Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 125

Rīgā 2020. gada 11. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 33 2. p.)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvie noteikumi
1. Vispārīgie jautājumi

1. "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības kredītiestādēm un citās dalībvalstīs un trešajās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiālēm Latvijas Republikā (tālāk tekstā kopā – kredītiestāde) nepieciešamo personālresursu un personāla (tālāk tekstā arī – darbinieki) apmācības nodrošināšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (tālāk tekstā – NILLTPFN) jomā.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka kredītiestāde atbilstoši tās saimnieciskajai darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTPF) riskam veic nepieciešamos pasākumus personālresursu un personāla kvalifikācijas nodrošināšanai, kā arī to apmācības un aizvietojamības nodrošināšanai, lai pārvaldītu NILLTPF risku.

3. Noteikumu prasības attiecas uz kredītiestādes darbiniekiem, kuru darbība tiešā vai netiešā veidā ietekmē vai var ietekmēt kredītiestādes NILLTPF riska pārvaldību vai NILLTPFN normatīvo aktu prasību izpildi.

2. Kredītiestādes personālresursu, personāla noslodzes un kvalifikācijas vērtēšanas kritēriji

4. Lai nodrošinātu nepieciešamos personālresursus efektīvai un visaptverošai NILLTPF riska pārvaldībai, kredītiestāde ņem vērā vismaz šādus kritērijus:

4.1. kredītiestādes saimniecisko darbību, tās apjomu un tai piemītošā NILLTPF riska līmeni;

4.2. kredītiestādes iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti;

4.3. automatizēto informācijas sistēmu nodrošinājumu NILLTPF riska pārvaldībai;

4.4. darbinieku noslodzi;

4.5. darbinieku kvalifikāciju.

5. Kredītiestāde, izvērtējot darbinieku noslodzi, ņem vērā vismaz šādus kritērijus:

5.1. katram darbiniekam noteikto apkalpojamo klientu vai darījumu skaitu;

5.2. klientu, kuriem veicama izpēte vai padziļinātā izpēte, skaitu un tā paredzamo dinamiku;

5.3. analizējamo gadījumu par pazīmēm, kas liecina par iespējamu NILLTPF, skaitu un tā paredzamo dinamiku;

5.4. korespondentbanku pieprasījumu skaitu un tā paredzamo dinamiku.

6. Kredītiestāde, nosakot darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju, ņem vērā vismaz šādus kritērijus:

6.1. darbinieka amata pienākumus un atbildību;

6.2. darbinieka izglītības līmeni;

6.3. darbinieka pieredzi finanšu sektorā;

6.4. darbinieka iepriekšējo pieredzi NILLTPFN jomā;

6.5. darbinieka valodu zināšanas;

6.6. darbinieka profesionālās sertifikācijas līmeni NILLTPFN jomā.

7. Kredītiestāde nodrošina atbilstošu darbinieku aizvietojamību to prombūtnes gadījumā.

3. Darbinieku apmācība
3.1. Vispārīgie jautājumi

8. Kredītiestāde iekšējos normatīvajos aktos nosaka darbinieku kategorijas, kurām jānodrošina apmācība NILLTPFN jomā.

9. Kredītiestāde, nodrošinot tās noteiktajām darbinieku kategorijām apmācību NILLTPFN jomā, ņem vērā darbinieku amata pienākumiem, atbildībai un pilnvarojuma līmenim nepieciešamās zināšanas un kvalifikāciju. Kredītiestāde tās rīkotās apmācības ietvaros izskaidro darbiniekiem NILLTPFN prasības un sniedz detalizētu informāciju par pasākumiem un darbībām, kas darbiniekiem jāveic savu amata pienākumu ietvaros.

10. Kredītiestāde izstrādā un dokumentē darbinieku apmācības plānu, ietverot tajā vismaz šādas programmas:

10.1. kredītiestādes darbinieku iekšējās apmācības programmu, kurā tiek izmantoti iekšējie apmācības resursi, (tālāk tekstā – iekšējā apmācība);

10.2. kredītiestādes darbinieku ārējās apmācības programmu, kurā tiek izmantoti ārējās apmācības resursi, tai skaitā ar ārvalstu ekspertu (kvalificēta persona NILLTPFN jomā) līdzdalību, (tālāk tekstā – ārējā apmācība);

10.3. jauno darbinieku (darbinieks, kurš tikko sācis veikt amata pienākumus vai maina amatu kredītiestādē) apmācības programmu (tālāk tekstā – jauno darbinieku apmācība).

11. Kredītiestāde papildus šo noteikumu 10.1. apakšpunktā noteiktajai iekšējai apmācībai nodrošina darbinieku ārpuskārtas apmācību šo noteikumu 28. punktā minētajos gadījumos.

12. Darbinieku apmācības plānu apstiprina kredītiestādes valde.

13. Pēc šo noteikumu 10.1. un 10.3. apakšpunktā un 11. punktā minētās apmācības veikšanas kredītiestāde nodrošina darbinieku zināšanu pārbaudi, izņemot šo noteikumu 28.1., 28.2. un 28.3. apakšpunktā minētos gadījumus.

14. Kredītiestāde nodrošina informācijas par veikto darbinieku apmācību saglabāšanu, dokumentējot šādus datus:

14.1. apmācības nosaukumu;

14.2. apmācītā darbinieka personas datus;

14.3. apmācītā darbinieka ieņemamo amatu un struktūrvienību;

14.4. apmācības norises vietu;

14.5. apmācības vadītāju un rīkotāju;

14.6. apmācības laiku;

14.7. apmācības ilgumu;

14.8. zināšanu pārbaudes rezultātu un iegūto sertifikātu, ja tāds ir iegūts.

15. Kredītiestāde glabā šo noteikumu 14. un 27. punktā minētos darbinieka personas datus piecus gadus no darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīža.

16. Kredītiestāde papildus šo noteikumu 14. punktā minētajai informācijai saglabā darbinieku zināšanu pārbaudes darbus, ja tādi bijuši, un apmācībā izmantotos pieejamos materiālus.

17. Kredītiestāde aktualizē apmācības programmas atbilstoši izmaiņām iekšējos un ārējos normatīvajos aktos un apmācības programmu piedāvājumam tirgū (ārējās apmācības nodrošināšanai). Kredītiestāde vismaz vienu reizi gadā izvērtē apmācības programmu atbilstību un efektivitāti un veic tajās nepieciešamās izmaiņas.

18. Kredītiestāde nodrošina, ka jebkurš darbinieks papildus iekšējai un ārējai apmācībai var saņemt nepieciešamās konsultācijas no NILLTPF riska pārvaldībā iesaistītajiem vadošajiem darbiniekiem. Kredītiestāde nosaka NILLTPF riska pārvaldībā iesaistīto vadošo darbinieku vai darbiniekus, kuri ir atbildīgi par konsultāciju sniegšanu.

3.2. Kredītiestādes darbinieku iekšējā un ārējā apmācība

19. Kredītiestāde nodrošina, ka darbinieku iekšējā apmācība ietver apmācību vismaz par šādiem jautājumiem:

19.1. iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem NILLTPFN jomā un to piemērošanu;

19.2. atbildību par normatīvo aktu pārkāpumiem NILLTPFN jomā un to ietekmi uz kredītiestādes darbību;

19.3. publiski pieejamajiem NILLTPFN neatbilstības gadījumu piemēriem un par tiem noteiktajām sankcijām;

19.4. raksturīgākajiem kredītiestādes prakses piemēriem NILLTPFN jomā;

19.5. kredītiestādes NILLTPF riska ekspozīciju un tās pārvaldību;

19.6. klientu identifikāciju un izpēti atbilstoši NILLTPFN jomu regulējošajām prasībām;

19.7. aizdomīgu darījumu tipoloģijām un pazīmēm;

19.8. kredītiestādes darbinieka rīcību, konstatējot aizdomīgu darījumu pazīmes.

20. Kredītiestāde nodrošina, ka darbinieku ārējā apmācība ietver apmācību vismaz par šādiem jautājumiem:

20.1. normatīvajiem aktiem, standartiem un to piemērošanu NILLTPFN jomā;

20.2. NILLTPF tendencēm un metodēm NILLTPFN jomā;

20.3. biežāk atklātajām nepilnībām NILLTPFN jomā.

21. Kredītiestāde iekšējā audita struktūrvienības darbiniekiem, kuru amata pienākumos ietilpst audita veikšana NILLTPFN jomā, apmācības plāna ietvaros papildus nodrošina apmācību par šādiem jautājumiem:

21.1. NILLTPF riska kontroles funkcijas un darbības atbilstības kontroles funkcijas efektivitātes novērtēšanu;

21.2. NILLTPFN nodrošinājumam lietotajām automatizētajām informācijas sistēmām un to pielietojumu.

22. Kredītiestāde darbiniekiem, kuru darbība ir saistīta ar kredītiestādes meitas uzņēmumiem, filiālēm vai pārstāvniecībām un trešo personu, kas kredītiestādes interesēs veic klientu identifikāciju vai iegūst klientu izpētei nepieciešamo informāciju, pakalpojumiem, apmācības plāna ietvaros papildus nodrošina apmācību par šādiem jautājumiem:

22.1. to valstu normatīvo aktu prasībām NILLTPFN jomā, kurās darbojas kredītiestādes meitas uzņēmumi, filiāles vai pārstāvniecības;

22.2. to valstu normatīvo aktu prasībām NILLTPFN jomā, kurās darbojas trešās personas, kas kredītiestādes interesēs veic klientu identifikāciju vai iegūst klientu izpētei nepieciešamo informāciju.

23. Kredītiestāde nodrošina regulāru darbinieku iekšējo un ārējo apmācību, kas nav retāka kā vienu reizi gadā.

24. Kredītiestāde nodrošina regulāru, bet ne retāku kā vienu reizi gadā ārējo apmācību ar ārvalstu ekspertu līdzdalību tās valdes loceklim, kurš ir atbildīgs par NILLTPFN, par NILLTPFN prasību izpildi atbildīgajai personai un iekšējā audita struktūrvienības darbiniekiem, kuru amata pienākumos ietilpst audita veikšana NILLTPFN jomā, veicinot izpratni par NILLTPFN jomas jautājumiem un aktuālajām tendencēm starptautisko NILLTPFN atbilstības standartu piemērošanā.

3.3. Kredītiestādes jauno darbinieku apmācība

25. Kredītiestāde nodrošina jauno darbinieku apmācību, tiem uzsākot pildīt amata pienākumus, kura ietver vismaz šādas sadaļas:

25.1. šo noteikumu 19. punktā minētos iekšējās apmācības jautājumus atbilstoši darbinieku amata pienākumiem, atbildībai un pilnvarojuma līmenim;

25.2. diskusiju sadaļu jautājumu uzdošanai, ja tāda nepieciešama.

26. Kredītiestāde jaunajam darbiniekam nodrošina pieredzējuša darbinieka, kurš ir beidzis šo noteikumu 19. punktā minēto iekšējo apmācību un nokārtojis zināšanu pārbaudi, kā arī beidzis šo noteikumu 20. punktā minēto ārējo apmācību, pārraudzību amata pienākumu veikšanā, līdz kredītiestāde ir nodrošinājusi jaunā darbinieka iekšējo apmācību NILLTPFN jomā.

27. Kredītiestāde dokumentē šo noteikumu 26. punktā minētā darbinieka, kurš nodrošina jaunā darbinieka amata pienākumu veikšanas pārraudzību, personas datus, ieņemamo amatu un struktūrvienību.

3.4. Kredītiestādes darbinieku ārpuskārtas apmācība

28. Kredītiestāde papildus šo noteikumu 19. punktā minētajai iekšējai apmācībai nodrošina darbinieku ārpuskārtas apmācību NILLTPFN jomā vismaz šādos gadījumos:

28.1. ja ir stājušies spēkā jauni iekšējie un ārējie normatīvie akti NILLTPFN jomā, kuri ir attiecināmi uz kredītiestādes darbiniekiem;

28.2. ja ir veiktas būtiskas izmaiņas kredītiestādes saimnieciskās darbības procesos vai sākta darbība jaunos finanšu pakalpojumu tirgos vai klientu segmentos;

28.3. ja ir ieviesti jauni pakalpojumi, kas rada izmaiņas kredītiestādes NILLTPF riska ekspozīcijā;

28.4. ja darbinieks, pildot amata pienākumus, nepietiekamu zināšanu dēļ pārkāpj iekšējos un ārējos normatīvos aktus NILLTPFN jomā.

29. Konstatējot šo noteikumu 28. punktā minētos gadījumus, kredītiestāde nodrošina ārpuskārtas apmācību atbilstoši konkrētajam gadījumam.

30. Konstatējot šo noteikumu 28.4. apakšpunktā minēto gadījumu, kredītiestāde izvērtē darbinieka rīcības apstākļus. Kredītiestāde veic darbinieka apmācību un zināšanu pārbaudi, ja normatīvie akti nenosaka citādi.

4. Noslēguma jautājums

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.12.2016. normatīvie noteikumi Nr. 214 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle K. Černaja-Mežmale
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 11.08.2020.Stājas spēkā: 19.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 18.08.2020. OP numurs: 2020/158.17
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316773
19.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)