Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 480

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu un
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma
7. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 218. nr.; 2017, 84., 222. nr.; 2018, 23., 172. nr.; 2019, 146. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.3. un 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. komercializācijas stratēģija - konkrēta produkta vai tehnoloģijas apraksts, kurā tiek atainoti secīgi soļi produkta vai tehnoloģijas attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī izvēle starp tehnoloģiju tiesību atsavināšanu vai lietošanas tiesību piešķiršanu, vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes un ieteikts, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem izstrādni vai tehnoloģiju. Ar tehnoloģiju tiesībām saprot zinātību atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām 1. panta 1. punkta "i" apakšpunktā noteiktajai definīcijai un citas intelektuālā īpašuma tiesības atbilstoši minētās regulas 1. panta "b" apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

2.4. komercializācijas piedāvājums - konkrēta izstrādātā produkta vai tehnoloģijas apraksts (satur informāciju par šīs tehnoloģijas noieta tirgu un tirgus apmēru, produkta vai tehnoloģijas aizsardzību, rūpnieciskā īpašuma aizsardzības statusu, produkta vai tehnoloģijas priekšrocībām starp citiem konkurējošiem produktiem vai tehnoloģijām, mārketinga stratēģiju), kura mērķis ir sniegt pietiekamu informāciju potenciālajam licenciātam vai investoram, lai tas varētu pieņemt pozitīvu lēmumu par tehnoloģiju tiesību vai lietošanas tiesību iegādi vai investīcijām piedāvātajā produktā vai tehnoloģijā;".

2. Izteikt 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. jauns produkts - komersanta līmenī pilnīgi jaunas vai būtiski uzlabotas preces vai pakalpojumi, kurus komersants plāno ieviest tirgū. Būtiski uzlabojumi ir, piemēram, jaunu funkciju pievienošana, funkcionālo īpašību un lietojuma uzlabošana, tai skaitā kvalitātes paaugstināšana, finansiālā pieejamība, lietojamības, ērtuma uzlabošana, ekonomiskāka izmantošana, izturības palielināšana, produkta dzīves ilguma pagarināšana. Nav nepieciešami visu produkta funkciju vai darbības specifikāciju būtiski uzlabojumi. Būtisks uzlabojums var pastāvēt vienlaikus ar preces vai pakalpojuma citas īpašības pasliktinājumu vai pilnīgu izslēgšanu;".

3. Izteikt 2.7. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2.7. jauns produkts programmatūras jomā - produkts vai pakalpojums, kura izstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskas nenoteiktības atrisināšanas programmēšanā vai programmatūras lietojumā, tai skaitā radītajā tehnoloģijā vai procesā, kā rezultātā rodas jaunas zināšanas. Ja produkta vai pakalpojuma novitāte, tehnoloģiskas nenoteiktības risinājums un jaunas zināšanas netiek radītas programmatūras lietojumā, tad tā atbilst šādiem nosacījumiem:".

4. Papildināt noteikumus ar 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. pētniecības rezultātu komercializācija - pētniecības rezultātā radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnese tehnoloģiju tiesību komercializācijas ceļā, lai nodrošinātu pētniecības projekta sociālekonomisko atdevi, ieviešot radītās zināšanas un tehnoloģijas tirgū, tādējādi veicinot inovācijas uzņēmējdarbībā. Ar tehnoloģiju tiesību komercializāciju saprot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, ja pētniecības organizācija kā tehnoloģiju tiesību īpašnieks slēdz līgumu ar sadarbības partneri, pētniecības organizācijas meitas uzņēmumu, jaunuzņēmumu vai trešo pusi par tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgums)."

5. Izteikt 3.9. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3.9. programmatūras jomā, ja produkta vai pakalpojuma novitāte, tehnoloģiskās nenoteiktības risinājums un jaunas zināšanas netiek radītas programmatūras lietojumā atbilstoši šo noteikumu 2.7. apakšpunktam:".

6. Aizstāt 4. punktā vārdus "pētniecības produktu komercializāciju" ar vārdiem "pētniecības rezultātu komercializāciju".

7. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 35 307 059 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 30 011 000 euro un valsts budžeta finansējums - 5 296 059 euro. Pasākuma īstenošanai kopējo attiecināmo finansējumu plāno, paredzot iznākuma rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 8. punktā minētajam apjomam."

8. Svītrot 7. punktu.

9. Papildināt noteikumus ar 8.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.5. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, - vismaz 1 764 706 euro;".

10. Izteikt 17.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.8. datu un informācijas uzkrāšana šo noteikumu 17.1.1., 17.1.6., 17.1.7., 17.1.11. un 17.1.12. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;".

11. Izteikt 17.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.10. Latvijas tēla veidošana ārvalstīs inovāciju jomā, tai skaitā veicinot jaunuzņēmumu veidošanos un to atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, sniedzot informāciju un organizējot jaunuzņēmumu popularizēšanas pasākumus un piedaloties tajos, sekmējot investoru piesaisti jaunuzņēmumiem, izstrādājot mārketinga un publicitātes pasākumus, lai informētu sabiedrību par jaunuzņēmumu nozares aktualitātēm, organizējot seminārus un apmācības;".

12. Papildināt noteikumus ar 17.1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.16. Viedās specializācijas stratēģijas jomās identificēto vērtību ķēžu ekosistēmu veidošana, attīstīšana un atpazīstamības veicināšana Latvijā un ārvalstīs;".

13. Svītrot 17.2.4. apakšpunktu.

14. Papildināt noteikumus ar 17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3. atbalstāmās darbības, kuras īsteno šo noteikumu 16. punktā minētais personāls sadarbībā ar kompetentu starptautisko organizāciju - prioritāro pētniecības, attīstības un inovāciju jomu ekosistēmu stratēģiskās attīstības izpēte, balstoties uz pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju attīstības nākotnes scenārijiem. Šajā apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības rezultāti sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā."

15. Svītrot 18.1.3. apakšpunktu.

16. Izteikt 18.1.11.1.2. un 18.1.11.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.11.1.2. ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties). Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmaksas tiek attiecinātas tikai par tām naktīm, kas atbilst komandējumā pavadīto dienu skaitam;

18.1.11.1.3. izmaksas, kas saistītas ar starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu un bagāžas pārvadājumiem (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties) līdz noteiktajam galamērķim un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja plānoti vairāki darba braucieni;".

17. Svītrot 18.1.13. apakšpunkta ievaddaļā vārdus "organizējot jaunuzņēmumiem nacionālos stendus starptautiskās izstādēs ārvalstīs".

18. Svītrot 18.1.13.1., 18.1.13.2., 18.1.13.3. un 18.1.13.4. apakšpunktu.

19. Izteikt 18.1.13.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.13.9. reprezentācijas izdevumi klātienes pasākumos (darba semināri, prezentācijas, konferences, preses konferences, darījumu tikšanās u. c.), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;".

20. Svītrot 18.1.13.10. apakšpunktu.

21. Papildināt noteikumus ar 18.1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.16. šo noteikumu 17.1.16. apakšpunktā minēto darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

18.1.16.1. mārketinga aktivitāšu izmaksas, mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas, tai skaitā teksta, vizuālo, audiālo un videomateriālu, kā arī interaktīvo risinājumu dizaina izstrāde, satura izstrāde, tulkošana, izgatavošana, maketēšana un uzglabāšana ārpakalpojuma veidā, maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas kanālos (piemēram, brošūras, bukleti, plakāti, materiāli ievietošanai sociālajos tīklos, interneta un drukātie plašsaziņas līdzekļi, pārraide televīzijā vai radio), uzturēšana datu nesējos, nodrošinot to aktualizāciju, un klātienes pasākumu, tai skaitā darbnīcu, semināru, forumu, hakatonu, konkursu, konferenču, pieredzes apmaiņas pasākumu un tikšanos, organizatoriskās un dalības izmaksas Latvijā un ārvalstīs, kā arī reprezentācijas izdevumi;

18.1.16.2. komandējuma izmaksas ārvalstu ekspertiem, kas piedalās Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmu klātienes pasākumos, tai skaitā ēdināšanas izmaksas vai dienas nauda, transporta, viesnīcas vai naktsmītnes izmaksas, kā arī atlīdzība, ja eksperts pasākumā piedalās kā lektors, pasākuma vadītājs vai moderators;

18.1.16.3. citu nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, apmācību, ekspertu konsultāciju, juridisko pakalpojumu, pētījumu) izmaksas un piegāžu izmaksas;

18.1.16.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā finansējuma saņēmējs to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā;".

22. Papildināt noteikumus ar 18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

18.3.1. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par projekta īstenošanas izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta projekta īstenošanai un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

18.3.2. darba brauciena, tai skaitā komandējuma, izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;

18.3.3. sadarbības izmaksas ar kompetentu starptautisko organizāciju, tai skaitā dalības maksa starptautiskā projektā, publikāciju un mārketinga materiālu izgatavošanas (sagatavošanas, tulkošanas, maketēšanas) izmaksas, kā arī izplatīšanas izmaksas, maksa par materiālu izvietošanu dažādos informācijas nesējos (piemēram, brošūrās, bukletos, plakātos, interneta un drukātos medijos, zibatmiņā, CD un DVD), semināru, darba grupu un konferenču organizatoriskās un dalības izmaksas, prezentāciju izdevumi;

18.3.4. citu nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, pētījumu, apmācību, ekspertu konsultāciju, juridisko pakalpojumu, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaistes) izmaksas un piegāžu izmaksas;

18.3.5. pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā finansējuma saņēmējs to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā."

23. Svītrot 18.1 punktā vārdus "organizējot jaunuzņēmumu dalību izstādēs".

24. Izteikt 31.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4. pētniecības organizācija, komercializējot pētniecības rezultātus, par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Atlīdzība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja to dokumentēti var pierādīt vienā no šādiem veidiem:

31.4.1. atlīdzības summa ir noteikta, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu uz konkurenci balstītu pārdošanas procedūru, piemēram, publisku izsoli;

31.4.2. pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra kā pārdevēja var pierādīt, ka tā ir vienojusies par kompensāciju godīgas konkurences apstākļos, lai iegūtu maksimālu saimniecisko labumu tajā brīdī, kad tiek noslēgts līgums. Maksimāla saimnieciska labuma gūšanu var pamatot, veicot efektīvas pārrunas, piesaistot neatkarīgu ekspertu tirgus cenas noteikšanai vai ar aprēķiniem pamatojot izvēli atsavināt intelektuālo īpašumu;".

25. Papildināt noteikumus ar 31.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.9. ja pētniecības rezultātu komercializēšanai pētniecības organizācija dibina komersantu, tai skaitā meitas uzņēmumu vai jaunuzņēmumu, pētniecības organizācija par šim komersantam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem atlīdzību atbilstoši šo noteikumu 31.4. apakšpunktam un visu peļņu no tehnoloģiju tiesību komercializācijas atkal iegulda pētniecības organizācijas pamatdarbībās. Pētniecības organizācija komersanta dibināšanā iegulda tikai tādus līdzekļus, kas gūti no tās saimnieciskās darbības."

26. Izteikt 34.2.2.2., 34.2.2.3., 34.2.2.4. un 34.2.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2.2.2. ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties). Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmaksas tiek attiecinātas tikai par tām naktīm, kas atbilst komandējumā pavadīto dienu skaitam;

34.2.2.3. izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta izmantošanu (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties) līdz noteiktajam galamērķim un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja plānoti vairāki darba braucieni;

34.2.2.4. bagāžas transportēšanas izdevumi līdz izstādes, konferences vai semināra norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem;

34.2.2.5. komandējuma apdrošināšanas izmaksas un vienreizējās individuālās vai grupu vīzas izmaksas ne vairāk kā piecām personām;".

27. Papildināt 34.5. apakšpunktu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar skaitli "34.1.1.".

28. Izteikt 34.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.6. pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā."

29. Papildināt noteikumus ar 38.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.5. pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā."

30. Papildināt noteikumus ar 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.2 Šo noteikumu 38.5. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, sākot ar 2018. gada 1. februāri."

31. Svītrot 41.8. apakšpunktu.

32. Izteikt 45.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.2. piesaistītais darbinieks nav cita komersanta valdes loceklis, kā arī netiek nodarbināts pie cita komersanta ne uz darba līguma, ne uzņēmuma līguma pamata. Prasība neattiecas uz komersantu, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā;".

33. Svītrot 50. punkta trešo teikumu.

34. Izteikt 52.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.3. šo noteikumu 41.1 punktā minētajām darbībām ir līdz 2020. gada 31. decembrim."

35. Aizstāt 58. punktā vārdu un skaitli "un 41.6." ar skaitļiem un vārdu "41.6. un 41.9.".

36. Papildināt noteikumus ar 80.3 punktu šādā redakcijā:

"80.3 Šo noteikumu 80.1 un 80.2 punktā noteiktā atbalsta intensitāte tiek piemērota ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa."

37. Svītrot 84. punktā vārdus un skaitļus "jeb līdz 2021. gada 30. jūnijam".

38. Papildināt VIII nodaļu ar 88.1 punktu šādā redakcijā:

"88.1 Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, tam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

39. Papildināt noteikumus ar 92.1 punktu šādā redakcijā:

"92.1 Šo noteikumu 90., 91. un 92. punktā noteiktā atbalsta intensitāte tiek piemērota ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa."

40. Svītrot 100. punktā vārdus un skaitļus "jeb līdz 2021. gada 30. jūnijam".

41. Papildināt noteikumus ar 104. punktu šādā redakcijā:

"104. Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, tam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 480Pieņemts: 28.07.2020.Stājas spēkā: 01.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 31.07.2020. OP numurs: 2020/146.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
316421
01.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)