Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 456

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 42. §)
Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

1. Noteikumi nosaka nosacījumus un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās saistībā ar Covid-19 izplatību.

2. Noteikumi tiek piemēroti pašvaldību investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti, valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam pašvaldību aizņēmumu apmēram ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – investīciju projekts).

3. Pašvaldības līdz 2020. gada 16. novembrim iesniedz investīciju projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

3.1.1. pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumiem (pārbūve vai atjaunošana), nodrošinot ēkas atbilstību ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam un ar ēkas energosertifikātu pamatotajam līmenim, ja investīciju projekta ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas 1 kWh primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumam nepārsniedz 4 euro;

3.1.2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projekta ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas uz transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro;

3.1.3. jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, nepārsniedzot 1 000 000 euro vienam investīciju projektam;

3.1.4. atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem (esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros), pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma būvdarbu izmaksas nav lielākas par 4 000 euro uz vienu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju, kas gūst labumu no šā atbalsta pasākuma;

3.1.5. izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām, ja ir Veselības inspekcijas izdots atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību higiēnas prasībām un būvdarbu izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam investīciju projektam;

3.2. investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajos gadījumos iesniedz finanšu komisijas lēmumu par saskaņojumu;

3.3. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja;

3.4. pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu investīciju projekta īstenošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

3.4.1. pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2020. gadu, nav mazāks par 25 %, un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām;

3.4.2. investīciju projektam, kura finansēšanai nepieciešams aizņēmums 2020. un 2021. gadam, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2020. un 2021. gadā nav mazāks par 25 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgi 2020. un 2021. gadā;

3.4.3. pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksas pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu;

3.5. plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvprojekts, ja tāds ir nepieciešams, vai cits būvniecības jomas normatīvajos aktos noteikts dokumentu kopums, kas apliecina projekta tehnisko gatavību. Investīciju projekta būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2020. gada 31. decembrim un projektu īstenot līdz 2021. gada 31. decembrim;

3.6. valsts budžeta aizdevuma īpatsvars, ko plānots izmantot 2020. gadā, no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir ne mazāks kā 30 %;

3.7. valsts budžeta aizdevuma kopējais apmērs investīciju projektam ir ne mazāks kā 50 000 euro.

(Grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 673)

4. Pašvaldība, iesniedzot investīciju projektu, norāda šādu informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumam:

4.1. investīciju projekta mērķi atbilstoši šo noteikumu 3.1. apakšpunktam;

4.2. atbilstību pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam;

4.3. investīciju projekta kopējās būvdarbu izmaksas un – šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajā gadījumā – kopējās investīciju projekta izmaksas, tai skaitā izmaksu sadalījumu pa finanšu avotiem (pašvaldības budžets un valsts budžeta aizdevums sadalījumā pa gadiem no 2020. gada līdz 2021. gadam);

4.4. investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas mēnesi;

4.5. investīciju projekta tehnisko gatavību;

4.6. investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomisko un ilgtspējas pamatojumu, tai skaitā:

4.6.1. šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajā gadījumā – informāciju par kopējo plānoto primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu ēkai – un pievieno energosertifikātu;

4.6.2. šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – projekta ietvaros izbūvējamās transporta infrastruktūras garumu kilometros;

4.6.3. šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajā gadījumā – attiecīgā pakalpojuma un jaunā bezkontakta vai autonomā risinājuma aprakstu, pamatojumā norādot pakalpojuma uzturēšanas izmaksas trīs gadus pirms un ne mazāk kā 10 gadus pēc investīciju projekta īstenošanas;

4.6.4. šo noteikumu 3.1.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – pašvaldības saistošos noteikumus par atbalsta pasākumiem Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros izbūvēto centralizēto kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūvei iedzīvotājiem;

4.6.5. šo noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētajā gadījumā – Veselības inspekcijas izdotu atzinumu par izglītības iestādes ēkas neatbilstību higiēnas prasībām;

4.6.6. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto lēmumu;

4.7. informāciju par to, vai projektā plānots komercdarbības atbalsts.

5. Saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegtos pašvaldību investīciju projektus izvērtē attiecīga komisija. Komisijas sastāvu nosaka Ministru kabinets. Komisija investīciju projektus izvērtē vienkopus atbilstoši šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī izvērtē pašvaldību sniegto informāciju, vai atbalsts šo projektu ietvaros potenciāli nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un:

5.1. ja atbalsts pašvaldības investīciju projekta ietvaros potenciāli ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē pašvaldību, kas iesniegusi investīciju projektu, par komercdarbības atbalsta kontroles normu piemērošanu atbalsta saderības nodrošināšanai ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu;

5.2. ja investīciju projekts neatbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem nosacījumiem, projektu tālāk nevērtē.

(Grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 673)

6. Aizdevumus prioritāri piešķir tiem pašvaldību investīciju projektiem, kuriem no visa investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir lielākais valsts budžeta aizdevuma īpatsvars, ko plāno izmantot 2020. gadā.

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mēneša laikā pēc projektu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem iesniedz Ministru kabinetā šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā sarindotus atbalstāmos investīciju projektus (turpmāk – projektu saraksts).

8. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 7. punktā minētajiem prioritārajiem projektiem pašvaldības divu mēnešu laikā iesniedz aizņēmuma pieprasījumus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus.

9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, iesniedzot Ministru kabinetā projektu sarakstu, pievieno Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju par pieejamo pašvaldību aizdevuma limitu atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumus Nr. 278 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 93A nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 456

(Pielikums grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 673)

Informācija par pašvaldības investīciju projektu ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

1.

Projekta nosaukums 

2.

Investīciju projekta mērķis atbilstoši noteikumu ieguldījumu virzieniem 

3.

Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, t. sk. norādot tīmekļvietni, kur pieejams aktuālais investīciju plāns 

4.

Investīciju projekta kopējās plānotās būvdarbu* izmaksas, tai skaitā: 

4.1.

aizņēmuma kopējais apmērs atbilstoši noteikumu 3.4. apakšpunktam, tai skaitā: 
2020. gadam 
2021. gadam 

4.2.

pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs atbilstoši noteikumu 3.4. apakšpunktam, tai skaitā: 
2020. gadam 
2021. gadam 

5.

Investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis 

6.

Investīciju projekta tehniskā gatavība (būvprojekta gatavība, ja tāds ir nepieciešams, vai cits dokumentu kopums, kas apliecina projekta gatavību, t. sk. attiecināmajos gadījumos norādot Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru) 

7.

Investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomiskais un ilgtspējas pamatojums, iekļaujot noteikumu 4.6. apakšpunktā norādīto informāciju 

8.

Informācija, vai projektā paredzēts komercdarbības atbalsts 

9.

Informācija par finanšu komisijas saskaņojumu (ja tāds ir nepieciešams atbilstoši noteikumu 3.2. apakšpunktam) 
Piezīme. *Atbilstoši Būvniecības likumam būvdarbi neiekļauj būvuzraudzību un autoruzraudzību. Ja tiek īstenots noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētais pasākums, norāda kopējās investīciju projekta izmaksas.
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 456Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 18.07.2020.Zaudē spēku: 18.02.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 17.07.2020. OP numurs: 2020/136.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
316127
{"selected":{"value":"12.11.2020","content":"<font class='s-1'>12.11.2020.-17.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.2020","iso_value":"2020\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2020.-17.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-11.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"