Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 156

Rīgā 2020. gada 15. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 38 7. p.)
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu
un to pārvaldnieku likuma
59. panta pirmo, sesto
un astoto daļu un 81. panta septītās daļas 23. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī statistikas datus, kuri ir nepieciešami Latvijas Bankai finanšu kontu, finanšu stabilitātes, maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, vērtspapīru, ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistikas sagatavošanai, un nosaka pārskatu saturu, formu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie saīsinājumi:

2.1. AIF – alternatīvo ieguldījumu fonds vai tā apakšfonds Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē;

2.2. dalībvalstī licencēts pārvaldnieks – dalībvalstī licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kurš uzsācis pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 70. pantu;

2.3. AIFPL – Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums;

2.4. Komisija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

2.5. IPSL – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums;

2.6. Regula Nr. 231/2013 – Eiropas Komisijas 19.12.2012. Deleģētā regula (ES) Nr.  231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību;

2.7. Regula Nr. 345/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 17.04.2013. Regula (ES) Nr.  345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem;

2.8. Regula Nr. 346/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 17.04.2013. Regula (ES) Nr.  346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem;

2.9. Regula Nr. 549/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 21.05.2013. Regula (ES) Nr.  549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā;

2.10. Regula Nr. 575/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Regula Nr.  575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012;

2.10.1 Regula Nr. 2019/2033 – Eiropas Parlamenta un Padomes 27.11.2019. Regula (ES) Nr. 2019/2033 par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014;

2.11.  Regula Nr. 2015/760 – Eiropas Parlamenta un Padomes 29.04.2015. Regula (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem;

2.12. RTN – regulētā tirgū netirgots;

2.13. RTT – regulētā tirgū tirgots.

(Grozīts ar FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 97)

3. Noteikumi ir saistoši:

3.1. licencētam un reģistrētam pārvaldniekam, sagatavojot šajos noteikumos minētos pārskatus;

3.2. dalībvalstī licencētam pārvaldniekam, kurš reģistrējis AIF Latvijā;

3.3. dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiālei Latvijā.

4. Noteikumos lietotie termini atbilst tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu, IPSL un AIFPL terminu lietojumam.

5. Licencēts ārējais un iekšējais pārvaldnieks, kā arī pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr.  346/2013, par savu darbību sagatavo ceturkšņa pārskatu, ko veido:

5.1. "Pārvaldnieka bilances pārskats" (1. pielikums);

5.2. "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" (2. pielikums);

5.3. "Pārskats par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi", kurš sastāv no I daļas "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi" un II daļas "Pārvaldnieka kapitāla prasību izpilde" (3. pielikums).

6.  (Svītrots ar FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 97)

7. Licencēts ārējais vai iekšējais pārvaldnieks par katru Latvijā reģistrētu atvērto AIF vai AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo:

7.1. mēneša pārskatu, ko veido "AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums);

7.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido:

7.2.1. "AIF vērtspapīru pārskats" (4. pielikums);

7.2.2. "AIF aktīvu un saistību pārskata" I daļa "Aktīvi un saistības", II daļa "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)" un III daļa "Sviras finansējums" (5. pielikums);

7.2.3. "AIF ienākumu un izdevumu pārskats" (6. pielikums);

7.2.4. "AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums);

7.2.5. "AIF ieguldītāju pārskats" (8. pielikums).

8. Pusgada pārskatu, kuru veido šo noteikumu 7.2. punktā minētie pārskati, sagatavo:

8.1. licencēts ārējais vai iekšējais pārvaldnieks par katru Latvijā reģistrētu slēgto AIF vai AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu;

8.2. reģistrēts pārvaldnieks par katru AIF, kas Latvijā reģistrēts saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai Regulu Nr.  346/2013.

9.  Reģistrēts pārvaldnieks, izņemot pārvaldnieku, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr.  346/2013, statistikas datu apkopošanai sagatavo:

9.1. par savu darbību – ikgadējo pārskatu, ko veido šo noteikumu 5.1. un 5.2. punktā minētie pārskati;

9.2. par katru tā pārvaldē esošu AIF, izņemot saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai Regulu Nr.  346/2013 reģistrētu AIF, – ikgadējo pārskatu, ko veido šo noteikumu 7.2. punktā minētie pārskati. Par AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, šo pārskatu sagatavo par katru AIF apakšfondu.

10. Dalībvalstī licencēts pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF Latvijā, sagatavo:

10.1. ceturkšņa pārskatu, ko veido "Pārskata par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I daļa "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi" (3. pielikums);

10.2. šo noteikumu 7.8. vai 9.2. punktā minētos pārskatus, ja tas Latvijā ir reģistrējis attiecīgā veida AIF vai AIF ar apakšfondiem.

11. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiāle sagatavo ceturkšņa pārskatu, ko veido:

11.1. "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" (2. pielikums);

11.2. "Pārskata par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I daļa "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi" (3. pielikums).

II. Pārskatu sagatavošanas vispārīgās prasības

12. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

12.1. valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi". Starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidente, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Investīciju bankas, Starptautisko norēķinu bankas, kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;

12.2. valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi". Vērtspapīru gadījumā norāda finanšu instrumenta denominācijas valūtas kodu;

12.3. emitentu, darījumu partneru un ieguldītāju sektoru dalījums atbilst Regulas Nr.  549/2013 2. nodaļai. Darījumu partneru rezidentu sektoru dalījums, izņemot rezidentu sektora "Nefinanšu sabiedrības" un "Mājsaimniecības" dalījumu, ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē. Ja darījumu partneru rezidentu sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē, to saskaņā ar Regulas Nr.  549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Emitentu, darījumu partneru un ieguldītāju sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

12.3.1. "SK11" – nefinanšu sabiedrības;

12.3.2. "SK122" – noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

12.3.3. "SK123" – naudas tirgus fondi;

12.3.4. "SK124" – ieguldījumu fondi un AIF, izņemot naudas tirgus fondus;

12.3.5. "SK125" – citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

12.3.6. "SK126" – finanšu palīgsabiedrības;

12.3.7. "SK127" – piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

12.3.8. "SK128" – apdrošināšanas sabiedrības;

12.3.9. "SK129" – pensiju fondi;

12.3.10. "SK1311" – centrālās valdības;

12.3.11. "SK1312" – pavalsts valdības;

12.3.12. "SK1313" – vietējās valdības;

12.3.13. "SK1314" – sociālās nodrošināšanas fondi;

12.3.14. "SK14" – mājsaimniecības;

12.3.15. "SK15" – mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas;

12.4. ailē "Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā" un "Uzskaites vērtība (euro)" norāda vērtības ar divām zīmēm aiz komata par ieguldījumu fonda vai AIF ieguldījumu portfelī esošajiem vērtspapīriem.

13. AIF pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Komisijas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem par AIF gada pārskatu sagatavošanu.

III. Pārvaldnieka pārskatu sagatavošana

14. Datu laukā "Pārvaldnieka identifikācijas informācija" pārvaldnieks norāda:

14.1. Komisijas piešķirto pārvaldnieka kodu;

14.2. izpildītāja vārdu un uzvārdu;

14.3. izpildītāja e-pasta adresi;

14.4. izpildītāja tālruņa numuru;

14.5. pārskata perioda beigu datumu (dd.mm.gggg.).

15. "Pārvaldnieka bilances pārskata" aili "Termiņa dalījuma pazīme" aizpilda, ņemot vērā darījuma sākotnējo termiņu, un norāda vienu no šādām vērtībām:

15.1. "01G" – īstermiņa, t.i., līdz vienam gadam (ieskaitot);

15.2. "99G" – ilgtermiņa (virs viena gada).

16. "Pārvaldnieka bilances pārskata" aili "Likvīdo aktīvu pazīme" aizpilda, norādot šādas vērtības:

16.1. "LI" – ieguldījums atbilst AIFPL 16. panta vienpadsmitās daļas prasībām;

16.2. "NI" – ieguldījums neatbilst AIFPL 16. panta vienpadsmitās daļas prasībām.

17. "Pārvaldnieka bilances pārskata" pozīcijas "Darba ņēmēju iespēju līgumi" aizpilda pārvaldnieks, kurš piedāvā tā darba ņēmējiem iespēju iegādāties pārvaldnieka akcijas, norādot darba ņēmēju akciju iegādes iespēju līgumu uzskaites vērtību saskaņā ar Regulu Nr.  549/2013.

18. Iekšējais pārvaldnieks sagatavo "Pārvaldnieka bilances pārskatu", ievērojot šādus noteikumus:

18.1. pozīcijā "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu", "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" un "Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas" aizpilda aili "Likvīdo aktīvu pazīme" un "Uzskaites vērtība (veselos euro)";

18.2. pozīcijas "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" ailē "Uzskaites vērtība (veselos euro)" norāda uzskaites vērtību, kura samazināta par uzskaites vērtību, ko veido līdzdalība asociēto un radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā.

19. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiāle pārskatā "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" sniedz informāciju par tā ienākumiem un izdevumiem, kuri gūti no darbības Latvijā.

20. Aizpildot "Pārskatu par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi":

20.1. iekšējais pārvaldnieks I daļā "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi" aizpilda pozīciju "Līdzekļi pārvaldē kopā" un norāda pārvaldē esošā AIF aktīvu uzskaites vērtību;

20.2. pozīcijā "Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)" pārvaldnieks norāda pārvaldīto AIF aktīvu kopējo vērtību, kura aprēķināta atbilstoši Regulas Nr.  231/2013 2. pantam;

20.3. pozīcijā "Pašu kapitāls" pārvaldnieks norāda saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 aprēķināto pašu kapitāla vērtību;

20.4. 802. pozīcijā "Sabiedrības pastāvīgo izmaksu kopsumma" norāda vērtību, kura aprēķināta kā fiksēto pieskaitāmo izmaksu kopsumma atbilstoši Regulas Nr. 2019/2033 13. pantā noteiktajām prasībām;

20.5. pozīcijā "AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi" pārvaldnieks, kurš ir saņēmis licenci AIF pārvaldnieka darbībai, norāda AIF aktīvu uzskaites vērtību, kuras pārvaldīšanai pārvaldnieka profesionālās darbības riski nav segti ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši Regulai Nr. 231/2013. Šai aktīvu uzskaites vērtības daļai piemēro papildu pašu kapitāla prasību, kas aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 14. pantam. Ja pārvaldnieka profesionālās darbības riski pilnībā ir segti ar apdrošināšanas polisi, norāda "0".

(Grozīts ar FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 97)

21. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiāle un dalībvalstī licencēts pārvaldnieks, kurš ir reģistrējis AIF Latvijā, aizpilda "Pārskata par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I daļu "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi" un sniedz informāciju par aktīvu uzskaites vērtību tā Latvijā reģistrētajiem AIF, pārvaldītajiem privāto pensiju fondu Latvijā reģistrētajiem pensiju plāniem, kā arī individuālā pārvaldīšanā esošo Latvijas rezidentu finanšu instrumentu portfeļiem.

IV. AIF vērtspapīru pārskata sagatavošana

22. Datu laukā "AIF identifikācijas informācija" pārvaldnieks norāda:

22.1. Komisijas piešķirto tā pārvaldnieka kodu, kurš AIF ir reģistrējis;

22.2. Komisijas piešķirto AIF reģistrācijas kodu;

22.3. izpildītāja vārdu un uzvārdu;

22.4. izpildītāja e-pasta adresi;

22.5. izpildītāja tālruņa numuru;

22.6. pārskata perioda beigu datumu (dd.mm.gggg.).

23. Ailē "Emitenta reģistrācijas numurs" norāda emitenta reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. Aili aizpilda, ja komercsabiedrība ir reģistrēta Latvijā.

24. Ailē "ISIN kods" norāda attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kodu, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi" piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks.

25. Pārskatā informāciju par attiecīgo datumu norāda formātā "dd.mm.gggg.".

26. Informāciju par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu (bez ISIN koda) ailē "Kupona likme (%)" norāda kā kupona jeb procentu likmes apmēru pārskata perioda beigās procentos līdz četriem cipariem aiz komata.

27. Ailē "Kupona izmaksas biežums" norāda šādas vērtības, ņemot vērā kupona izmaksu biežumu:

27.1. "AN" – reizi gadā;

27.2. "SA" – divas reizes gadā;

27.3. "QU" – reizi ceturksnī;

27.4. "BM" – reizi divos mēnešos;

27.5. "MO" – reizi mēnesī;

27.6. "IR" – neregulāri;

27.7. "ZC" – nulles kupons;

27.8. "UK" – nav zināms.

28. Pārskata ailē "Papildinformācija" norāda šādu darījumu raksturojošo kodu:

28.1. "R" vērtspapīriem, kas iesaistīti repo darījumā;

28.2. "RR" vērtspapīriem, kas iesaistīti reversajā repo darījumā;

28.3. "VA" vērtspapīriem, kas iesaistīti aizdošanas darījumā.

29. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)" norāda vienīgi tādu fondu, kuru regulējums ir analoģisks IPSL noteiktajam, t.sk. regulētā tirgū tirgoto ieguldījumu fondu (UCITS ETF), ieguldījumu apliecības (daļas).

30. Pozīcijā "AIF ieguldījumu daļas" norāda informāciju par AIF ieguldījumu daļām, t.sk. regulētā tirgū tirgoto AIF ETF ieguldījumu daļas.

V. AIF aktīvu un saistību pārskata sagatavošana

31. Pārskatā atsevišķi darījumi tiek iedalīti divās kategorijās – īstermiņa darījumi, kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam (ieskaitot), un ilgtermiņa darījumi, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

32. Pārvaldnieks aizpilda pozīciju "AIF kvalificētie ieguldījumi" , ja attiecīgais AIF ir reģistrēts kā AIF, kas izmanto nosaukumu "Eiropas riska kapitāla fonds" saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013, kā AIF, kas izmanto nosaukumu "Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds" saskaņā ar Regulu Nr.  346/2013, vai kā AIF, kas reģistrēts kā "Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 2015/760. Šajā pozīcijā norāda to AIF ieguldījumu kopsummu, kuri saskaņā ar attiecīgo tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu ir atzīstami par kvalificētiem ieguldījumiem vai atbilstīgi ieguldītiem aktīviem.

33. Par AIF, kura darbības noteikumi paredz ieguldījumus nekustamajā īpašumā, aizpilda II sadaļu "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)", attiecīgi norādot:

33.1. ailē "Darījuma radītās pārmaiņas" – izmaiņas attiecīgās ieguldījumu īpašuma grupas uzskaites vērtībā, kuras notikušas pirkuma vai pārdevuma darījuma rezultātā;

33.2. ailē "Citas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā" – izmaiņas attiecīgās ieguldījumu īpašuma grupas uzskaites vērtībā, kuras nav saistītas ar pirkuma vai pārdevuma darījumiem, piemēram, pārvērtēšanas rezultātu.

34. Par AIF, kura darbības noteikumi paredz sviras finansējuma izmantošanu, aizpilda III sadaļu "Sviras finansējums", norādot:

34.1. ailē "AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc bruto metodes (%)" – saskaņā ar Regulu Nr. 231/2013 (2. iedaļa) aprēķinātā riska darījumu apmēra, kas aprēķināts pēc bruto metodes, attiecību pret NAV, izteiktu procentos;

34.2. ailē "AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc saistību metodes (%)" – saskaņā ar Regulu Nr. 231/2013 (2. iedaļa) aprēķinātā riska darījumu apmēra, kas aprēķināts pēc saistību metodes, attiecību pret NAV, izteiktu procentos.

VI. Pārskatu iesniegšana

35. Šajos noteikumos minēto mēneša pārskatu par stāvokli katra mēneša pēdējā datumā pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 20. datumam.

36. Šajos noteikumos minēto ceturkšņa pārskatu par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

37. Šajos noteikumos minēto pusgada pārskatu par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 20. datumam.

38.  Šajos noteikumos minēto ikgadējo pārskatu par stāvokli katra gada pēdējā datumā pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā gada 20. aprīlim.

39. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas normatīvajiem noteikumiem par elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanu. Informāciju sniedz XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā. Pārskata XML faili ietver vienīgi visus nepieciešamos izejas datus un pārbaudes datus un var neietvert visu šo noteikumu pielikumos norādīto informāciju (piemēram, atsevišķas starpsummas un citus aprēķinus).

40. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

VII. Noslēguma jautājums

41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 05.02.2014. normatīvie noteikumi Nr. 15 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

Pārvaldnieka identifikācijas informācija

Pārvaldnieka bilances pārskats

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
Valsts
kods
Valūtas
kods
Darījumu partnera
sektora kods
Termiņa
dalījuma pazīme
Likvīdo aktīvu pazīme*Uzskaites vērtība
(veselos euro)
AKTĪVI       
Kase11100x xxLI 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm11210   x  
Noguldījumi11220      
Prasības pret asociētajām komercsabiedrībām11310    x 
Prasības pret radniecīgajām komercsabiedrībām11320    x 
Prasības pret pārējiem klientiem11330    x 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu11400      
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu11500   x  
Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas11600   x  
Atvasinātie finanšu instrumenti11700   xx 
Līdzdalība asociēto komercsabiedrību pamatkapitālā11800   xx 
Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā11900   xx 
Nemateriālie aktīvi12000xxxxx 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem12101xxxxx 
Pamatlīdzekļi, izņemot avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem12102xxxxx 
Ieguldījumu īpašums12110xxxxx 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi12200   xx 
Nodokļu aktīvi12300xxxxx 
Darba ņēmēju iespēju līgumi12500   xx 
Pārējie aktīvi12400   xx 
Kopā aktīvi10000xxxxx 
SAISTĪBAS       
Kredītsaistības pret kredītiestādēm21100    x 
Kredītsaistības asociētajām komercsabiedrībām21210    x 
Kredītsaistības radniecīgajām komercsabiedrībām21220    x 
Kredītsaistības pret citiem kreditoriem21230    x 
Emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pozīcijā "Pakārtotās saistības" iekļautos21300x x x 
Atvasinātie finanšu instrumenti21400   xx 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi21500   xx 
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām21610   xx 
Pārējie uzkrājumi21620   xx 
Nodokļu saistības21630xxxxx 
Darba ņēmēju iespēju līgumi22000   xx 
Pārējās saistības21700   xx 
Pakārtotās saistības – emitētie parāda vērtspapīri21810x xxx 
Pakārtotās saistības – citas saistības21820   xx 
Apmaksātais pamatkapitāls (kapitāls un rezerves)21910 x xx 
Akciju emisijas uzcenojums (kapitāls un rezerves)21920xxxxx 
Pašu akcijas (kapitāls un rezerves) (–)21930xxxxx 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves (kapitāls un rezerves) (+/–)21940xxxxx 
Pārvērtēšanas rezerves (kapitāls un rezerves)21950xxxxx 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/–)21960xxxxx 
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/–)21970xxxxx 
Kopā saistības20000xxxxx 
ĀRPUSBILANCE       
Iespējamās saistības – galvojumi (garantijas)31110xxxxx 
Pārējās iespējamās saistības31200xxxxx 
* Aizpilda licencēts pārvaldnieks un pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013.
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

Pārvaldnieka identifikācijas informācija

Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība (veselos euro)
AB1
Procentu ienākumi (11110+11120+11130+11140)11100 
Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm11110 
Procentu ienākumi no prasībām pret pārējām personām11120 
Procentu ienākumi no parāda un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu11130 
Pārējie līdzīgie ienākumi11140 
Procentu izdevumi (11210+11220+11240)11200 
Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm11210 
Procentu izdevumi par saistībām pret pārējām personām11220 
Pārējie līdzīgie izdevumi11240 
Dividenžu ienākumi11300 
Komisijas naudas ienākumi11400 
t.sk. par ieguldījumu pakalpojumiem11401 
t.sk. par pārvaldes pakalpojumiem11402 
Komisijas naudas izdevumi11500 
Pārējie ienākumi11800 
Administratīvie izdevumi11900 
Nolietojums12110 
Pārējie izdevumi12200 
Uzkrājumu veidošanas rezultāts – peļņa/(zaudējumi)12300 
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (11100–11200+11300+11400–11500+11800–11900–12110–12200+12300)13100 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis13200 
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (13100–13200)13300 
* Posteņu rādītājus iekavās pārskatā iekļauj ar mīnusa zīmi.
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

Pārvaldnieka identifikācijas informācija

Pārskats par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsSumma
(veselos euro)
I daļa. Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi
Pārvaldnieka dibināto AIF (lietu kopības) aktīvu uzskaites vērtība kopā012 
t.sk. Latvijā  
Ārējā pārvaldnieka pārvaldīto AIF (juridisku personu, t.sk. komandītsabiedrību, akciju sabiedrību) aktīvu uzskaites vērtība kopā013 
t.sk. Latvijā  
Iekšējā pārvaldnieka pārvaldītā AIF (akciju sabiedrības) aktīvu uzskaites vērtība014 
Līdzekļi pārvaldīšanā kopā (012+013+014)100 
Pārvaldnieka pārvaldīto Latvijā reģistrēto pensiju plānu aktīvu uzskaites vērtība kopā015 
Klientu individuālie finanšu instrumentu portfeļi kopā (021+022)020 
Fizisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība021 
Juridisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība022 
Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)040 
II daļa. Pārvaldnieka kapitāla prasību izpilde
Pārvaldnieka pašu kapitāls801 
Pārvaldnieka pastāvīgo izmaksu kopsumma802 
Minimālais sākotnējais kapitāls (15000/50000/125000/300000)803 
Pašu kapitāla pārsniegums pār pārvaldnieka minimālo sākotnējo kapitālu (801-803)804 
Pašu kapitāla pārsniegums pār 25% vai 12.5%* no pastāvīgo izmaksu kopsummas (801–0.25x802 vai 801–0.125x802*)805 
Līdzekļu pārvaldīšanā limits bez papildu pašu kapitāla prasības806250000000
Pārvaldnieka minimālā sākotnējā kapitāla un papildu pašu kapitāla prasības maksimālais apmērs80710000000
Koeficients papildu pašu kapitāla aprēķinam*8080.0002
Papildu pašu kapitāla prasība* (0, ja 100≤806; 808x(100–806), ja 100>806 un (803+808x(100–806)≤807));
807, ja 100>806 un (803+808x(100–806)>807)
809 
AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi**810 
Papildu pašu kapitāla prasība AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības risku segšanai** (0.0001x810)811 
Pašu kapitāla pārsniegums pār minimālo sākotnējo kapitālu un pašu kapitāla papildu summu* (801–803–809–811)812 
Pašu kapitāla un papildu pašu kapitāla segumam paredzēto likvīdo aktīvu apmērs*813 
* Pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013.
** Aizpilda licencēts pārvaldnieks.
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

AIF identifikācijas informācija

AIF vērtspapīru pārskats

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsEmitenta nosau-
kums
Emitenta reģistrācijas numursISIN kodsEmitenta reģistrā-
cijas valsts kods
Emitenta sektora kodsEmisijas valūtas kodsEmisijas datumsDzēšanas datumsKupona likme
(%)
Kupona izmaksas biežumsDienu skaits līdz kupona likmes maiņai*Papild-
informācija
Kopējā nomināl-
vērtība emisijas valūtā
Vērts-papīru skaitsUzskaites vērtība (euro)
ABCDEFGHIJKLMO123
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)11101xx xxxxxxx   x 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (bez ISIN koda)11102  x          x 
Akcijas (ar ISIN kodu)11103xx xxxxxxxx x  
Akcijas (bez ISIN koda)11104  x   xxxxx x  
Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)11105xx xxxxxxxx x  
Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (bez ISIN koda)11106  x   xxxxx x  
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (ar ISIN kodu)11107xx xxxxxxxx x  
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (bez ISIN koda)11108  x   xxxxx x  
AIF ieguldījumu daļas (ar ISIN kodu)11109xx xxxxxxxx x  
AIF ieguldījumu daļas (bez ISIN koda)11110  x   xxxxx x  
* Aizpilda par naudas tirgus fondu.
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

AIF identifikācijas informācija

AIF aktīvu un saistību pārskats

I daļa. Aktīvi un saistības

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsEmitenta, darījumu partnera nosaukumsEmitenta, darījumu partnera valsts kodsEmitenta, darījumu partnera sektora kodsValūtas kodsKopējā nominālvērtība emisijas valūtāUzskaites vērtība (veselos euro)
ABCDEF12
AKTĪVI       
Vērtspapīri kopā (4. pielikuma uzskaites vērtību summa)1110xxxxx 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm1120    x 
Īstermiņa noguldījumi kredītiestādēs1130      
Ilgtermiņa noguldījumi kredītiestādēs1140      
Atvasinātie finanšu instrumenti1150    x 
Īstermiņa aizdevumi1160      
Ilgtermiņa aizdevumi1170      
Ieguldījumu īpašums1180xxxxx 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi1190x   x 
Pārējie aktīvi1200x   x 
Kopā aktīvi1000xxxxx 
SAISTĪBAS       
Īstermiņa kredītsaistības2110      
Ilgtermiņa kredītsaistības2120      
Īstermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem2130    x 
Ilgtermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem2140    x 
Atvasinātie finanšu instrumenti2150    x 
Ieguldījumu apliecību (daļu) atpakaļpirkšanas parādi2160x   x 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi2170x   x 
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem2180x   x 
Pārējās saistības2190x   x 
Kopā saistības2000xxxxx 
Neto aktīvu vērtība (1000–2000)3000xxxxx 
AIF kvalificētie ieguldījumi4108xxxxx 

II daļa. Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)

Darījums Aktīvu un saistību pozīcijas kodsNekustamā īpašuma reģistrācijas valsts kodsDarījuma valūtas kodsUzskaites vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās (veselos euro)Pārmaiņas pārskata periodā
(negatīvās pārmaiņas uzrāda ar "–" zīmi)
Uzskaites vērtība (veselos euro)
Darījuma radītās pārmaiņasCitas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā
ABCD1234
Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 1       
Ieguldījumu īpašums grupa Nr. 2       
Ieguldījumu īpašums grupa Nr. …       
Kopā1180xx    
t.sk. ieguldījumu īpašumi, uz kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas ķīlas tiesības1181xxxxx 

III daļa. Sviras finansējums

Sviras finansējums (%)AIF darbības noteikumos paredzētais ierobežojums (%) 
AB12 
AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc bruto metodes (%)3101   
AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc saistību metodes (%)3102   
6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

AIF identifikācijas informācija

AIF ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība
(veselos euro)
AB1
 IENĀKUMI
Procentu ienākumi0101 
Dividendes0102 
Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas0103 
Pārējie ienākumi0104 
Kopā (0101+...+0104)0100 
 IZDEVUMI
Atlīdzība pārvaldniekam0201 
Atlīdzība turētājbankai0202 
Pārējie pārvaldes izdevumi0203 
Procentu izdevumi0204 
Pārējie izdevumi0205 
Kopā (0201+...+0205)0200 
 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas0301 
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība0302 
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301–0302)0303 
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos0304 
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)0305 
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)0306 
Kopā (0305+0306)0300 
 Nodokļi un nodevas0500 
 Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums)
(0100–0200+0300–0500)
0600 
* Posteņu rādītājus iekavās iekļauj ar mīnusa zīmi.
7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

AIF identifikācijas informācija

AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība
(veselos euro)
AB01
 NAV pārskata gada sākumā0100 
 Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums)*0200 
 Dividendes ieguldījumu daļu turētājiem0300 
 Ienākumi no ieguldījumu daļu pārdošanas0401 
 Ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas izdevumi0402 
 Darījumu ar ieguldījumu daļām rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums) (0401–0402)0400 
 NAV pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (0200–0300+0400)0500 
 NAV pārskata perioda beigās (0100+0500)0600 
 Emitēto ieguldījumu daļu skaits pārskata gada sākumā0700 
 Emitēto ieguldījumu daļu skaits pārskata perioda beigās0800 
* Posteņu rādītājus iekavās iekļauj ar mīnusa zīmi.
8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

AIF identifikācijas informācija

AIF ieguldītāju pārskats

Ieguldītāju grupaPozīcijas kodsValsts kodsIeguldītāja sektora kodsIeguldījumu daļu skaitsAIF ieguldījumu daļas uzskaites vērtība
(veselos euro)
ABCD12
Profesionālie ieguldītāji01    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 9. panta otrajai daļai* (min. ieguldījums 20 000 euro)02    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 41. panta astotajai daļai** (min. ieguldījums 100 000 euro)03    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 41. panta devītajai daļai**04    
Kopā (01+02+03+04)05xx  
Ieguldītāji, kuri veikuši ieguldījumus kopējo ieguldījumu uzņēmumā, kas dibināts pirms 07.08.2013., laikposmā no tā dibināšanas dienas līdz reģistrēšanas dienai Komisijā06    
Kopā (05+06)07xx  
* Aizpilda reģistrēts AIF pārvaldnieks.
** Aizpilda licencēts AIF pārvaldnieks.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 156Pieņemts: 15.09.2020.Stājas spēkā: 26.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 25.09.2020. OP numurs: 2020/186.19
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317559
{"selected":{"value":"29.06.2022","content":"<font class='s-1'>29.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2022","iso_value":"2022\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2020","iso_value":"2020\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2020.-28.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)