Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Gulbenē 2019. gada 30. septembrī (prot. Nr. 16, 28. §)
Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.² panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (turpmāk – māja) piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus, kā arī līdzfinansējuma izlietošanas kontroles kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas māja un kas ir attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, lietošanā vai valdījumā, kā arī piegulošā labiekārtošanai paredzētā teritorija;

2.2. projekts – pasākumu kopums, kas saistīts ar mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbībām;

2.3. līdzfinansējums – Pašvaldības finanšu līdzekļu daļa mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai;

2.4. atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;

2.5. apgrozāmie līdzekļi – līdzekļi, kurus paredzēts pārvērst naudā, pārdot vai izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās darbības ciklā;

2.6. attiecināmās izmaksas – izmaksas, kuras ir saistītas ar izmaksu objektu un vēlāk tiek pārdalītas uz šo izmaksu objektu;

2.7. pretendents – mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

3. Līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam no Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

4. Līdzfinansējumu piešķir, ja māja atbilst visiem zemāk norādītajiem kritērijiem:

4.1. māja atrodas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

4.2. māja ir privatizēta saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";

4.3. saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu mājā ir ne mazāk kā četri dzīvokļi;

4.4. (svītrots ar Gulbenes novada domes 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15);

4.5. vienai personai, izņemot Pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

4.6. mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

4.7. ja mājas pārvaldīšanas līgumā nav noteikta cita lēmumu pieņemšanas kārtība, tad vairāk nekā 50 % no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumus, nodrošinot dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī trešo personu finanšu līdzekļus;

4.8. negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) pēdējos divpadsmit mēnešos nepārsniedz 15 % (atskaites periodu sākot divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas);

4.9. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā mājā esošajām telpu grupām, mājai piesaistītajām palīgēkām un mājai piesaistīto zemes gabalu nepārsniedz 15 % no kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas par šajā punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem iepriekšējos taksācijas gados;

4.10. mājas kopīpašumā esošajai daļai nav nepieciešami citi – neatliekamie izdevumi saskaņā ar ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu (tā derīguma termiņš šo saistošo noteikumu izpratnē ir 5 gadi).

5. Līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

5.1. šo noteikumu 8. punktā minētās atbalstāmās izmaksas pasākumi ir pieteikti vai ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem;

5.2. projektā paredzētie risinājumi nenodrošina attiecīgā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas plānveidīgu secību, nenodrošina funkcionalitāti vai neiekļaujas pilsētvides ainavā.

III. Līdzfinansējuma apjoms, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

6. Kopējo līdzfinansējuma apmēru katrā budžeta gadā nosaka Pašvaldības dome, apstiprinot Pašvaldības budžetu.

7. Līdzfinansējumu vienas mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt viena kalendārā gada laikā tikai viena projekta pieteikuma ietvaros. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir līdz 20 000 EUR, bet ne lielāks kā 50 % no kopējām atbalstāmām izmaksām.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

8. Mājai piesaistītā zemesgabala atbalstāmās izmaksas ir šādas:

8.1. projekta izstrādes izmaksas (tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar topogrāfisko un inženierģeoloģisko darbu veikšanu) – ne vairāk kā 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas nepārsniedz 2000 EUR;

8.2. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);

8.3. vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām;

8.4. sporta laukumu un bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai būvniecība;

8.5. zālienu un apstādījumu atjaunošana vai ierīkošana.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

9. Mājai piesaistītā zemesgabala neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

9.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

9.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

9.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

9.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu, tai skaitā. konsultāciju pakalpojumi, darba algas, ar tām saistītie nodokļu maksājumi u.c.;

9.5. citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV. Pieteikuma iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

10. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Pašvaldībā pieteikumu, pielikumā pievienojot nepieciešamos dokumentus (pielikumā).

11. Pieteikuma atbilstību šo noteikumu prasībām Pašvaldība izvērtē divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

12. Ja, izvērtējot iesniegto pieteikumu, Pašvaldība pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos konstatē nepilnības, tā nosūta pretendentam informāciju par konstatētajām nepilnībām, vienlaikus norādot termiņu to novēršanai, attiecīgi pagarinot izvērtēšanas termiņu.

13. Pašvaldība, izvērtējot pieteikumu, rakstiski paziņo pretendentam:

13.1. par pieteikuma virzību izskatīšanai domes sēdē līdzfinansējuma saņemšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

13.2. par atteikumu virzīt pieteikumu izskatīšanai domes sēdē pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām, vai sniegtas nepatiesas ziņas.

14. Pieteikumu vērtēšana notiek to reģistrācijas secībā. Pašvaldība katram pretendentam piešķiramo līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

15. Nepietiekama līdzfinansējuma gadījumā kalendārā budžeta gadā, iesniegtos pieteikumus izskatīs nākošajā budžeta gadā pieteikumu reģistrācijas secībā, pretendentam attiecīgi aktualizējot iesniegto informāciju.

16. Ja Pašvaldībai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Pašvaldība ir tiesīga līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

17. Lēmumu līdzfinansējuma piešķiršanai pieņem Gulbenes novada dome.

18. Pēc pozitīva Gulbenes novada domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu to rakstveidā paziņo pretendentam. Pašvaldība 45 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža noslēdz līgumu ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

19. Pašvaldībai ir tiesības publicēt mājaslapā internetā www.gulbene.lv informāciju par pieņemto lēmumu, kā arī informāciju par projekta ietvaros realizētajiem mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbiem.

20. Līdzfinansējuma saņēmējs var prasīt avansa maksājumu līdz 30 % no piešķirtā līdzfinansējuma apmēra.

21. Līdzfinansējumu izmaksā 30 dienu laikā, skaitot no mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet attiecībā uz veiktajām būvēm – skaitot no akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas.

22. Pašvaldība veic izpildīto labiekārtošanas darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

23. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas pretrunas, Gulbenes novada dome ir tiesīga pārskatīt pieņemto lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

24. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums tās noteiktajā termiņā sniegt informāciju par projekta realizācijas gaitu.

25. Pretendentam, kurš ir realizējis mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbus, saņemot līdzfinansējumu, ir pienākums turpmāko 5 gadu termiņā uzturēt un saglabāt veiktos piesaistītā zemesgabala uzlabojumus.

26. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt pretendentam, kurš ir realizējis mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbus, līdzfinansējuma atmaksu, ja tas nav izmantots paredzētajam mērķim.

27. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Pielikums
Gulbenes novada domes 2019. gada 30. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 23

(Pielikums grozīts ar Gulbenes novada domes 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

PROJEKTA PIETEIKUMS

Gulbenes novada pašvaldībai

Iesniedzējs: _______________________________________

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

 

(adrese)

 
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
 

(adrese)

 
   
1.Mājas adrese 
2.Mājas sērijas Nr. 
3.Mājas kadastra apzīmējums 
4.(Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)
5.Mājas privatizācija (normatīvais regulējums) 
6.PārvaldnieksDzĪKS

Biedrība

Pilnvarotā persona

Cits……………………

7.Pārvaldnieka personas kods/reģistrācijas Nr. 
8.Pārvaldnieka kontaktinformācija saziņaiDeklarētā dzīvesvieta

Adrese

e-pasta adrese

Telefons

9.Norēķinu rekvizīti līdzfinansējuma saņemšanaiBanka

Kods

Konta Nr.

10.Mājas kopējā platība, m² 
11.Piesaistītā zemes gabala kopējā platība, m² 
12.Zemes gabala juridiskais statussPrivatizēts

Pieder citai personai

Cits

13.Esošā maksa par apsaimniekošanu (euro/m²) 
14.Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas datumu (euro) 
15.Mājas īrnieku, nomnieku, īpašnieku apsaimniekošanas maksas parādi uz iesnieguma iesniegšanas dienu (euro) 
16.Projekta kopējās izmaksas, lūgtais pašvaldības līdzfinansējums, avansa (norādot apmēru) nepieciešamība 
17.Projekta realizēšanas laiks (attiecīgā kalendāra gada ietvaros) 

Iesniegti pielikumi:

1.

Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopijalpp.
2.Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumslpp.
3.Pārvaldnieka izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, atskaites periodu sākot 2 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienaslpp.
4.Mājas uzturēšanas darbu plānslpp.
5.Sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķinslpp.
6.Darba zīmējums/ darba veikšanas projektslpp.
7.Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumslpp.
8.Zemes robežu plāna kopija (ja nepieciešams)lpp.
9.Kompetentās institūcijās saskaņots zemesgabala labiekārtošanas projekts (ja nepieciešams)lpp.
10.Labiekārtošanas darbu bez apbūves veikšanas saskaņojums ar zemesgabala īpašnieku, ja zemesgabals nepieder dzīvokļu īpašniekiemlpp.
11.Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par apbūves tiesību nodibināšanu, ja labiekārtošanas darbu ietvaros tiek veikta būvniecība un ja zemesgabals nepieder dzīvokļu īpašniekiemlpp.

Ar savu parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību.

Gulbenē, 20___.gada ___.__________

     

(iesniedzējs)

 

(paraksts)

 

(vārds uzvārds)

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 30.09.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 11(128), 11.11.2019.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316620
{"selected":{"value":"26.08.2020","content":"<font class='s-1'>26.08.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.08.2020","iso_value":"2020\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-25.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.08.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)