Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 592

Rīgā 2020. gada 22. septembrī (prot. Nr. 55 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma
3. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 207. nr.; 2009, 110. nr.; 2010, 34. nr.; 2011, 182. nr.; 2013, 118., 173. nr.; 2014, 122. nr.; 2015, 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "lietu saraksts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "lietu nomenklatūra" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 1. punktā vārdu "nepilngadīgā" ar vārdu "bērna";

1.3. papildināt 8. punktu aiz vārdiem "iestādes izveidošanas" ar vārdiem "vai veiktajām izmaiņām";

1.4. papildināt 11. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Bērnu un aizgādnībā esošu personu pieņemšana tiek nodrošināta bāriņtiesas darba laikā.";

1.5. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju no lietas materiāliem izrakstīt vai, izmantojot personas tehniskos līdzekļus, nofotografēt nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot lietā esošo dokumentu kopijas. Par to izdara atzīmi lietas uzziņas lapā. Bāriņtiesai ir tiesības atteikt lietā esošo dokumentu kopiju izsniegšanu atkārtoti, ja attiecīgais pieprasījums nav pamatots ar objektīviem iemesliem. Bāriņtiesa var ierobežot lietas dalībnieka un tā pilnvarotā pārstāvja tiesības iepazīties ar tādiem lietas materiāliem, kuros iekļautās informācijas atklāšana var radīt būtisku kaitējumu bērnam.";

1.6. svītrot III nodaļas nosaukumā vārdus "un reģistrācijas žurnāli";

1.7. papildināt noteikumus ar 17.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.7. lietu reģistru par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē.";

1.8. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Audžuģimeņu lietu reģistrā iekļauj šādu informāciju:

19.1. lietas indekss un numurs atbilstoši bāriņtiesas lietu sarakstam;

19.2. bāriņtiesas nosaukums, datums, kad pieņemts lēmums par personas piemērotību audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai, un lēmuma numurs;

19.3. bāriņtiesas nosaukums, datums, kad pieņemts lēmums par audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanu, un lēmuma numurs;

19.4. tās personas vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese, kurai piešķirts audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statuss;

19.5. bāriņtiesas nosaukums, datums, kad pieņemts lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, un lēmuma numurs;

19.6. audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese;

19.7. vecāku vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese;

19.8. iemesls bērna ievietošanai audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē;

19.9. informācija par bērna uzturēšanās izbeigšanos audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.";

1.9. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Lietu reģistrā par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē iekļauj šādu informāciju:

23.1 1. lietas indekss un numurs atbilstoši bāriņtiesas lietu sarakstam;

23.1 2. bērna vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese;

23.1 3. vecāku vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese;

23.1 4. bāriņtiesas nosaukums, datums, kad pieņemts lēmums par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē, un lēmuma numurs;

23.1 5. pamats bērna ievietošanai ārpusģimenes aprūpes iestādē;

23.1 6. informācija par bērna uzturēšanās izbeigšanos aprūpes iestādē;

23.1 7. informācija par bērna mantu.";

1.10. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, atbilstoši bāriņtiesu lietu paraugnomenklatūrai var papildus iekārtot lietu reģistrus.";

1.11. svītrot 26. punktā vārdus "vai lietu reģistrācijas žurnālu";

1.12. svītrot 27. punktā vārdus "un lietu reģistrācijas žurnālu";

1.13. izteikt 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Bāriņtiesa nodrošina lietu reģistros par bērniem esošo datu elektronisku apstrādi normatīvajos aktos par nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu noteiktajā kārtībā.";

1.14. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Lietai indeksu piešķir saskaņā ar bāriņtiesas lietu nomenklatūru, kas noformēta atbilstoši bāriņtiesas lietu paraugnomenklatūrai. Bāriņtiesas lietu paraugnomenklatūru, bāriņtiesas lietu reģistros iekļaujamo informāciju un metodiskos ieteikumus par bāriņtiesas lietu un lietu reģistru veidošanu apstiprina inspekcijas priekšnieks.";

1.15. papildināt 32. punktu aiz vārda "mainījusi" ar vārdu "deklarēto";

1.16. papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja aizgādnībā esošā persona maina deklarēto dzīvesvietu, lietu pārsūta tai bāriņtiesai, kuras darbības teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta, bet, ja deklarētās dzīvesvietas nav, - tai bāriņtiesai, kuras darbības teritorijā ir personas dzīvesvieta. Ja persona ievietota ārstniecības iestādē, lietu pārsūta tai bāriņtiesai, kuras darbības teritorijā atrodas ārstniecības iestāde.";

1.17. izteikt 33. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vienu kopīgu ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu lietu iekārto par vienas ģimenes bērniem, kuriem ir kopīgi vecāki vai viens kopīgs vecāks, ja bāriņtiesa vienas ģimenes bērniem nodrošinājusi ārpusģimenes aprūpi pie viena un tā paša ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja.";

1.18. aizstāt 42. punktā vārdus "nepilngadīgu personu" ar vārdu "bērnu";

1.19. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Par bāriņtiesas sēdes norises laiku un vietu administratīvā procesa dalībniekam, tulkam, speciālistam un institūcijai, kuras kompetencē ir sniegt atzinumu izskatāmajā lietā, paziņo vismaz 10 darbdienas pirms bāriņtiesas sēdes. Ja tas atbilst bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēm, minēto termiņu var saīsināt, to īpaši pamatojot uzaicinājumā. Uzaicinājumu uz bāriņtiesas sēdi nosūta Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.";

1.20. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Uzsākot bāriņtiesas sēdi, sēdes vadītājs:

51.1. iepazīstina ar sēdes sastāvu un informē, kāda lieta tiks izskatīta;

51.2. ziņo, kuras šajā lietā uzaicinātās personas ieradušās, kā arī to, vai ir paziņots par sēdi personām, kas nav ieradušās, un kādas ziņas saņemtas par šo personu neierašanās iemesliem;

51.3. šo noteikumu 44. punktā minētajām personām pārbauda personu apliecinošos dokumentus un noskaidro administratīvā procesa dalībnieku dzīvesvietas. Pilnvarotais pārstāvis vai advokāts uzrāda attiecīgo pilnvaru vai apliecinātu tās izrakstu, kopiju, norakstu vai orderi. Pilnvaras oriģināls, noraksts, kopija vai ordera oriģināls pievienojams lietas materiāliem;

51.4. iepazīstina administratīvā procesa dalībniekus ar viņu tiesībām un pienākumiem. Ja administratīvā procesa dalībniekiem ir papildus iesniedzami pierādījumi, kam ir nozīme lietas izskatīšanā, bāriņtiesa nodrošina iespēju pārējiem lietas dalībniekiem ar tiem iepazīties;

51.5. informē, ka sēdes gaita tiek fiksēta skaņu ierakstā, ja bāriņtiesas sēdes gaita pilnā apjomā tiek fiksēta, izmantojot skaņu ierakstu.";

1.21. izteikt 54.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.1. ir ziņas par to, ka administratīvā procesa dalībniekiem noteiktā kārtībā ir paziņots par lietas izskatīšanu un viņi nav ieradušies uz attiecīgo sēdi, kā arī nav paziņojuši neierašanās iemeslu vai ir lūguši izskatīt lietu bez viņu klātbūtnes un ir noskaidrota lietas izskatīšanai nepieciešamā informācija;";

1.22. izteikt 61.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.4. lietas dalībnieku teikto vai skaņu ieraksta datnes nosaukumu, ja bāriņtiesas sēdes gaita pilnā apjomā tiek fiksēta skaņu ierakstā un ieraksts tiek uzglabāts informācijas sistēmā, kas nodrošina konfidencialitāti, integritāti, pieejamību, auditācijas pierakstus un citas augsta riska informācijas drošības prasības;";

1.23. papildināt noteikumus ar 61.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.6. vai bāriņtiesas sēdes gaitas fiksēšanai pilnā apjomā izmantots skaņu ieraksts.";

1.24. papildināt noteikumus ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Ja bāriņtiesas sēdes gaita pilnā apjomā fiksēta, izmantojot skaņu ierakstu, bāriņtiesa nodrošina bāriņtiesas sēdes dalībniekam skaņu ieraksta pieejamību nākamajā darbdienā pēc bāriņtiesas sēdes, savukārt skaņu ieraksta audioprotokola pieejamību - pēc trim darbdienām.";

1.25. papildināt 64. punktu aiz vārda "neprecizitātes" ar vārdiem "izņemot gadījumu, kad bāriņtiesas sēdes gaita pilnā apjomā fiksēta, izmantojot skaņu ierakstu";

1.26. papildināt 70. punkta pirmo teikumu aiz vārda "norakstu" ar vārdiem "Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā";

1.27. izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Riska novērtēšana veicama, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas attiecīgajā lietā, izņemot gadījumu, kad tiek pieņemts vienpersonisks lēmums saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 23. pantu.";

1.28. izteikt 80. un 81. punktu šādā redakcijā:

"80. Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda aizgādņa darbību un noskaidro aizgādņa un aizgādnībā esošas personas viedokli par mantas pārvaldību, kā arī aizgādnībā esošas personas viedokli par savstarpējām attiecībām ar aizgādni un nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām.

81. Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda aizbildnībā esošā bērna aprūpi un sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu. Aktā iekļauj vismaz šādu informāciju:

81.1. bērna viedoklis par dzīves apstākļiem, savstarpējām attiecībām ar aizbildni un nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām, par saskarsmi un iespējām kontaktēties ar vecākiem, citiem radiniekiem un citām bērnam tuvām personām;

81.2. aizbildņa viedoklis par aizbildnības pārvaldību un savstarpējām attiecībām ar aizbilstamo.";

1.29. aizstāt 81.2 1. apakšpunktā vārdu "dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas";

1.30. izteikt 81.2 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.2 2. tā ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra darbinieka vārds, uzvārds, ar kuru pārrunāta iespēja audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei uzņemt bērnu, kā arī iemesli, kādēļ attiecīgā audžuģimene nevar uzņemt bērnu;";

1.31. papildināt 81.2 3. apakšpunktu aiz vārda "informācija" ar vārdiem "un ziņas no Iedzīvotāju reģistra un Audžuģimeņu informācijas sistēmas";

1.32. papildināt noteikumus ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:

"IX1. Bāriņtiesas atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

98.1 Atzinumu, kuru Bāriņtiesu likuma 50. pantā noteiktajos gadījumos sniedz pēc tiesas pieprasījuma (turpmāk - atzinums tiesai), sagatavo kā bāriņtiesas lēmumu un pieņem bāriņtiesas sēdē, ievērojot šo noteikumu 68. un 68.2 punktā minētās prasības, bez tās personas klātbūtnes, kuras intereses skar atzinums tiesai. Atzinumu tiesai noformē rakstiski un apzīmogo. Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas lietu var izskatīt tās personas klātbūtnē, uz kuru attiecas atzinums tiesai.

98.2 Pēc tiesas pieprasījuma saņemšanas bāriņtiesa informē tiesu par termiņu, kādā tiks sagatavots atzinums tiesai, un nosūta minēto informāciju konkrētās lietas dalībniekam, lūdzot to 20 dienu laikā rakstveidā izteikt viedokli par jautājuma izskatīšanu bāriņtiesas sēdē, kā arī 30 dienu laikā, skaitot no dienas, kad bāriņtiesa nosūtījusi informācijas pieprasījumu konkrētās lietas dalībniekam, sniegt papildu viedokli un pierādījumus.

98.3 Lietas dalībniekiem, kuri bāriņtiesā ir iesnieguši attiecīgu iesniegumu, ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem vai, izmantojot personas tehniskos līdzekļus, nofotografēt nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot lietā esošo dokumentu kopijas. Par to izdara atzīmi lietas uzziņas lapā. Bāriņtiesai ir tiesības atteikt lietā esošo dokumentu kopiju izsniegšanu atkārtoti, ja attiecīgais pieprasījums nav pamatots ar objektīviem iemesliem.

98.4 Bāriņtiesas atzinums sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas:

98.4 1. ievaddaļā norāda atzinuma sagatavošanas vietu un laiku, bāriņtiesas nosaukumu, bāriņtiesas locekļu vārdus un uzvārdus, lietas izskatīšanas pamatojumu, personas, kuras piedalās sēdē, un personas, kurām par sēdi ir paziņots, bet kuras nav ieradušās, kā arī neierašanās iemeslus, ja tie ir zināmi. Ja atzinums sagatavots bāriņtiesas sēdē tās personas klātbūtnē, kuras intereses skar atzinums, ievaddaļā pamato šādu nepieciešamību;

98.4 2. aprakstošajā daļā norāda lietas apstākļus, informāciju par bērnu un ģimeni vai aizgādnībā esošo personu, uzskaita konstatētos faktus un iegūtos pierādījumus;

98.4 3. motīvu daļā norāda iegūto ziņu analīzi saistībā ar tiesā iesniegto prasību, bāriņtiesas secinājumus un ieteikumus par bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēm atbilstošāko risinājumu un tā pamatojumu;

98.4 4. rezolutīvajā daļā sniedz bāriņtiesas viedokli par bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēm atbilstošāko risinājumu.

98.5 Bāriņtiesa Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta lietas dalībniekam atzinumu tiesai (norakstu).";

1.33. aizstāt 2. pielikuma 16. punktā vārdu "nepilngadīgos" ar vārdu "bērnus".

2. Šo noteikumu 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. un 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 592Pieņemts: 22.09.2020.Stājas spēkā: 25.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 24.09.2020. OP numurs: 2020/185.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
317515
25.09.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)