Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 141

Rīgā 2020. gada 1. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 36 2. p.)
Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
50. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk – noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, Kredītiestāžu likuma 11.2 pantā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un tām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2033 par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 1. panta 2. un 5. punktā, (turpmāk – iestāde).

(FKTK 29.11.2022. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

2. Noteikumi nosaka informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas kārtību individuāli vai konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti. Iestāde sistemātiski uzkrāj datus par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem un citu ar tiem saistītu informāciju vismaz tādā apmērā, lai nodrošinātu šo noteikumu prasību izpildi.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

3. Iestāde informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo un iesniedz par:

3.1. katru pārskata ceturksnī reģistrēto operacionālā riska notikumu, kura iestāšanās dēļ radušies vai nav radušies zaudējumi vai ienākumi, bet saskaņā ar iestādes veikto aplēsi visnelabvēlīgākā scenārija iestāšanās gadījumā rastos maksimāli iespējamie zaudējumi, kas vienādi ar vai lielāki par 5 000 euro ekvivalentu.

Šo noteikumu nolūkā par vienu operacionālā riska notikumu tiek uzskatīti arī tie pārskata ceturksnī reģistrētie un vienā un tajā pašā operacionālā riska veida apakškategorijā klasificētie operacionālā riska notikumi, kuriem ir viens rašanās cēlonis un kuru atsevišķas iestāšanās dēļ maksimāli iespējamie zaudējumi ir mazāki par 5 000 euro ekvivalentu, bet kuru kopsumma ir vienāda ar vai lielāka par 5 000 euro ekvivalentu;

3.2. katru kādā no iepriekšējiem pārskata ceturkšņiem reģistrēto operacionālā riska notikumu, kurš atbilst šo noteikumu 3.1. apakšpunkta prasībām un:

3.2.1. kuram pastāv zaudējumu rašanās risks nākotnē, t.i., uzrādīti plānotie (sagaidāmie) zaudējumi. Iestāde informāciju par šādu notikumu sagatavo un iesniedz katru pārskata ceturksni līdz pārskata ceturksnim (ieskaitot), kurā vairs nepastāv zaudējumu rašanās risks nākotnē, t.i., plānotie (sagaidāmie) zaudējumi ir nulle;

3.2.2. par kuru pārskata ceturksnī mainīta saskaņā ar šo noteikumu prasībām iepriekš sagatavotā un iesniegtā informācija.

Informāciju par šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem operacionālā riska notikumiem sagatavo un iesniedz, ņemot vērā iepriekšējos pārskata ceturkšņos sniegto informāciju par faktiskajiem zaudējumiem, faktiskajiem ienākumiem, saņemto apdrošināšanas atlīdzību un saņemto cita veida atlīdzību, t.i., uzrāda tikai pārskata ceturksnī radušos faktiskos zaudējumus, faktiskos ienākumus, saņemto apdrošināšanas atlīdzību un saņemto cita veida atlīdzību, nevis to kopsummu.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

4. Šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju par pārskata ceturksni sagatavo:

4.1. iestāde, kas nav pakļauta konsolidētajai uzraudzībai, – individuāli;

4.2. kredītiestāde, kas ir pakļauta konsolidētajai uzraudzībai, – konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

5. Informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo, lietojot Latvijas Republikas naudas vienību un uzrādot visas skaitliskās vērtības veselos skaitļos un bruto izteiksmē. Ja kāda no skaitliskajām vērtībām ir ārvalstu valūtā, to konvertē saskaņā ar ārvalstu valūtas oficiālo kursu Latvijas Republikas naudas vienībās notikuma atzīšanas uzskaitē dienā.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

6. Iestāde par katru operacionālā riska notikuma iestāšanās gadījumu, kas atbilst šo noteikumu 3. punkta prasībām, sagatavo šādu informāciju:

6.1. notikuma identifikācijas iekšējā pazīme;

6.2. notikuma veids;

6.3. notikuma veida apakškategorija;

6.4. notikuma iestāšanās datums;

6.5. notikuma konstatēšanas datums;

6.6. notikuma reģistrēšanas datums;

6.7. notikuma apraksts;

6.8. darbības joma;

6.9. faktiskie zaudējumi;

6.10. faktiskie ienākumi;

6.11. plānotie (sagaidāmie) zaudējumi;

6.12. maksimāli iespējamie zaudējumi;

6.13. saņemtā apdrošināšanas atlīdzība;

6.14. saņemtā cita veida atlīdzība;

6.15. notikuma statuss;

6.16. notikuma saistība ar kredītrisku.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

7. Informācijas sagatavošanai izmanto šo noteikumu III nodaļā norādītās informācijas pazīmes (klasifikatorus), izvēloties no tām katram operacionālā riska notikumam atbilstošās pazīmes. Katram operacionālā riska notikumam no katra klasifikatora izvēlas vienu pazīmi. Ja operacionālā riska notikumam ir ietekme uz vairāk nekā vienu darbības jomu, to klasificē darbības jomā, uz kuru tam ir vislielākā ietekme.

8. Iestāde informāciju saskaņā ar šo noteikumu 17., 18., 19. un 20. punktu sagatavo, ievērojot šādas prasības:

8.1. ja operacionālā riska notikumam, kura rezultātā nav radušies zaudējumi vai ienākumi, var aplēst tikai maksimāli iespējamos zaudējumus, bet nevar aplēst plānotos (sagaidāmos) zaudējumus, tad aplēstos maksimāli iespējamos zaudējumus attiecīgajā pārskata ceturksnī uzrāda arī kā plānotos (sagaidāmos) zaudējumus;

8.2. ja operacionālā riska notikumam, kura rezultātā ir radušies zaudējumi vai ienākumi, var aplēst maksimāli iespējamos zaudējumus, bet nevar aplēst plānotos (sagaidāmos) zaudējumus, tad plānotos (sagaidāmos) zaudējumus uzrāda kā starpību starp maksimāli iespējamajiem zaudējumiem un zaudējumiem vai ienākumiem, kas radušies operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

9. Notikuma identifikācijas iekšējā pazīme

Uzrāda iestādes lietoto pazīmi, saskaņā ar kuru tā identificē operacionālā riska notikumu savā datubāzē.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

10. Notikuma veids

Uzrāda operacionālā riska notikuma veida pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Iekšējie krāpnieciskie darījumi – notikumi, kas saistīti ar tāda veida darbībām, kuru mērķis ir krāpšana, īpašuma piesavināšanās vai normatīvo aktu vai iestādes politiku un procedūru apiešana un kurās iesaistīts vismaz viens no iestādē strādājošajiem (piemēram, ar nodomu veikta kļūdainas informācijas sniegšana pārskatos, darbinieku veiktās zādzības, konfidenciālas informācijas, kā arī dienesta stāvokļa izmantošana personīga labuma gūšanai)1
Ārējie krāpnieciskie darījumi – notikumi, kas saistīti ar tāda veida darbībām, kuru mērķis ir krāpšana, īpašuma piesavināšanās vai likumu apiešana, ko veic trešā puse (piemēram, laupīšana, viltošana, nesankcionēta ārēja piekļūšana informācijas resursiem, t.sk. hakeru un ar ļaundabīgu programmatūru starpniecību veikti uzbrukumi)2
Neatbilstoša nodarbinātības prakse un darbavietas drošība – notikumi, kas rodas tiesību aktiem vai nolīgumiem, kas nosaka darba attiecības, veselības aizsardzību vai darba drošību, neatbilstošu darbību dēļ, vai notikumi, kas saistīti ar personu traumu vai diskriminācijas gadījumiem (piemēram, personāla veselības un drošības kārtības noteikumu neievērošana, organizēta darba pārtraukšana jeb streiki, psiholoģiskais terors (mobings/bosings))3
Nekorekta attieksme pret klientiem, neatbilstoši produkti un komercdarbības prakse – notikumi, kas rodas profesionālo pienākumu nolaidīgas pildīšanas dēļ attiecībā uz konkrētiem klientiem vai produkta veida vai tā rakstura dēļ (piemēram, uzticēšanās ļaunprātīga izmantošana, konfidenciālas klienta informācijas nepareiza lietošana, neatbilstošu tirdzniecības darbību veikšana iestādes vārdā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, neatļautu produktu pārdošana)4
Materiālo aktīvu bojājumi – notikumi, kas rodas no materiālo aktīvu zaudējumiem vai to bojājumiem dabas katastrofu vai citu notikumu dēļ (piemēram, terorisms, vandālisms, zemestrīces, ugunsgrēki, plūdi)5
Komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdas (defekti) – notikumi, kas rodas komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu (defektu) dēļ (piemēram, tehniskā nodrošinājuma un programmatūras kļūdas, telekomunikāciju problēmas, elektrības padeves traucējumi)6
Nepilnības izpildes, piegādes un procesa vadībā – notikumi, kas rodas darījumu apstrādes vai procesu vadības kļūdu un attiecību ar darījumu partneriem vai piegādātājiem dēļ (piemēram, datu ievadīšanas kļūdas, ķīlas pārvaldīšanas kļūdas, nepilnīga juridiskā dokumentācija, ārpakalpojumu līgumu nepildīšana)7

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

11. Notikuma veida apakškategorija

Uzrāda operacionālā riska notikuma veida apakškategorijas pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Iekšējie krāpnieciskie darījumiNeatļautas darbības ar nodomu gūt labumu vai bojāt citu personu īpašumu11
Iekšēja krāpšana vai zādzības12
Ārējie krāpnieciskie darījumiĀrēja krāpšana vai zādzības21
Sistēmu drošība (piemēram, nesankcionēta ārēja piekļūšana informācijas resursiem, t.sk. hakeru un ar ļaundabīgu programmatūru starpniecību veikti uzbrukumi, uzbrukumi bankomātiem)22
Neatbilstoša nodarbinātības prakse un darbavietas drošībaDarba attiecības31
Droša darba vide32
Diskriminācija33
Nekorekta attieksme pret klientiem, neatbilstoši produkti un komercdarbības praksePiemērotība/atbilstība, informācijas izpaušana un izmantošana, fiduciārie darījumi (piemēram, konfidenciālas informācijas ļaunprātīga izmantošana, agresīva pārdošana)41
Neatbilstoša komercdarbības vai tirgus prakse42
Produktu vai pakalpojumu trūkumi43
Nepietiekama klienta izpēte44
Konsultatīvā darbība45
Materiālo aktīvu bojājumiDabas katastrofas un citi notikumi51
Komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdas (defekti)Sistēmas61
Nepilnības izpildes, piegādes un procesa vadībāDarījumu uzsākšana, izpilde un pārvaldība (piemēram, nokavēti termiņi, uzskaites, aprēķina vai komunikācijas kļūdas, limitu pārsniegšana bez nodoma gūt labumu)71
Monitorings un ziņošana (piemēram, ziņošanas prasību neizpilde vai kļūdaini sagatavoti ziņojumi)72
Klienta informācija un dokumentācija (piemēram, nepilnīga dokumentācija vai tās neesamība)73
Klienta konta pārvaldība74
Tirdzniecības ar finanšu instrumentiem darījumu partneri75
Pakalpojumu un produktu piegādātāji (piemēram, ārpakalpojumi, neatbilstoša ārpakalpojumu uzraudzība un vadība)76

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

12. Notikuma iestāšanās datums

Uzrāda operacionālā riska notikuma iestāšanās datumu vai operacionālā riska notikuma, kas ilgst vairāk nekā vienu dienu, iestāšanās sākuma datumu šādā formātā: dd.mm.gggg.

13. Notikuma konstatēšanas datums

Uzrāda operacionālā riska notikuma konstatēšanas datumu šādā formātā: dd.mm.gggg.

14. Notikuma reģistrēšanas datums

Uzrāda operacionālā riska notikuma reģistrēšanas datumu šādā formātā: dd.mm.gggg.

15. Notikuma apraksts

Sniedz operacionālā riska notikuma aprakstu. Operacionālā riska notikuma apraksta maksimālais garums ir 4 000 zīmes, un tajā aizliegts lietot tādus simbolus kā, piemēram, "&", ">", "]]>".

16. Darbības joma

16.1. Uzrāda operacionālā riska notikuma darbības jomas pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Komercsabiedrību finanses (piemēram, finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana, ar finanšu instrumentu izpirkšanu saistīti pakalpojumi, konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos, ieteikumi komercsabiedrībām attiecībā uz kapitāla struktūru, finansēšanas stratēģiju un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī ieteikumi un pakalpojumi attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanos un iegādi, ieguldījumu izpēte, finanšu analīze, ieguldījumu rekomendācijas un citi vispārēji ieteikumi, kas saistīti ar darījumiem ar finanšu instrumentiem)1
Tirdzniecība un pārdošana (piemēram, tirdzniecība savā vārdā, starpniecība naudas tirgus darījumos, rīkojumu par darījumiem ar vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei, rīkojumu izpilde klienta vārdā, finanšu instrumentu izvietošana, ja iestāde negarantē to izpirkšanu, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas pārvaldīšana)2
Starpniecības pakalpojumi privātpersonām vai mazajām un vidējām komercsabiedrībām (piemēram, rīkojumu par darījumiem ar vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei, rīkojumu izpilde klienta vārdā, finanšu instrumentu izvietošana, ja iestāde negarantē to izpirkšanu)3
Korporatīvo klientu apkalpošana (piemēram, noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana, kreditēšana, finanšu līzings, netirdzniecības portfelī turētie vērtspapīri, galvojumi (garantijas) un pārējās ārpusbilances saistības, piemēram, saistības par kredītu izsniegšanu (commitments))4
Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana (piemēram, noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana, kreditēšana, finanšu līzings, galvojumi (garantijas) un pārējās ārpusbilances saistības, piemēram, saistības par kredītu izsniegšanu (commitments), karšu (piemēram, kredītkaršu vai debetkaršu) izdošana un apkalpošana, t.sk., ja līgums par karšu izdošanu un apkalpošanu ir noslēgts ar korporatīvo klientu)5
Maksājumi un norēķini (piemēram, naudas pārvedumi, maksāšanas līdzekļu izlaišana un apkalpošana, kas var ietvert, piemēram, maksājumu sistēmas (TARGET, CLS, SWIFT u.tml.), karšu klīringa sistēmas (MASTERCARD, VISA, AMEX u.tml.), līdzekļu pārvedumus (specifisks iestādes darbības veids), korespondentbankas pakalpojumus (correspondent banking), vērtspapīru klīringu (specifisks iestādes darbības veids))6
Aģentu pakalpojumi (piemēram, finanšu instrumentu glabāšana un pārvaldīšana klienta uzdevumā, t.sk. vērtspapīru glabāšana un līdzīgi pakalpojumi, piemēram, naudas/nodrošinājuma pārvaldīšana)7
Aktīvu pārvaldīšana (piemēram, ieguldījumu individuālā portfeļa pārvaldīšana, ieguldījumu, kas veikti atvērtajos ieguldījumu fondos un tiem pielīdzināmos fondos, pārvaldīšana, citi aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumi)8

16.2. Ja operacionālā riska notikums klasificējams visās iestādes darbības jomās, to uzrāda papildu darbības jomā "Iestādes darbība", izmantojot pazīmi "10".

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

17. Faktiskie zaudējumi

Uzrāda zaudējumus, kas radušies operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ pārskata ceturksnī.

18. Faktiskie ienākumi

Uzrāda ienākumus, kas radušies operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ pārskata ceturksnī.

19. Plānotie (sagaidāmie) zaudējumi

Uzrāda zaudējumus, kas operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ saskaņā ar iestādes veikto aplēsi radīsies nākotnē.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

20. Maksimāli iespējamie zaudējumi

Uzrāda zaudējumus, kas operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ saskaņā ar iestādes veikto aplēsi rastos visnelabvēlīgākā scenārija iestāšanās gadījumā.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

21. Saņemtā apdrošināšanas atlīdzība

Uzrāda operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ pārskata ceturksnī saņemto apdrošināšanas atlīdzību.

22. Saņemtā cita veida atlīdzība

Uzrāda operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ pārskata ceturksnī saņemto cita veida atlīdzību.

23. Notikuma statuss

Uzrāda operacionālā riska notikuma statusa pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Operacionālā riska notikums, par kuru informācija tiek sniegta pirmo reizi1
Operacionālā riska notikums, par kuru informācija tiek sniegta atkārtoti2

23.1 Notikuma saistība ar kredītrisku

Uzrāda operacionālā riska notikuma saistības ar kredītrisku pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:
 

Operacionālā riska notikums ir saistīts ar kredītrisku*1
 
Operacionālā riska notikums nav saistīts ar kredītrisku2
 
*Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 322. panta 3. punkta "b" apakšpunktu, kā arī Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 2017. gada decembrī publicētā dokumenta "Bāzele III: pēckrīzes reformas pabeigšana" (Basel III: Finalising post-crisis reforms1) sadaļas "Minimālās kapitāla prasības operacionālajam riskam" (Minimum capital requirements for operational risk) 5. apakšsadaļas "Vispārīgi kritēriji zaudējumu datu identificēšanai, apkopošanai un apstrādei" (5. General criteria on loss data identification, collection and treatment) 19. punkta "f" apakšpunktu.

(FKTK 29.11.2022. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

24. Iestāde individuāli vai konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti sagatavo informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām par pārskata ceturksni elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā, ņemot vērā noteikumu pielikumā doto ierakstu noformējuma paraugu, saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā, un nosūta Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam.

(Grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

25. Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem failu sagatavo un nosūta Komisijai saskaņā ar Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka prasības elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanai, noteikto kārtību. Ja pārskata nosūtīšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem failu sagatavo un nosūta Komisijai nākamajā darba dienā.

26. Ja Komisija konstatē, ka informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem fails sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots minētā faila iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto failu iesniedz ne vēlāk kā piektajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais iesniegtais informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem fails.

27. Konsultācijas par informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem faila sagatavošanu un iesniegšanu nodrošina Komisijas atbildīgie darbinieki informācijas tehnoloģiju jomā un regulējošo prasību jautājumos.

V. Noslēguma jautājums

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2013. gada 7. jūnija normatīvie noteikumi Nr. 129 "Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi".


1 Resurss internetā: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf.

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 141

(Pielikums grozīts ar FKTK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 209)

Ieraksti informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem failā izskatīsies šādi:

ORN58|1|12|15.03.2013.|15.03.2013.|15.03.2013.|Konstatēta naudas līdzekļu zādzība no kases 6 000.00 EUR apmērā. Kasē kopumā bija naudas līdzekļi 15 000.00 EUR apmērā. Vainīgais darbinieks netika atrasts.|5|6 000|0|0|15 000|0|0|1|2|,

kur sniegta informācija par šādu operacionālā riska notikuma iestāšanās gadījumu:

1. notikuma identifikācijas iekšējā pazīme: operacionālā riska notikums ar pazīmi "ORN58";

2. notikuma veids: operacionālā riska notikums klasificēts notikuma veidā "Iekšējie krāpnieciskie darījumi";

3. notikuma veida apakškategorija: operacionālā riska notikums klasificēts notikuma veida apakškategorijā "Iekšēja krāpšana vai zādzības";

4. notikuma iestāšanās datums: operacionālā riska notikuma iestāšanās datums ir 15.03.2013.;

5. notikuma konstatēšanas datums: operacionālā riska notikuma konstatēšanas datums ir 15.03.2013.;

6. notikuma reģistrēšanas datums: operacionālā riska notikuma reģistrēšanas datums ir 15.03.2013.;

7. notikuma apraksts: konstatēta naudas līdzekļu zādzība no kases 6 000.00 EUR apmērā. Kasē kopumā bija naudas līdzekļi 15 000.00 EUR apmērā. Vainīgais darbinieks netika atrasts;

8. darbības joma: operacionālā riska notikums klasificēts darbības jomā "Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana";

9. faktiskie zaudējumi: operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ radušies zaudējumi 6 000.00 EUR apmērā;

10. faktiskie ienākumi: operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ nav radušies ienākumi;

11. plānotie (sagaidāmie) zaudējumi: operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ nepastāv plānoto (sagaidāmo) zaudējumu rašanās risks nākotnē, t.i., plānotie (sagaidāmie) zaudējumi ir nulle;

12. maksimāli iespējamie zaudējumi: operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ visnelabvēlīgākā scenārija iestāšanās gadījumā rastos maksimāli iespējamie zaudējumi 15 000 EUR apmērā;

13. saņemtā apdrošināšanas atlīdzība: apdrošināšanas atlīdzība nav saņemta;

14. saņemtā cita veida atlīdzība: cita veida atlīdzība nav saņemta (radušies zaudējumi nav atgūti, jo vainīgais darbinieks netika atrasts);

15. notikuma statuss: informācija par operacionālā riska notikumu tiek sniegta pirmo reizi (jauns notikums);

16. notikuma saistība ar kredītrisku: operacionālā riska notikums nav saistīts ar kredītrisku.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 141Pieņemts: 01.09.2020.Stājas spēkā: 15.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 14.09.2020. OP numurs: 2020/177.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317277
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2020","iso_value":"2020\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2020.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)