Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 10. §)
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" (turpmāk – programma) divpusējās sadarbības fonda (turpmāk – divpusējās sadarbības fonds) iniciatīvu īstenošanas kārtību.

2. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu mērķis ir pilnveidot Latvijas un Norvēģijas sadarbību un uzlabot savstarpējās zināšanas un izpratni zaļo inovāciju, dzīves kvalitāti atbalstošo tehnoloģiju, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības jomā.

3. Saskaņā ar Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 713 "Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā") divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanai programmā ir piešķirti 418 500 euro (turpmāk – divpusējās sadarbības fonda finansējums), kas ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 100 % apmērā.

(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 38 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

4. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – programmas apsaimniekotājs).

5. Donorvalsts programmas partneris ir Norvēģijas Karalistes valsts institūcija "Innovation Norway" (turpmāk – donorvalsts programmas partneris). 

6. Programmas ietvaros programmas apsaimniekotājs izveido sadarbības komiteju. Sadarbības komiteja izskata divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas un tajās plānotās aktivitātes un sniedz priekšlikumus par tām. Sadarbības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj trīs programmas apsaimniekotāja pārstāvjus un divus donorvalsts programmas partnera pārstāvjus.

7. Lai saņemtu papildu finansējumu no divpusējās sadarbības fonda, programmas apsaimniekotājs var iesniegt divpusējās sadarbības fonda komitejai pamatotu divpusējās sadarbības iniciatīvas priekšlikumu, kuru pirms tam apstiprinājusi sadarbības komiteja.

II. Divpusējās sadarbības fonda aktivitātes un prasības atbalsta saņemšanai

8. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas ietver šādas aktivitātes:

8.1. projektu partnerības un sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, tehnoloģiju un labākās prakses piemēru apmaiņas veicināšana starp Latvijas Republikā reģistrētajiem komersantiem un Norvēģijas Karalistē reģistrētajiem komersantiem, institūcijām, biedrībām, nodibinājumiem, kā arī starptautiskajām organizācijām;

8.2. aktivitātes, kuru mērķis ir stiprināt sadarbību un pieredzes un labās prakses apmaiņu starp programmas apsaimniekotāju un līdzīgām institūcijām Norvēģijā un saņēmējvalstīs (Bulgārijā, Horvātijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā), kā arī starptautiskajām organizācijām, ja aktivitātē piedalās vismaz viena Norvēģijas Karalistes institūcija.

9. Divpusējās sadarbības fonda finansējums ir pieejams:

9.1. programmas apsaimniekotājam un programmas donorvalsts partnerim – šo noteikumu 8. punktā minētajām aktivitātēm saskaņā ar attiecīgu sadarbības komitejas lēmumu;

9.2. Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētam komersantam (turpmāk – komersants) – dalībai šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajās aktivitātēs.

10. Komersantus dalībai divpusējās sadarbības fonda iniciatīvās programmas apsaimniekotājs atlasa atklāta konkursa veidā.

11. Atbalstu komersantam dalībai šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajās aktivitātēs programmas apsaimniekotājs sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

12. Šo noteikumu 11. punktā minētais de minimis atbalsts tiek uzskatīts par piešķirtu komersantam no datuma, kad pieņemts programmas apsaimniekotāja lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu ar nosacījumu.

13. Komersants var pretendēt uz atbalstu dalībai šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajās aktivitātēs, ja tas atbalsta piešķiršanas brīdī atbilst šādām prasībām:

13.1. komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

13.2. komersantam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta;

13.3. atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados komersantam piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definācijai;

13.4. komersants darbojas saimnieciskās darbības nozarēs un veic darbības, kuras nav minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā un šo noteikumu 1. pielikumā. Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās Komisijas regulā Nr. 1407/2013 noteiktajās  darbības jomās, de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu;

13.5. komersants nesaņem de minimis vai citu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

13.6. komersantam nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā minētās sankcijas;

13.7. komersants ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, vai nav sodīts par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

III. Attiecināmās divpusējās sadarbības fonda aktivitāšu izmaksas

14. Šo noteikumu 8. punktā minēto aktivitāšu ietvaros programmas apsaimniekotājam un donorvalsts programmas partnerim ir attiecināmas šādas izmaksas:

14.1. konferenču, forumu, semināru, sanāksmju, kursu, informatīvo pasākumu, izstāžu un kontaktbiržu organizēšanas izmaksas. Minēto pasākumu organizēšanas izmaksas var finansēt kā ārējo pakalpojumu izmaksas;

14.2. konferenču, forumu, semināru, sanāksmju, kursu, informatīvo pasākumu, izstāžu un kontaktbiržu vai starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu dalības maksa, tai skaitā informatīvo materiālu izgatavošana, piegāde un izplatīšana;

14.3. ārējo konsultantu un piesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas (atlīdzība, apdrošināšanas izmaksas komandējuma laikam, dienas nauda, ceļa izdevumi, vietējā transporta un naktsmītnes izdevumi);

14.4. zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pakalpojumu izmaksas vai iekšējā audita struktūrvienības izmaksas programmas apsaimniekotāja veikto divpusējās sadarbības fonda izmaksu pārbaudei;

14.5. pievienotās vērtības nodoklis, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

14.6. datu vākšanas, kā arī ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošanas un publicēšanas izmaksas;

14.7. citas izmaksas divpusējās sadarbības veicināšanai, kas saskaņotas sadarbības komitejā starp programmas apsaimniekotāju un donorvalsts programmas partneri.

15. Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros komersantam 100 % apmērā ir attiecināmas šādas izmaksas:

15.1. konferenču, forumu, semināru, sanāksmju, kursu, informatīvo pasākumu, izstāžu un kontaktbiržu vai starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu dalības maksa;

15.2. organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu kontaktbiržas vai konferences katalogā;

15.3. komandējuma izmaksas ne vairāk kā diviem komersanta pārstāvjiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tie nepārsniedz 2000 euro vienai personai vienam komandējumam. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita aktivitātes norises laiku un papildus ne vairāk kā divas dienas. Komandējuma attiecināmajās izmaksās ietilpst:

15.3.1. dienas nauda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

15.3.2. faktiskās izmaksas (tai skaitā bankas komisijas), kas radušās komersanta darbiniekam, norēķinoties ar personisko maksājumu karti ārvalstīs, atbilstoši iesniegtajam avansa norēķinam;

15.3.3. ar viesnīcas (naktsmītnes) (ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā) un viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties). Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu attiecināmās izmaksas tiek attiecinātas tikai par tām naktīm, kas atbilst komandējumā pavadīto dienu skaitam. Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, izmantojot arī starpnieku pakalpojumus, ja pakalpojumi neietver komisijas maksu;

15.3.4. ceļa (transporta) izdevumi līdz divpusējās sadarbības fonda aktivitātes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja aktivitātes ietvaros plānoti vairāki pasākumi, atbilstoši ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmas klases tarifiem, ja tiek izmantots dzelzceļa transports, gaisa transports, ūdenstransports, starpvalstu koplietošanas autotransports (autobuss). Ceļa (transporta) izdevumos tiek attiecināta arī braukšana ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem (arī taksometru) līdz lidostai, dzelzceļa stacijai, autoostai, kuģu piestātnei un no tām (arī no dzīvesvietas un atpakaļ), ieskaitot pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus. Ceļa (transporta) izdevumi ir attiecināmi, arī izmantojot starpnieku pakalpojumus, ja pakalpojumi neietver komisijas maksu;

15.3.5. braukšanas izdevumi attiecīgās valsts sabiedriskajā transportā (arī taksometros). Šos izdevumus atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas;

15.3.6. bagāžas pārvadāšanas izmaksas, ja bagāža nepieciešama mārketinga materiālu nogādāšanai;

15.4. pievienotās vērtības nodoklis šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3. apakšpunktā norādītajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

16. Šo noteikumu 15. punktā minētās izmaksas komersantam tiek attiecinātas no datuma, kad divpusējās sadarbības fonda iniciatīva izsludināta programmas apsaimniekotāja tīmekļvietnē www.liaa.gov.lv, ja programmas apsaimniekotājs pieņēmis lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi.

IV. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu izsludināšana un pieteikumu vērtēšana

17. Informāciju par iespēju komersantiem pieteikties dalībai divpusējās sadarbības fonda iniciatīvā programmas apsaimniekotājs publicē savā tīmekļvietnē www.liaa.gov.lv un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu vienotajā tīmekļvietnē. Publikācijā norāda vismaz šādu informāciju:

17.1. konkrētās iniciatīvas veids, norises laiks, vieta un mērķis;

17.2. nosacījumi dalībai iniciatīvā;

17.3. pieteikumu iesniegšanas termiņš;

17.4. maksimālais dalībnieku skaits;

17.5. attiecināmās izmaksas un to ierobežojumi.

18. Lai pieteiktos šo noteikumu 17. punktā minētajai divpusējās sadarbības fonda iniciatīvai, komersants iesniedz programmas apsaimniekotājam:

18.1. pieteikumu, kas aizpildīts atbilstoši tīmekļvietnē www.liaa.gov.lv publicētajam pieteikumu atlases nolikumam;

18.2. informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai un uzskaitei atbilstoši kārtībai, kāda noteikta normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

19. Programmas apsaimniekotājs izvērtē komersanta iesniegtā pieteikuma un informācijas (turpmāk – pieteikums) atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem pieteikumu atlases kritērijiem un pieteikumu atlases nolikumam.

20. Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu programmas apsaimniekotājs pieņem mēneša laikā pēc attiecīgās pieteikumu atlases beigām. Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu vai atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi pieņem ne vēlāk, kā noteikts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā.

21. Ja pieteikumā norādītā informācija nav salasāma vai nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu pieteikuma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem (izņemot šo noteikumu 2. pielikuma 7. un 8. punktā minētos kritērijus), vai ja kāds no lēmumā ietvertajiem nosacījumiem netiek izpildīts vai netiek izpildīts lēmumā noteiktajā termiņā, uzskata, ka pieteikums neatbilst attiecīgajam kritērijam, un programmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.

22. Lēmumā par pieteikuma apstiprināšanu ar nosacījumu programmas apsaimniekotājs pieteikuma iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējoša informācija ir nepieciešama, lai pieteikums atbilstu šo noteikumu 2. pielikuma 7. vai 8. punktā minētajiem kritērijiem, un attiecīgās informācijas iesniegšanas termiņu.

23. Ja programmas apsaimniekotājs konstatē (tai skaitā pamatojoties uz papildus iesniegto informāciju), ka pieteikums atbilst visiem pieteikumu atlases kritērijiem, programmas apsaimniekotājs sagatavo lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi.

24. Lēmumā par pieteikuma apstiprināšanu vai atzinumā par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi iekļauj arī informāciju par piešķirtā de minimis atbalsta apmēru, kā arī uzaicinājumu slēgt civiltiesisku līgumu par dalību divpusējās sadarbības fonda iniciatīvā un norāda termiņu civiltiesiskā līguma noslēgšanai atbilstoši pieteikumu atlases nolikumam.

V. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas nosacījumi

25. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas termiņš ir 2025. gada 30. aprīlis.

26. Programmas apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no civiltiesiskā līguma, kas noslēgts ar komersantu par dalību divpusējās sadarbības fonda iniciatīvā (turpmāk – civiltiesiskais līgums), jebkurā no šādiem gadījumiem:

26.1. komersants nepilda civiltiesiskajā līgumā noteiktās saistības, tai skaitā netiek ievēroti civiltiesiskajā līgumā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt programmas divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas mērķa sasniegšanu;

26.2. citos gadījumos, kas noteikti civiltiesiskajā līgumā.

27. Dokumentus par divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanu programmas apsaimniekotājs un donorvalsts programmas partneris uzglabā piecus gadus pēc programmas noslēguma pārskata apstiprināšanas.

28. Ja piešķirts de minimis atbalsts, programmas apsaimniekotājs un komersants dokumentus uzglabā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

29. Ja tiek pārkāpti regulas Nr. 1407/2013 nosacījumi, komersantam ir pienākums atmaksāt programmas apsaimniekotājam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 500
Nozares, kurām programmas divpusējās sadarbības fonda ietvaros netiek sniegts atbalsts

1. Tirdzniecības nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts" (izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts").

2. Finanšu starpniecības nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības".

3. Komercpakalpojumu nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un N sadaļas "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība" 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

4. Azartspēļu nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".

5. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 11. nodaļu "Dzērienu ražošana" (izņemot grupu 11.06 "Iesala ražošana" un grupu 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana").

6. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 500
Pieteikumu atlases kritēriji

Nr.
p. k.

Atlases kritēriji

Kritērija vērtējums1

Kritērijs ir precizējams (P) vai
neprecizējams (N)2

1.

Pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā atbilstoši informācijai, kas publicēta tīmekļvietnē www.liaa.gov.lv saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada .... augusta noteikumu Nr. ..... "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 17. punktu

Jā/Nē

N

2.

Pieteikumu iesniedz Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants

Jā/Nē

N

3.

Komersants atbilst konkrētās aktivitātes nosacījumiem, mērķauditorijai un nozarei, ko noteicis programmas apsaimniekotājs, atbilstoši informācijai, kas publicēta tīmekļvietnē www.liaa.gov.lv saskaņā ar noteikumu 17. punktu

Jā/Nē

N

4.

Komersantam nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā minētās sankcijas

Jā/Nē

N

5.

Komersantam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta

Jā/Nē

N

6.

Komersants ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšana, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, vai nav sodīts par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

Jā/Nē

N

7.

Pieteikums ir noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, kā arī tas ir sagatavots atbilstoši noteikumu 18.1. apakšpunktam un tajā ir norādīta informācija atbilstoši noteikumu 18.2. apakšpunktam

Jā/Nē

P

8.

Komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

Jā/Nē

P

9.

Komersants atbilst visiem noteikumu 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētajiem atbalsta piešķiršanas nosacījumiem

Jā/Nē

N

10.

Sarindojot pieteikumus iesniegšanas secībā (atbilstoši datumam un laikam), nav pārsniegts maksimāli pieļaujamais pieteikumu skaits divpusējās sadarbības fonda aktivitātē
(kritēriju vērtē, ja iesniegto pieteikumu skaits ir pārsniedzis aktivitātē noteikto maksimāli pieļaujamo pieteikumu skaitu)

Jā/Nē

N

Piezīmes.

1 "Jā" – pozitīvs vērtējums. "Nē" – negatīvs vērtējums.

2 "P" – kritērijs ir precizējams, pieprasot komersantam papildu informāciju. "N" – kritērijs nav precizējams. Ja pieteikums kādā no kritērijiem saņēmis negatīvu vērtējumu ("Nē") un attiecīgais kritērijs nav precizējams, pieteikums tiek noraidīts.

 Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 500Pieņemts: 11.08.2020.Stājas spēkā: 18.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 17.08.2020. OP numurs: 2020/157.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
316709
{"selected":{"value":"19.01.2024","content":"<font class='s-1'>19.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.01.2024","iso_value":"2024\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2020","iso_value":"2020\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2020.-18.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"