Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Gulbenē 2019. gada 31. janvārī (prot. Nr. 1, 22. §)
Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju (turpmāk – decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki) pienākumus;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizēto kanalizācijas sistēmas;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību un prasību minimumu;

1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

1.6. administratīvo atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir kvalitatīvi organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) sniegšanu iedzīvotājiem, tādejādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošinot vides aizsardzību.

3. Saistošo noteikumu prasības neattiecas uz ciemiem, kuri nav noteikti šo saistošo noteikumu 1.pielikumā.

4. Gulbenes novada pašvaldības administrācija (turpmāk – Pašvaldība) izveido, uztur un aktualizē Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un Asenizatoru reģistru.

II. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

5. Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada ciemu teritorijās esošā decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, kura nekustamajā īpašumā ierīkotā decentralizētā kanalizācijas sistēma (turpmāk – Nekustamais īpašums) nav reģistrēta, iesniedz Gulbenes novada pašvaldības administrācijai (turpmāk – Pašvaldība) decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) (2. pielikums).

6. Ja pēc Iesnieguma iesniegšanas Pašvaldībā atbilstoši šo saistošo noteikumu 5. punkta prasībām decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks ir veicis izmaiņas decentralizētas kanalizācijas sistēmā (pārbūvējot, mainot tās veidu, veicot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai), mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms vai mainījies deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits attiecīgajā Nekustamajā īpašumā, decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks viena mēneša laikā iesniedz Pašvaldībā attiecīgi aktualizētu Iesniegumu.

7. Decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieka maiņas gadījumā jaunais īpašnieks Iesniegumu iesniedz Pašvaldībā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad tā īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu ir koroborētas zemesgrāmatā.

8. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā norāda šādu informāciju:

8.1. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adrese;

8.2. decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks;

8.3. decentralizētas kanalizācijas sistēmas veids atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi) 3. punktam;

8.4. septiķa vai notekūdeņu krājtvertnes tilpums.

III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku pienākumi

9. Papildus MK noteikumu noteiktajiem pienākumiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir šādi pienākumi:

9.1. nodrošināt tā radīto notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētas kanalizācijas sistēmā;

9.2. segt faktiskās izmaksas, kas saistītas ar notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzēs ir konstatētas vielas, kuras aizliegtas novadīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, vai vielas, kurās piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz Gulbenes novada pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību norādīto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju (turpmāk – piesārņojošas vielas), saskaņā ar Pašvaldības izrakstīto rēķinu;

9.3. nodrošināt Pašvaldības pilnvarotās personas piekļuvi decentralizētas kanalizācijas sistēmai ekspluatācijas prasību izpildes kontrolei;

9.4. uzrādīt Pašvaldības pilnvarotai personai dokumentus, kas apliecina Pakalpojuma saņemšanas faktu;

9.5. ja Nekustamajā īpašumā izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī, līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt Pašvaldībā atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par iepriekšējā gadā veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā.

IV. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums

10. Decentralizētas kanalizācijas sistēmā esošo notekūdeņu un nosēdumu izvešanu organizē decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks.

11. Rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 /diennaktī, minimālo nosēdumu izvešanas biežumu nosaka:

11.1. ievērojot ražotāja noteikto attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas instrukcijas prasības;

11.2. gadījumā, ja decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašnieka rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas – saskaņā ar atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

12. Septiķiem minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu nosaka, ņemot vērā septiķa tilpumu un decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka ūdens patēriņu, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, izvedot vismaz 50 % no tā darba tilpuma.

13. Notekūdeņu krājtvertnes notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu nosaka, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka ūdens patēriņu, bet ne retāk kā divas reizes gadā.

V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

14. Pakalpojumu sniedz asenizators, kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šajos saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam, ir noslēdzis līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu un ir reģistrēts Asenizatoru reģistrā.

15. Lai reģistrētos Asenizatoru reģistrā, asenizators Pašvaldībā iesniedz rakstveida iesniegumu (turpmāk – Pieteikums) (3. pielikums), kuram pievieno:

15.1. ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līguma kopiju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu;

15.2. dokumentu kopijas, kas apliecina, ka asenizatora īpašumā vai turējumā ir vismaz viens asenizācijas transportlīdzeklis (asenizācijas cisterna), ar kuru plānots sniegt Pakalpojumu. Ja asenizators nav asenizācijas transportlīdzekļa (asenizācijas cisternas) īpašnieks vai turētājs, papildus iesniedz asenizācijas transportlīdzekļa (asenizācijas cisternas) nomas līguma kopiju.

16. Pašvaldība, saņemot Pieteikumu, izskata to 15 darba dienu laikā. Ja, pārbaudot iesniegto informāciju, Pašvaldība asenizatora iesniegtajos dokumentos konstatē nepilnības, tā trīs darba dienu laikā nosūta asenizatoram informāciju par konstatētajām nepilnībām, vienlaikus norādot termiņu to novēršanai.

17. Pašvaldība, izskatot Pieteikumu, pieņem lēmumu:

17.1. par tā reģistrēšanu Asenizatoru reģistrā un reģistrācijas numura piešķiršanu;

17.2. par atteikumu to reģistrēt Asenizatoru reģistrā.

18. Lēmumu par asenizatora reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu Asenizatoru reģistrā Pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas trīs darba dienu laikā paziņo asenizatoram Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

19. Pašvaldība atsaka reģistrāciju Asenizatoru reģistrā šādos gadījumos:

19.1. nav iesniegta šo saistošo noteikumu 15. punktā pieprasītā informācija;

19.2. asenizators neatbilst šo saistošo noteikumu 23. punktā izvirzīto prasību minimumam;

19.3. nav iesniegta nepieciešamības gadījumā papildus pieprasītā informācija noteiktajā termiņā;

19.4. sniegtas nepatiesas ziņas.

20. Pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc asenizatora reģistrēšanas Asenizatoru reģistrā publicē informāciju par to Pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.gulbene.lv., izvieto šo informāciju Pašvaldības ēkā, kā arī publicē to pašvaldības informatīvajos izdevumos.

21. Asenizators pēc tā reģistrēšanas Asenizatoru reģistrā informē Pašvaldību par jebkādiem tiesiskiem vai faktiskiem šķēršļiem, kas asenizatoram liedz vai apgrūtina iespēju sniegt Pakalpojumu.

VI. Prasību minimums asenizatoram

22. Asenizatoram izvirzīto prasību minimums tā reģistrācijai Asenizatoru reģistrā:

22.1. Asenizators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs;

22.2. uz Pieteikuma iesniegšanas dienu asenizatoram nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;

22.3. asenizatoram nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

22.4. kura īpašumā vai turējumā ir vismaz viens asenizācijas transportlīdzeklis (asenizācijas cisterna), ar kuru plānots sniegt Pakalpojumu.

23. Asenizatoram izvirzīto prasību minimums Pakalpojuma sniegšanai un uzskaitei:

23.1. asenizators no decentralizēto kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus un nosēdumus izved uz šo saistošo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajā līgumā norādītajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām;

23.2. no decentralizēto kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus un nosēdumus asenizators pārvadā ar šim nolūkam paredzētu asenizācijas transportlīdzekli (asenizācijas cisternu);

23.3. asenizators veic no decentralizēto kanalizācijas sistēmām savākto notekūdeņu un nosēdumu apjoma uzskaiti;

23.4. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam asenizators izsniedz normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu, kas apliecina Pakalpojuma saņemšanas faktu, tajā norādot adresi, kurā sniegts Pakalpojums, Pakalpojuma sniegšanas datumu, asenizatora rekvizītus, kā arī savākto notekūdeņu un nosēdumu daudzumu.

23.5. asenizators veic visus nepieciešamos pasākumus, lai decentralizētas kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanas rezultātā nepieļautu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu

23.6. reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 15. datumam rakstveidā iesniedz Pašvaldībā atskaiti par iepriekšējā ceturksnī izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu (4. pielikums).

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

24. Pašvaldība nodrošina:

24.1. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību izpildes kontroli un uzraudzību;

24.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

24.3. decentralizētas kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību izpildes kontroli un uzraudzību;

24.4. informācijas sniegšanu decentralizētas kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par decentralizētās kanalizāciju sistēmas lietošanas kārtību, uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt dokumentus, kas apliecina Pakalpojuma saņemšanas faktu.

25. Pašvaldībai, veicot decentralizētās kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības funkcijas, ir tiesības, saskaņojot laiku ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku:

25.1. pārbaudīt Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistram iesniegtās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai klātienē, nepieciešamības gadījumā to precizējot, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

25.2. piekļūt decentralizētai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas pārbaudei;

25.3. pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam uzrādīt dokumentus, kas apliecina Pakalpojuma saņemšanas faktu, ja notekūdeņu savākšanai tiek izmantots septiķis vai notekūdeņu krājtvertne;

25.4. veikt decentralizētā kanalizācijas sistēmā uzkrāto vai attīrīto notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzes, pārbaudot, vai decentralizētās kanalizācijas sistēmā nav konstatējamas piesārņojošas vielas. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzes izdevumus sedz:

25.4.1. Pašvaldība – ja analīzēs netiek konstatētas piesārņojošas vielas;

25.4.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks – ja analīzēs ir konstatētas piesārņojošas vielas.

VIII. Atbildība par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības pārkāpumiem

26. Kontroli par šo saistošo noteikumu prasību izpildi realizē Pašvaldības un Gulbenes novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Gulbenes novada pašvaldības policija.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

27. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no divām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

(Gulbenes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

28. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Gulbenes novada pašvaldības administratīvā komisija.

IX. Noslēguma jautājumi

29. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks Iesniegumu Pašvaldībā iesniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

30. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Gulbenes Novada Ziņas".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
1. pielikums
Gulbenes novada pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību"
Gulbenes novada teritorijas, uz kurām attiecas saistošie noteikumi

1. Gulbenes pilsēta;

2. Beļavas pagasts – Beļavas ciems; Letes ciems; Ozolkalna ciems; Pilskalna ciems; Svelberģa ciems;

3. Daukstu pagasts – Daukstu ciems; Staru ciems;

4. Druvienas pagasts – Druvienas ciems;

5. Galgauskas pagasts – Galgauskas ciems; Rimstavas ciems;

6. Jaungulbenes pagasts – Gulbīša ciems; Jaungulbenes ciems;

7. Lejasciema pagasts – Lejasciema ciems; Sinoles ciems;

8. Litenes pagasts – Litenes ciems;

9. Lizuma pagasts – Lizuma ciems; Velēnas ciems;

10. Līgo pagasts – Līgo ciems;

11. Rankas pagasts – Rankas ciems; Rēveļu ciems; Gaujasrēveļu ciems;

12. Stāmerienas pagasts – Stāmerienas ciems; Kalnienas ciems; Vecstāmerienas ciems;

13. Stradu pagasts – Ceļmalu ciems; Margu ciems; Stradu ciems; Šķieneru ciems;

14. Tirzas pagasts –Tirzas ciems.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
2. pielikums
Gulbenes novada pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību"
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
1. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

2. Nekustamā īpašuma adrese _______________________________________________

3. Nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaits ____________

4. Nekustamajā īpašumā faktiski dzīvojošo personu skaits ____________

5. Vai Nekustamajā īpašumā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs?

ir

nav

5.1. esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš _______m3 gadā

5.2. izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms ______ m3 gadā

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits ____________________________________________________________________

7. Kādā veidā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošana:

noslēgts līgums par manā īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

noslēgts līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos decentralizētas kanalizācijas pakalpojumus komersantiem

netiek nodrošināta

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums uz šo brīdi:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x 2 mēnešos

1x ceturksnī

1 x gadā un retāk

9. Krājtvertnes tilpums:

< 3m3

3 līdz 5 m3

5 līdz 10 m3

> 10 m ____________________

krājtvertnes forma

krājtvertnes izmēri (metros)

______________________

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1 x gadā

retāk kā 1x gadā

neizmantoju rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem:

2019. gadā

līdz 2020. gadam

līdz 2022. gadam

nav tehnisko iespēju

neplānoju

Iesnieguma iesniedzējs:  Datums 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  

(dd.mm.gggg.)

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
3. pielikums
Gulbenes novada pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību"
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
 

(asenizatora (komersanta) nosaukums/ vārds, uzvārds)

Juridiskā adrese:____________________________________________________________ Reģ. Nr. ________________________ Tālr.: _________________ E-pasts:_________________

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieteikšanas tālr. Nr.________________

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 7. punktu lūdzu reģistrēt

 

(asenizatora (komersanta) nosaukums/ vārds, uzvārds)

Asenizatoru reģistrā kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Gulbenes novada Gulbene pilsētas, Beļavas pagasta, Daukstus pagasta, Druvienas pagasta, Galgauskas pagasta, Lejasciema pagasta, Litenes pagasta, Lizuma pagasta, Līgo pagasta, Rankas pagasta, Stāmerienas pagasta, Stradu pagasta, Tirzas pagasta teritorijā,

kurš nodrošina decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

Nr. p.k.

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports;
T – traktortehnika)

Transportlīdzekļa asenizācijas cisternas tilpums

Asenizācijas cisternas reģ. Nr. (ja attiecināms, piem. traktortehnikas gadījumā)

Nomas līguma termiņš
(ja attiecināms)

1      
2      
 

Pielikumā:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:  Datums 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  

(dd.mm.gggg.)

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
4. pielikums
Gulbenes novada pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību"
ASENIZATORA ATSKAITE
PAR ____________ CETURKSNĪ
IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU
 

(asenizatora (komersanta) nosaukums/ vārds, uzvārds)

Juridiskā adrese:____________________________________________________________ Reģ. Nr. ________________________ Tālr.: _________________ E-pasts:_________________

Nr.

p.k.

Objekta adrese

Transp. reģ. Nr.

Cisternas reģ. Nr.

Izvešanas reizes

Izvestie m3

Kam nodoti notekūdeņi

1

2

3

4

5

6

7

       
       
 
Paraksts:  Datums 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  

(dd.mm.gggg.)

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 31.01.2019.Stājas spēkā: 16.05.2019.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 5(122), 15.05.2019.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316867
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2019","iso_value":"2019\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)