Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 544 projekta tekstā tika iekļauti šādi noteikumu projekti: TA-1602, TA-1604, TA-1650, TA-1652. Sk. Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra sēdes protokolu Nr. 51.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 544

Rīgā 2020. gada 2. septembrī (prot. Nr. 51 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,
14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
39. panta pirmo un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības
likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B.1., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa "8." ar skaitļiem "9., 10.";

1.2. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Sniedzot baseina pakalpojumu, vienai personai tiek nodrošināta ne mazāk kā 6 m2 liela ūdens virsmas platība, izņemot baseinus labsajūtai (rekreācijai), kuros tiek nodrošināta ne mazāk kā 4 m2 liela ūdens virsmas platība.";

1.3. izteikt 25. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja, organizējot mācību procesu klātienē, nav iespējams izpildīt šo noteikumu 7.7. apakšpunktā un II nodaļā, kā arī normatīvajos aktos par higiēnas prasībām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, pusdienu starpbrīža ilgumam noteiktās prasības, tās var nepiemērot.";

1.4. papildināt 27.1.2. apakšpunktu aiz vārda "pasākumus" ar vārdiem "vai izglītojamam atbilstoši šo noteikumu prasībām jāievēro pašizolācija";

1.5. papildināt noteikumus ar 27.4 punktu šādā redakcijā:

"27.4 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti:

27.4 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:

27.4 1.1. pašvaldība par attiecīgo mēnesi saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei;

27.4 1.2. ja šo noteikumu 27.4 1.1. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 27.41.1. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.41.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

27.4 1.3. valsts izglītības iestāde par attiecīgo mēnesi saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

27.4 2. lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:

27.4 2.1.  pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai - gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei;

27.4 2.2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.4 2.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu;";

1.6. papildināt noteikumus ar 35.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.8. starptautiskos pasažieru pārvadājumus no/uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveici un Apvienoto Karalisti, ja šīs valstis ir publicētas centra tīmekļvietnē kā valstis, kurās reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, bet tajās saskaņā ar centra publicēto informāciju 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem divkārt nepārsniedz vidējo rādītāju Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Apvienotajā Karalistē. Pārvadājumu aizliegums spēkā stājas, sākot ar trešo dienu pēc šo noteikumu 3.1 punktā minētā valstu saraksta publicēšanas centra tīmekļvietnē.";

1.7. aizstāt 35.7. apakšpunktā vārdus "dalībai starptautiskā sporta pasākumā" ar vārdiem "Latvijā pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs vai dalībai starptautiskā sporta pasākumā Latvijā";

1.8. papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Lai nodrošinātu šo noteikumu 56. punktā minēto prasību ievērošanu, pasažiera pienākums pēc ierašanās no valsts, kas atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam valstu sarakstam ir klasificēta kā valsts, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, ir pēc iespējas ātrāk nokļūt dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā.";

1.9. papildināt noteikumus ar 37.11., 37.12. un 37.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.11. ārzemniekiem, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija, ja minētās personas var uzrādīt dokumentu, ka viņām veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.12. kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu ir noteicis kultūras ministrs;

37.13. Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijas Republikā. Minēto informāciju (tai skaitā par šo noteikumu 61.6 punktā minētajām personām) apkopotā veidā, nenorādot konkrētas personas, publicē biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Ja minētās personas ārpus Latvijas Republikas ir uzturējušās ilgāk par trim dienām, viņas uzrāda dokumentu, ka viņām ir veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta.";

1.10. papildināt 38.1. apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās personas, norādot savu vārdu, uzvārdu, personu apliecinoša dokumenta numuru un kontakttālruni, rakstiski apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikas teritorijā, ārpus ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē ievēros šo noteikumu 56. un 61.5 punktā minētās prasības.";

1.11. aizstāt 38.1. apakšpunktā skaitli "37.10." ar skaitļiem un vārdu "37.10. un 37.13.";

1.12. papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Šo noteikumu 55. punktā minētā persona var atstāt uzturēšanās vietu, lietojot medicīnisko sejas masku, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms uzturēšanās vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms uzturēšanās vietas maiņas persona par to informē Veselības inspekciju.";

1.13. papildināt noteikumus ar 56.2 punktu šādā redakcijā:

"56.2 Šo noteikumu 56. punktā minētā persona, lietojot mutes un deguna aizsegu, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms pašizolācijas vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms pašizolācijas vietas maiņas persona par to informē Valsts policiju.";

1.14. papildināt noteikumus ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Ārstniecības iestāde, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumu, informē Veselības inspekciju par personu, kura vēlas ierasties Latvijas Republikā no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, lai saņemtu ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu ārstniecības iestādē veselības tūrisma ietvaros, tai skaitā par šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētajām personām, un iesniedz Veselības inspekcijā šādu informāciju:

60.1 1. personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs un kontakttālrunis;

60.1 2. paredzētais veselības aprūpes pakalpojums (diagnostika un terapija), ko persona saņems, un pamatojums pakalpojuma saņemšanai;

60.1 3. ārstniecības persona (vārds, uzvārds, specialitāte), kura sniegs attiecīgo pakalpojumu;

60.1 4. paredzamā uzturēšanās vieta (adrese).";

1.15. aizstāt 61.2 punktā vārdu un skaitli "un 61.4" ar skaitļiem un vārdu "61.4 un 61.6";

1.16. papildināt noteikumus ar 61.5 un 61.6 punktu šādā redakcijā:

"61.5 Šo noteikumu 60.1 punktā minētās personas:

61.5 1. pašizolācijas laikā, lietojot mutes un deguna aizsegu, sabiedrisko transportu var izmantot, tikai lai nokļūtu uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā un Latvijas ārstniecības iestādē ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai;

61.5 2. ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā veic laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai;

61.5 3. veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai attiecīgi 5.-7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ja persona Latvijā uzturas ilgāk par piecām dienām;

61.5 4. sedz visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiek apstiprināta Covid-19 infekcija.

61.6 Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuri pēc dalības sporta sacensībās ieradušies no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un uz kuriem nav attiecināms šo noteikumu 61.4 punkts, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju un šo noteikumu 56.2. apakšpunktā minētā prasība par sabiedrisku un publisku vietu un telpu apmeklējumu un kontaktiem ar citiem cilvēkiem vietā un laikā, kad persona veic sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ja viņa atbilst šādiem kritērijiem:

61.6 1. personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;

61.6 2. personai veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta (attiecināms, ja persona ārpus Latvijas Republikas ir uzturējusies ilgāk par trim dienām);

61.6 3. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ir veikusi laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

61.6 4. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā attiecīgajai Latvijas sporta organizācijai, kurā tā pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ir iesniegusi apliecinājumu par to, ka:

61.6 4.1. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2., 61.6 4.2., 61.6 4.3. un 61.6 4.4. apakšpunktā, kā arī šo noteikumu 61.2 punktā minētos nosacījumus (ja attiecināms);

61.6 4.2. laikā, kad persona nepilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, viņa uzturēsies apliecinājumā norādītajā dzīvesvietā vai tās sporta organizācijas noteiktajā uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā, kurā persona pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus;

61.6 4.3. 14 dienas pēc atgriešanās Latvijas Republikā novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā - no rīta un vakarā - mērot ķermeņa temperatūru) un informēs Latvijas sporta organizāciju, kurā persona pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

61.6 4.4. neizmantos sabiedrisko transportu, bet, lai nokļūtu savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā un sporta pasākumu norises vietā, kā arī pārvietotos starp tām, izmantos personīgo vai attiecīgās sporta organizācijas transportlīdzekli."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 3. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 544Pieņemts: 02.09.2020.Stājas spēkā: 03.09.2020.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170A, 03.09.2020. OP numurs: 2020/170A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
317094
03.09.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)