Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 311

Rīgā 2020. gada 19. maijā (prot. Nr. 34 41. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
35. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 177. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 20., 35., 40., 47., 55. un 69. punktu) vārdu "administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "padome" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Programmas izpildes nodrošināšanai padome:

7.1. nozares ministrijas uzdevumā izstrādā šo noteikumu 15. punktā minēto projektu pieteikumu konkursa nolikumu (turpmāk - konkursa nolikums) vai piedalās konkursa nolikuma izstrādē, ja konkursa nolikumu izstrādā nozares ministrija;

7.2. organizē un īsteno projektu konkursu;

7.3. vērtē projektu pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem;

7.4. organizē un nodrošina projektu pieteikumu, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata zinātnisko ekspertīzi (turpmāk - ekspertīze), piemērojot Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" vai "Apvārsnis Eiropa" vērtēšanas pieeju un principus;

7.5. atlasa ekspertīzei Eiropas Komisijas vai līdzvērtīgā ārvalstu ekspertu datubāzē iekļautus zinātniskos ekspertus (turpmāk - eksperts);

7.6. sagatavo un publicē vidusposma un gala ziņojumu par programmas īstenošanu;

7.7. slēdz ekspertīzes līgumus ar ekspertiem, kurus padome atlasījusi, ievērojot šo noteikumu 23. punktu;

7.8. sagatavo paraugu līgumam par projekta īstenošanu (turpmāk - projekta līgums), ievērojot šo noteikumu 16.14. apakšpunktu;

7.9. slēdz projekta līgumu ar zinātnisko institūciju;

7.10. uzrauga projekta uzdevumu un sasniedzamo rezultātu izpildes nosacījumus un termiņus atbilstoši projekta līgumam un konkursa nolikumam;

7.11. administrē projekta īstenošanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

7.12. nodrošina risku (tai skaitā iespējamā dubultā finansējuma riska) vadības pasākumus projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

7.13. kontrolē projektam piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un nodrošina nepamatoti izlietotā finansējuma atgūšanu, tostarp arī projektam piešķirto finanšu līdzekļu atgūšanu pilnā apmērā, ja ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts vairs neatbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

7.14. izpilda projekta līgumā tai noteiktās saistības pret nozares ministriju un kontrolē projekta līgumā zinātniskajai institūcijai noteikto saistību izpildi pret nozares ministriju;

7.15. sagatavo projekta noslēguma atzinumu (turpmāk - padomes atzinums), ievērojot šo noteikumu 68. punktu;

7.16. sniedz informāciju sabiedrībai un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar programmas īstenošanu;

7.17. veic programmas īstenošanas un uzraudzības komisijas (turpmāk - komisija) sekretariāta funkcijas, ja tās neveic nozares ministrija.";

1.3. izteikt 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Nozares ministrija izveido komisiju, tajā iekļaujot arī Izglītības un zinātnes ministrijas deleģētu pārstāvi. Komisijas sastāvā kā ekspertu iekļauj padomes deleģētu pārstāvi bez balsstiesībām, kā arī citus ekspertus, ja nepieciešams. Komisijas darbību nosaka nozares ministrijas izdots komisijas nolikums. Komisijas sekretariāta (turpmāk - sekretariāts) funkcijas pilda nozares ministrija vai padome. Komisija:";

1.4. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai projekta (turpmāk - Covid-19 seku mazināšanas projekts) ietvaros plāno:

14.1 1. šo noteikumu 14. punktā minētās izmaksas, izņemot šo noteikumu 14.1.4. apakšpunktā minētās izmaksas;

14.1 2. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas rezultātu sasniegšanai, - izmaksas par pamatlīdzekļu iegādi, kurus izmanto pētniecībai, un par nemateriālo aktīvu iegādi, ja darījums ir veikts konkurences apstākļos un nav bijis slepenu norunu, ar nosacījumu, ka iegādāto pamatlīdzekļu vai nemateriālo aktīvu izmantošanas laiks paredzēts arī pēc Covid-19 seku mazināšanas projekta beigām un to izmantošana ir saistīta ar Covid-19 izraisīto seku mazināšanu, tie ir visiem pieejami un tos var izmantot tikai pētnieciskajām darbībām, kurām nav saimnieciska rakstura (piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas iekārta).";

1.5. izteikt 15. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Konkursa nolikumu izstrādā nozares ministrija sadarbībā ar padomi vai padome nozares ministrijas uzdevumā.";

1.6. papildināt I nodaļu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Covid-19 seku mazināšanas projekta pieteikumu konkursa nolikumā papildus šo noteikumu 16. punktā minētajam nosaka Covid-19 seku mazināšanas projekta attiecināmo izmaksu pozīcijas un to pieļaujamo īpatsvaru projekta budžetā.";

1.7. svītrot 20. punkta pirmajā teikumā vārdus "sadarbībā ar administrāciju";

1.8. papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Katrs eksperts izvērtē Covid-19 seku mazināšanas projekta pieteikumu, aizpildot pieteikuma individuālās ekspertīzes veidlapu, un nosūta to padomei. Pēc pieteikumu individuālo ekspertīzes veidlapu saņemšanas padome organizē Covid-19 seku mazināšanas projekta pieteikumu izvērtēšanu attiecīgajā ekspertu paneļdiskusijā. Ekspertu paneļdiskusijas darba organizāciju un darba kārtību nosaka Covid-19 seku mazināšanas projekta konkursa nolikumā. Ņemot vērā ekspertu aizpildītās Covid-19 seku mazināšanas projekta pieteikuma individuālās ekspertīzes veidlapas un ekspertu paneļdiskusijā panākto vienošanos par katru Covid-19 seku mazināšanas projekta pieteikuma ekspertīzes konsolidēto vērtējumu, viens no ekspertiem, kas vērtēja attiecīgo pieteikumu, aizpilda un apstiprina Covid-19 seku mazināšanas projekta pieteikuma konsolidētās ekspertīzes veidlapu. Abas minētās veidlapas (individuālo un konsolidēto) eksperti aizpilda, ievērojot Covid-19 seku mazināšanas projekta konkursa nolikumā noteikto ekspertīzes veikšanas metodiku.";

1.9. aizstāt 35. punkta otrajā teikumā vārdus "projekta pieteikuma iesniedzējam, padomei un administrācijai" ar vārdiem "projekta pieteikuma iesniedzējam un padomei";

1.10. papildināt noteikumus ar 36.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1.1 padome - līdzekļus, kas piešķirti, lai īstenotu valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai, tai skaitā šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētajiem pasākumiem;";

1.11. papildināt noteikumus ar 38.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2.1 pārskaita zinātniskajai institūcijai avansa maksājumu uz kontu Valsts kasē 100 procentu apmērā no Covid-19 seku mazināšanas projektam piešķirtā kopējā finansējuma. Avansa maksājumu pārskaita Covid-19 seku mazināšanas projekta līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;";

1.12. svītrot 40. punktā vārdus "administrācijai un";

1.13. aizstāt 43. punktā skaitļus un vārdus "35., 40. un 42. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "35. un 42. punktā";

1.14. izteikt 46. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Abas minētās veidlapas (individuālo un konsolidēto) eksperti aizpilda, ievērojot konkursa nolikumā noteikto ekspertīzes metodiku, un nosūta tās padomei.";

1.15. aizstāt 47. punkta otrajā teikumā vārdus "zinātniskajai institūcijai, padomei un administrācijai" ar vārdiem "zinātniskajai institūcijai un padomei";

1.16. svītrot 49. punkta pirmo teikumu;

1.17. svītrot 54. punkta pirmajā teikumā vārdus "ar padomi saskaņotu";

1.18. svītrot 55. punktā vārdus "un informē administrāciju";

1.19. papildināt noteikumus ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Padome Covid-19 seku mazināšanas projekta īstenošanas laikā uzrauga šo noteikumu 14.1 2. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi attiecībā uz pētniecībai izmantoto pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegādes izmaksām.";

1.20. izteikt 68. punkta ievaddaļu šāda redakcijā:

"68. Padome sagatavo un triju mēnešu laikā pēc projekta noslēguma iesniedz komisijā projekta īstenošanas kopsavilkumu, kurā iekļauj informāciju par:";

1.21. papildināt noteikumus ar 68.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.1.1 pētniecībai izmantoto pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegādes izmaksām Covid-19 seku mazināšanas projekta īstenošanas laikā, ievērojot šo noteikumu 14.1 2. apakšpunktā minētos nosacījumus;";

1.22. aizstāt 69. punkta pirmajā teikumā vārdus "administrācijas atzinuma" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 68. punktā minētā kopsavilkuma";

1.23. papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

70. Šo noteikumu 36.1.1 apakšpunkts ir spēkā līdz 2020. gada 30. jūnijam."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.9., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.20. un 1.22. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 311Pieņemts: 19.05.2020.Stājas spēkā: 21.05.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96D, 20.05.2020. OP numurs: 2020/96D.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
314857
21.05.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)