Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 576

Rīgā 2020. gada 15. septembrī (prot. Nr. 54 41. §)
Prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīda cēzija 137 saturs koksnē, kas ievesta Latvijā no citas valsts
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
3. panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīda cēzija 137 (turpmāk – radionuklīds 137Cs) saturs koksnē, kas ievesta Latvijā no citas valsts.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. koksnes ievedējs – komersants, kas no citas valsts ieved Latvijā koksni, kura atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem kombinētās nomenklatūras kodiem saskaņā ar Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu un kuras vērtība saskaņā ar kravas pavaddokumentiem pārsniedz 300 euro;

2.2. koksnes pircējs – persona, kas pērk no citas valsts ievestu koksni, lai to izmantotu savas saimnieciskās darbības veikšanai Latvijā (tai skaitā sadedzināšanas iekārtas operators un koksnes pārstrādātājs);

2.3. radioloģiskās pārbaudes dokuments – dokuments, kurā norādīta radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte kravā, piemēram, akreditētas laboratorijas izsniegta radiācijas pase vai koksnes nosūtītājvalsts mežniecības izsniegts dokuments ar atsauci uz attiecīgu akreditētas laboratorijas dokumentu, vai cits dokuments, kurā norādīta kravas īpatnējā radioaktivitāte;

2.4. sausi pelni – koksnes pelni, kas izkarsēti līdz pastāvīgam parauga svaram;

2.5. sausa koksne – koksne, kas izkarsēta līdz pastāvīgam parauga svaram;

2.6. smagie pelni – pelni, kas uzkrājas sadedzināšanas iekārtas kurtuvē;

2.7. vieglie pelni – pelni, kas uzkrājas sadedzināšanas iekārtas dūmgāzu filtros.

3. Koksne šo noteikumu izpratnē ir:

3.1. malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, kas klasificēta ar šādiem kombinētās nomenklatūras kodiem:

3.1.1. 4401 11 00 (skujkoki);

3.1.2. 4401 12 00 (lapu koki);

3.2. koka šķeldas vai skaidas, kas klasificētas ar šādiem kombinētās nomenklatūras kodiem:

3.2.1. 4401 21 00 (skujkoku koksnes);

3.2.2. 4401 22 00 (lapu koku koksnes);

3.3. zāģskaidas un koksnes atlikumi, kas aglomerēti apaļkoku, brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā un klasificēti ar šādiem kombinētās nomenklatūras kodiem:

3.3.1. 4401 31 00 (koksnes granulas);

3.3.2. 4401 39 00 (citādi);

3.4. zāģskaidas un koksnes atlikumi, kas nav aglomerēti un ir klasificēti ar šādiem kombinētās nomenklatūras kodiem:

3.4.1. 4401 40 10 (zāģskaidas);

3.4.2. 4401 40 90 (citādi).

4. Ja koksni ieved Latvijā izmantošanai par biomasas kurināmo, koksnes ievedējs nodrošina, ka katras kravas pavaddokumentiem ievešanas brīdī ir pievienots radioloģiskās pārbaudes dokumenta oriģināls vai apliecināta kopija (papīra dokumenta formā), kas apstiprina, ka koksnes kravā radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē. Radioloģiskās pārbaudes dokumenta kopiju apliecina organizācija, kas dokumentu izsniegusi, vai koksnes ievedējs.

5. Valsts vides dienestam (turpmāk – dienests) ir tiesības veikt koksnes īpatnējās radioaktivitātes pārbaudi, lai pārliecinātos, vai radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte koksnes kravā atbilst šo noteikumu prasībām.

6. Šo noteikumu 4. punktā minēto radioloģisko pārbaudi veic vienā no šādām laboratorijām:

6.1. koksnes nosūtītājvalsts akreditētā laboratorijā;

6.2. laboratorijā, kas akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

6.3. laboratorijā, kas akreditēta citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

7. Koksnes kravu, kurā radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte pārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē, aizliegts ievest Latvijā izmantošanai par biomasas kurināmo.

8. Ja koksnes ievešanas mērķis nav tās izmantošana par biomasas kurināmo, koksnes ievedējs nodrošina, ka katras kravas pavaddokumentiem ir pievienots apliecinājuma dokumenta oriģināls vai apliecināta kopija (papīra dokumenta formā, latviešu vai angļu valodā) (turpmāk – apliecinājuma dokuments). Apliecinājuma dokumenta kopiju apliecina organizācija, kas dokumentu izsniegusi, vai koksnes ievedējs. Apliecinājuma dokumentā:

8.1. koksnes pircējs (ja tas koksnes ievešanas brīdī ir zināms) vai koksnes ievedējs apliecina, ka koksne (arī no šīs koksnes iegūtie koksnes pārstrādes produkti, ja pēc ievešanas paredzēts veikt koksnes pārstrādi, piemēram, granulās) nav paredzēta izmantošanai Latvijā par biomasas kurināmo;

8.2. norāda informāciju par koksnes pircēju (ja tas koksnes ievešanas brīdī ir zināms) un koksnes ievedēju – firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, kontaktinformācija.

9. Radioloģiskās pārbaudes dokumentu un apliecinājuma dokumentu sagatavo papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. Ja koksni ieved no valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, un laiž brīvā apgrozībā, koksnes ievedējs muitas deklarācijai pievieno radioloģiskās pārbaudes dokumentu vai apliecinājuma dokumentu.

11. Nav atļauta koksnes kravas laišana brīvā apgrozībā Latvijā, ja muitas amatpersona konstatē, ka:

11.1. radioloģiskās pārbaudes dokumentā norādīts, ka radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte koksnes kravā pārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē, un koksnes ievedējs nevar uzrādīt apliecinājuma dokumentu;

11.2. koksnes ievedējs nevar uzrādīt radioloģiskās pārbaudes dokumentu un apliecinājuma dokumentu;

11.3. koksnes ievedēja uzrādīto dokumentu kvalitātes dēļ nav iespējams izlasīt tajos norādīto informāciju.

12. Komersants, nododot kravu koksnes pircējam, kopā ar kravu nodod radioloģiskās pārbaudes dokumentu un apliecinājuma dokumentu. Koksnes pircējs glabā radioloģiskās pārbaudes dokumentu un apliecinājuma dokumentu piecus gadus no koksnes kravas saņemšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda dienestam.

13. No citas valsts Latvijā ievestu koksni atļauts izmantot par biomasas kurināmo, ja koksnei veikta radioloģiskā pārbaude vienā no šo noteikumu 6. punktā minētajām laboratorijām un pārbaude apliecina, ka radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē.

14. Ja konstatēts, ka koksnē, kas no citas valsts ievesta Latvijā un paredzēta izmantošanai par biomasas kurināmo, radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte pārsniedz 10 Bq/kg, koksnes ievedējs šādu koksni nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā nosūta atpakaļ nosūtītājam.

15. Sadedzināšanas iekārtās, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 5 MW, sadedzināšanas iekārtas operators, kas izmanto no citas valsts Latvijā ievestu koksni par biomasas kurināmo, reizi mēnesī apkures sezonā (no oktobra līdz aprīlim) veic koksnes sadedzināšanas rezultātā radīto vieglo pelnu vai, ja attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā nav uzstādīti atsevišķi vieglo pelnu uztveršanas dūmgāzu filtri, smago pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes.

16. Koksnes pelnus, kuros konstatētā radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte ir 1000 Bq/kg sausos pelnos vai mazāka, var izmantot lauksaimniecībā un mežsaimniecībā atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecīgajā nozarē.

17. Koksnes pelnus, kuros konstatētā radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte ir lielāka par 1000 Bq/kg, bet nepārsniedz 10 000 Bq/kg sausos pelnos, var apglabāt sadzīves atkritumu poligonā vai izmantot pārsegumu veidošanai sadzīves vai bīstamo atkritumu poligonā.

18. Ja koksnes pelnos konstatētā radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte ir 10 000 Bq/kg sausos pelnos vai lielāka, sadedzināšanas iekārtas operators par to nekavējoties ziņo dienestam. Šādā gadījumā sadedzināšanas iekārtas operators nodrošina, ka pelni tiek apsaimniekoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem.

19. Sadedzināšanas iekārtās, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 5 MW vai lielāka, dienestam ir tiesības veikt vieglo pelnu vai, ja attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā nav uzstādīti atsevišķi vieglo pelnu uztveršanas dūmgāzu filtri, smago pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes.

20. Katrā šo noteikumu 15. un 19. punktā minētajā pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudē testē vienu pelnu paraugu ar tādu tilpumu, kas attiecīgajai laboratorijai nepieciešams pārbaudes veikšanai.

21. Šo noteikumu 15. un 19. punktā minētās pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes veic laboratorijā, kas akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijā, kas akreditēta citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

22. Dokumentus, kas saistīti ar sadedzināšanas iekārtas operatora veiktajām pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudēm, sadedzināšanas iekārtas operators glabā piecus gadus no īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes veikšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda dienestam.

23. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

(MK 29.12.2020. noteikumu Nr. 832 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīda cēzija 137 saturs koksnē, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 576Pieņemts: 15.09.2020.Stājas spēkā: 01.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 18.09.2020. OP numurs: 2020/181.12
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
317388
{"selected":{"value":"01.04.2021","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"