Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 604

Rīgā 2020. gada 29. septembrī (prot. Nr. 56 24. §)
Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas noteikumi

1. Noteikumi nosaka sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) struktūru, tajā iekļaujamos datus, to apjomu, datu apstrādes noteikumus un kārtību, kā arī institūciju sadarbības noteikumus.

2. Informācijas sistēmu veido:

2.1. aktīvā datubāze, kura sastāv no:

2.1.1. personu reģistra;

2.1.2. sadaļas "Pārskati un atskaites";

2.2. arhīva datubāze.

3. Personu reģistrā par personu, kura pieprasījusi vai saņem valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums) vai kurai pakalpojums atteikts, iekļauj šādu informāciju:

3.1. vārds;

3.2. uzvārds;

3.3. personas kods:

3.3.1. aktuālais;

3.3.2. iepriekšējais, ja personas kods mainīts pēc iepriekšējā pakalpojuma saņemšanas;

3.4. dzimšanas datums;

3.5. statuss Iedzīvotāju reģistrā (aktīvs, pasīvs);

3.6. dzimums;

3.7. valstiskā piederība un tās veids;

3.8. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību (veids, izdevējs un izdošanas datums);

3.9. atzīme par nepieciešamību pakalpojumu saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē (ir/nav);

3.10. likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods;

3.11. deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvietas adrese;

3.12. personas iesniegumā norādītie saziņas līdzekļi (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

3.13. miršanas datums;

3.14. vai persona pēdējo triju gadu laikā cietusi ceļu satiksmes negadījumos (jā/nē, negadījuma datums).

4. Personu reģistrā iekļauj šādu informāciju par pakalpojuma pieprasīšanu:

4.1. pakalpojuma pieprasīšanas datums, pieprasītā pakalpojuma veids un personas norādītais vēlamais pakalpojuma sniedzējs;

4.2. pirmreizējs, atkārtots vai prioritārā kārtībā saņemams pakalpojums;

4.3. institūcija (pašvaldības sociālais dienests vai normatīvajos aktos par attiecīgo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu noteiktā institūcija), kas pieņēmusi lēmumu vai novērtējumu par to, ka personai nepieciešams pakalpojums (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis un citi saziņas līdzekļi).

5. Personu reģistrā iekļauj šādu informāciju par personas iesnieguma apstrādi:

5.1. atzīme par personas atbilstību pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kritērijiem;

5.2. informācija par trūkstošajiem datiem, kas nepieciešami, lai varētu izdarīt šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto atzīmi par personas atbilstību pakalpojuma saņemšanas kritērijiem, dati par papildu pieprasījumu (datums, trūkstošās ziņas) un saņemšanu (datums);

5.3. informācija par Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) pieņemtajiem lēmumiem:

5.3.1. pieņemtais lēmums (piešķirt, uzņemt rindā vai atteikt pakalpojumu, atteikuma iemesls), lēmuma datums un numurs;

5.3.2. pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un datums, no kura pakalpojums piešķirts;

5.3.3. piešķirtā pakalpojuma ilgums.

6. Personu reģistrā iekļauj šādu informāciju par pakalpojuma sniegšanu:

6.1. piešķirtā pakalpojuma sākuma un beigu datums, norīkojuma numurs uzņemšanai institūcijā, ja piešķirts pakalpojums institūcijā;

6.2. atzīme par pakalpojuma uzsākšanu (uzsākts vai nav uzsākts) un pakalpojuma uzsākšanas datums;

6.3. ziņas par pakalpojuma pārtraukšanu (pārtraukšanas datums un iemesls, pakalpojuma atsākšanas datums);

6.4. ziņas par pakalpojuma saņemšanas laika pārcelšanu (lēmuma datums, pārcelšanas iemesls, pārceltā perioda sākuma un beigu datums);

6.5. ziņas par pakalpojuma izbeigšanu (datums, izbeigšanas veids – pēc pilna pakalpojuma kursa vai priekšlaicīgi, iemesls pakalpojuma priekšlaicīgai izbeigšanai);

6.6. pakalpojuma saņemšanas ilgums.

7. Informācijas sistēmas sadaļā "Pārskati un atskaites" iekļauj šādus pārskatus:

7.1. gada un mēneša pārskati par personu skaitu, kas gaida rindā uz šādiem pakalpojumiem:

7.1.1. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, kā arī politiski represētajām personām;

7.1.2. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;

7.1.3. sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem;

7.2. gada un mēneša pārskati par šādu pakalpojumu piešķiršanu un pakalpojumu sniegšanu vai atteikumu sniegt pakalpojumu:

7.2.1. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem, personām ar prognozējamu invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, kā arī politiski represētajām personām;

7.2.2. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;

7.2.3. sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem;

7.3. pārskats par aģentūras pieņemtajiem lēmumiem un to skaits pārskata periodā.

8. Personu reģistrā iekļaujamos datus informācijas sistēma izmanto:

8.1. sadaļā "Pārskati un atskaites" iekļauto statistikas pārskatu ģenerēšanai;

8.2. šādu dokumentu projektu automātiskai sagatavošanai:

8.2.1. lēmumiem par pakalpojuma piešķiršanu un norīkojumiem pakalpojuma saņemšanai, lēmumiem par uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai, lēmumiem par pakalpojuma sniegšanas atteikumu – šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3.1., 3.4., 3.9., 3.10., 3.11. apakšpunktā, 4. punktā un šo noteikumu 5.1., 5.3. un 6.1. apakšpunktā minētos datus;

8.2.2. lēmumiem par pakalpojuma pārcelšanu – šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3.1., 3.4., 3.9., 3.10., 3.11., 5.1., 5.3., 6.1. un 6.4. apakšpunktā minētos datus;

8.2.3. papildu ziņu pieprasīšanai – šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3.1., 3.4., 3.9., 3.10., 3.11. apakšpunktā, 4. punktā un šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētos datus.

9. Informācijas sistēmā iekļaujamos datus iegūst:

9.1. no personas, tās likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas, no citas normatīvajos aktos paredzētas personas vai iestādes – šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3.1., 3.4., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 4.1., 4.3. un 5.1. apakšpunktā minētos datus;

9.2. no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (ievadot informācijas sistēmā personas kodu) – šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.11. un 3.13. apakšpunktā minētos datus, kā arī datus par personai noteiktu rīcībspējas ierobežojumu esību šo noteikumu 3.9. apakšpunktā minētās atzīmes izdarīšanai;

9.3. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra – šo noteikumu 3.14. apakšpunktā minētos datus;

9.4. no sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem – šo noteikumu 6.2., 6.3. un 6.5. apakšpunktā minētos datus.

10. Labklājības ministrija informācijas sistēmā apstrādā normatīvajos aktos noteiktos ministrijas funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamos datus, kā arī saņem šo noteikumu 7. punktā minētos statistikas pārskatus.

11. Tiesības bez maksas saņemt ziņas no informācijas sistēmas ir:

11.1. valsts un pašvaldību institūcijām – šo institūciju funkciju izpildei nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, tajā skaitā:

11.1.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram – šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 5.3.1, 5.3.2. un 6.2. apakšpunktā minētos datus par nepilngadīgajām personām;

11.1.2. pašvaldību sociālajiem dienestiem – šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētos datus;

11.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem – šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.6., 3.9., 3.11., 3.14., 4.2., 4.3. apakšpunktā, 5. punktā un šo noteikumu 6.1. un 6.4. apakšpunktā minētos datus;

11.3. zinātniekiem un pētniekiem – zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem nepieciešamos datus, ievērojot nosacījumu, ka ziņas nesatur personu identificējošus datus.

12. Lai informācijas sistēmā uzkrātos datus apstrādātu atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību, aģentūra slēdz vienošanos ar šo noteikumu 10. punktā un 11.1. apakšpunktā minētajām institūcijām, paredzot datu apmaiņas kārtību, informācijas sistēmas pieejamības parametrus, pušu tiesības, pienākumus un citus nosacījumus, kas nepieciešami pusēm, lai nodrošinātu datu apmaiņu, informācijas sistēmā esošo datu pieejamību, konfidencialitāti un integritāti.

13. Aģentūra nodrošina tās darbiniekiem un amatpersonām pieeju informācijas sistēmā esošajiem datiem tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu pienākumu izpildei.

14. Katru datu apstrādi informācijas sistēmā auditē. Auditācijas pierakstus glabā par pēdējo piecu gadu periodu, un piekļuve tiem ir ierobežota.

15. Personu reģistrā datus par personu glabā pastāvīgi līdz personas nāvei. Pēc personas nāves 12 mēnešu laikā datus anonimizē un nodod glabāšanā informācijas sistēmas arhīva datubāzē.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 604Pieņemts: 29.09.2020.Stājas spēkā: 02.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 01.10.2020. OP numurs: 2020/190.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
317677
02.10.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)