Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 455

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 41. §)
Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā atbalstu piešķir tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējam (turpmāk – saimnieciskās darbības veicējs), kuram sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

2. Par grantu (turpmāk – atbalstu) šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu, ko piešķir saimnieciskās darbības veicējam darba samaksas un citu operacionālo izmaksu (komunālie maksājumi (tai skaitā elektrības, ūdens un siltuma apgāde), nekustamā īpašuma nomas un tamlīdzīgas saimnieciskās darbības izmaksas, izņemot pamatlīdzekļu izmaksas) kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

3. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 19 360 000 euro.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

4. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt tādi saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst:

4.1. sīkā (mikro), mazā un vidējā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai, kas noteikta Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikumā;

4.2. lielā saimnieciskās darbības veicēja – juridiskas personas – definīcijai, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā.

5. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

II. Atbalsta piešķiršanas kritēriji un pieprasīšanas kārtība

6. Atbalstu nosaka 30 % apmērā no saimnieciskās darbības veicēja 2019. gadā samaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (saimnieciskās darbības veicēji, kas ir reģistrējuši savu darbības veidu atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijai 55.10, papildus vēl saņem atbalstu atbilstoši viesnīcas telpu kopējai platībai 4 euro/m2), bet ne vairāk kā 800 000 euro saistītai personu grupai. Viens saimnieciskās darbības veicējs var secīgi iesniegt vairākus pieteikumus, kas kopā nepārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimālo atbalstu. Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts maksimālais atbalsts, nākamo pieteikumu var iesniegt pēc tam, kad iepriekšējais pieteikums ir apstiprināts, noraidīts (un nav apstrīdēts), atsaukts vai anulēts.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

7. Atbalstam ir tiesīgi pieteikties saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

7.1. tie līdz 2020. gada 1. martam ir reģistrējuši savu darbības veidu atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijai: 55.10; 55.20; 55.30; 55.90; 56.10; 56.21; 56.29; 56.30; 77.39; 74.90; 79.11; 79.12; 79.90; 82.30; 90.04; 93.21; 93.29;

7.2. to ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē ir samazinājušies vienā no šādiem laikposmiem:

7.2.1. vienā mēnesī laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30 %;

7.2.2. 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies par 30 %;

7.3. tiem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

8. Lai pieteiktos atbalstam, saimnieciskās darbības veicējs 2020. gadā līdz datumam, kas norādīts paziņojumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", elektroniski iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, vai iesniedz bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

9. Iesniegumā norāda šādu informāciju (ja saimnieciskās darbības veicējs iesniedz nākamo pieteikumu pēc tam, kad iepriekšējais pieteikums saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir apstiprināts, var atkārtoti nesniegt informāciju, kas nav mainījusies un jau ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīcībā. Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz apliecinājumu, ka iepriekš iesniegtā informācija ir aktuāla, lai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra varētu pārliecināties, ka saimnieciskās darbības veicējs atbilst šo noteikumu prasībām, tai skaitā, ka tiks ievērots šajos noteikumos noteiktais maksimālais komercdarbības atbalsta apmērs saistīto personu grupas līmenī.):

9.1. saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese un NACE 2. red. klasifikācijas kods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja;

9.2. atbalstam pieprasītā summa un 2019. gadā samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsumma (saimnieciskās darbības veicēji, kas reģistrējuši savu darbības veidu atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijai 55.10, papildu atbalsta saņemšanai norāda arī viesnīcas telpu kopējo platību);

9.3. apliecinājums, ka atbalsts tiks izlietots darba samaksai darbiniekiem un citu operacionālo izmaksu segšanai no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 30. jūnijam;

9.4. viens no šādiem apliecinājumiem:

9.4.1. saimnieciskās darbības veicējs atbilst sīkā (mikro) vai mazā uzņēmuma definīcijai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Vienlaikus saimnieciskās darbības veicējs iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 21. punktā minētajām prasībām;

9.4.2. saimnieciskās darbības veicējs atbilst vidējā vai lielā uzņēmuma definīcijai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Vienlaikus saimnieciskās darbības veicējs iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 20. punktā minētajām prasībām;

9.5. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem saskaņā atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, lai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra varētu pārliecināties, ka atbalsts nepārsniedz 800 000 euro;

9.6. apliecinājums, ka uzņēmums atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem;

9.7. aizpildīta mazo un vidējo uzņēmumu deklarācija;

9.8. apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

III. Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

10. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības veicēja kontā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu nosūta uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

11. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir tiesīga pieprasīt no saimnieciskās darbības veicēja papildu vai precizējošu informāciju un dokumentus, ja vienlaikus ar iesniegumu nav iesniegta visa prasītā informācija un dokumenti. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības noteikt papildu informācijas iesniegšanas termiņu, kā arī tiesības atteikt atbalsta piešķiršanu, ja informācija netiek sniegta.

12. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ievērojot saimnieciskās darbības veicēju iesniegumu iesniegšanas secību.

13. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra publicē savā tīmekļvietnē un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuri saņēmuši atbalstu darba samaksas kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

14. Ja piešķirtais atbalsts pārsniedz darba samaksas un citu operacionālo izmaksu kompensēšanai nepieciešamo apmēru, atbalsta saņēmējs nekavējoties informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai atbalsta daļu, kas nav izlietota darba samaksai vai citām operacionālajām izmaksām. Šādā gadījumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra soda sankcijas nepiemēro.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

15. Ja saimnieciskās darbības veicējs līdz 2021. gada 15. jūlijam nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto atbalstu atbilstoši šo noteikumu 14. punktam vai ir sniedzis nepatiesu informāciju par atbilstību šo noteikumu 9. punkta prasībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par atbalsta atgūšanu un saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt atbalstu dubultā apmērā.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

16. Lai pārliecinātos par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem visā atbalsta uzraudzības periodā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izlases veidā pārbauda 10 % no kopējā atbalstu saņēmušo saimnieciskās darbības veicēju skaita. Ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīcībā ir informācija par iespējamiem riskiem nelikumīga valsts atbalsta piešķiršanā konkrētam saimnieciskās darbības veicējam, tā pārbauda šī saimnieciskās darbības veicēja atbilstību.

17. Valsts ieņēmumu dienests atbalsta uzraudzības periodā nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai piekļuvi tā datubāzēm par laikposmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir piekļuve šādai informācijai:

17.1. darba devēju ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mēnesi;

17.2. pievienotās vērtības nodokļu deklarācijām;

17.3. darbības nozaru NACE 2. red. klasifikācijas kodiem;

17.4. gada pārskatiem.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

18. Ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra konstatē, ka saimnieciskās darbības veicējs saņemto atbalstu pilnā apmērā nav izlietojis darba samaksai vai citām operacionālajām izmaksām, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai neapgūto atbalstu dubultā apmērā.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

IV. Ierobežojumi atbalsta saņemšanai

19. Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajās nozarēs, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

20. Atbalstu nepiešķir vidējam vai lielam saimnieciskās darbības veicējam, ja tas 2019. gada 31. decembrī bija nonācis finanšu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīcijai.

21. Sīkajiem (mikro) vai mazajiem saimnieciskās darbības veicējiem nepiemēro šo noteikumu 20. punkta prasības. Atbalstu var piešķirt sīkajiem (mikro) vai mazajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas 2019. gada 31. decembrī bija nonākuši finanšu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam, ar nosacījumu, ka tiem netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai pasludināts maksātnespējas process un tie nav saņēmuši glābšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas atbalstu Eiropas Komisijas paziņojuma "Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 31. jūlijs, Nr. C249/1) izpratnē. Minētie saimnieciskās darbības veicēji, kas ir saņēmuši glābšanas atbalstu, var saņemt atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tie līdz atbalsta piešķiršanas brīdim ir atmaksājuši aizdevumu vai atsaukuši garantiju. Minētie saimnieciskās darbības veicēji, kas ir saņēmuši pārstrukturēšanas atbalstu, var saņemt atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tā piešķiršanas brīdī uz tiem vairs neattiecas pārstrukturēšanas plāns.

V. Atbalsta uzskaites kārtība

22. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto komercdarbības atbalsta prasību pārkāpums, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai visu saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

23. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

24. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

25. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros piešķirts atbalsts.

26. Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

27. Par valsts atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

VI. Noslēguma jautājumi

28. Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts līdz 2021. gada 30. jūnijam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863).

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 662)

29. Ekonomikas ministrija iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

30. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

31. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 455Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 29.07.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 24.07.2020. OP numurs: 2020/141.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Ārējās saites
316279
{"selected":{"value":"04.12.2020","content":"<font class='s-1'>04.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.12.2020","iso_value":"2020\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2020","iso_value":"2020\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2020.-03.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"