Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 631

Rīgā 2020. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 61 12. §)
Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu (turpmāk – valsts mērķdotācija) jaunizveidojamās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu (turpmāk – plānošanas dokumenti) – izstrādei.

2. Noteikumos noteikto kārtību piemēro arī kopīgu plānošanas dokumentu izstrādei Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Augšdaugavas novadu, Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, Ventspils valstspilsētas pašvaldībai un Ventspils novada pašvaldībai, Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai un pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Jelgavas novadu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Rēzeknes novadu.

3. Valsts mērķdotāciju plānošanas dokumentu izstrādei piešķir tai jaunizveidojamā novada pašvaldībai (turpmāk – saņēmējs), kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem 2020. gada 1. janvārī.

4. Šo noteikumu 2. punktā minētajā gadījumā saņēmējs ir Daugavpils valstspilsēta, Liepājas valstspilsēta, Ventspils valstspilsēta, Jelgavas valstspilsēta un Rēzeknes valstspilsēta.

5. Valsts mērķdotāciju izmaksā Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra).

6. Viens saņēmējs var pieprasīt valsts mērķdotācijas līdzfinansējumu ne vairāk kā 36 200 euro apmērā no šim mērķim paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

7. Plānošanas dokumentus izstrādā, ievērojot normatīvajos aktos par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi noteikto saturu un procedūru.

8. Par saņemtās valsts mērķdotācijas izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim ir atbildīgs attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs.

9. Valsts mērķdotācijas ietvaros atbalstāmas izmaksas, kas saistītas ar šādām jaunu kopīgu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes darbībām:

9.1. plānošanas dokumentu izstrādes vadība;

9.2. speciālistu un ārējo ekspertu piesaiste plānošanas dokumenta vai tā daļu izstrādei;

9.3. plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas organizēšana un nodrošināšana.

10. Atbalstāmo darbību ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

10.1. plānošanas dokumenta izstrādes vadības un pašvaldības speciālistu personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām;

10.2. pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 9.2. un 9.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu, kā arī izmaksas, kas saistītas ar tām darbībām, kas izriet no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

10.3. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību, saturu un procedūru.

11. Valsts mērķdotācijas saņemšanai atbalstāmas tās darbības un izmaksas, kas radušās pēc Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās.

12. Valsts mērķdotācijas saņēmējs līdz 2020. gada 30. oktobrim iesniedz aģentūrā pieteikumu (1. pielikums) plānošanas dokumentu izstrādei.

13. Aģentūra divu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par valsts mērķdotācijas piešķiršanu konkrēto plānošanas dokumentu izstrādei.

14. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pārskaita 50 procentus no piešķiramās valsts mērķdotācijas uz saņēmēja norādīto norēķinu kontu Valsts kasē.

15. Lēmumu par kopīgu Daugavpils valstspilsētas un jaunizveidojamā Augšdaugavas novada teritorijas, Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada teritorijas, Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada, Jelgavas valstspilsētas un jaunizveidojamā Jelgavas novada un Rēzeknes valstspilsētas un jaunizveidojamā Rēzeknes novada teritorijas plānošanas dokumentu nodošanu publiskai apspriešanai pieņem katras pašvaldības dome.

16. Mērķdotācijas saņēmējs līdz 2021. gada 15. novembrim nodod izstrādāto plānošanas dokumenta redakciju publiskai apspriešanai.

17. Mērķdotācijas gala maksājuma saņemšanai saņēmējs līdz 2021. gada 15. novembrim iesniedz aģentūrā pārskatu par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu 2020. un 2021. gadā (2. pielikums). Aģentūra pārskatā norādīto informāciju izvērtē divu nedēļu laikā. Ja nepieciešams, aģentūra saņēmējam pieprasa papildu informāciju.

18. Pēc šo noteikumu 17. punktā minētā izvērtējuma aģentūra pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

18.1. izmaksāt atlikušo valsts mērķdotācijas daļu, ja iesniegtie un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā ievietotie dokumenti atbilst valsts mērķdotācijas piešķiršanas mērķim un atbalstāmajām darbībām;

18.2. neizmaksāt atlikušo valsts mērķdotācijas daļu un lemt par pienākumu atmaksāt šo noteikumu 14. punktā minēto mērķdotācijas daļu, ja iesniegtie un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā ievietotie dokumenti neatbilst valsts mērķdotācijas saņemšanas mērķim un atbalstāmajām darbībām.

19. Ja aģentūra pieņem šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto lēmumu, tā ieskaita valsts budžetā neizmaksāto finansējuma daļu un nodrošina piešķirtās finansējuma daļas atgūšanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 631
Pieteikums valsts mērķdotācijas saņemšanai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei
1. Atbalsta pieprasītājs (saņēmējs)
(norādīt valsts mērķdotācijas saņēmēja un tās personas kontaktinformāciju, kura sagatavojusi pārskatu)
NOSAUKUMS (saņēmējs) 
KONTAKTINFORMĀCIJAreģistrācijas Nr. 
juridiskā adrese 
Valsts kases konta numurs 
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBĀM, KURAS PIEVIENOJASnosaukums 
nosaukums 
nosaukums 
nosaukums 
 
2. Informācija par atbalsta saņēmēja amatpersonu vai speciālistu
(norādīt valsts mērķdotācijas saņēmēja un tās personas kontaktinformāciju, kura sagatavojusi pārskatu)
NOSAUKUMS (saņēmējs) 
KONTAKTINFORMĀCIJAadrese 
tālrunis 
e-pasts 
PAR PIETEIKUMA SAGATAVOŠANU ATBILDĪGĀ PERSONAvārds, uzvārds 
amats 
tālrunis 
e-pasts 
 
3. Atbalsta pieprasīšanas mērķis (atzīmēt vajadzīgo)
3.1. ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
3.2. attīstības programma 
 
4. Atbalsts tiek pieprasīts (atzīmēt vajadzīgo)
4.1. jaunu plānošanas dokumentu projektu izstrādei 
4.2. plānošanas dokumenta izstrādei, turpinot līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās dienai uzsākto plānošanas dokumentu izstrādes procesu un integrējot to kopīgā dokumentā 
4.3. integrēt esošo plānošanas dokumentu redakcijas 
 
5. Plānotās projekta izstrādes izmaksas
(norādīt plānotās izstrādes izmaksas)

Nr.

p. k.

Noteikumu 10. punktā minētās attiecināmās izmaksas

Plānotais pašvaldības finansējums, euro

Valsts mērķdotācija, euro

Kopējās izmaksas

1.

    

2.

    

3.

    

Kopā

euro
 
6. Plānošanas dokumenta projekts
6.1. izstrādātājs 
6.2. prognozējamais laika grafiks 
 
7. Pielikums
Informācija, kas apliecina jaunajā novadā ietilpstošo vai noteikumu 2. punktā minēto pašvaldību dalību plānošanas dokumenta izstrādē 
 
8. Paraksts
Finansējuma pieprasītāja atbildīgā persona
vārds, uzvārds 
amats 
datums* 
paraksts* 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 631
Pārskats par piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu 2020. un 2021. gadā
1. Valsts mērķdotācijas izlietojuma mērķis
Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta projekts
 
2. Kontaktinformācija
(norādīt valsts mērķdotācijas saņēmēja un tās personas kontaktinformāciju, kura sagatavojusi pārskatu)
NOSAUKUMS (saņēmējs) 
KONTAKTINFORMĀCIJAadrese 
tālrunis 
e-pasts 
PAR PĀRSKATA SAGATAVOŠANU ATBILDĪGĀ PERSONAvārds, uzvārds 
amats 
tālrunis 
e-pasts 
 
3. Saturiskais pārskats
Informācija par teritoriju, kurai piemērojams konkrētais izstrādātais dokuments 
Saite uz ģeoportāla publisko daļu (TAPIS) un pašvaldības tīmekļvietnēm 
Cita informācija, ko saņēmējs uzskata par nepieciešamu norādīt (t. sk. informācija par plānošanas reģiona sniegto atzinumu) 
 
4. Izmaksu sadalījums
(norādīt piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu)

Nr.

p. k.

Izmaksu veids (personāla atalgojums (bruto) un VSAOI vai ārpakalpojuma izmaksas)

Maksājumu pamatojošie dokumenti (rīkojums, algu aprēķins, līgums, pieņemšanas un nodošanas akts, rēķins)

Veiktie maksājumi (maksājuma uzdevuma datums, numurs)

Summa, euro

1.

    

2.

    

3.

    

4.

    

5.

    

….

    

Kopā

 
 
5. Pielikumi

5.1. Valsts kases konta izdruka uz __ lpp.

5.2. Rēķinu kopijas uz __ lpp.

5.3. Noslēgto darba un pakalpojumu līgumu, darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, citu ar piešķirtā finansējuma izlietojumu saistīto dokumentāciju kopijas uz __ lpp.

5.4. Skaidrojums par piešķirtā finansējuma neizlietošanas iemesliem uz __ lpp. (ja attiecināms).

 
6. Paraksts
Finansējuma saņēmēja atbildīgā persona
vārds, uzvārds 
amats 
datums* 
paraksts* 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 631Pieņemts: 13.10.2020.Stājas spēkā: 16.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 15.10.2020. OP numurs: 2020/200.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
317953
16.10.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"