Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 458

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 44. §)
Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno saskaņā ar šiem noteikumiem izveidotā kapitāla fonda (turpmāk – fonds) darbību;

1.2. fondam pieejamo finansējumu;

1.3. atbalstāmo darbību nosacījumus.

2. Atbalstāmo darbību mērķis ir atbalstīt komersantus, kuru darbību negatīvi ietekmējusi Covid-19 izplatība un kuri nonākuši pagaidu grūtībās, kā arī komersantus, kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot līdzšinējo komercdarbības modeli Covid-19 ietekmes rezultātā.

3. Komersantu atbalstam pieejamais valsts budžeta finansējums nepārsniedz 50 000 000 euro, un to iegulda fonda kapitālā fonda darbības nodrošināšanai.

4. Finansējumu ieguldījumu veidā komersantiem sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") kā fonda reģistrētais pārvaldnieks Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē.

5. Saskaņā ar šiem noteikumiem finansējumu var saņemt komersanti – juridiskas personas, kas reģistrētas Latvijā un pieteikuma iesniegšanas brīdī komersanta saistīto uzņēmumu grupas līmenī izpilda vismaz vienu no šiem kritērijiem:

1) komersanta darbinieku skaits ir 150 vai lielāks;

2) gada apgrozījums par pēdējo gadu pārsniedz 50 000 000 euro, bet gada bilances kopsumma par pēdējo gadu pārsniedz 43 000 000 euro.

(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

5.1 Saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minētajiem kritērijiem finansējumu nevar saņemt publiskas personas kapitālsabiedrība, publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība, publiski privātā kapitālsabiedrība, privātā kapitālsabiedrība, meitas sabiedrība, valsts kapitālsabiedrība, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība vai pašvaldības kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.

(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

6. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst  Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai vai  Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai, vai Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1388/2014), I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

6.1 Finansējuma sniedzējs atbalstu piešķir, izvērtējot komersantu saistīto personu līmenī, un piemērojamās aizdevumu procentu likmes nosaka, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. pantā, Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikuma 2. pantā un Komisijas regulas Nr. 1388/2014 I pielikuma 2. pantā noteiktās robežvērtības konkrētajām uzņēmumu kategorijām.

(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

7. Šo noteikumu izpratnē fonda privātie ieguldītāji atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 72. punktā minētajai neatkarīgo privāto ieguldītāju definīcijai, izņemot sabiedrību "Altum".

8. Šo noteikumu izpratnē fonda dalībnieki ir fonda privātie ieguldītāji un sabiedrība "Altum".

II. Fonda pārvaldība

9. Sabiedrība "Altum" un fonda privātie ieguldītāji slēdz komandītsabiedrības līgumu, kurā līdztekus citiem nosacījumiem nosaka:

9.1. fonda kapitālu;

9.2. fonda ieguldījumu politiku;

9.3. fonda ieguldījumu periodu un ieguldījumu ierobežojumus;

9.4. fonda un ieguldījumu pārvaldi;

9.5. fonda izdevumus un to segšanas kārtību;

9.6. ieguldījumu realizēšanas ieņēmumu sadales noteikumus.

10. Fondā publiskais finansējums nepārsniedz 50 procentus no kopējā fonda kapitāla.

11. Fonda pārvaldes īstenošanai fonda pārvaldniekam tiek segtas pārvaldības izmaksas, procentuāli nosakot likmi gadā. Pārvaldības izmaksu likme un ieguldījumu realizēšanas ieņēmumu sadales nosacījumi starp fonda dalībniekiem un fonda pārvaldnieku tiek noteikti komandītsabiedrības līgumā. Fonda pārvaldīšanas izmaksas atspoguļo parastus tirgus apstākļus un ir piesaistītas tā darbībai, gadā nepārsniedzot trīs procentus no fonda kopējā kapitāla.

12. Sabiedrība "Altum" pārvalda fondu, pamatojoties uz komerciāliem principiem. Fonda komerciālais mērķis ir gūt peļņu. Zaudējumus no ieguldījumiem komersantos saskaņā ar Komerclikumu sedz no fonda mantas un atbilstoši komercreģistrā ierakstītajām dalībnieku ieguldījumu summām.

13. Fonda pārvaldē sabiedrība "Altum" izmanto labāko industrijas praksi, tai skaitā ievēro Eiropas Riska kapitāla asociācijas izstrādātas vadlīnijas.

14. Sabiedrība "Altum" fonda darbības nodrošināšanai izveido atsevišķu finanšu uzskaiti, lai nodalītu fonda finanšu plūsmu no citu sabiedrības "Altum" darbību finanšu plūsmām.

III. Ieguldījumu veikšanas nosacījumi

15. Ieguldījumus komersantos veic, ja tiek izpildītas visas šīs prasības:

15.1. kopējais privātā līdzfinansējuma apmērs, tai skaitā fonda privāto ieguldītāju finansējums fondā, ir vismaz 50 procenti no ieguldījuma kopējā apjoma;

15.2. finansējums tiek sniegts kopā ar privātiem līdzfinansētājiem ar vienādiem nosacījumiem un ar vienādām tiesībām visām iesaistītajām pusēm proporcionāli to finansējuma apjomam;

15.3. komersanta primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā.

16. Fonds ieguldījumus veic, izmantojot šādus finanšu instrumentus:

16.1. ieguldījumi komersanta pamatkapitālā. Ieguldījumus veic, fondam vienojoties ar esošo pamatkapitāla daļu (akciju) turētājiem (dalībniekiem, akcionāriem) par komersanta pamatkapitāla daļu (akciju) tirgus vērtību. Ja fonds ieguldījumu veic, iegādājoties komersanta akcijas biržā, akciju tirgus vērtība tiek noteikta atbilstoši akciju cenai, kas nepārsniedz komersanta akciju vidējo cenu 15 dienu laikā biržā pirms komersanta pieteikuma iesniegšanas "Altum", izņemot sākotnējā izvietošanā iegādātas komersanta akcijas;

16.2. ieguldījumi komersanta pamatkapitālā kopā ar citu privāto investoru, kredītiestādi vai citu privāto kapitāla fondu, veicot paralēlo ieguldījumu. Ieguldījumu veic, fondam vienojoties ar esošo pamatkapitāla daļu (akciju) turētājiem (dalībniekiem, akcionāriem) par komersanta pamatkapitāla daļu (akciju) tirgus vērtību. Ja fonds ieguldījumu veic, iegādājoties komersanta akcijas biržā, akciju tirgus vērtība tiek noteikta atbilstoši akciju cenai, kas nepārsniedz komersanta akciju vidējo cenu 15 dienu laikā biržā pirms komersanta pieteikuma iesniegšanas "Altum", izņemot sākotnējā izvietošanā iegādātas komersanta akcijas;

16.3. kvazi-kapitāla ieguldījumi, tai skaitā konvertējami aizdevumi. Subordinēti aizdevumi ar ieguldījuma pamatkapitālā pazīmēm, ja saistības netiek pildītas, nodrošina tiesības iegūt vismaz 51 % no visām komersanta kapitāla daļām, konvertējot aizdevumu komersanta kapitālā vai fondam vienojoties ar esošo pamatkapitāla daļu (akciju) turētājiem (dalībniekiem, akcionāriem) par citiem konvertācijas nosacījumiem. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz pieciem gadiem;

16.4. ieguldījumi korporatīvajās obligācijās, tai skaitā konvertējamās. Fonds pirmreizējā tirgū iegādājas obligācijas ar nosacījumu, ka tās tiek iekļautas akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Fondam ir tiesības iegādātās komersanta obligācijas realizēt sekundārajā tirgū. Obligāciju atmaksas termiņš ir līdz pieciem gadiem.

17. Fonda pārvaldnieks nodrošina, ka izvēlētais finanšu instruments vai finanšu instrumentu kombinācija saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu ir komersantam piemēroti, lai nodrošinātu komersanta vajadzības. Fonds, veicot ieguldījumu komersantā, iegūst būtisku ietekmi pār komersantu un tā darbības procesiem, izmantojot šo noteikumu 16.1., 16.2. vai 16.3. apakšpunktā minētos finanšu instrumentus vai tos apvienojot.

18. Ja komersanta akcijas nav iekļautas akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, akciju tirgus vērtību nosaka neatkarīgs eksperts, kuru izraugās fonds, vai izmantojot citus samērīgus līdzekļus.

(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

19. Ieguldījumu uzraudzībai fonds līgumā ar komersantu ir tiesīgs noteikt komersanta darbības ierobežojumus un gadījumus, kuros nepieciešams fonda saskaņojums, tostarp nominēt fonda pārstāvi komersanta padomē.

20. Saskaņā ar šo noteikumu 16.3. un 16.4. apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem izsniegto aizdevumu procentu likmi līdz konvertācijai komersanta kapitālā nosaka, ņemot vērā aizdevuma termiņu, bet tā nedrīkst būt zemāka par šo noteikumu 1. pielikumā minēto procentu likmi.

21. Saskaņā ar šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem izsniegto aizdevumu konvertāciju komersanta kapitālā veic par pieciem vai vairāk procentiem zem teorētiskās jauno tiesību cenas (TERP) konvertācijas brīdī. Biržā nekotētiem komersantiem un komersantiem, kuros kopējais ieguldījums nepārsniedz 10 000 000 euro, TERP aprēķināšanai var izmantot vienkāršotu uzņēmumu vērtības noteikšanas metodi – salīdzināmo uzņēmumu un darījumu metodi (angļu val. – multiples), un aprēķinu atbilstoši tai veic sabiedrības "Altum" pārvaldītā alternatīvo ieguldījumu fonda izraudzīts neatkarīgs eksperts. Ja divus gadus pēc aizdevuma konvertācijas komersanta kapitālā fonds pilnībā nav atguvis ieguldījumu, tiek piemērots progresivitātes mehānisms – fonds papildus esošajai līdzdalības daļai saņem komersanta pamatkapitāla (akciju) daļas. Fonda līdzdalības daļa komersantā ir jāpalielina vismaz par 10 procentiem no atlikušās līdzdalības daļas, ko fonds ieguva, aizdevumu kapitalizējot komersanta kapitālā.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 81; grozījums par punkta papildināšanu ar jaunu otro teikumu stājas spēkā 04.02.2021., sk. oficiālo paziņojumu)

22. Fonda pārvaldnieks lēmumu par ieguldījumu komersantā pieņem, pamatojoties uz komersanta pieteikumu un tā izstrādātu ekonomiski pamatotu biznesa plānu, kas ietver arī komersanta darbības aprakstu, nodrošinājuma pietiekamību un to likviditāti, scenārijos balstītus finanšu aprēķinus un prognozes, komercdarbības dzīvotspējas novērtējumu, detalizētu un ticamu darbības plānu, kā risināt Covid-19 infekcijas radīto ietekmi uz komersanta saimniecisko darbību, potenciālā fonda ieguldījuma plānoto izlietojumu, informāciju, kā saņemtais ieguldījums atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tostarp Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, kā arī fonda ieguldījuma izejas stratēģiju. Šajā izejas stratēģijā ietver ieguldījuma atmaksas grafiku un pasākumus, kurus veiks komersants, lai ievērotu atmaksas grafiku.

23. Fonda finansējumu nepiešķir komersantam:

23.1. kuram saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, un tam nav noslēgts vienošanās līgums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;

23.2. uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

23.3. kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 81)

24. Fonda finansējumu ieguldījumu veidā var saņemt komersants, kurš atbilst visām šīm prasībām:

24.1. komersants ir ekonomiski dzīvotspējīgs un finansējums tam ir nepieciešams, lai mazinātu pārejošu Covid-19 ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai arī lai pārveidotu līdzšinējo komercdarbības modeli, pielāgojot to noieta tirgus pieprasījumam Covid-19 krīzes ietekmē, veicinot tā izaugsmes atjaunošanu un darbības paplašināšanu vai restrukturizēšanu, paaugstinot ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas jaudas, attīstot vai pārskatot noieta tirgu un produktus vai pakalpojumus, kā arī piesaistot papildu apgrozāmo kapitālu saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

24.2. saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu iesniegto biznesa plānu komersants pierāda, ka to ir ietekmējusi Covid-19 izplatība un sekas atstājušas ietekmi uz komersanta finansiālo stāvokli (ir spēkā vismaz viens no šādiem kritērijiem) – operatīvie finanšu dati uzrāda, ka apgrozījums 2020. gada jebkuros trīs secīgos mēnešos salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu ir krities vismaz par 30 % vai komersanta pircēju un pasūtītāju parādi 2020. gada jebkuros trīs secīgos mēnešos salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu ir pieauguši vismaz par 30 %, vai 2020. gadā ir konstatēta izejvielu piegādes būtiska kavēšanās vai atcelšana, vai 2020. gadā ir konstatēta būtiska izejvielu samaksas nosacījumu maiņa, kā rezultātā negatīvi ietekmēta komersanta naudas plūsma, vai 2020. gadā ir būtiski pieaudzis atceltu pasūtījumu skaits, vai 2020. gadā ir konstatēta darbaspēka nepietiekamība darbinieku pašizolācijas dēļ, kā rezultātā komersants ir spiests daļēji vai pilnībā pārtraukt saimniecisko darbību, vai jebkurš cits Covid-19 ietekmes pamatojums;

24.3. komersants bez fonda ieguldījuma pārtrauktu komercdarbību vai saskartos ar nopietnām grūtībām darbības uzturēšanā. Minētās grūtības var pierādīt ar finanšu rādītāja "komersanta parādsaistību apjoms (ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru summa) pret pašu kapitāla bilances vērtību" vai citu līdzīgu rādītāju pasliktināšanos;

24.4. iesniegtajā biznesa plānā komersants pierāda, ka fonda ieguldījums ir nepieciešams un tas atbilst kopīgām interesēm (ir spēkā vismaz viens no šādiem kritērijiem):

24.4.1. komersants darbojas industrijā ar augstu pievienoto vērtību;

24.4.2. komersants nodarbina lielu skaitu cilvēku un veic augstas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas valsts budžetā;

24.4.3. komersants nodarbojas ar inovācijām vai ražo inovatīvus produktus;

24.4.4. komersants ir sistēmiski nozīmīgs uzņēmums noteiktā nozarē;

24.4.5. komersanta darbības pārtraukšana vai tā iziešana no tirgus radītu būtisko tehnisko zināšanu vai kompetenču neatgriezenisku zudumu.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 81)

25. Fonda veikto ieguldījumu kopsumma vienā komersantā nedrīkst pārsniegt 10 000 000 euro. Ieguldījumu maksimālā summa nedrīkst pārsniegt minimumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu komersanta dzīvotspēju, un tā nedrīkst pārsniegt komersanta kapitāla struktūras atjaunošanai nepieciešamo apjomu tādā līmenī, kāds tas bija 2019. gada 31. decembrī, t. i., fonda ieguldījums komersantā nedrīkst uzlabot vērtību finanšu rādītājam "komersanta parādsaistību apjoms (ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru summa) pret pašu kapitāla bilances vērtību", salīdzinot ar 2019. gada 31. decembri. Lai noteiktu maksimālo ieguldījumu summu, izmanto starpību starp komersanta kapitāla struktūras stāvokli 2019. gada 31. decembrī un plānoto situāciju uz tā gada 31. decembri, kurā noslēdzas Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.11. iedaļā "Rekapitalizācijas pasākumi" noteiktā atbalsta sniegšanas termiņš.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 140 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 15.04.2022., sk. oficiālo paziņojumu)

26. Ja nekonvertējamo aizdevumu summa, kas tiek izsniegta atbilstoši šo noteikumu 16.3. un 16.4. apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem, 2019. gadā vai pēdējā pieejamā gadā nepārsniedz divas trešdaļas no lielā komersanta gada izdevumiem par atalgojumu (ieskaitot sociālās iemaksas) vai vidējā komersanta (atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 2. pantā, Komisijas regulas Nr.  702/2014 I pielikuma 2. pantā vai Komisijas regulas Nr.  1388/2014 I pielikuma 2. pantā noteiktajai definīcijai) gada izdevumiem par atalgojumu (ieskaitot sociālās iemaksas) un 8,4 % no lielā komersanta vai 12,5 % no vidējā komersanta kopējā apgrozījuma 2019. gadā, tad vienlaikus tiek izpildītas šādas prasības:

26.1. obligācijās tiek ieguldīts un aizdevumu līgumi tiek parakstīti līdz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.3. iedaļā "Atbalsts subsidētu procentu likmju aizdevumiem veidā" noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam;

26.2. ieguldījumu obligācijās un aizdevumu atmaksas termiņš nepārsniedz sešus gadus;

26.3. ieguldījumi obligācijās un aizdevumi tiek izmantoti apgrozāmā kapitāla un investīciju finansēšanai;

26.4. procentu likmi nosaka, ņemot vērā finanšu instrumenta termiņu, un tā nedrīkst būt zemāka par procentu likmi, kas ir minēta šo noteikumu 2. pielikumā.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 231 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 15.04.2022., sk. oficiālo paziņojumu)

27. Ja ieguldījuma summa nekonvertējamiem aizdevumiem, kuri tiek izsniegti atbilstoši šo noteikumu 16.3. un 16.4. apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem, tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu, komersantam nepiemēro šo noteikumu 33. punktā minētās prasības.

28. Termiņš lēmuma pieņemšanai par fonda ieguldījumu piešķiršanu komersantiem ir līdz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.11. iedaļā "Rekapitalizācijas pasākumi" noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam. Fonda darbības termiņš ir septiņi gadi ar iespēju to pagarināt par vienu gadu, ja tas nepieciešams ieguldījumu izbeigšanas nodrošināšanai.

(MK 04.02.2021. noteikumu Nr. 81 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 04.02.2021., sk. oficiālo paziņojumu)

29. Lai veicinātu komersantu atpirkt fonda ieguldījumu komersanta pamatkapitālā, kas ir ieguldīts atbilstoši šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minētajiem finanšu instrumentiem, fonds esošajai līdzdalības daļai saņem papildu komersanta pamatkapitāla (akciju) daļas par ieguldījumu, kas nav atmaksāts:

29.1. ja pēc pieciem gadiem kopš fonda ieguldījuma komersantā fonds pilnībā nav atguvis tā ieguldījumu, tiek piemērots progresivitātes mehānisms – esošā fonda līdzdalības daļa komersantā ir jāpalielina vismaz par 10 %;

29.2. ja pēc sešiem gadiem kopš fonda ieguldījuma komersantā fonds pilnībā nav atguvis tā ieguldījumu, tiek atkārtoti piemērots progresivitātes mehānisms – esošā fonda līdzdalības daļa komersantā ir papildus jāpalielina vismaz par 10 %.

30. Komersants var jebkurā laikā atpirkt pamatkapitāla daļas (akcijas), ko fonds ir iegādājies. Atpirkšanas cena atbilst lielākajai no šādām divām summām:

30.1. fonda nominālā ieguldījuma summa, kurai ir pieskaitīts ikgadējais procentu maksājums, kas par 200 bāzes punktiem pārsniedz procentu likmi, kura noteikta šo noteikumu 1. pielikumā;

30.2. tirgus cena atpirkšanas brīdī. Minēto tirgus cenu nosaka fonda izraudzīts neatkarīgs eksperts.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 81)

31. Fonds var jebkurā laikā pārdot tā ieguldījumu par tirgus cenu pircējam, kas nav attiecīgais komersants. Pārdošana tiek veikta, vienojoties ar potenciālajiem pircējiem, vai arī pārdošana tiek veikta biržā.

IV. Neatbalstāmās nozares un darbības

32. Finansējumu atbilstoši šiem noteikumiem nesniedz šādām komersanta darbībām un nozarēm:

32.1. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

32.2. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

32.3. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos"),

32.4. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

32.5. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

32.6. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

32.7. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

33. Komersantam, kas saņēmis fonda ieguldījumu, fonds nosaka šādus ierobežojumus:

33.1. kamēr nav atlīdzināti vismaz 75 % no fonda ieguldījuma, saņēmēji, kuri nav vidējie komersanti, nedrīkst iegādāties vairāk par 10 % līdzdalības uzņēmumos, kas nav saistītie uzņēmumi, kuri darbojas tajā pašā darbības jomā, tostarp blakus tirgos;

33.2. komersantam nav atļauts reklamēt fonda ieguldījumu komersantā komerciālos nolūkos;

33.3. komersants fonda ieguldījumu neizmanto, lai šķērssubsidētu saistīto uzņēmumu saimniecisko darbību, kuri bija nonākuši finanšu grūtībās 2019. gada 31. decembrī. Lai nodrošinātu, ka ar fonda ieguldījumu nefinansē šādu finanšu grūtībās nonākušu uzņēmumu saimniecisko darbību, komersantam un šiem uzņēmumiem ir skaidri nodalīta finanšu uzskaite;

33.4. kamēr fonds nav atguvis vismaz 75 % no fonda ieguldījuma komersantā, neviens komersanta valdes loceklis nesaņem atalgojumu, kas pārsniedz viņa atalgojumu 2019. gada 31. decembrī. Ja persona kļūst par valdes locekli fonda ieguldījuma veikšanas brīdī vai pēc tā, maksimālā atalgojuma robeža ir tā valdes locekļa atalgojums 2019. gada 31. decembrī, kuram ir tāda pati atbildība. Komersanta valdes locekļi nesaņem prēmijas, citas atalgojuma mainīgās daļas vai līdzīgus atalgojuma elementus;

33.5. komersantam ir aizliegts izmaksāt dividendes, veikt neobligātos kuponu maksājumus un atpirkt akcijas (izņemot no fonda);

33.6. komersantam nav atļauts īstenot agresīvu komerciālas darbības izvēršanu, ko finansē ar fonda ieguldījumu, vai uzņemties pārmērīgus riskus.

(Grozīts ar MK 22.02.2022. noteikumiem Nr. 140; 33.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 15.04.2022., sk. oficiālo paziņojumu)

33.1 Ja fonds iepludina pašu kapitālu uzņēmumā, kurā tas vēl (t. i., pirms Covid-19 pašu kapitāla iepludināšanas pasākuma) nav akcionārs, un tas iepludina jaunu pašu kapitālu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citi privātie investori, kredītiestādes vai citi privātā kapitāla fondi, un privātā līdzdalība ir nozīmīga (vismaz 30 % no jaunā iepludinātā pašu kapitāla), tad tas tiek paredzēts līgumā, un šo noteikumu 33.5. apakšpunktā noteiktais aizliegums veikt dividenžu maksājumus tiek atcelts attiecībā uz citiem privātajiem investoriem, kredītiestādēm vai citiem privātā kapitāla fondiem. Attiecībā uz esošajām akcijām (pirms fonda un citu privāto investoru, kredītiestāžu vai citu privātā kapitāla fondu investīcijas) aizliegumu veikt dividenžu maksājumus atceļ ar nosacījumu, ka šādu akciju turētājiem piederošā daļa kopumā tiek samazināta zem 10 % no uzņēmuma kapitāla. Jebkurā gadījumā atlīdzību, kas maksājama par fonda turētajiem Covid-19 hibrīdkapitāla un pakārtotā parāda instrumentiem, izmaksā pirms dividenžu izmaksas akcionāriem attiecīgajā gadā.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 140 redakcijā; punkts stājas spēkā 15.04.2022., sk. oficiālo paziņojumu)

34. Ja sešus gadus pēc fonda ieguldījuma komersantā fonda ieguldījums ir atmaksāts mazāk par 15 % no komersanta pašu kapitāla, komersants sagatavo pārstrukturēšanas plānu saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu "Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 31. jūlijs, Nr. C249/1) un paziņo to Eiropas Komisijai apstiprināšanai. Ja komersanta akcijas nav iekļautas akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai komersants ir vidējais komersants, šajā punktā minēto prasību par pārstrukturēšanas plāna sagatavošanu un paziņošanu Eiropas Komisijai apstiprināšanai piemēro, ja septiņus gadus pēc fonda ieguldījuma komersantā fonda ieguldījums ir atmaksāts mazāk par 15 % no komersanta pašu kapitāla.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 140 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 15.04.2022., sk. oficiālo paziņojumu)

35. Sabiedrība "Altum" saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 III pielikumā,  Komisijas regulas Nr. 702/2014 III pielikumā un Komisijas regulas Nr. 1388/2014  III pielikumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām publicē savā tīmekļvietnē prasīto informāciju par katru fonda ieguldījumu triju mēnešu laikā pēc tā ieguldīšanas.

(MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

36. Lielais komersants regulāri ik pēc 12 mēnešiem pēc fonda ieguldījuma piešķiršanas, kamēr nav pilnībā atgūts fonda ieguldījums, publicē savā tīmekļvietnē informāciju par saņemtā ieguldījuma izlietojumu, iekļaujot arī informāciju, kā saņemtais ieguldījums atbalsta komersanta saimniecisko darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un valsts saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tostarp saskaņā ar Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 140 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 15.04.2022., sk. oficiālo paziņojumu)

37. Komersants regulāri ik pēc 12 mēnešiem pēc fonda ieguldījuma piešķiršanas informē fonda pārvaldnieku par atmaksas grafika īstenošanu un atbilstību šo noteikumu 33. punktā minētajām prasībām.

38. Sabiedrība "Altum" katru gadu sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par katru fonda veiktā ieguldījuma atmaksas grafika īstenošanu un tā atbilstību Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863). Finanšu ministrija sagatavoto informāciju iesniedz Eiropas Komisijai.

39. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863).

40. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu nedrīkst apvienot ar atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā atbalsta programmā vai atbalsta projektā.

41. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad pieņemts lēmums par fonda ieguldījuma piešķiršanu.

42. Komersantam, kas pārkāpis šo noteikumu prasības, ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

43. Sabiedrība "Altum" nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju sabiedrība "Altum" glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Komisijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 458

(Pielikums MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

Aizdevuma procentu likme

Procentu likmes zemāko robežu nosaka, Eiropas Komisijas publicētajai bāzes likmei pieskaitot tabulā norādītās kredītriska robežas.

Saimnieciskās darbības lielumsKredītriska robeža pirmajam gadamKredītriska robeža otrajam un trešajam gadamKredītriska robeža ceturtajam un piektajam gadamKredītriska robeža sestajam un septītajam gadam

Vidējie komersanti

225 bāzes punkti325 bāzes punkti450 bāzes punkti600 bāzes punkti
Lielie komersanti250 bāzes punkti350 bāzes punkti500 bāzes punkti700 bāzes punkti

 

Aizdevuma procentu likmi komersantam nosaka, ņemot vērā tā saimnieciskās darbības lielumu. Vidējie komersanti tiek vērtēti atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. pantā, Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikuma 2. pantā vai Komisijas regulas Nr. 1388/2014 I pielikuma 2. pantā noteiktajai definīcijai. Lielie komersanti tiek vērtēti atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktā vai Komisijas regulas Nr.  702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai. Zvejniecības un akvakultūras nozarē lielais komersants ir saimnieciskās darbības veicējs, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1388/2014 1. pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktos kritērijus.

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 458

(Pielikums MK 12.10.2021. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

Aizdevuma procentu likme

Procentu likmes zemāko robežu nosaka, Eiropas Komisijas publicētajai bāzes likmei pieskaitot tabulā norādītās kredītriska robežas.

Saimnieciskās darbības veids

Kredītriska robeža pirmajam gadam

Kredītriska robeža otrajam un trešajam gadam

Kredītriska robeža no ceturtā līdz sestajam gadam

Vidējie komersanti175 bāzes punkti200 bāzes punkti250 bāzes punkti

Lielie komersanti

250 bāzes punkti

300 bāzes punkti

400 bāzes punkti

 

Aizdevuma procentu likmi komersantam nosaka, ņemot vērā tā saimnieciskās darbības lielumu. Vidējie komersanti tiek vērtēti atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. pantā, Komisijas regulas Nr. 702/2014 I pielikuma 2. pantā vai Komisijas regulas Nr. 1388/2014 I pielikuma 2. pantā noteiktajai definīcijai. Lielie komersanti tiek vērtēti atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktā vai Komisijas regulas Nr.  702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai. Zvejniecības un akvakultūras nozarē lielais komersants ir saimnieciskās darbības veicējs, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1388/2014 1. pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktos kritērijus.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 458Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 18.07.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 17.07.2020. OP numurs: 2020/136.22
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
316129
{"selected":{"value":"15.04.2022","content":"<font class='s-1'>15.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.04.2022","iso_value":"2022\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2021","iso_value":"2021\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2021.-14.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2021","iso_value":"2021\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2021.-17.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2021","iso_value":"2021\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2021.-09.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-03.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.04.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"