Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 137

Rīgā 2020. gada 25. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 35 3. p.)
Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta kredītiestādei specifiskā pretcikliskās kapitāla rezerves norma (tālāk tekstā – KSPKRN).

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, Kredītiestāžu likuma 4.1 minētajām sabiedrībām un 11.2 pantā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2033 par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 1. panta 2. un 5. punktā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām (tālāk tekstā visas kopā – kredītiestāde).

 (FKTK 27.12.2022. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

3. Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm noteikumi ir saistoši individuāli un konsolidācijas grupas līmenī atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula) II sadaļas 2. nodaļā noteiktajām konsolidācijas prasībām. Ja dalībvalstī vai ārvalstī, kurā darbojas Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes meitas sabiedrība, noteiktā pretcikliskās kapitāla rezerves norma (tālāk tekstā – PKRN) atšķiras no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) šai dalībvalstij vai ārvalstij noteiktās PKRN, attiecīgā meitas sabiedrība individuālā līmenī KSPKRN aprēķinā izmanto attiecīgās dalībvalsts vai ārvalsts PKRN, bet konsolidācijas grupas līmenī – Komisijas noteikto PKRN.

(Grozīts ar FKTK 27.12.2022. noteikumiem Nr. 236)

4. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Kredītiestāžu likumam.

(Grozīts ar FKTK 27.12.2022. noteikumiem Nr. 236)

II. KSPKRN aprēķināšana

5. KSPKRN piemēro kredītriskam pakļautajiem darījumiem, kuri ir minēti Regulas 112. pantā, izņemot šā panta "a" līdz "f" punktā minētos riska darījumus.

6. Attiecīgā kredītriska darījuma ģeogrāfisko atrašanās vietu (tālāk tekstā – valsts) nosaka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 4. jūnija Deleģēto regulu (ES) Nr. 1152/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju aprēķināšanai.

7. Attiecīgajā valstī veiktajiem kredītriska darījumiem piemēro šādas PKRN:

7.1. darījumiem ar Latvijas Republikas rezidentiem – Komisijas noteikto PKRN;

7.2. darījumiem ar dalībvalstu rezidentiem:

7.2.1. dalībvalsts atbildīgās iestādes noteikto PKRN, ja tā nav augstāka par 2.5 procentiem,

7.2.2. PKRN 2.5 procentu apmērā, ja dalībvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN ir augstāka par 2.5 procentiem, ar nosacījumu, ka Komisija nav atzinusi šīs dalībvalsts noteikto PKRN,

7.2.3. Komisijas atzīto PKRN, ja dalībvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN ir augstāka par 2.5 procentiem;

7.3. darījumiem ar ārvalstu rezidentiem:

7.3.1. ārvalsts atbildīgās iestādes noteikto PKRN, ja tā nav augstāka par 2.5 procentiem, ar nosacījumu, ka Komisija nav noteikusi citu PKRN darījumiem ar šīs ārvalsts rezidentiem,

7.3.2. PKRN 2.5 procentu apmērā, ja ārvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN ir augstāka par 2.5 procentiem, ar nosacījumu, ka Komisija nav atzinusi šīs ārvalsts noteikto PKRN un nav noteikusi citu PKRN darījumiem ar šīs ārvalsts rezidentiem,

7.3.3. Komisijas atzīto vai noteikto PKRN, ja ārvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN ir augstāka par 2.5 procentiem,

7.3.4. Komisijas noteikto PKRN darījumiem ar ārvalsts rezidentiem, ja šīs ārvalsts atbildīgā iestāde nav noteikusi PKRN.

8. Datums, no kura piemēro attiecīgo PKRN, ja tā tiek palielināta, ir:

8.1. darījumiem ar Latvijas Republikas rezidentiem – diena, kas noteikta Komisijas paziņojumā saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.5 panta septīto daļu;

8.2. darījumiem ar dalībvalstu rezidentiem:

8.2.1. diena, kas noteikta attiecīgās dalībvalsts atbildīgās iestādes paziņojumā tās mājaslapā internetā, ja šīs dalībvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN nav augstāka par 2.5 procentiem,

8.2.2. 2.5 procentu apmērā no dienas, kas noteikta attiecīgās dalībvalsts atbildīgās iestādes paziņojumā tās mājaslapā internetā, ja šīs dalībvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN ir augstāka par 2.5 procentiem, ar nosacījumu, ka Komisija nav atzinusi šīs dalībvalsts noteikto PKRN,

8.2.3. pilnā apmērā no dienas, kas noteikta Komisijas paziņojumā, ja dalībvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN ir augstāka par 2.5 procentiem, ar nosacījumu, ka Komisija ir atzinusi šīs dalībvalsts noteikto PKRN;

8.3. darījumiem ar ārvalstu rezidentiem:

8.3.1. diena, kas seko 12 mēnešus pēc dienas, kas noteikta attiecīgās ārvalsts atbildīgās iestādes paziņojumā, ja šīs ārvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN nav augstāka par 2.5 procentiem, ar nosacījumu, ka Komisija nav noteikusi citu PKRN darījumiem ar šīs ārvalsts rezidentiem, t.sk. tad, ja ārvalsts atbildīgā iestāde ir noteikusi šajā ārvalstī reģistrētajām kredītiestādēm īsāku PKRN piemērošanas termiņu,

8.3.2. 2.5 procentu apmērā no dienas, kas seko 12 mēnešus pēc dienas, kas noteikta attiecīgās ārvalsts atbildīgās iestādes paziņojumā, ja šīs ārvalsts atbildīgās iestādes noteiktā PKRN ir augstāka par 2.5 procentiem, ar nosacījumu, ka Komisija nav atzinusi šīs ārvalsts noteikto PKRN, un ar nosacījumu, ka Komisija nav noteikusi citu PKRN darījumiem ar šīs ārvalsts rezidentiem, t.sk. tad, ja ārvalsts atbildīgā iestāde ir noteikusi šajā ārvalstī reģistrētajām kredītiestādēm īsāku piemērošanas termiņu,

8.3.3. pilnā apmērā no dienas, kas noteikta Komisijas paziņojumā, ja Komisija ir atzinusi ārvalsts noteikto PKRN,

8.3.4. ja PKRN apmēru noteikusi Komisija – diena, kas noteikta Komisijas paziņojumā par PKRN noteikšanu ārvalsts darījumiem;

8.4. ārvalstī noteiktās PKRN izmaiņas uzskata par paziņotām dienā, kad attiecīgā ārvalsts atbildīgā iestāde tās publicē saskaņā ar piemērojamajiem valsts noteikumiem.

9. Ja Komisija vai dalībvalsts vai ārvalsts atbildīgā iestāde paziņo par lēmumu samazināt PKRN, kredītiestāde to piemēro nekavējoties, ja Komisija nav noteikusi citādi.

10. KSPKRN aprēķina kā PKRN, kas tiek piemērotas valstīs, ar kuru rezidentiem kredītiestāde veic kredītriskam pakļautos riska darījumus, vai ko piemēro, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, vidējo svērto rādītāju. Kredītiestāde aprēķina KSPKRN, ievērojot šādus soļus:

10.1. katru piemērojamo PKRN reizina ar kredītiestādes pašu kapitāla prasību kopsummu kredītriska darījumiem ar attiecīgās valsts rezidentiem, kas aprēķināta atbilstoši Regulas trešās daļas II un IV sadaļai;

10.2. summē atbilstoši šo noteikumu 10.1. punkta prasībām aprēķinātos rezultātus;

10.3. summu, kas iegūta šo noteikumu 10.2. punktā minētajā kārtībā, dala ar pašu kapitāla prasību kopsummu kredītiestādes attiecīgajiem šo noteikumu 5. punktā minētajiem kredītriska darījumiem.

11. Informācija par aktuālo PKRN ir atrodama Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas mājaslapā internetā. Papildu informācija ir atrodama arī Starptautisko norēķinu bankas un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas mājaslapā internetā.

12. Kredītiestāde informāciju par tai specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves prasības izpildi atklāj saskaņā ar Regulas 440. pantu un Eiropas Komisijas 2021. gada 15. marta Īstenošanas regulu (ES) 2021/637, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotās daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1423/2013, Eiropas Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1555, Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/200 un Eiropas Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2295.

(FKTK 27.12.2022. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

III. Noslēguma jautājums

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2015. gada 12. augusta normatīvie noteikumi Nr. 133 "Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvie noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām un regulām

(FKTK 27.12.2022. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012;

3) Eiropas Komisijas 2014. gada 4. jūnija Deleģētās regulas (ES) Nr. 1152/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju aprēķināšanai;

4) Eiropas Komisijas 2021. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) 2021/637, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotās daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr.  1423/2013, Eiropas Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1555, Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/200 un Eiropas Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2295;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2033 par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 137Pieņemts: 25.08.2020.Stājas spēkā: 05.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 04.09.2020. OP numurs: 2020/171.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317098
{"selected":{"value":"30.12.2022","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2022","iso_value":"2022\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2020","iso_value":"2020\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2020.-29.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)