Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 427

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 43. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
34. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 248. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitļus un vārdus "18.1 panta otrās daļas 2. punktu un".

2. Aizstāt 4. punktā vārdu "padomes" ar vārdiem "Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk - padome)".

3. Izteikt 8. punktu šādā reakcijā:

"8. Fiziska persona par projekta vadītāju var būt norādīta katrā konkursā ne vairāk kā vienā projekta iesniegumā un piedalīties kā projekta vadītāja ne vairāk kā viena projekta īstenošanā visu konkursu ietvaros. Vienlaikus tā var būt norādīta konkursu projektu iesniegumos kā projekta izpildītāja un piedalīties konkursu projektu īstenošanā."

4. Izteikt 9. punktu šādā reakcijā:

"9. Konkursu izsludina padome, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un izvietojot paziņojumu un konkursa nolikumu padomes tīmekļvietnē un Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma)."

5. Izteikt 10. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Padome izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk - ministrija) un projektu īstenošanas un uzraudzības komisiju (turpmāk - vērtēšanas komisija) ne vēlāk kā mēnesi pirms konkursa izsludināšanas dienas apstiprina konkursa nolikumu. Nolikumā nosaka:".

6. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Padome izveido vērtēšanas komisiju. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj arī ministrijas un citu nozaru ministriju deleģētus pārstāvjus. Vērtēšanas komisijā var iekļaut ekspertus bez balsstiesībām. Vērtēšanas komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Vērtēšanas komisijas darbību nosaka padomes izdots vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sekretariāta funkcijas veic padome. Vērtēšanas komisija:

10.1 1. saskaņo konkursa nolikumu;

10.1 2. sniedz padomei argumentētu viedokli šo noteikumu 14., 27., 35. punktā, 40.2., 48.2. apakšpunktā un 50. un 55. punktā minētā lēmuma pieņemšanai;

10.1 3. sniedz padomei argumentētu viedokli un priekšlikumus projekta īstenošanas ietvaros sasniegto rezultātu vērtēšanai atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem;

10.1 4. izskata citus konkursa nolikumā un vērtēšanas komisijas nolikumā ar projekta īstenošanu un uzraudzību saistītus jautājumus un sniedz padomei argumentētu viedokli un priekšlikumus."

7. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja iesniegtais projekta iesniegums neatbilst kādam no administratīvās atbilstības kritērijiem, padome mēneša laikā no konkursa noslēguma datuma pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, vienlaikus izvērtējot arī vērtēšanas komisijas argumentētu viedokli par to, noformē šo lēmumu kā administratīvo aktu un nosūta projekta iesniedzējam."

8. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Pēc visu projekta iesniegumu izvērtēšanas padome:

25.1. aprēķina katra projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu, sagatavo kvalitātes prasībām atbilstošo projektu iesniegumu sarakstu dilstošā secībā pēc iegūtā vērtējuma procentos atbilstoši konkursa nolikumam;

25.2. sagatavo padomes lēmumprojektu par katru atbalstāmu un neatbalstāmu projektu, izvērtējot arī vērtēšanas komisijas viedokli par to, un pieņem šo noteikumu 27. punktā minēto lēmumu."

9. Aizstāt 26. punktā vārdus "Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - ministrija)" ar vārdu "ministrijas".

10. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Lēmumu par projekta finansēšanu padome pieņem triju mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma datuma, noformē to kā administratīvo aktu un nosūta projekta iesniedzējam."

11. Svītrot 28. punktā vārdus "administrāciju un".

12.  Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Padome pēc šo noteikumu 27. un 28. punktā minēto darbību veikšanas konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā slēdz ar zinātnisko institūciju un projekta vadītāju līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk - līgums)."

13. Aizstāt 32. punktā vārdu "Administrācija" ar vārdu "Padome".

14. Izteikt 35. un 36. punktu šādā redakcijā:

"35. Ja vidusposma zinātniskā pārskata ekspertu vērtējums ir "Projektu neturpināt" vai noslēguma zinātniskā pārskata ekspertu vērtējums ir "Projekta mērķis nav sasniegts", padome pieņem lēmumu par projekta izbeigšanu, vienlaikus izvērtējot arī vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un nosūta lēmumu vadītājam un zinātniskajai institūcijai. Padome, pamatojoties uz minēto lēmumu, vienpusēji izbeidz līgumu, ievērojot šo noteikumu 50. punktā noteikto, un aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā.

36. Ja noslēguma zinātniskā pārskata ekspertu vērtējums ir "Projekta mērķis ir sasniegts" un ir apstiprināts šo noteikumu 46. punktā minētais pēdējais finanšu pārskats, padome rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 48.1.2. apakšpunktu."

15. Papildināt 37. punktu aiz vārdiem "zinātnisko lietderību" ar vārdiem "saskaņo to ar vērtēšanas komisiju un".

16. Aizstāt 38. punktā vārdu "administrācijai" ar vārdu "padomei".

17. Aizstāt 39. punktā vārdu "administrācija" ar vārdu "padome".

18. Izteikt 40., 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"40. Ja viena mēneša laikā no šo noteikumu 39. punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas dienas:

40.1. ir izpildīta brīdinājumā minētā prasība, padome atsāk attiecīgā projekta finansēšanu;

40.2. nav izpildīta brīdinājumā minētā prasība, padome pieņem lēmumu par attiecīgā projekta izbeigšanu, vienlaikus izvērtējot arī vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un šo lēmumu nosūta projekta vadītājam un zinātniskajai institūcijai. Padome, pamatojoties uz minēto lēmumu, vienpusēji izbeidz līgumu, ievērojot šo noteikumu 50. punktu, un aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā.

41. Ja projekta īstenošanas laikā mainās projekta vadītājs un galvenie izpildītāji, zinātniskā institūcija, ievērojot šo noteikumu 10.4. apakšpunktu, iesniedz padomei iesniegumu, norādot tajā pamatotu informāciju par šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamību, kā arī parakstītu vienošanās projektu par grozījumiem līgumā. Padome saskaņo minētajā iesniegumā norādītās izmaiņas, vienlaikus izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un paraksta vienošanās projektu par grozījumiem līgumā. Pēc grozījumu izdarīšanas līgumā zinātniskā institūcija aktualizē minētās ziņas informācijas sistēmā. Ja minētajā iesniegumā sniegtā informācija nav pamatota, padome pēc saskaņošanas ar vērtēšanas komisiju to noraida un projekta īstenošanu turpina esošais projekta vadītājs un galvenie izpildītāji.

42. Ja projekta īstenošanas laikā projekta izpildītāju skaitliskais sastāvs ir mainījies vairāk nekā par 50 procentiem, zinātniskā institūcija, ievērojot šo noteikumu 10.4. apakšpunktu, iesniedz padomei iesniegumu, norādot šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamības pamatojumu. Padome tās saskaņo, vienlaikus izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli. Ja projekta īstenošanas laikā projekta izpildītāju skaitliskais sastāvs ir mainījies mazāk nekā par 50 procentiem, zinātniskā institūcija nomaina projekta izpildītājus, ievērojot šo noteikumu 10.4. apakšpunktu, un izmaiņas ar padomi nesaskaņo."

19. Svītrot 43.punktā vārdus "iepriekš nesaskaņojot ar administrāciju".

20. Izteikt 44. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Zinātniskajai institūcijai ir tiesības iesniegt padomei iesniegumu par izmaiņu veikšanu atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā, nepārsniedzot 30 procentus (ieskaitot) un nepalielinot kopējo projekta finansējuma apmēru."

21. Aizstāt 45. punktā vārdu "Administrācija" ar vārdu "Padome".

22. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46.  Ja padome konstatē, ka finanšu pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu, konkursa nolikuma un līguma nosacījumiem, tā apstiprina saņemto pārskatu, informē par to zinātnisko institūciju un turpina projekta finansēšanu atbilstoši līgumam. Ja tas ir pēdējais finanšu pārskats projekta ietvaros, padome rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 48.1.2. apakšpunktu."

23. Svītrot 47. punktu.

24. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Ja padome konstatē, ka projekta īstenošanai piešķirtais finansējums izlietots neatbilstoši līgumā noteiktajam projekta mērķim vai uzdevumiem vai atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā noteiktais finansējums ir pārsniegts vairāk nekā par 30 procentiem vai konstatē citas finanšu pārskata neatbilstības normatīvo aktu, konkursa nolikuma vai līguma noteikumiem, tā, ja nepieciešams, pieprasa zinātniskās institūcijas un projekta vadītāja paskaidrojumus. Ja padome:

48.1. nekonstatē neatbilstības zinātniskās institūcijas iesniegtajos dokumentos un:

48.1.1. ja tas nav pēdējais finanšu pārskats projekta ietvaros, apstiprina saņemto finanšu pārskatu, informē par to projekta vadītāju un zinātnisko institūciju un turpina projekta finansēšanu atbilstoši līgumam;

48.1.2. ja tas ir pēdējais finanšu pārskats projekta ietvaros un ir saņemta šo noteikumu 36. punktā minētā informācija, ar projekta vadītāju un zinātnisko institūciju līgumā noteiktajā kārtībā paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu un aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā;

48.2. konstatē neatbilstības zinātniskās institūcijas iesniegtajos dokumentos, pieņem lēmumu par attiecīgā projekta izbeigšanu, vienlaikus izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un nosūta minēto lēmumu projekta vadītājam un zinātniskajai institūcijai un vienpusēji izbeidz līgumu, ievērojot šo noteikumu 50. punktu, un aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā."

25. Aizstāt 49. punktā vārdu "Administrācijai" ar vārdu "Padomei".

26. Izteikt 50. un 51. punktu šādā redakcijā:

"50. Padomei ir tiesības, izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli vai priekšlikumu, pieprasīt zinātniskajai institūcijai daļēji vai pilnībā atmaksāt projekta ietvaros saņemtos finanšu līdzekļus šo noteikumu 35.punktā, 40.2. un 48.2. apakšpunktā un 57. punkta otrajā teikumā noteiktajā gadījumā, kā arī gadījumā, ja projektu izbeidz, pamatojoties uz projekta vadītāja un zinātniskās institūcijas lēmumu.

51. Pamatojoties uz kārtējā gadā iesniegtajiem finanšu pārskatiem, padome divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas sagatavo pārskatu par projektiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un pēc saskaņošanas ar vērtēšanas komisiju un ministriju ievieto informācijas sistēmā un publicē padomes tīmekļvietnē."

27. Aizstāt 52. punktā vārdu "Administrācija" ar vārdu "Padome".

28. Svītrot 54.1. apakšpunktā vārdus "un administrācijas apstiprinātu".

29. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Ja padome saņem iesniegumu par zinātniskās institūcijas maiņu, tā aptur projekta turpmāko finansējumu. Padome mēneša laikā izskata šo iesniegumu, izvērtējot šo noteikumu 54.2. apakšpunktā minētās zinātniskās institūcijas atbilstību šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, pieņem lēmumu par zinātniskās institūcijas maiņu vai par minētā iesnieguma noraidīšanu, vienlaikus izvērtējot vērtēšanas komisijas argumentēto viedokli par to, un nosūta minēto lēmumu projekta vadītājam."

30. Izteikt 56.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam kad saņemts lēmums par zinātniskās institūcijas maiņu, padome, projekta vadītājs un abas šo noteikumu 54. punktā minētās zinātniskās institūcijas paraksta vienošanos par grozījumiem līgumā un padome aktualizē ziņas par projektu informācijas sistēmā."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 427Pieņemts: 30.06.2020.Stājas spēkā: 03.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 02.07.2020. OP numurs: 2020/125.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315823
03.07.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)