
  
  
 .

Koku ciršanas pamatojums

Zemes vienības kadastra apzīmējumsKoku sugaKoka stumbra diametrs (cm)Skaits
    
    
    

Iesniegumam pievienotie dokumenti:

1) Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;

2) Zemes gabala robežu plāna apliecināta kopija;

3) Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopija;

4) Sertificēta eksperta slēdziens;

5) Pilnvaras kopija.

201__.gada ___._____________  
  paraksts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 27.10.2016.Stājas spēkā: 19.01.2017.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 1(88), 18.01.2017.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318066
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2017","iso_value":"2017\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)