Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 123

Rīgā 2020. gada 4. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 32 12. p.)
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
11. panta 4.2 daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. "Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas (tālāk tekstā – Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija) formātu un saturu, kā arī tās sagatavošanas kārtību. Dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas mērķis ir informācijas sniegšana potenciālajiem un esošajiem ieguldījumu plāna dalībniekiem (tālāk tekstā – dalībnieki) par ieguldījumu plāna mērķiem, ieguldījumu politiku, riska un ienesīguma profilu, maksājumiem par ieguldījumu plāna pārvaldi, līdzšinējās darbības rādītājiem, kā arī citu praktisku informāciju, kas nepieciešama, lai dalībnieks varētu saprast ieguldījumu plāna ieguldīšanas mērķus, ar tiem saistītos riskus un izdevumus, un pieņemtu pamatotu lēmumu par dalību ieguldījumu plānā.

2. Noteikumi ir saistoši valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem (tālāk tekstā – līdzekļu pārvaldītājs).

3. Noteikumos lietotie termini atbilst Valsts fondēto pensiju likuma un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma terminu lietojumam.

2. Dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas iedaļu noformējums
2.1. Vispārīgās prasības

4. Dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju sagatavo, ievērojot šādas prasības:

4.1. informāciju sagatavo vienkāršā un saprotamā valodā, izvairoties no sarežģītu terminu lietošanas, lai dalībnieks nepārprotami saprastu ieguldījumu plāna ieguldīšanas mērķus un ar to saistītos riskus un izdevumus. Ja izņēmuma gadījumā tiek lietota sarežģīta finanšu terminoloģija, sniedz skaidrojumu vai norādi uz vietu, kur ir atrodams shēmas dalībniekiem saprotams skaidrojums;

4.2. dokuments drukātā formā nav garāks par divām A4 izmēra lapām;

4.3. attiecībā uz valodas stilu un teksta izklāstu ieteicams ievērot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) 11.11.2011. ieteikumus Nr. 248 "Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas ieteikumi".

2.2. Iedaļa "Nosaukums un ievads"

5. Dokumenta nosaukumam "Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētā pamatinformācija" jābūt viegli pamanāmam, lai tas piesaistītu dalībnieka uzmanību.

6. Tieši zem dokumenta nosaukuma sniedz skaidrojošu paziņojumu. To formulē šādi: "Šajā dokumentā ir sniegta dalībniekiem paredzētā pamatinformācija par šo ieguldījumu plānu. Tas nav reklāmas materiāls. Valsts fondēto pensiju likums paredz sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs dalībai šajā plānā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par dalību šajā ieguldījumu plānā."

7. Ievadā norāda attiecīgā ieguldījumu plāna un tā līdzekļu pārvaldītāja nosaukumu.

8. Sagatavojot Dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju, līdzekļu pārvaldītājs nodrošina, ka tā ir patiesa, skaidra un nav maldinoša.

2.3. Iedaļa "Ieguldījumu plāna mērķis un ieguldījumu politika"

9. Šajā iedaļā iekļauj informāciju par ieguldījumu plāna ieguldīšanas mērķi, kā arī to, kā līdzekļu pārvaldītājs plāno sasniegt noteikto mērķi:

9.1. ieguldījumu plāna ieguldīšanas mērķim un ieguldījumu politikas aprakstam jābūt īsam un skaidram, lai tas būtu saprotams dalībniekam;

9.2. attiecībā uz valodas stilu un teksta izklāstu ieteicams ievērot Komisijas 11.11.2011. ieteikumu Nr. 248 "Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas ieteikumi" 16. un 17. punktu.

10. Šajā iedaļā norāda būtisku informāciju par ieguldījumu plāna darbības specifiku, par kuru dalībniekam jābūt informētam:

10.1. galvenie finanšu instrumentu veidi, kuros paredzēts veikt ieguldījumus;

10.2. speciālā ieguldījumu prakse vai veids (piemēram, ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumi, ieguldījumi Latvijā vai ārvalstīs);

10.3. ieguldījumu koncentrācija kādā konkrētā ģeogrāfiskā rajonā vai tautsaimniecības nozarē;

10.4. uz ieguldījumu plāna rēķina izdarāmo aizņēmumu principi un ierobežojumi.

11. Ņemot vērā ieguldījumu plāna ieguldījumu politikas noteikumus, sniedz informāciju par:

11.1. noguldījumiem kredītiestādēs, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

11.2. ieguldījumiem parāda vērtspapīros, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

11.3. ieguldījumiem kapitāla vērstpapīros, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

11.4. ieguldījumiem ieguldījumu fondos, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

11.5. ieguldījumiem riska kapitāla tirgū, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt, kā arī norādot, vai riska kapitāla tirgū tiks ieguldīts tieši vai ar alternatīvo ieguldījumu fondu starpniecību;

11.6. ieguldījumiem alternatīvo ieguldījumu fondos, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

11.7. ieguldījumiem atvasinātajos finanšu instrumentos, norādot gan to, kādam mērķim tie tiks izmantoti, gan atvasināto finanšu instrumentu veidus.

2.4. Iedaļa "Riska un ienesīguma profils"

12. Lai dalībnieks saprastu, kā iespējamā ieguldījumu vērtības samazināšanās vai pieaugums ietekmēs uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, šajā iedaļā iekļauj informāciju par ieguldījumu plāna galvenajiem iespējamajiem riska faktoriem, kas saistīti ar ieguldījumu politiku, kā arī norāda riska kategoriju skalu.

13. Riska kategoriju skala sastāv no septiņām riska kategorijām. Katrs ieguldījumu plāns ir iedalīts vienā no šīm riska kategorijām. Riska kategoriju skalas noformējums atbilst šo noteikumu pielikumā pievienotajā paraugā norādītajam.

14. Līdzekļu pārvaldītājs raksturo tikai tos riskus, kas var ietekmēt ieguldījumu plāna vērtību. Nosaucot kādu risku, sniedz īsu aprakstu, kā konkrēti tas var ietekmēt ieguldījumu plāna vērtību un kādā mērā ieguldījumu plāns ir pakļauts konkrētam riskam.

15. Līdzekļu pārvaldītājs raksturo riska mazināšanas metodes, lai palīdzētu dalībniekiem saprast, ar kādiem līdzekļiem paredzēts ierobežot konkrētus riskus.

16. Ieguldījumu plāna riska kategoriju līdzekļu pārvaldītājs nosaka un atspoguļo Dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā saskaņā ar risku pārvaldīšanas procesa ietvaros apstiprinātu procedūru, ievērojot Komisijas normatīvo noteikumu "Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi" prasības sintētiskā rādītāja noteikšanai, pārskatīšanai un maiņai. Līdzekļu pārvaldītājs nodrošina šā procesa precīzas un konsekventas īstenošanas uzraudzību.

17. Skaidrojumā par riska kategoriju norāda:

17.1. kāpēc ieguldījumu plāns ir iekļauts tieši šajā kategorijā;

17.2. ka riska kategorija netiek garantēta un laika gaitā var mainīties;

17.3. ka zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

2.5. Iedaļa "Maksājumi par plāna pārvaldīšanu"

18. Lai sniegtu dalībniekiem vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, ko sedz no ieguldījumu plāna līdzekļiem, šajā iedaļā iekļauj informāciju par ieguldījumu plāna pārvaldīšanas maksājumiem, tai skaitā par atlīdzību līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam un trešajām personām, kā arī par citiem izdevumiem, kas segti no ieguldījumu plāna līdzekļiem.

19. Informāciju sniedz šādā secībā:

19.1. maksājuma par ieguldījumu plāna pārvaldi pastāvīgā daļa procentos no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības, tai skaitā:

19.1.1. atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam;

19.1.2. atlīdzība līdzekļu turētājam;

19.1.3. atlīdzība trešajām personām, norādot, kāda veida maksājumi tie ir;

19.2. maksājuma mainīgā daļa, kas ir atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam par ieguldījumu plāna darbības rezultātu un tās apmērs ir atkarīgs no ieguldījumu plāna ienesīguma un tā, vai ieguldījumu plānu prospektos ir paredzēti ieguldījumi komercsabiedrību akcijās, citos kapitāla vērtspapīros un tiem pielīdzināmos vērtspapīros.

20. Lai ieguldījumu plāna dalībniekiem parādītu ieguldījumu plāna faktisko kopējo izdevumu (atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam un pārējie ieguldījumu plānu pārvaldes izdevumi) attiecību pret neto aktīvu vidējo vērtību gadā, līdzekļu pārvaldītājs aprēķina kopējo izmaksu koeficientu (tālāk tekstā – KIK) par iepriekšējo gadu, kur:

KIK = Izd/NET, kur
:

Izd – atlīdzības līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam un pārējo ieguldījumu plānu pārvaldes izdevumu kopējā summa gadā;

NET – neto aktīvu vidējā vērtība gadā.

21. Skaidrojumā par maksājumiem norāda, ka papildu informācija par maksājumiem atrodama ieguldījumu plāna prospektā.

22. Papildus šajā iedaļā norāda:

22.1. maksājuma pastāvīgās daļas ieturēšanas regularitāti;

22.2. maksājuma mainīgās daļas ieturēšanas regularitāti;

22.3. gadījumus, kad netiek ieturēta maksājuma mainīgā daļa.

23. Ja līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu plāna prospektā ir noteicis iespēju samazināt atlīdzības apmēru līdzekļu pārvaldītājam pēc saviem ieskatiem, tad to norāda Dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

2.6. Iedaļa "Līdzšinējās darbības rādītāji"

24. Šajā iedaļā iekļauj informāciju, kas ļauj dalībniekiem iegūt vēsturisku informāciju par līdzekļu pārvaldītāja sasniegto ieguldījumu plāna ienesīgumu kopš plāna darbības sākuma.

25. Ieguldījumu plāna ienesīgumu aprēķina kā ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņu pārskata gada laikā attiecību pret tās vērtību pārskata gada sākumā, kas izteikta procentos, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas. Ieguldījumu plāna ienesīgumu attēlo grafiski joslu diagrammā, norādot gan laika periodu (gadu), gan ienesīguma līmeni procentos.

26. Joslu diagrammas izkārtojumu papildina ar labi salasāmiem paziņojumiem, kuros:

26.1. norāda gadu, kurā ieguldījumu plāns sācis darbību;

26.2. brīdina, ka līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

2.7. Iedaļa "Praktiska informācija"

27. Šajā iedaļā iekļauj informāciju, kas ļauj ieguldījumu plāna dalībniekiem labāk izprast savas tiesības un ieguldījumu plāna darbību:

27.1. līdzekļu turētāja nosaukumu;

27.2. informāciju par dalībnieka tiesībām mainīt ieguldījumu plānu un līdzekļu pārvaldītāju;

27.3. fondētās pensijas kapitāla izmaksas veidus;

27.4. fondētās pensijas kapitāla izmaksu dalībnieka nāves gadījumā;

27.5. informāciju, kur un kā var iegūt papildu ziņas par ieguldījumu plānu (prospektu, gada pārskatu, līdzekļu pārvaldītāju ziņojumus u.c.);

27.6. uzraugošās iestādes nosaukumu.

28. Papildus sniedz apliecinājumu, ka Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa, un norāda tās publicēšanas datumu.

3. Noslēguma jautājumi

29. Līdzekļu pārvaldītājs, sagatavojot Dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju, izmanto šo noteikumu pielikumā pievienoto paraugu.

30. Līdzekļu pārvaldītājs sagatavo un nodrošina publiski pieejamu Dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju, kā arī nodrošina iespēju dalībniekiem ar to iepazīties vietā, kur dalībniekiem piedāvā iespēju iesniegt iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli.

31. Līdzekļu pārvaldītājs nodrošina, ka Dalībniekiem paredzētā pamatinformācija tiek pārskatīta vismaz reizi 12 mēnešos un pārskatīšanas process ir dokumentēts atbilstoši līdzekļu pārvaldītāja iekšējās kontroles sistēmai.

32. Līdzekļu pārvaldītājs pārstrādā un nodrošina publiski pieejamu Dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1. martam, kā arī nodrošina iespēju dalībniekiem ar to iepazīties vietā, kur dalībniekiem piedāvā iespēju iesniegt iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli.

33. Līdzekļu pārvaldītājs Dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju pārskata pirms ierosinātām izmaiņām ieguldījumu plāna prospektā, ja šīs izmaiņas nav pārskatītas, kā minēts šo noteikumu 31. punktā.

34. Līdzekļu pārvaldītājs Dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju pārskata pirms vai pēc jebkurām izmaiņām, ko uzskata par Dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā iekļautās informācijas būtiskām izmaiņām.

35. Ja Dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā ir jāveic izmaiņas, līdzekļu pārvaldītājs nekavējoties pārstrādā tās redakciju un nodrošina tās publisku pieejamību, kā arī nodrošina, lai dalībniekiem būtu iespēja ar to iepazīties vietā, kur dalībniekiem piedāvā iespēju iesniegt iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli.

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 10.12.2014. normatīvie noteikumi Nr. 295 "Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 123
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta dalībniekiem paredzētā pamatinformācija par šo ieguldījumu plānu. Tas nav reklāmas materiāls. Valsts fondēto pensiju likums paredz sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs dalībai šajā ieguldījumu plānā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par dalību šajā ieguldījumu plānā.

Ieguldījumu plāns

Šo ieguldījumu plānu pārvalda ABC ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas ir XYZ grupā ietilpstoša komercsabiedrība.

Mērķi un ieguldījumu politika
Ieguldījumu plāna mērķu un politikas vienkāršs izklāsts [nav ieteicams pārkopēt prospekta saturu].

Būtiska informācija par ieguldījumu plāna darbības specifiku, par kuru ieguldītājam jābūt informētam:

• galvenie finanšu instrumentu veidi, kuros paredzēts veikt ieguldījumus;

• speciālā ieguldījumu prakse vai veids (piemēram, ilgtermiņa, īstermiņa, ieguldījumi Latvijā vai ārvalstīs);

• ieguldījumu koncentrācija kādā ģeogrāfiskā rajonā vai tautsaimniecības nozarē;

• uz ieguldījumu plāna rēķina izdarāmo aizņēmumu principi un ierobežojumi.

 

Ņemot vērā ieguldījumu plāna ieguldījumu politikas noteikumus, sniedz informāciju par:

• noguldījumiem kredītiestādēs, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

• ieguldījumiem parāda vērtspapīros, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

• ieguldījumiem kapitāla vērstpapīros, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

• ieguldījumiem ieguldījumu fondos, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

• ieguldījumiem riska kapitāla tirgū, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt, kā arī norādot, vai riska kapitāla tirgū tiks ieguldīts tieši vai ar alternatīvo ieguldījumu fondu starpniecību;

• ieguldījumiem alternatīvo ieguldījumu fondos, norādot procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, ko paredzēts ieguldīt;

• ieguldījumiem atvasinātajos finanšu instrumentos, norādot gan to, kādam mērķim tie tiks izmantoti, gan atvasināto finanšu instrumentu veidus;

• to, ka darījumu ar ieguldījumu plāna līdzekļiem izmaksas var ietekmēt ienesīgumu.

Riska un ienesīguma profils

1

2

3

4

5

6

7

Skaidrojums par riska kategoriju:

• pamatojums, kāpēc ieguldījumu plāns ir iekļauts tieši šajā kategorijā;

• informācija, ka norādītā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties;

• informācija, ka zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

 

Ieguldījumu plānam būtisku risku apraksts:

• kredītrisks, ja ievērojama ieguldījumu daļa ir ieguldīta parāda vērtspapīros;

• likviditātes risks, ja ievērojama ieguldījumu daļa ir ieguldīta finanšu instrumentos, kam noteiktos apstākļos var būt salīdzinoši zems likviditātes līmenis (riska kapitāla tirgū u.c.);

• darījuma partnera risks, ja darījuma partneris, ar kuru līdzekļu pārvaldītājs uz ieguldījumu plāna līdzekļu rēķina ir noslēdzis darījumu, nevar izpildīt savas saistības;

• operacionālais risks, tai skaitā ar līdzekļu glabāšanu saistītais risks;

• jebkuras izmantotās metodes, piemēram, darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ietekme.

Riska samazināšanas metodes.

 

Maksājumi
Maksājumi, ko jūs veicat, tiek izmantoti, lai segtu ieguldījumu plāna darbības izdevumus. Šie maksājumi var samazināt ieguldījumu plāna potenciālo pieaugumu.
Maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī
Maksājuma pastāvīgā daļa[]%
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam[]%
Atlīdzība līdzekļu turētājam[]%
Atlīdzība trešajām personām []%
Maksājuma mainīgā daļa, ko var ieturēt vienu reizi gadā
Maksājuma mainīgā daļa[]%
Šī ir maksimālā summa, ko var ieturēt no ieguldījumu plāna līdzekļiem.
Kopējo izdevumu koeficients (KIK) atspoguļo ieguldījumu plāna faktisko kopējo izdevumu (atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam un pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi) attiecību pret neto aktīvu vidējo vērtību gadā.

KIK = Izd/NET (par iepriekšējo gadu)

Papildu informācija par maksām atrodama ieguldījumu prospekta x līdz x lapaspusē/x nodaļā, kas elektroniski pieejama www. (...).

Ja līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu plāna prospektā ir noteicis iespēju samazināt atlīdzības apmēru līdzekļu pārvaldītājam pēc saviem ieskatiem, tad to norāda dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Līdzšinējās darbības rādītāji
10%  
7.5%   
5%  
2.5%  
0%  
-2.5%  
-5%  
-7.5%  
-10%  
 20xx20xx20xx20xx20xx20xx20xx20xx20xx20xx 
Ieguldījumu plāna ienesīgumu aprēķina kā ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņu pārskata gada laikā attiecību pret tās vērtību pārskata gada sākumā, kas izteikta procentos, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.

Joslu diagrammas izkārtojumu papildina ar labi salasāmiem paziņojumiem, kuros:

• brīdina, ka līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē;

• norāda gadu, kurā ieguldījumu plāns sācis darbību.

Praktiska informācija
• Līdzekļu turētāja nosaukums

• Informācija par dalībnieka tiesībām mainīt ieguldījumu plānu un līdzekļu pārvaldītāju

• Fondētās pensijas kapitāla izmaksas veidi

• Fondētās pensijas kapitāla izmaksa dalībnieka nāves gadījumā

• Informācija, kur un kā var iegūt papildu ziņas par ieguldījumu plānu (prospektu, gada pārskatu, līdzekļu pārvaldītāju ziņojumus u.c.)

•Uzraugošās iestādes nosaukums

"Šis ieguldījumu plāns ir reģistrēts Latvijas Republikā, un tā līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija."

"[Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums] ir licencēta [dalībvalsts nosaukums], un to uzrauga [kompetentās iestādes nosaukums]."

"Šī dalībniekiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta [publicēšanas datums]."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 123Pieņemts: 04.08.2020.Stājas spēkā: 14.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 13.08.2020. OP numurs: 2020/155.12
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316641
14.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)