Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 181

Rīgā 2020. gada 29. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 40 4. p.)
Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši:

1.1. Latvijā un dalībvalstī licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai (tālāk tekstā – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība):

1.1.1. sagatavojot Latvijā reģistrēta ieguldījumu fonda gada pārskatu, pusgada pārskatu un kārtojot grāmatvedību,

1.1.2. sagatavojot Latvijā reģistrēta atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskatu un kārtojot grāmatvedību;

1.2. ārējam pārvaldniekam un atvērtajam alternatīvo ieguldījumu fondam, kurš dibināts kā komercsabiedrība, (tālāk tekstā abi kopā – pārvaldnieks), sagatavojot Latvijā reģistrēta atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda (tālāk tekstā – alternatīvo ieguldījumu fonds) gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un kārtojot grāmatvedību.

2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un pārvaldnieks katram tā pārvaldē esošajam Latvijā reģistrētajam ieguldījumu fondam un Latvijā reģistrētajam alternatīvo ieguldījumu fondam (tālāk tekstā abi kopā – fonds) sagatavo šo noteikumu 1. punktā minētos pārskatus.

3. Finanšu pārskati (konsolidētie finanšu pārskati) sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fonda finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Finanšu pārskatu (konsolidēto finanšu pārskatu) sagatavošanu veic, pamatojoties uz Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko Finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", (tālāk tekstā – Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti). Informācija par Eiropas Komisijas apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem pieejama tīmekļa vietnē www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/ias_en.htm, kā arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē www.fm.gov.lv. Sagatavojot finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus), var izmantot arī tādus Starptautiskos Finanšu pārskatu standartus, kuri publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" pēc pārskata perioda beigu datuma, bet līdz gada pārskata apstiprināšanai. Informācija par Starptautisko Finanšu pārskatu standartu apstiprināšanas gaitu Eiropas Komisijā un paredzamo publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" pieejama tīmekļa vietnē www.efrag.org.

4. Fonda gada pārskats kā vienots kopums sastāv no:

4.1. finanšu pārskatiem, kas ietver:

4.1.1. aktīvu un saistību pārskatu,

4.1.2. ienākumu un izdevumu pārskatu,

4.1.3. neto aktīvu kustības pārskatu,

4.1.4. pielikumu,

4.1.5. naudas plūsmas pārskatu;

4.2. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka ziņojuma;

4.3. paziņojuma par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka atbildību;

4.4. turētājbankas, ja tāda ir, ziņojuma.

5. Alternatīvo ieguldījumu fonda, kurš dibināts kā komercsabiedrība, finanšu pārskati (konsolidētie finanšu pārskati), kuri sagatavoti saskaņā ar Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām, ietver:

5.1. pārskatu par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā vai konsolidēto pārskatu par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā;

5.2. pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu vai pārskata perioda konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu;

5.3. pārskata perioda naudas plūsmas pārskatu vai konsolidēto pārskata perioda naudas plūsmas pārskatu;

5.4. pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu vai konsolidēto pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu;

5.5. pielikumu;

5.6. pārskatu par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā pārskata perioda sākuma datumā, ja alternatīvo ieguldījumu fonds retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu pārskatu posteņu korekciju, vai pārklasificē finanšu pārskatu posteņus;

5.7. salīdzinošu informāciju par iepriekšējo periodu.

6. Aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata un naudas plūsmas pārskata posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 21., 25., 37. un 41. punktā. Var neuzrādīt atsevišķus finanšu pārskatu posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatu vieglāk uztveramu, kā arī izveidot minēto posteņu citādu izkārtojumu vai iekļaut papildu posteņus, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām.

7. Pielikumā iekļauj paskaidrojošu informāciju par aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata un naudas plūsmas pārskata posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt fonda finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un naudas plūsmas novērtēšanu.

8. Gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) norāda finanšu pārskatos uzrādīto skaitļu precizitātes pakāpi.

9. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums sniegts šo noteikumu pielikumā.

II. Ieguldījumu fonda gada pārskata iesniegšana

10. Gada pārskatu, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes sēdes protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu un pilnu fonda zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības (tālāk tekstā – zvērināts revidents) ziņojumu par gada pārskatu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1. maijā iesniedz Komisijai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadībai adresētā fonda zvērināta revidenta ziņojuma (management letter) kopiju.

11. Ja fonda zvērināta revidenta atzinums par gada pārskatā iekļautajiem finanšu pārskatiem ir ar piezīmēm vai zvērināts revidents atteicies sniegt atzinumu vai arī sniedzis negatīvu atzinumu, tad ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vismaz 10 dienas pirms gada pārskata publicēšanas sniedz Komisijai rakstveida priekšlikumus turpmākās fonda darbības uzlabošanai.

III. Ieguldījumu fonda pusgada pārskata sagatavošana un iesniegšana

12. Pusgada pārskats atspoguļo informāciju par ieguldījumu fonda finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem no pārskata gada sākuma līdz 30. jūnijam un ietver:

12.1. aktīvu un saistību pārskatu;

12.2. ienākumu un izdevumu pārskatu;

12.3. pielikumu, kurā ietverta vismaz šāda informācija:

12.3.1. detalizēta informācija par ieguldījumiem saskaņā ar šo noteikumu 64. punktā minēto, papildus norādot ieguldījumu uzskaites vērtības attiecību pret ieguldījumu fonda aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos,

12.3.2. ieguldījumu fonda neto aktīvi saskaņā ar šo noteikumu 37.1. un 37.6. punktā minēto,

12.3.3. ieguldījumu fonda emitēto ieguldījumu apliecību skaits saskaņā ar šo noteikumu 37.7. un 37.8. punktā minēto,

12.3.4. ieguldījumu fonda neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību saskaņā ar šo noteikumu 37.9. un 37.10. punktā minēto,

12.3.5. ieguldījumu fonda ienesīgums, ņemot vērā šo noteikumu 73.3. un 73.4. punkta nosacījumus,

12.3.6. būtiska informācija par darījumiem un notikumiem, t.sk. par izmaiņām ieguldījumu struktūrā pārskata periodā,

12.3.7. pārskata perioda beigās konstatētais sekošanas novirzes līmenis ieguldījumu fondam, kurš seko finanšu indeksa darbības rezultātam;

12.4. zvērināta revidenta ziņojumu, ja tāds ir sniegts.

13. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība pusgada pārskatu iesniedz Komisijai elektroniskā veidā un nodrošina, lai visām ieguldījumu fonda darbībā ieinteresētajām personām būtu iespēja iepazīties ar ieguldījumu fonda pusgada pārskatu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

IV. Ziņojumi

14. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka ziņojumā norāda:

14.1. fonda nosaukumu un fonda veidu;

14.2. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Komercreģistrā, licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka darbībai numuru un izsniegšanas datumu, bet reģistrētam pārvaldniekam reģistrācijas numuru Komisijā;

14.3. ieguldījumu politikas aprakstu, tās izmaiņas pārskata gadā un situācijas dažādos tirgos, kuros veikti fonda ieguldījumi, novērtējumu;

14.4. fonda darbību raksturojošo rādītāju novērtējumu, t.sk.:

14.4.1. fonda aktīvu kopējā apmēra, fonda neto aktīvu, ieguldījumu apliecības vērtības u.tml. rādītāju novērtējumu un to izmaiņu iemeslu raksturojumu,

14.4.2. informāciju par ieguldījumu struktūras izmaiņām,

14.4.3. ieguldījumu kopumā un atsevišķu ieguldījumu veidu ienesīguma novērtējumu,

14.4.4. fonda pārvaldīšanas izdevumu novērtējumu;

14.5. informāciju par jebkādiem svarīgiem notikumiem no pārskata perioda beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai, kas ir nozīmīgi fonda finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei;

14.6. turpmākās fonda attīstības prognozi, paskaidrojot ikvienu būtisku apstākli un risku.

15. Papildus šo noteikumu 14. punktā minētajam pārvaldnieks ziņojumā par alternatīvo ieguldījumu fondu, kurš dibināts kā komercsabiedrība:

15.1. sniedz skaidru informāciju par alternatīvo ieguldījumu fonda attīstību, finansiālo darbību, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem fonds saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu alternatīvo ieguldījumu fonda attīstības, finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu analīzi atbilstoši tā darbības apjomam un sarežģītībai;

15.2. pēc nepieciešamības, lai izprastu alternatīvo ieguldījumu fonda attīstību, finansiālo stāvokli vai darbības rezultātus, šo noteikumu 15.1. punktā minētajā analīzē iekļauj:

15.2.1. finanšu rādītājus, kas raksturo finansiālo stāvokli un darbības rezultātus,

15.2.2. galvenos attiecīgo alternatīvo ieguldījumu fondu un tā darbību raksturojošos nefinanšu rādītājus, kā arī informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un nodarbinātības jautājumiem vai citu informāciju, ja tā ir būtiska,

15.2.3. pēc nepieciešamības – atsauces uz finanšu pārskatos norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām.

16. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojumu paraksta ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes priekšsēdētājs un fonda pārvaldnieks. Pārvaldnieka ziņojumu paraksta ārējā pārvaldnieka vai fonda, kurš dibināts kā komercsabiedrība, valdes priekšsēdētājs.

17. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka rakstveida paziņojumā, kas apliecina to atbildību par finanšu pārskatu (konsolidēto finanšu pārskatu) patiesumu, norāda:

17.1. ka valdei ir pienākums saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus), kas skaidri un patiesi atspoguļo fonda finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada darbības rezultātus;

17.2. ka valde atbild par atbilstošas uzskaites kārtošanu, par fonda līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas darbības novēršanu;

17.3. vai finanšu pārskatu (konsolidēto finanšu pārskatu) posteņi novērtēti, konsekventi lietojot Starptautiskos Finanšu pārskatu standartus;

17.4. vai valdes lēmumi un pieņēmumi par gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.

18. Paziņojumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības atbildību paraksta ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes priekšsēdētājs. Paziņojumu par pārvaldnieka atbildību paraksta ārējā pārvaldnieka vai fonda, kurš dibināts kā komercsabiedrība, valdes priekšsēdētājs.

19. Turētājbankas ziņojumā norāda:

19.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;

19.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu;

19.3. ieguldījumu apliecību un daļu emisijas, pārdošanas un atpakaļpirkšanas atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām;

19.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām;

19.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, šo noteikumu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām;

19.6. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām;

19.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem.

20. Turētājbankas ziņojumu paraksta kredītiestādes valdes priekšsēdētājs.

V. Aktīvu un saistību pārskats

21. Aktīvu un saistību pārskata posteņu izkārtojuma paraugs

21.1. Aktīvi

21.1.1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

21.1.2. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

21.1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

21.1.3.1. Parāda instrumenti

21.1.3.2. Kapitāla instrumenti

21.1.3.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

21.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

21.1.4.1. Parāda instrumenti

21.1.4.2. Kapitāla instrumenti

21.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

21.1.5.1. Parāda instrumenti

21.1.5.2. Debitoru parādi

21.1.6. Ieguldījumu īpašums

21.1.7. Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

21.1.8. Pārējie aktīvi

21.1.9. Kopā aktīvi (21.1.1.+...+21.1.8.)

21.2. Saistības

21.2.1. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

21.2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

21.2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

21.2.4. Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības

21.2.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

21.2.6. Uzkrājumi

21.2.7. Pārējās saistības

21.2.8. Kopā saistības (21.2.1.+...+21.2.7.)

21.3. Neto aktīvi (21.1.9.–21.2.8.)

VI. Paskaidrojumi par aktīvu un saistību pārskata posteņiem

22. Aktīvi

22.1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Šajā postenī uzrāda fonda prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (prasības pret kredītiestādēm, kuras var tikt apmierinātas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darba diena). Kredītiestāde šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā minētajam.

22.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (fonda gadījumā – ienākumu un izdevumu pārskatā), un arī tādi finanšu aktīvi, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī fonds neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, parāda instrumentus, kapitāla instrumentus un atvasinātos finanšu instrumentus.

22.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (fonda gadījumā – ienākumu un izdevumu pārskatā), piemēram, parāda un kapitāla instrumentus.

22.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda finanšu aktīvus, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, piemēram, parāda instrumentus un debitoru parādus.

22.5. Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

Šajā postenī uzrāda ienākumus, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet kuru saņemšanas termiņš pārskata perioda beigu datumā vēl nav iestājies, piemēram, vēl nesaņemto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu, procentu ienākumus, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgā finanšu aktīva patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā.

Šajā postenī uzrāda arī izdevumus, kuri radušies līdz pārskata gada beigām, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

Šajā postenī atspoguļojamie ienākumi un izdevumi veidojas tikai no aktīviem, kuri netiek klasificēti kādā no finanšu aktīvu kategorijām.

23. Saistības

23.1. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Šajā postenī uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar kredītiestādēm, t.sk. kredīta atlikumu norēķinu kontos (overdrafts), kuras atmaksājamas bez iepriekšēja pieprasījuma vai kuru pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darba diena.

23.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda finanšu saistības pret klientiem no tirdzniecības nolūkā turētiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, īsās pozīcijas finanšu instrumentiem un pārējās saistības, kuras fonds klasificē kā finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto.

23.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda finanšu saistības pret klientiem, kuras fonds klasificē kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto.

23.4. Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības

Šajā postenī uzrāda saņemtās atlīdzības apmēru par finanšu aktīviem, kuri nodoti kādai citai personai, taču fonds saglabā būtisku riska un ieguvumu daļu, kas izriet no nodotā finanšu aktīva saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, piemēram, no vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo). Pielikumā sniedz informāciju par attiecīgajiem finanšu aktīvu veidiem un tiem atbilstošajām finanšu saistībām.

23.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

Šajā postenī uzrāda izdevumus, kuri attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet to samaksas termiņš pārskata perioda beigu datumā vēl nav iestājies, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgo finanšu saistību patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā. Šajā postenī uzrāda arī saskaņā ar 17. Starptautisko Grāmatvedības standartu aprēķinātos uzkrātos nomas maksājumus.

Šajā postenī uzrāda arī ienākumus, kurus fonds ir saņēmis līdz pārskata gada beigām, bet kuri attiecas uz nākamo pārskata gadu.

Šajā postenī atspoguļojamie ienākumi un izdevumi veidojas tikai no aktīviem, kuri netiek klasificēti kādā no finanšu instrumentu kategorijām.

23.6. Uzkrājumi

Šajā postenī uzrāda uzkrājumus saistībām, kuras attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem un atbilst 37. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteiktajam.

24. Neto aktīvi

Šajā postenī uzrāda aktīvu kopsummas un saistību kopsummas starpību.

VII. Ienākumu un izdevumu pārskats

25. Ienākumu un izdevumu pārskata paraugs

25.1. Pārskata perioda ienākumi

25.1.1. Procentu ienākumi

25.1.2. Ienākumi no dividendēm

25.1.3. Ienākumi no ieguldījumu īpašuma

25.1.4. Pārējie ienākumi

25.1.5. Kopā ienākumi (25.1.1.+...+25.1.4.)

25.2. Pārskata perioda izdevumi

25.2.1. Procentu izdevumi

25.2.2. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un pārvaldniekam

25.2.3. Atlīdzība turētājbankai

25.2.4. Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

25.2.5. Pārējie izdevumi

25.2.6. Kopā izdevumi (25.2.1.+...+25.2.5.)

25.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

25.3.1. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

25.3.2. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

25.3.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā (25.3.1.+25.3.2.)

25.4. Nodokļi un nodevas

25.5. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (25.1.5.–25.2.6.+25.3.3.–25.4.)

VIII. Paskaidrojumi par ienākumu un izdevumu pārskata posteņiem

26. Procentu ienākumi

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā radušos procentu ienākumus no noguldījumiem un prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm. Šeit uzrāda pārskata gadā radušos procentu ienākumus par parāda vērtspapīriem neatkarīgi no ienākumu aprēķināšanas metodes, t.sk. ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka nekā nominālvērtība, kuru fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pircējam, amortizējot pozitīvo starpību starp nopirkto aktīvu pārdošanas cenu un pirkšanas cenu.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus no riska ierobežošanas nolūkā iegādātajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem.

27. Ienākumi no dividendēm

Šajā postenī uzrāda no ieguldījumiem kapitāla instrumentos saņemtās un saņemamās dividendes.

28. Pārējie ienākumi

Šajā postenī uzrāda iepriekšējos gados atzītā vērtības samazinājuma (izņemot aktīvu un saistību pārskata 21.1.3., 21.1.4. un 21.1.5. postenī uzrādītajiem aktīviem) apvērsi, ienākumus no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu (izņemot aktīvu un saistību pārskata 21.1.3., 21.1.4. un 21.1.5. postenī uzrādīto aktīvu) atgūšanas, kā arī citus ienākumus, kas saistīti ar fonda pārvaldīšanu, bet nav uzrādāmi 25.1.1.25.1.3. postenī.

29. Procentu izdevumi

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā radušos izdevumus par saistībām, kas uzrādītas aktīvu un saistību pārskata 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3., 21.2.4. un 21.2.5. postenī, t.i., izdevumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pārdevējam, amortizējot pozitīvo starpību starp pārdoto aktīvu pirkšanas cenu un pārdošanas cenu, kā arī citus procentu izdevumus.

Kā procentu izdevumus uzrāda izdevumus no riska ierobežošanas nolūkā iegādātajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem.

30. Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un pārvaldniekam

Šajā postenī uzrāda atlīdzību, kas pienākas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un pārvaldniekam saskaņā ar ieguldījumu fonda prospekta noteikumiem, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem, t.sk. maksājumus Komisijai.

31. Atlīdzība turētājbankai

Šajā postenī uzrāda atlīdzību, kas pienākas turētājbankai saskaņā ar ieguldījumu fonda prospekta noteikumiem, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem.

32. Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

Šajā postenī uzrāda atlīdzību, kas pienākas fonda zvērinātiem revidentiem, kā arī citus fonda pārvaldes izdevumus.

33. Pārējie izdevumi

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā atzītos vērtības samazināšanās zaudējumus (izņemot aktīvu un saistību pārskata 21.1.3., 21.1.4. un 21.1.5. postenī uzrādītajiem aktīviem). Šajā postenī ietver zaudējumus, kas radušies attiecīgo aktīvu (izņemot aktīvus, kas uzrādīti aktīvu un saistību pārskata 21.1.3., 21.1.4. un 21.1.5. postenī) norakstīšanas rezultātā, ja tiem iepriekš nav atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi vai arī atzītie zaudējumi izrādījušies mazāki par norakstāmo summu.

34. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī uzrāda starpību starp naudas summu, kas saņemta no aktīvu un saistību pārskata 21.1.2., 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5. un 21.1.6. postenī atspoguļoto ieguldījumu pārdošanas, t.sk. vērtspapīru dzēšanas, un naudas summu, kas izlietota šo ieguldījumu iegādei, koriģējot to šādā kārtībā:

34.1. palielinot to par ieguldījuma vērtības samazinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos;

34.2. samazinot to par ieguldījuma vērtības palielinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos.

35. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī uzrāda aktīvu un saistību pārskata 21.1.2., 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5. un 21.1.6. postenī uzrādīto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā iegūto vērtības pieaugumu vai samazinājumu, t.sk. patiesajā vērtībā vērtēto ieguldījumu pārvērtēšanu, ārvalstu valūtas pārvērtēšanu, kā arī vērtības samazināšanās zaudējumus.

36. Nodokļi un nodevas

Šajā postenī uzrāda nodokļus un nodevas, kas attiecas uz pārskata gadu.

IX. Neto aktīvu kustības pārskats

37. Neto aktīvu kustības pārskata paraugs

37.1. Neto aktīvi pārskata gada sākumā

37.2. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)

37.3. Dividendes fonda apliecību turētājiem

37.4. Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām

37.4.1. Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas

37.4.2. Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi

37.4.3. Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām (37.4.1.–37.4.2.)

37.5. Dividendes fonda ieguldījumu apliecību un daļu turētājiem

37.6. Neto aktīvi pārskata gada beigās (37.1.+37.5.)

37.7. Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada sākumā

37.8. Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata gada beigās

37.9. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada sākumā (37.1.:37.7.)

37.10. Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata gada beigās (37.6.:37.8.)

X. Paskaidrojumi par neto aktīvu kustības pārskata posteņiem

38. Dividendes fonda ieguldījumu apliecību un daļu turētājiem

Šajā postenī uzrāda tās ieguldījumu rezultātā gūtās neto aktīvu pieauguma daļas, kuru nosakot netiek ņemts vērā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums, izmaksai noteikto apmēru fonda apliecību un daļu turētājiem proporcionāli viņu turējumā esošo ieguldījumu apliecību un daļu skaitam.

39. Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas

Šajā postenī uzrāda ienākumus no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas, kurus veido fonda daļas vērtības un izlaišanas komisijas naudas summa.

40. Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi

Šajā postenī uzrāda fonda ieguldījumu apliecību un daļu turētājiem par ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanu samaksātās summas.

XI. Naudas plūsmas pārskats

41. Naudas plūsmas pārskata paraugs

41.1. Naudas plūsma no pamatdarbības

41.1.1. Saņemtie procentu ienākumi

41.1.2. Samaksātie procentu izdevumi

41.1.3. Ieguldījumu iegādes izdevumi

41.1.4. Ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

41.1.5. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

41.1.6. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) no pamatdarbības

41.2. Naudas plūsma no finansēšanas darbības

41.2.1. Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas

41.2.2. Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi

41.2.3. Dividendes ieguldījumu apliecību un daļu turētājiem

41.2.4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) no finansēšanas darbības

41.3. Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā

41.4. Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem

41.5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

41.6. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

XII. Paskaidrojumi par naudas plūsmas pārskatu

42. Naudas plūsmas pārskatā uzrāda naudas un tās ekvivalentu ienākumus un izmaksas pārskata gadā, lai novērtētu fonda spēju gūt naudu un tās ekvivalentus fonda saistību izpildei.

43. Par naudu uzskatāms skaidras naudas atlikums fonda kasē, prasības uz pieprasījumu un prasības ar atlikušo atmaksas termiņu līdz trim mēnešiem pret kredītiestādēm. Naudas atlikumu samazina par saistībām pret kredītiestādēm uz pieprasījumu un ar atlikušo atmaksas termiņu līdz trim mēnešiem.

44. Par naudas ekvivalentiem uzskatāmi augsti likvīdi īstermiņa ieguldījumi, t.i., tie, kurus īsā laika periodā var pārvērst naudā un pastāv maza iespēja, ka to vērtība būtiski mainīsies. Parasti ieguldījumu uzskata par naudas ekvivalentu tikai tad, ja, skaitot no iegādes datuma, līdz dzēšanas datumam (atpirkšanai) tā atlikušais termiņš ir īss, piemēram, trīs mēneši vai mazāk.

45. Naudas plūsmas pārskatā atsevišķi uzrāda naudas plūsmu sadalījumu saskaņā ar 7. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto.

XIII. Novērtēšanas noteikumi

46. Finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši šādiem vispārējiem principiem:

46.1. pieņemot, ka fonds darbosies arī turpmāk un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka vadībai nav nodoma vai nepieciešamības izbeigt fonda darbību vai būtiski samazināt fonda darbības apjomus (darbības turpināšanas princips);

46.2. lietojot tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas lietotas, sagatavojot iepriekšējā pārskata gada finanšu pārskatus (saskaņotības vai pastāvīguma princips);

46.3. novērtēšanu visos gadījumos veicot ar pienācīgu piesardzību (piesardzības princips), ievērojot šādus noteikumus:

46.3.1. iekļauj tikai pārskata gadā gūto peļņu, t.i., ienākumus un izdevumus uzrāda, ņemot vērā apstākļus, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā,

46.3.2. ņem vērā visas saistības, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu,

46.3.3. ņem vērā visas vērtības samazināšanas un amortizācijas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

46.4. pārskatā atspoguļojot ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no saņemšanas vai maksājuma datuma (uzkrāšanas princips);

46.5. pārskatā atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata gadā (būtiskuma princips). Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;

46.6. aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtējot atsevišķi;

46.7. katra pārskata gada aktīvu un saistību pārskata sākuma dati saskan ar iepriekšējā pārskata gada aktīvu un saistību pārskata slēguma datiem. Pārskata gada aktīvu un saistību pārskata sākuma dati var atšķirties no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka apstiprinātā iepriekšējā aktīvu un saistību pārskata, ja saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto tiek veiktas korekcijas iepriekšējos pārskata periodos.

47. Ja, lietojot šo noteikumu 46. punktā minētos principus, starp dažiem no tiem rodas pretrunas, atsevišķu darījumu vai notikumu novērtēšanu un uzskaiti veic, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

48. Sagatavojot finanšu pārskatus, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un pārvaldnieks drīkst atkāpties no šo noteikumu 46. punktā minētajiem principiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, kuru būtību un ietekmi uz fonda finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem paskaidro pielikumā.

49. Darījumus un notikumus fonda darbībā atspoguļo finanšu pārskatos, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

50. Aktīvu un saistību pārskatā aktīvus vai saistības uzrāda vērtībā, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīva vērtības saistību vērtību vai atskaitot no saistību vērtības aktīva vērtību, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti.

51. Ienākumu un izdevumu pārskatā ienākumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji ieskaitīt, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti.

52. Aktīvu un saistību pārskatā aktīvus, ja tiem ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu.

53. Aktīvus un saistības ārvalstu valūtā pārvērtē Latvijas Republikas naudas vienībās saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībās atspoguļo ienākumu un izdevumu pārskatā.

54. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir saņemta informācija, kura sniedz pierādījumus par apstākļiem, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā, tad šādus notikumus ņem vērā, veicot attiecīgo finanšu pārskatu posteņu novērtēšanu.

55. Aktīvu pirkšanu un pārdošanu uzskaita darījuma dienā vai norēķinu veikšanas dienā. Izvēlēto metodi lieto konsekventi.

56. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nosaka to tirdzniecības organizatoru sarakstu, kuri organizē attiecīgo ieguldījumu portfelī iekļauto aktīvu atklātu un regulāru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu un kuru sniegtā informācija par šo aktīvu kotēšanu tiks ņemta vērā, veicot fonda aktīvu novērtēšanu. Attiecīgā saraksta izveidē pamatojas uz to tirdzniecības organizatoru informāciju, kuros kotētais aktīvs ir iegādāts.

57. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība saskaņo ar turētājbanku ieguldījumu pārvaldes sabiedrības iekšējās procedūras, kuras nosaka fonda ieguldījumu portfelī iekļauto aktīvu novērtēšanai lietojamo cenu pareizības pārbaudes kārtību.

58. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un pārvaldnieks fonda grāmatvedības politikā nosaka katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto.

59. Pārvaldnieks, izstrādājot alternatīvo ieguldījumu fonda aktīvu vērtēšanas politikas un procedūras, ņem vērā 2012. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību, 7. iedaļā minēto.

60. Visu finanšu pārskatu posteņu vērtēšanu veic, pamatojoties uz Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām, ciktāl tas nav pretrunā ar šo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

XIV. Pielikuma saturs

61. Pielikumā iekļauj šādu, kā arī citos šo noteikumu punktos par fonda finanšu pārskatu pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju.

62. Grāmatvedības politiku skaidrojumā sniedz skaidrojumu par visām svarīgākajām grāmatvedības politikām, kas lietotas, sagatavojot finanšu pārskatus, t.sk. par:

62.1. kritērijiem un pieņēmumiem, kas piemēroti aktīvu un saistību pārskata posteņu atzīšanai aktīvu un saistību pārskatā vai izslēgšanai no tā;

62.2. aktīvu un saistību pārskata posteņu novērtēšanas principiem;

62.3. ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politiku;

62.4. metodēm un nozīmīgākajiem pieņēmumiem, kas izmantoti finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšanai;

62.5. riska ierobežošanas attiecību (hedging) atzīšanas un pārtraukšanas politiku un uzskaites principiem;

62.6. aktīvu vērtības samazinājuma noteikšanas principiem un neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtību;

62.7. būtisku kļūdu, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem, labojumu kārtību;

62.8. grāmatvedības politiku izmaiņu atspoguļošanas principiem;

62.9. posteņiem, kas izteikti ārvalstu valūtā, uzrāda pārrēķināšanai Latvijas Republikas naudas vienībās lietoto kursu.

63. Informācija par risku pārvaldīšanu

Aplūko riskus, kas saistīti ar ieguldījumu portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem un ieguldījumu īpašumu, un raksturo šo risku pārvaldīšanu. Paskaidro, kā to risku apjoms, kuri būtiski ietekmē fonda darbību, ir mainījies pārskata gadā, kā arī sniedz skaidrojumu par finanšu instrumentu turēšanas mērķiem un politikām, kas tiek īstenotas noteikto mērķu sasniegšanai.

64. Detalizēta informācija par ieguldījumiem

Aktīvu un saistību pārskata 21.1.2., 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5. un 21.1.6. postenī uzrādītos ieguldījumus:

64.1. finanšu instrumentus, izņemot termiņnoguldījumus kredītiestādēs, grupē atbilstoši attiecīgā finanšu instrumenta emitenta reģistrācijas valstij;

64.2. finanšu instrumentus, izņemot termiņnoguldījumus kredītiestādēs, grupē atbilstoši tam, vai tie ir regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti vai pārējie finanšu instrumenti, norādot finanšu instrumentu emitenta nosaukumu, vērtspapīru daudzumu, iegādes vērtību un uzskaites vērtību. Par Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 62. panta pirmās daļas 3. punktā un 62. panta otrajā daļā minētajiem finanšu instrumentiem informāciju uzrāda atsevišķi. Tāpat uzrāda šajā punktā minēto finanšu instrumentu uzskaites vērtības attiecību pret fonda aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos;

64.3. termiņnoguldījumus kredītiestādēs grupē atbilstoši attiecīgā darījuma partnera reģistrācijas valstij, norādot to uzskaites vērtību un atsevišķi uzrādot uzkrātos procentu ienākumus;

64.4. atvasinātos finanšu instrumentus, t.sk. ar negatīvu patieso vērtību, grupē atbilstoši darījuma partnera izcelsmes (reģistrācijas) valstij, norādot attiecīgo atvasināto finanšu instrumentu uzskaites vērtību;

64.5. ieguldījumu īpašumam uzrāda tā atrašanās adresi un uzskaites vērtību;

64.6. uzrāda ieguldījumu katra emitenta finanšu instrumentos un nekustamajā īpašumā uzskaites vērtības attiecību pret fonda neto aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos.

65. Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām

Uzrāda aktīvu un saistību pārskata posteņos atspoguļoto aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām (t.sk. Latvijas Republikas naudas vienībās, ASV dolāros, citās valūtās), ņemot vērā nākotnes pozīciju no atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Nosaka to valūtas tīro atklāto pozīciju attiecību pret neto aktīviem, kuru apmērs ir būtisks.

66. Likviditāte

Likviditātes novērtēšanai aktīvu un saistību posteņu atlikumus uzrāda atbilstoši to atlikušajiem atmaksas, izpildes vai dzēšanas termiņiem šādos termiņu intervālos: uz pieprasījumu, līdz vienam mēnesim (ieskaitot), no viena mēneša līdz trim mēnešiem, no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, no viena gada līdz pieciem gadiem, pieci gadi un vairāk. Var lietot citus termiņu intervālus, sadalot vai apvienojot minētos termiņu intervālus, ņemot vērā būtiskuma principu. Papildus skaidro aktīvu un saistību ar nenoteiktu termiņu iekļaušanai attiecīgajā termiņa intervālā lietotos kritērijus un pieņēmumus.

67. Finanšu aktīvi, kuru uzskaites vērtība atšķiras no to patiesās vērtības

Par tiem finanšu aktīviem, kuru uzskaites vērtība atšķiras no to patiesās vērtības, sniedz šādu informāciju:

67.1. ja finanšu aktīvi jānovērtē to patiesajā vērtībā, bet tas netiek darīts, šo faktu atklāj, paskaidrojot, kādu iemeslu dēļ šādi finanšu aktīvi netiek novērtēti to patiesajā vērtībā;

67.2. ja finanšu aktīvi jānovērtē to amortizētajā iegādes vērtībā un to uzskaites vērtība ir lielāka nekā patiesā vērtība, paskaidro iemeslus, kāpēc netika atzīti finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi, kā arī sniedz objektīvus pierādījumus, ka finanšu aktīvi tiks atgūti vismaz to uzskaites vērtības apmērā;

67.3. uzrāda šo noteikumu 67.1. un 67.2. punktā minēto finanšu aktīvu uzskaites vērtību un patieso vērtību, norādot attiecīgo neto aktīvu pārskata posteni, kurā iekļauts šis finanšu aktīvs.

68. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Uzrāda realizētā ieguldījumu vērtības pieauguma vai samazinājuma struktūru, t.sk. pārdoto ieguldījumu iegādes vērtību, pārdoto ieguldījumu pārdošanas cenu un pārdoto ieguldījumu vērtības pieauguma vai samazinājuma, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos, korekciju.

69. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Uzrāda nerealizētā ieguldījumu vērtības pieauguma vai samazinājuma struktūru, t.sk. aktīvu un saistību pārskata posteņus, kuri pārskata gadā tika pārvērtēti, un to pārvērtēšanas rezultātu.

70. Pārējie ienākumi un pārējie izdevumi

Uzrāda pārējo ienākumu un pārējo izdevumu struktūru pēc to veidiem.

71. Informācija par ieguldījumu kustību pārskata gadā

Par aktīvu un saistību pārskata 21.1.2., 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5. un 21.1.6. posteni sniedz šādu informāciju:

71.1. uzskaites vērtību gada sākumā;

71.2. palielinājumu, t.i., jauno aktīvu un saistību iegādi pārskata gadā;

71.3. samazinājumu, t.i., aktīvu atsavināšanu un saistību izpildi pārskata gadā;

71.4. pārvērtēšanu pārskata gadā;

71.5. uzskaites vērtību pārskata gada beigās.

72. Ieķīlātie aktīvi

Uzrāda informāciju par aktīviem, kas apgrūtināti, un par ķīlas vai apgrūtinājuma noteikumiem un nosacījumiem.

73. Fonda darbības rādītāju dinamika

Sniedz šādu informāciju:

73.1. salīdzinošu informāciju par fonda pēdējo triju gadu neto aktīvu vērtības izmaiņu dinamiku, fonda ieguldījumu apliecību un daļu skaita dinamiku, fonda ieguldījumu apliecības un daļas vērtības dinamiku;

73.2. fonda ienesīguma dinamiku, kurā norāda ienesīgumu, kas izteikts gada procentos, vismaz par katru no pēdējiem trijiem gadiem. Ienesīgumu aprēķina kā fonda ieguldījumu apliecības un daļas vērtības izmaiņu pārskata gada laikā attiecību pret tās vērtību pārskata gada sākumā, izsakot to procentos, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas;

73.3. ja, sākot vai beidzot fonda darbību, pārskata periods ir īsāks vai garāks par kalendāro gadu, tad ienesīgumu aprēķina kā fonda ieguldījumu apliecības un daļas vērtības izmaiņu pārskata perioda laikā attiecību pret tās vērtību pārskata perioda sākumā, norādot periodu, par kuru veikts aprēķins;

73.4. ja fonda ieguldījumu apliecību un daļu nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, papildus sniedz informāciju par fonda neto aktīvu vērtības un ienesīguma dinamiku attiecīgajā ārvalstu valūtā.

74. Informācija par aktīvu atsavināšanas ierobežojumiem

Uzrāda informāciju par jebkādiem nozīmīgiem ierobežojumiem, kas ietekmē ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka iespējas pārskata gada beigās atsavināt fonda aktīvus par vērtību, kādā tie ir iekļauti finanšu pārskatos. Ierobežojumi var ietvert, piemēram, ar likumu vai līgumu noteiktus ierobežojumus saistībā ar aktīvu realizēšanu vai ievērojamas sankcijas soda naudas veidā, kura būtu jāmaksā aktīvu realizēšanas gadījumā par stāvokli pārskata perioda beigu datumā u.tml.

75. Nodokļi un nodevas

Uzrāda pārskata gadā no fonda mantas samaksāto nodokļu un nodevu apmēru sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem un saņemtajiem nodokļu atvieglojumiem.

76. Informācija par fonda ieguldījumu apliecību un daļu turētājiem

Uzrāda informāciju par to fonda ieguldījumu apliecību un daļu īpatsvaru emitēto ieguldījumu apliecību un daļu kopskaitā, kuras ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pārvaldnieka ieinteresēto personu turējumā.

77. Informācija par fonda vadību

Uzrāda informāciju par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes locekļu un ieguldījumu fonda pārvaldnieka, kā arī pārvaldnieka amatpersonu, kuras ir tiesīgas pārvaldīt alternatīvo ieguldījumu fondu, vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu un ar fonda pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu aprakstu. Ziņas sniedz arī par tiem fonda pārvaldniekiem, kuri pārskata gadā atstājuši šo amatu.

78. Informācija par fonda pārvaldes izmaksām

Ieguldījumu fonds, kura līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 64. pantā minētajos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos, uzrāda ne tikai to par pārvaldes pakalpojumu sniegšanu samaksāto atlīdzības apmēru, kas izmaksāts no paša ieguldījumu fonda mantas, bet arī to, kas ieturēts no ieguldījumu fondiem vai kopējo ieguldījumu uzņēmumiem, kuros veikti ieguldījumi. Alternatīvo ieguldījumu fonds uzrāda pārvaldes izmaksas, strukturējot tās saskaņā ar alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos paredzēto.

79. Informācija par darījumiem fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai

Fonds, kurš saņem nodrošinājumu saskaņā ar noslēgtajiem finanšu nodrošinājuma līgumiem, saņem galvojumus, veic aktīvu pārdošanas darījumus ar atpirkšanu, kā arī aizdod vērtspapīrus vai veic citus ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem saistītus darījumus portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai, uzrāda šādu informāciju:

79.1. darījumu partnera identitāte;

79.2. nodrošinājuma veids un apmērs, ko fonds ir saņēmis, lai mazinātu darījumu partnera risku;

79.3. darījumu apmērs;

79.4. ienākumu apmērs, kas saistīts ar šādiem darījumiem, kā arī tiešo un netiešo fonda izdevumu un maksu no fonda līdzekļiem apmērs;

79.5. to emitentu identitāte, kuru emitētie vērtspapīri ir saņemti kā nodrošinājums, ja darījumu koncentrācijas riska apmērs ar konkrēto emitentu pārsniedz 20 procentus no fonda neto aktīvu vērtības, kā arī nodrošinājuma faktiskais apmērs procentos no fonda neto aktīvu vērtības;

79.6. ja fonda prospektā paredzēts darījumus pilnībā nodrošināt ar vērtspapīriem, kurus emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, norāda nodrošinājuma faktisko apmēru procentos no fonda neto aktīvu vērtības un attiecīgās dalībvalsts nosaukumu.

80. Informācija par fonda darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Fonds, kurš veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, uzrāda šādu informāciju:

80.1. darījumu partnera identitāte, kā arī norāde, vai šai personai ir ciešas attiecības ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un pārvaldnieku vai turētājbanku;

80.2. nodrošinājuma veids un apmērs, ko fonds ir saņēmis, lai mazinātu darījumu partnera risku;

80.3. bāzes aktīva risks, kas izriet no atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

81. Fonda, kurš seko finanšu indeksa darbības rezultātam, atklājamā informācija

Fonds sniedz informāciju par pārskata gada beigās konstatēto sekošanas novirzes līmeni, kā arī skaidro visas atšķirības starp plānoto un faktisko sekošanas novirzi pārskata gadā. Sniedz informāciju arī par gada sekošanas atšķirību (annual tracking difference) starp fonda darbības rezultātu un attiecīgā finanšu indeksa, kuram fonds seko, darbības rezultātu.

XV. Papildu prasības konsolidētā gada pārskata sagatavošanai

82. Konsolidētos finanšu pārskatus alternatīvo ieguldījumu fonds sagatavo saskaņā ar Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām.

83. Alternatīvo ieguldījumu fonds, kurš sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus, izstrādā un apstiprina konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību, kā arī izveido iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošina patiesas informācijas savlaicīgu saņemšanu par grupas sabiedrībām.

84. Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, ievēro lietoto konsolidācijas metožu saskaņotības principu, kuru lieto konsekventi gadu no gada. Atkāpties no šā principa drīkst tikai izņēmuma gadījumos. Ikvienu šādu gadījumu, kā arī konsolidācijas metodes maiņas iemeslu un šīs maiņas ietekmi uz konsolidēto finanšu pārskatu posteņiem skaidro konsolidētā gada pārskata pielikumā.

XVI. Noslēguma jautājumi

85. Slēgtajiem ieguldījumu fondiem, kuri dibināti atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam, kuri atzīstami par alternatīvo ieguldījumu fondiem Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē un kuriem Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma spēkā stāšanās dienā 2013. gada 7. augustā grāmatvedība tika kārtota un finanšu pārskati tika sagatavoti atbilstoši šo noteikumu prasībām, šajos noteikumos noteiktie grāmatvedības kārtošanas un finanšu pārskatu sagatavošanas principi, izņemot šo noteikumu 79., 80. un 81. punktā minēto, piemērojami līdz fonda darbības termiņa beigām.

86. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2006. gada 19. maija normatīvie noteikumi Nr. 99 "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnēm

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

2) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2012. gada 18. decembra pamatnostādnēm kompetentajām iestādēm un PVKIU ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām (ESMA/2012/832) par ETF un citiem ar PVKIU saistītiem jautājumiem;

3) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes vadlīnijām (ESMA/2014/937) kompetentajām iestādēm un PVKIU ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām par ETF un citiem ar PVKIU saistītajiem jautājumiem;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītajiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/ES un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 181
NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1. Fonda neto aktīvi – fonda vērtība Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 30. panta izpratnē.

2. Finanšu instruments (financial instrument) – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

3. Finanšu aktīvs (financial asset) – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

4. Finanšu saistības (financial liability) 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

5. Atvasinātais finanšu instruments (derivative) 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē.

7. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.2.A punkta izpratnē.

8. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

9. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē.

10. Patiesā vērtība (fair value) – 13. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

11. Finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

12. Vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) – 36. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

13. Uzskaites vērtība (carrying amount) – 36. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

14. Iegādes vērtībā vērtēts (valued at cost) – 27. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 4. punkta izpratnē.

15. Ieguldījumu īpašums (investment property) – 40. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 181Pieņemts: 29.09.2020.Stājas spēkā: 08.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 07.10.2020. OP numurs: 2020/194.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317794
08.10.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)