Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 340

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9.  februāra noteikumos Nr. 124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 3. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.; 2014, 33. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "partijas numurs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "izsekojamības kods" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. izvešanai (eksportam) uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis (turpmāk - trešās valstis);";

1.3. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Materiāla audzētājs vai izplatītājs ir persona, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk - Augu veselības regula), 65. pantu ir reģistrēta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā (turpmāk - reģistrētā persona). Reģistrētā persona visos materiāla audzēšanas un izplatīšanas posmos ir atbildīga par materiāla atbilstību Augu veselības regulā (attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem - Augu veselības regulas 3., 4. un 5. panta izpratnē un attiecībā uz aizsargājamās zonas karantīnas organismiem - Augu veselības regulas 32. panta izpratnē), Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk - Regula 2019/2072), 3. un 6. pantā, normatīvajos aktos par augu karantīnu un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un veic paškontroli atbilstoši šo noteikumu 10. punktam.";

1.4. izteikt 8.1. un 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. materiāla audzēšanas vai glabāšanas vieta atbilst fitosanitārajām prasībām saskaņā ar Regulas 2019/2072 V pielikuma H daļu un normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā;

8.2. tas iegūts tieši no materiāla, ko veģetācijas periodā dienests ir pārbaudījis un atzinis, ka tas nav inficēts vai invadēts ar Savienības karantīnas organismiem (turpmāk - augu karantīnas organismi), tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, un šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem Augu veselības regulas 36. panta izpratnē un citiem kaitīgiem organismiem.";

1.5. svītrot 11. punktu;

1.6. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ja reģistrētā persona konstatē augu karantīnas organismu vai Eiropas Savienībā reglamentētu nekarantīnas organismu pazīmes, tā:

12.1. nekavējoties informē dienestu;

12.2. īsteno dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus, kas nepieciešami, lai samazinātu augu karantīnas un Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu izplatīšanās risku.";

1.7. svītrot 13. punktā skaitli un vārdu "11. vai";

1.8. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Materiāla atbilstības kritēriji ir šādi:

14.1. atbilstība konkrētajai ģintij, sugai un šķirnei;

14.2. sēklas, no kurām audzē materiālu, atbilst normatīvajos aktos par sēklu apriti noteiktajām sēklaudzēšanas prasībām;

14.3. attiecīgais stādījums ir nošķirts no citas izcelsmes materiāla;

14.4. materiāls atbilst prasībām attiecībā uz augu karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem saskaņā ar Augu veselības regulas 3., 5., 32., 36. un 37. pantu un Regulas 2019/2027 3., 4. un 6. pantu un uz tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, kā arī šajos noteikumos minētajām prasībām;

14.5. veicot vizuālo pārbaudi audzēšanas vietā, materiālam nav konstatēti augu karantīnas organismi, šo noteikumu 2. pielikumā minētie Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi un citi kaitīgie organismi, kas samazina materiāla lietderību un pasliktina kvalitāti;

14.6. materiāls, kas tiek tirgots, vismaz vizuālajā pārbaudē atbilst prasībām par Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtni un to robežvērtībām saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, kā arī tam nav konstatēti citi kaitīgie organismi, kas samazina materiāla lietderību un pasliktina kvalitāti.";

1.9. svītrot 16. punktā vārdu un skaitli "un 15.";

1.10. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Reģistrētā persona katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu par atbilstības pārbaudes un augu pasu nepieciešamību. Iesniegumā norāda pārbaudāmā materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platības un pārbaudes vietu. Iesniegumam pievieno audzēto šķirņu sarakstu un platību plānu.";

1.11. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. No trešajām valstīm ievestā materiāla pārbaudi dienests veic atbilstoši fitosanitārajām prasībām saskaņā ar normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto kārtību.";

1.12. aizstāt 22. punktā vārdu "izsniegšanai" ar vārdu "lietošanai";

1.13. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Ja materiāls atbilst šo noteikumu 14. un 21. punktā minētajiem kritērijiem un prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu par materiāla atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.";

1.14. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Ja trūkumi nav novērsti dienesta noteiktajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt materiālu.";

1.15. izteikt 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"32. Augu pasi sagatavo saskaņā ar Augu veselības regulas 83. pantu. Augu pases lietošanas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos par augu karantīnu.

33. Atļauts izplatīt materiālu ar etiķeti, ko izgatavojusi reģistrētā persona, ja etiķete satur šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju. Ja etiķetē norāda papildinformāciju, tā ir skaidri nošķirta no pamatinformācijas.";

1.16. izteikt 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

"36. Ja materiālam saskaņā ar Augu veselības regulas 79. pantu un Regulas 2019/2072 13. pantu ir nepieciešams pievienot augu pasi, etiķeti var apvienot ar augu pasi. Augu pases informācija ir skaidri nošķirta (nodalīta ar robežlīniju) no etiķetes informācijas.

37. Izsekojamības kods, ko piešķir Latvijā sagatavotajām etiķetēm, ietver:

37.1. tā veģetācijas perioda gada pēdējos divus ciparus, kurā veikta atbilstības pārbaude;

37.2. dienesta piešķirtā etiķešu drukātāja kodu;

37.3. kārtas numuru etiķešu uzskaites žurnālā.";

1.17. svītrot 38., 40., 41., 42., 43. un 44. punktu;

1.18. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Ja dienests konstatē, ka reģistrētā persona neievēro Augu veselības regulā un šajos noteikumos minētās prasības, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt materiālu.";

1.19. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) Komisijas 2019. gada 17. jūnija Īstenošanas Direktīvas (ES) 2019/990, ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta "b" apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā;

7) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas Direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES.";

1.20. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums 
Ministru kabineta 
2010. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 124

Dārzeņu ģintis un sugas

1. Allium cepa L.

- Cepa grupa (sīpoli, dārza sīpoli)

- Aggregatum grupa (šalotes)

2. Allium fistulosum L. (lielloku sīpoli)

- Visas šķirnes

3. Allium porrum L. (puravi)

- Visas šķirnes

4. Allium sativum L. (ķiploki)

- Visas šķirnes

5. Allium schoenoprasum L. (maurloki)

- Visas šķirnes

6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kārveles)

- Visas šķirnes

7. Apium graveolens L.

- Seleriju grupa

- Sakņu seleriju grupa

8. Asparagus officinalis L. (sparģeļi jeb ārstniecības asparāgi)

- Visas šķirnes

9. Beta vulgaris L.

- Galda biešu grupa (bietes, tostarp Cheltenham bietes)

- Lapu biešu grupa (mangoldi jeb lapu bietes)

10. Brassica oleracea L.

- Lapu kāpostu grupa

- Ziedkāpostu grupa

- Galviņkāpostu grupa (sarkanie kāposti un baltie kāposti)

- Briseles kāpostu (rožkāpostu) grupa

- Kolrābju grupa

- Savojas kāpostu (virziņkāpostu) grupa

- Brokoļu grupa (brokoļveidīgie un sparģeļkāpostveidīgie)

- Toskānas kāpostu grupa

- Tronchuda grupa (Portugāles kāposti)

11. Brassica rapa L.

- Ķīnas kāpostu (Pekinas kāpostu) grupa

- Rāceņu grupa

12. Capsicum annuum L. (dārzeņpipari jeb paprika)

- Visas šķirnes

13. Cichorium endivia L. (endīvijas)

- Visas šķirnes

14. Cichorium intybus L.

- Vitlufa cigoriņu grupa

- Lapu cigoriņu grupa (liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi)

- Rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (arbūzi)

- Visas šķirnes

16. Cucumis melo L. (melones)

- Visas šķirnes

17. Cucumis sativus L.

- Gurķu grupa

- Īsaugļu gurķu grupa

18. Cucurbita maxima Duchesne (lielaugļu ķirbji)

- Visas šķirnes

19. Cucurbita pepo L. (parastie ķirbji, arī nobriedis ķirbis, kabači vai patisoni, arī nenobriedis patisons)

- Visas šķirnes

20. Cynara cardunculus L.

- Artišoku grupa

- Lapu artišoku grupa

21. Daucus carota L. (galda burkāni un lopbarības burkāni)

- Visas šķirnes

22. Foeniculum vulgare Mill. (fenheļi)

- Azoricum grupa

23. Lactuca sativa L. (dārza salāti)

- Visas šķirnes

24. Solanum lycopersicum L. (tomāti)

- Visas šķirnes

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

- Lapu pētersīļu grupa

- Sakņu pētersīļu grupa

26. Phaseolus coccineus L. (daudzziedu pupiņas)

- Visas šķirnes

27. Phaseolus vulgaris L.

- Krūmu pupiņu grupa

- Kāršu pupiņu grupa

28. Pisum sativum L.

- Lobāmo zirņu grupa

- Šķautņaino zirņu grupa

- Cukurzirņu grupa

29. Raphanus sativus L.

- Redīsu grupa

- Rutku grupa

30. Rheum rhabarbarum L. (rabarberi)

- Visas šķirnes

31. Scorzonera hispanica L. (melnsaknes jeb skorcionēras)

- Visas šķirnes

32. Solanum melongena L. (baklažāni)

- Visas šķirnes

33. Spinacia oleracea L. (dārza spināti)

- Visas šķirnes

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. (lauka salāti jeb salātu baldriņi)

- Visas šķirnes

35. Vicia faba L. (dārza pupas jeb cūku pupas)

- Visas šķirnes

36. Zea mays L.

- Cukurkukurūzu grupa

- Uzplīstošo kukurūzu grupa";

1.21. izteikt 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums 
Ministru kabineta 
2010. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 124

Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Nr. p. k.

Dārzeņu ģintis un sugas Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtnes tolerances līmenis uz dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla
1. Allium cepa L.

- Cepa grupa - sīpoli, dārza sīpoli;

- Aggregatum grupa - šalotes

Sēnes un oomicētes  
  Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] 0 %
  Nematodes  
  Ditylenchus dipsaci Kuhn 0 %
  Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas  
    Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00] 1 %
2. Allium fistulosum L. - lielloku sīpoli Sēnes un oomicētes  
  Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] 0 %
3. Allium porrum L. - puravi Sēnes un oomicētes  
  Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] 0 %
4. Allium sativum L. - ķiploki Sēnes un oomicētes  
  Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] 0 %
  Nematode  
  Ditylenchus dipsaci Kuhn [DITYDI] 0 %
  Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas  
  Puravu dzeltenās svītrainības vīruss [LYSV00] 1 %
    Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00] 1 %
5. Asparagus officinalis L. - sparģeļi jeb ārstniecības asparāgi Sēnes un oomicētes  
  Fusarium Link (anamorphic genus) [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] 0 %
  Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] 0 %
6. Capsicum annuum L. - paprika jeb dārzeņpipari Baktērijas  
  Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] 0 %
  Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA] 0 %
  Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] 0 %
  Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] 0 %
  Vīrusi un vīrusveidīgie organismi  
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] 0 %
Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00] 0 %
7. Cynara cardunculus L. - artišoki un lapu artišoki Sēnes un oomicētes  
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] 0 %
8. Lactuca sativa L. - dārza salāti Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas  
  Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00] 0 %
9. Solanum lycopersicum L. - tomāti Baktērijas  
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] 0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] 0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA] 0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] 0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] 0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas  
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] 0 %
Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00] 0 %
Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss [TYLCV0] 0 %
10. Solanum melongena L. - baklažāni Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas  
  Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00]

0 %

3. pielikums 
Ministru kabineta 
2010. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 124

Etiķetē norādāmā informācija

Nr. p. k.

Informācija Apzīmējums uz Latvijā sagatavotās etiķetes
1. Norāde par EK kvalitāti EK kvalitāte
2. ISO valsts kods, kurā izsniegta etiķete LV
3. Valsts augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūra VAAD
4. Reģistrētās personas reģistrācijas numurs Reģ. Nr. VAAD
5. Reģistrētās personas vārds un uzvārds vai nosaukums Vārds un uzvārds vai nosaukums
6. Izsekojamības kods 00 00 000
7. Etiķetes izsniegšanas datums 00.00.0000.
8. Sugas botāniskais nosaukums XXXX
9. Šķirnes nosaukums XXXX
10. Daudzums XXXX gab.
11. Ievedot no trešajām valstīm - materiāla izcelsmes valsts

XXXX"

2. Noteikumu 1.20. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 340Pieņemts: 02.06.2020.Stājas spēkā: 05.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 04.06.2020. OP numurs: 2020/107.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315156
05.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)