Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 278

Rīgā 2020. gada 12. maijā (prot. Nr. 32 40. §)
Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

1. Noteikumi nosaka nosacījumus un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās saistībā ar Covid-19 izplatību.

2. Noteikumi tiek piemēroti pašvaldību investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti, valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam pašvaldību aizņēmumu apmēram ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – investīciju projekts).

3. Pašvaldības investīciju projektu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai katru mēnesi līdz pirmajam datumam, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

3.1.1. pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumiem (pārbūve vai atjaunošana), nodrošinot ēkas atbilstību ēku energoefektivitātes minimālajam pieļaujamajam un ar ēkas energosertifikātu pamatotam līmenim, ja investīciju projekta ietvaros veikto investīciju apjoms 1 kWh primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumam nepārsniedz 4 euro;

3.1.2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projekta ietvaros veikto investīciju apjoms uz transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro;

3.1.3. jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, nepārsniedzot 1 000 000 euro izmaksas uz vienu investīciju projektu;

3.1.4. atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem (esošajiem maģistrālajiem vadiem, kuri izbūvēti Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros), pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja pieslēguma izbūves izmaksas nav lielākas par 4 000 euro uz vienu iedzīvotāju;

3.2. investīciju projekta iesniedzējs var būt:

3.2.1. Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība;

3.2.2. Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Ķekavas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Mārupes, Ogres, Olaines, Preiļu, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība;

3.2.3. šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā neminētās pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tiks apvienotas novadā, ja tās saņēmušas saskaņojumu no šo noteikumu 3.2.1. vai 3.2.2. apakšpunktā minētās pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiks noteikta kā attiecīgā novada administratīvais centrs pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām;

3.3. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja;

3.4. pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu investīciju projekta īstenošanai:

3.4.1. pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2020. gadu, nav mazāks par 25 %, un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām;

3.4.2. investīciju projektam, kura finansēšanai nepieciešams aizņēmums 2020. un 2021. gadam, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2020. gadā nav mazāks par 25 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām 2020. gadā;

3.4.3. pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksas pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu;

3.5. plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts, un investīciju projekta būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2020. gada 31. decembrim un projektu īstenot ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim;

3.6. valsts budžeta aizdevuma īpatsvars, ko plānots izmantot 2020. gadā, no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir ne mazāks kā 30 %;

3.7. valsts budžeta aizdevuma kopējais apmērs investīciju projektam ir ne mazāks kā 50 000 euro.

4. Pašvaldība, iesniedzot investīciju projektu, norāda šādu informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumam:

4.1. investīciju projekta mērķi atbilstoši šo noteikumu 3.1. apakšpunktam;

4.2. atbilstību pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam;

4.3. investīciju projekta kopējās būvdarbu izmaksas un šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajā gadījumā kopējās investīciju projekta izmaksas, tai skaitā izmaksu sadalījumu pa finanšu avotiem – pašvaldības budžets un valsts budžeta aizdevums sadalījumā pa gadiem no 2020. gada līdz 2021. gadam;

4.4. investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas datumu;

4.5. investīciju projekta tehnisko gatavību;

4.6. investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomisko un ilgtspējas pamatojumu, tai skaitā:

4.6.1. šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajā gadījumā – informāciju par plānoto primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu – un pievieno energosertifikātu;

4.6.2. šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – projekta ietvaros izbūvējamās transporta infrastruktūras garumu kilometros;

4.6.3. šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajā gadījumā – attiecīgā pakalpojuma un jaunā bezkontakta vai autonomā risinājuma aprakstu, pamatojumā norādot pakalpojuma uzturēšanas izmaksas trīs gadus pirms un ne mazāk kā 10 gadus pēc investīciju projekta īstenošanas;

4.6.4. šo noteikumu 3.1.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – pašvaldības saistošos noteikumus par atbalsta pasākumiem Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros izbūvēto centralizēto kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūvei iedzīvotājiem;

4.7. informācija par to, vai projektā plānots komercdarbības atbalsts.

5. Saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegtos pašvaldību investīciju projektus izvērtē attiecīga komisija. Komisijas sastāvu nosaka Ministru kabinets. Komisija investīciju projektus, kas iesniegti katru mēnesi līdz pirmajam datumam, izvērtē vienkopus atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī izvērtē pašvaldību sniegto informāciju, vai atbalsts šo projektu ietvaros potenciāli nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un:

5.1. ja atbalsts pašvaldības investīciju projekta ietvaros potenciāli ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē pašvaldību, kas iesniegusi investīciju projektu, par komercdarbības atbalsta kontroles normu piemērošanu atbalsta saderības nodrošināšanai ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu;

5.2. ja investīciju projekts neatbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem nosacījumiem, projektu tālāk nevērtē.

6. Aizdevumus prioritāri piešķir tiem pašvaldību investīciju projektiem, kuriem no visa investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir lielākais valsts budžeta aizdevuma īpatsvars, ko plāno izmantot 2020. gadā.

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mēneša laikā pēc projektu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem iesniedz Ministru kabinetā šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā sarindotus atbalstāmos investīciju projektus (turpmāk – projektu saraksts). Projektu saraksts ir uzskatāms par pozitīvu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" izpratnē.

8. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 7. punktā minētajiem prioritārajiem projektiem pašvaldības divu mēnešu laikā iesniedz aizņēmuma pieprasījumus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus.

9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, iesniedzot Ministru kabinetā projektu sarakstu, pievieno Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju par pieejamo pašvaldību aizdevuma limitu atbilstoši Ministru kabineta lēmumam.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 12. maija
noteikumiem Nr. 278
Informācija par pašvaldības investīciju projektu ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību
1.Investīciju projekta mērķis 
2.Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam 
3.Investīciju projekta kopējās plānotās būvdarbu* izmaksas, tai skaitā: 
3.1.aizņēmuma kopējais apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada.12. maija noteikumu Nr. 278 "Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk – noteikumi) 3.4. apakšpunktam, tai skaitā: 
2020. gadam 
2021. gadam 
3.2.pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs atbilstoši noteikumu 3.4. apakšpunktam, tai skaitā: 
2020. gadam 
2021. gadam 
4.Investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas datums 
5.Investīciju projekta tehniskā gatavība 
6.Investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomiskais un ilgtspējas pamatojums 
7.Informācija par atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normām 

Piezīme. * Ja tiek īstenots noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētais pasākums, norāda kopējās investīciju projekta izmaksas.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 278Pieņemts: 12.05.2020.Stājas spēkā: 16.05.2020.Zaudē spēku: 18.07.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 93A, 15.05.2020. OP numurs: 2020/93A.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
314708
16.05.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)