Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 397

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku
un darba meklētāju atbalsta likuma
4. panta otro, trešo, piekto, vienpadsmito,
divpadsmito un piecpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102., 159. nr.; 2015, 115. nr.; 2016, 4., 62. nr.; 2017, 46., 178. nr.; 2018, 49., 252. nr.; 2019, 82. nr.; 2020, 54A., 87. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Ja pasākumu īstenotāju izvēlei nav piemērojamas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktās prasības vai normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem neparedz iepirkuma procedūru piemērošanu, aģentūra izveido pasākumu īstenotāju izvēles komisiju (turpmāk - komisija), izņemot šo noteikumu 109.19 punktā, 163.3 5.1. un 163.3 6. apakšpunktā minēto pasākumu, un saskaņā ar šo noteikumu 13., 14., 15., 16. un 17. punktu izvēlas pasākumu īstenotājus. Komisijas sastāvā atbilstoši pasākuma veidam iekļauj aģentūras pārstāvjus. Aģentūrai ir tiesības iekļaut komisijas sastāvā citu institūciju pārstāvjus."

2. Papildināt 15. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar skaitli un vārdiem "109.19 punktā un".

3. Papildināt noteikumus ar 21.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6. augstākās izglītības iestādes piedāvātu studiju moduli vai studiju kursu, kuru īsteno akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas ietvaros, lai nodrošinātu nepieciešamās mūžizglītības prasmes sekmīgai iesaistei darba tirgū."

4. Papildināt noteikumus ar 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. atvērto tiešsaistes kursu platformu piedāvājumu."

5. Aizstāt 31. punktā vārdu un skaitli "un 21.5." ar skaitļiem un vārdu "21.5. un 21.6.".

6. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minēto profesionālās izglītības programmu vai šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minēto studiju moduļu vai studiju kursa apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās profesionālās izglītības programmas pabeigšanas, augstākās izglītības iestādes piedāvātā studiju moduļa vai studiju kursa apguves, modulārās profesionālās izglītības programmas apguves vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanas, ja bezdarbnieks šajā periodā ir bijis nodarbināts vismaz divus mēnešus, izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma."

7. Papildināt 34.5 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Aģentūra sadarbojas ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, lai uzraudzītu un izvērtētu apmācību kvalitāti atbilstoši izglītības kvalitāti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī lai veiktu attālināti īstenoto mācību programmu ekspertīzi, metodoloģisko vadību un ieviešanas uzraudzību."

8. Aizstāt 34.7 punktā vārdu un skaitli "un 21.3." ar skaitļiem un vārdu "21.3. un 21.6.".

9. Papildināt 46. punktu aiz skaitļa "21.3." ar vārdu un skaitli "un 21.6.".

10. Papildināt noteikumus ar 88.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"88.6. finansējumu individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumu segšanai ne vairāk par 50 euro vienam bezdarbniekam, kurš dalību pasākumā ir uzsācis līdz 2020. gada 31. decembrim."

11. Papildināt noteikumus ar 3.4.6. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.4.6. Pasākumi noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai

109.19 Pasākumi noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai paredz bezdarbnieku nodarbināšanu valsts līdzfinansētās darba vietās (turpmāk - algu subsīdijas atbalsta pasākums), lai palīdzētu pārvarēt ārkārtējās situācijas izraisītās sekas darba tirgū un veicinātu bezdarbnieku iekārtošanos pastāvīgā darbā.

109.20 Algu subsīdijas atbalsta pasākumā iesaista bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas paredz darba līguma slēgšanu, un kuri nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā vai arī iepriekš nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja algu subsīdijas atbalsta pasākuma vai šo noteikumu 3.4.2. apakšnodaļā minēto pasākumu ietvaros.

109.21 Lai īstenotu algu subsīdijas atbalsta pasākumu, aģentūra, ņemot vērā tās izstrādāto darba devēju un bezdarbnieku atlases kārtību, izvēlas darba devējus komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, ievērojot šādus nosacījumus:

109.21 1. darba devējs ir publicējis informāciju par brīvo darba vietu aģentūras vakanču portālā ne vēlāk kā 10 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas;

109.21 2. algu subsīdijas atbalsta pasākumā iesaistīto bezdarbnieku skaits nepārsniedz 50 % no darba devēja kopējā nodarbināto skaita, bet ne vairāk par 20 personām;

109.21 3. darba devējs ir reģistrējis saimniecisko darbību atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

109.21 4. darba devējam uz pieteikuma iesniegšanas dienu nav pasludināts maksātnespējas process;

109.21 5. darba devējam uz pieteikuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

109.21 6. darba devējs pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav būtiski pārkāpis pasākumu īstenošanas nosacījumus atbilstoši šo noteikumu 15.4. apakšpunkta nosacījumiem.

109.22 Darba devējs ir tiesīgs pieteikties algu subsīdijas atbalsta pasākumam līdz 2021. gada 31. decembrim.

109.23 Darba devējs saskaņā ar noslēgto līgumu par algu subsīdijas atbalsta pasākuma īstenošanu nodrošina:

109.23 1. darba attiecību nodibināšanu ar bezdarbnieku;

109.23 2. darba algu, ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

109.23 3. darba tiesisko attiecību turpināšanu ar algu subsīdijas atbalsta pasākumā iesaistīto bezdarbnieku attiecīgajā profesijā vēl vismaz trīs mēnešus pēc pasākuma beigām, mēnesī izmaksājot pasākuma laikā noteikto mēneša darba algu.

109.24 Darba devējam algu subsīdijas atbalsta pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus var piešķirt un izlietot:

109.24 1. ikmēneša darba algas dotācijai darbā pieņemtajam bezdarbniekam līdz četriem mēnešiem proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī. Darba algas dotācija ir 50 % no bezdarbniekam noteiktās ikmēneša darba algas, bet ne vairāk par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī;

109.24 2. individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumu segšanai ne vairāk par 50 euro vienam bezdarbniekam, ja dalība pasākumā ir uzsākta līdz 2020. gada 31. decembrim.

109.25 Bezdarbniekam algu subsīdijas atbalsta pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus var piešķirt un izlietot izdevumu segšanai par normatīvajos aktos noteikto obligāto veselības pārbaužu veikšanu ne vairāk kā 30 euro apmērā.

109.26 Ja darba devējs bez attaisnojoša iemesla, kas noteikts līgumā par algu subsīdijas atbalsta pasākuma īstenošanu, atsakās turpināt darba tiesiskās attiecības ar algas subsīdijas atbalsta pasākumā iesaistīto bezdarbnieku trīs mēnešus pēc pasākuma īstenošanas beigām, darba devējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai saņemtos finanšu līdzekļus. Darba devējam un bezdarbniekam, to iepriekš saskaņojot ar aģentūru, ir tiesības vienpusēji pārtraukt darba tiesiskās attiecības pirms šo noteikumu 109.23 3. apakšpunktā minētā termiņa beigām atbilstoši Darba likuma 100. un 101. pantam."

12. Izteikt 131.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.4. pasākumu "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība". Pasākums paredzēts biedrību un nodibinājumu statūtos minēto funkciju un augstākās izglītības iestāžu akadēmisko un pētniecisko funkciju nodrošināšanai (ilgst līdz sešiem mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama pēc 12 mēnešiem) un vērsts uz bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu;".

13. Papildināt 132.4. apakšpunktu aiz vārdiem "bezdarbniekus ar invaliditāti" ar vārdiem un skaitli "ja pasākums tiek īstenots biedrībā vai nodibinājumā, kā arī bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kas uzņemti augstākās izglītības programmā klātienē, ja pasākums tiek īstenots augstākās izglītības iestādē, kurā bezdarbnieks iegūst izglītību;".

14. Izteikt 136. punktu šādā redakcijā:

"136. Pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" ietvaros biedrības, nodibinājumi un augstākās izglītības iestādes slēdz līgumu ar bezdarbniekiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem, iesaistot bezdarbniekus piecas darba dienas nedēļā, no četrām līdz astoņām stundām dienā. Pasākuma īstenošanā augstākās izglītības iestādē bezdarbniekus iesaista saskaņā ar augstākās izglītības iestādes apstiprināto kārtību vai, ja tāda nav izstrādāta, - rindas kārtībā. Minētā pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus var piešķirt:

136.1. biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm:

136.1.1. ikmēneša stipendijas izmaksai. Stipendijas apmērs ir 10 euro dienā, un to izmaksā atbilstoši mēnesī nostrādāto dienu skaitam;

136.1.2. izdevumu segšanai par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā;

136.1.3. izdevumu segšanai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ne vairāk par 50 euro vienam bezdarbniekam, kurš dalību pasākumā ir uzsācis līdz 2020. gada 31. decembrim;

136.2. pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem:

136.2.1. lai nodrošinātu surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti;

136.2.2. lai segtu izdevumus par normatīvajos aktos noteikto veselības pārbaužu veikšanu, bet ne vairāk kā 30 euro apmērā."

15. Aizstāt 141.4 punkta pirmajā teikumā vārdus "ne vairāk kā četrus mēnešus (secīgi vai ar pārtraukumiem), bet, ja bezdarbniekam līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā divi gadi, ne vairāk kā sešus mēnešus" ar vārdiem "ne vairāk kā sešus mēnešus (secīgi vai ar pārtraukumiem)".

16. Papildināt noteikumus ar 141.9 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"141.9 6. izdevumu segšanai par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi ne vairāk kā 50 euro apmērā vienam bezdarbniekam, kurš dalību pasākumā ir uzsācis līdz 2020. gada 31. decembrim."

17. Izteikt 172. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Atlīdzību mobilitātes atbalsta pasākuma ietvaros transporta izmaksu segšanai aprēķina, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai, nosakot attālumu kilometros no nodarbinātā izvēlētās reģionālā sabiedriskā transporta maršruta sākuma pieturvietas līdz gala pieturvietai un braucienu skaitu ar vietējo sabiedrisko transportu, lai nokļūtu darbavietā un atpakaļ, un reizinot to attiecīgi ar sabiedriskā transporta izmaksu likmi par kilometru vai braucienu, izņemot gadījumus, ja nodarbinātajam piemēro sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas."

18. Izteikt 174.6 1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"174.6 1. ikmēneša finanšu atbalsts transporta izmaksu segšanai nepārsniedz 150 euro, un to aprēķina proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai, nosakot attālumu kilometros no nodarbinātā izvēlētās reģionālā sabiedriskā transporta maršruta sākuma pieturvietas līdz gala pieturvietai un braucienu skaitu ar vietējo sabiedrisko transportu, lai nokļūtu darbavietā un atpakaļ, un reizinot to attiecīgi ar sabiedriskā transporta izmaksu likmi par kilometru vai braucienu, izņemot gadījumus, ja nodarbinātajam piemēro sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas. Attālumu kilometros no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz darba vai apmācību vietai un atpakaļ reizina ar likmi degvielas izmaksu segšanai vieglajam transportlīdzeklim, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:"

19. Papildināt 192.6 un 192.7 punktu aiz skaitļa "3.4.5." ar skaitli "3.4.6.".

20. Papildināt 192.9, 192.10 un 192.11 punktu aiz skaitļa "3.4.5." ar skaitli "3.4.6.".

21. Papildināt 192.16 punktu aiz skaitļa "3.4.5." ar skaitli "3.4.6.".

22. Papildināt 192.20 punktu aiz skaitļa "109.5" ar skaitli "109.24".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 397Pieņemts: 16.06.2020.Stājas spēkā: 20.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2020. OP numurs: 2020/119.18
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315590
20.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)