Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 263

Rīgā 2020. gada 5. maijā (prot. Nr. 30 18. §)
Kārtība, kādā īsteno tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbību un tās uzraudzību, un tahogrāfa darbības papildu pārbaudes veikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
31.1 panta trešo daļu un 31.3 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. īsteno tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) (turpmāk – darbnīca) darbību un tās uzraudzību;

1.2. darbnīcā veicama tahogrāfa darbības papildu pārbaude un sedzami papildu pārbaudes izdevumi.

2. Darbnīcu darbību un tās uzraudzību īsteno saskaņā ar:

2.1. Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas regulu (ES) 2016/799, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu;

2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regulu (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (turpmāk – regula Nr. 165/2014);

2.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (turpmāk – regula Nr. 561/2006).

3. Noteikumi attiecas uz visām Latvijas Republikā reģistrētām juridiskajām personām, kurām ir piešķirtas tiesības vai kuras vēlas iegūt tiesības veikt tahogrāfa regulāro inspekciju.

4. Darbnīcu darbību uzrauga un akreditē nacionālā akreditācijas institūcija, piešķirot tiesības veikt tahogrāfa regulāro inspekciju.

5. Noteikumos lietotie termini atbilst regulai Nr. 165/2014 un regulai Nr. 561/2006.

6. Tahogrāfa regulārā inspekcija (turpmāk – tahogrāfa inspekcija) ir darbību kopums saskaņā ar regulas Nr. 165/2014 2. panta 2. punkta "s", "l" un "m" apakšpunktu.

II. Tahogrāfa inspekcijas veikšanas kārtība

7. Darbnīca, kas akreditēta tahogrāfa inspekcijas veikšanai, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) akreditācijas jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem personalizētu darbnīcas karti (turpmāk – darbnīcas karte) un nodod to lietošanā darbiniekam, kurš veiks tahogrāfa inspekciju.

8. Darbnīca:

8.1. nodrošina tahogrāfa inspekcijas iekārtu atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajās regulās noteiktajām prasībām;

8.2. uzskaita un dokumentē tahogrāfa inspekcijas;

8.3. nodrošina tahogrāfa inspekcijas vietās atbilstošas telpas un teritoriju tahogrāfa inspekcijas veikšanai;

8.4. periodiski pārbauda tās darbinieku veiktā darba kvalitāti un novērš konstatētos trūkumus;

8.5. nodrošina, ka tās darbinieki izmanto tikai tiem lietošanā nodotās darbnīcas kartes un ka darbnīcas kartes tiek izmantotas pareizi un atbilstoši karšu izmantošanas nosacījumiem;

8.6. nodrošina, ka darbnīcas kartes tiek aizsargātas un nav pieejamas trešajām personām ārpus darbnīcas telpām un teritorijas;

8.7. nodrošina darbnīcas kartes uzrādīšanu nacionālās akreditācijas institūcijas kompetentajām amatpersonām pēc to pieprasījuma;

8.8. nodrošina neizmantotās darbnīcas kartes, plombēšanas iekārtas un grāmatvedības uzskaites dokumentu uzglabāšanu drošā vietā;

8.9. nekavējoties ziņo Autotransporta direkcijai par pazaudētajām, nozagtajām vai nefunkcionējošajām darbnīcas kartēm;

8.10. nodrošina, ka iesniegumi un citi dokumenti par darbnīcas kartes nomaiņu vai atjaunināšanu laikus tiek iesniegti Autotransporta direkcijai;

8.11. nodrošina, ka darbnīcas kartes tiek atdotas Autotransporta direkcijai triju darbdienu laikā pēc akreditācijas apturēšanas vai atcelšanas vai pēc dienas, kad darbinieks, kura lietošanā nodota darbnīcas karte, ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības, vai ja citu iemeslu dēļ darbnīcas karte neatbilst prasībām, uz kuru pamata tā tikusi izsniegta;

8.12. pēc nacionālās akreditācijas institūcijas kompetento amatpersonu pieprasījuma tajā norādītajā termiņā sniedz informāciju par veiktajām tahogrāfa inspekcijām;

8.13. triju darbdienu laikā sniedz nacionālajai akreditācijas institūcijai informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar katru darbinieku, kam ir bijušas tiesības saņemt darbnīcas karti;

8.14. tahogrāfa inspekcijas dienā informē Valsts policijas amatpersonas, ja transportlīdzeklī konstatētas uzstādītas manipulācijas ierīces, ko var izmantot, lai falsificētu tahogrāfa datus vai izdrukās norādīto informāciju. Paziņojumā norāda transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN numurs), uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma reģistrācijas numuru, adresi, tās personas vārdu un uzvārdu, kura nodeva transportlīdzekli darbnīcā, un konstatēto neatbilstību kādam no šo noteikumu 9. punktā minētajiem nosacījumiem;

8.15. veic tahogrāfa darbības papildu pārbaudi, lai noteiktu, vai ir neatbilstība kādam no šo noteikumu 9. punktā minētajiem nosacījumiem, ja Valsts policijas amatpersona, veicot tahogrāfa darbības kontroli uz ceļiem, transportlīdzekli nosūtījusi tahogrāfa darbības papildu pārbaudei darbnīcā;

8.16. nodarbina atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus tahogrāfa inspekcijas veikšanai;

8.17. uzskaita darbnīcas kartes;

8.18. tahogrāfa inspekcijas laikā no tahogrāfa veic kalibrācijai nepieciešamo datu lejupielādi vai pēc transportlīdzekļa turētāja pieprasījuma – visu datu lejupielādi;

8.19. norāda inspekcijas dokumentācijā faktus par konstatētajām bojātajām, demontētajām vai neesošajām tahogrāfa plombām;

8.20. veic inspekcijas dokumentācijā atzīmi par izsniegto sertifikātu un uzstādīšanas plāksnītes izmantošanu;

8.21. izsniedz izziņu par datu nodošanas neiespējamību digitālā tahogrāfa bojājuma dēļ;

8.22. nodrošina, ka tās darbinieks nenodod darbnīcas karti citai personai un neatklāj PIN kodu, kā arī neļauj citai personai izmantot viņa darbnīcas karti;

8.23. nodrošina, ka tās darbinieka darbnīcas kartes dati tiek regulāri pārsūtīti uz elektronisko datu nesēju, nodrošinot, ka darbnīcas kartes dati netiek nozaudēti vai nosūtīti trešajām personām;

8.24. nodrošina, ka tās darbinieks nekavējoties informē darbnīcas vadītāju par darbnīcas kartes nozaudēšanu, zādzību vai nefunkcionēšanu un par to, ka darbnīcas karti izmantojusi cita persona;

8.25. vismaz reizi divos gados nodrošina katra tās darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu tahogrāfa ražotāju vai to pārstāvju organizētās apmācībās.

9. Darbnīca nodrošina, ka tās darbinieks tahogrāfa inspekcijas procesā pārbauda, vai:

9.1. plombas nav bojātas;

9.2. kustības sensora un transportlīdzekļa bloka savienojums atbilst šo noteikumu 2. punktā minēto regulu prasībām;

9.3. tahogrāfa savienojumi nav bojāti;

9.4. kustības sensors vai transportlīdzekļa bloka korpuss nav bijis atvērts;

9.5. kustības sensors nav ticis mainīts;

9.6. transportlīdzeklī nav uzstādītas ierīces, kas ietekmē vai var ietekmēt tahogrāfa darbību;

9.7. kopš tahogrāfa pēdējās periodiskās pārbaudes tahogrāfa atmiņā nav reģistrēti notikumi vai tahogrāfa drošības sistēmas pārkāpumi. Ja šāds notikums vai pārkāpums ir reģistrēts, tad papildus pārbauda, vai:

9.7.1. pārnesumkārbā uzstādītā kustības sensora dati ir identiski tiem, kas reģistrēti transportlīdzekļa blokā;

9.7.2. informācija uz uzstādīšanas plāksnes atbilst informācijai, kas ievadīta transportlīdzekļa blokā.

10. Darbnīcai ir aizliegts:

10.1. veikt tahogrāfa inspekciju pirms datu manipulēšanas ierīču vai iekārtu atvienošanas vai noņemšanas, kas ietekmē kādu no tahogrāfa funkcijām vai kas var ietekmēt tahogrāfa darbību;

10.2. veicot tahogrāfa inspekciju, aizvietot kustības sensoru, kas ir aizsargāts no magnētiskajiem laukiem, ar kustības sensoru, kas nav pasargāts no magnētisko lauku iedarbības.

III. Datu uzglabāšana, pārsūtīšana un aizsardzība

11. Darbnīca uzglabā datus par:

11.1. tahogrāfa inspekciju;

11.2. darbnīcas identifikācijas zīmi (numuru);

11.3. tās darbinieku (vārds, uzvārds, darbnīcas kartes numurs);

11.4. transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN numurs);

11.5. transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;

11.6. tahogrāfa inspekcijas laikā konstatēto transportlīdzekļa nobraukumu (odometra rādījumu);

11.7. transportlīdzeklī uzstādīto tahogrāfu (identifikācijas numurs);

11.8. periodiskās pārbaudes parametriem (riepu apkārtmērs l, transportlīdzekļa raksturojuma koeficients w, tahogrāfa konstante k).

12. Lai saglabātu tahogrāfa ierakstītos datus, darbnīca uzglabā un uztur šos datus, nodrošinot to integritāti, un pēc uzņēmuma kartes turētāja rakstveida pieprasījuma izsniedz šos datus.

13. Darbnīca uzskaita dokumentāciju par darbnīcas veiktajām tahogrāfa inspekcijām, identificējot transportlīdzekļus, un glabā to vismaz divus gadus.

14. Darbnīca uzskaita šo noteikumu 8.14. apakšpunktā minētos paziņojumus un glabā tos vismaz divus gadus.

15. Ja datus no bojāta tahogrāfa nav iespējams iegūt un pārsūtīt, darbnīca izsniedz uzņēmuma kartes turētājam attiecīgu izziņu. Darbnīca glabā minētās izziņas kopiju vismaz divus gadus.

16. Darbnīca nodrošina, ka tās darbinieki ievēro datu apstrādes un dokumentu uzglabāšanas noteikumus.

IV. Tahogrāfa darbības papildu pārbaude

17. Tahogrāfa darbības papildu pārbaudi veic darbnīca, kura nav veikusi uz attiecīgā transportlīdzekļa uzstādītā tahogrāfa iepriekšējo inspekciju. Tahogrāfa darbības papildu pārbaudi veic, pamatojoties uz Valsts policijas amatpersonas lēmumu (1. pielikums), lai noteiktu, vai ir neatbilstība kādam no šo noteikumu 9. punktā minētajiem nosacījumiem.

18. Pēc tahogrāfa darbības papildu pārbaudes darbnīca sniedz atzinumu (2. pielikums) un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē Valsts policiju par tahogrāfa darbības papildu pārbaudes rezultātiem, kā arī nosūta atzinumu uz lēmumā norādīto transportlīdzekļa turētāja elektroniskā pasta adresi.

19. Veicot tahogrāfa darbības papildu pārbaudi, darbnīcas darbinieki noņem no transportlīdzekļa ierīces vai iekārtas, kas ietekmē vai var ietekmēt tahogrāfa pareizu darbību, un uzglabā tās līdz nodošanai Valsts policijai, bet ne ilgāk kā 10 dienas pēc Valsts policijas informēšanas par tahogrāfa darbības papildu pārbaudes rezultātiem.

20. Darbnīcas izdevumus, kas saistīti ar tahogrāfa darbības papildu pārbaudi, sedz transportlīdzekļa turētājs.

V. Darbnīcas darbības uzraudzība un kontrole

21. Lai nodrošinātu darbnīcas efektīvu darbību, nacionālā akreditācijas institūcija:

21.1. analizē darbnīcas darbību, saglabātos datus un darbnīcas veikto iekšējo pārbaužu dokumentus;

21.2. kontrolē darbnīcas atbilstību šajos noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajām prasībām, kā arī veic tās uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar regulas Nr. 165/2014 24. panta 2. un 3. punktu.

22. Autotransporta direkcija uztur darbnīcu izmantoto plombu numuru sarakstu.

23. Satiksmes ministrija reizi gadā informē Eiropas Komisiju par darbnīcām, kurām ir tiesības veikt tahogrāfa inspekciju, par tām izsniegto darbnīcas karšu numuriem, kā arī par plombu numuriem, ko minētās darbnīcas izmanto.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 5. maija
noteikumiem Nr. 263
Lēmums
par transportlīdzekļa nosūtīšanu tahogrāfa darbības papildu pārbaudei tahogrāfa inspicēšanas institūcijā (darbnīcā)
   
(vieta) (datums)
Es, 
 (Valsts policijas amatpersonas amats, vārds, uzvārds,
 , veicot autopārvadājumu kontroli (akts Nr.  )
e-pasta adrese)   

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regulu (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (turpmāk – regula Nr. 165/2014), un tās I pielikumu, kā arī Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas regulas (ES) 2016/799, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu, 1. panta 3. punktu un I.C pielikumu,

KONSTATĒJU,
ka transportlīdzekļa 
 (marka un valsts reģistrācijas numurs)
reģistrācijas kontrolierīcē (tahogrāfā) kopš tās pēdējās pārbaudes ir reģistrēti šādi notikumi:
  nepareizi noslēgta pēdējā kartes sesija
  ātruma pārsniegšana
  barošanas strāvas pārtraukums
  kļūda saziņā ar attālinātās saziņas iekārtu
  no GNSS uztvērēja netiek saņemta informācija par atrašanās vietu
  kļūda saziņā ar ārēju GNSS iekārtu
  kustības datu kļūda
  pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību
  drošības sistēmas pārkāpuma mēģinājums
  reģistrācijas kontrolierīces kļūme
  sensora kļūme
  fakts par plombas bojājumu, neesību, plombas numura neatbilstību
  fakts par uzstādīšanas plāksnītes bojājumu, neesību, neatbilstību
  cits notikums (norādīt):
  ,

kam pārbaudes brīdī nav atbilstoša dokumentāra attaisnojuma, un tie ir pietiekami pierādījumi, lai rastos pamatotas aizdomas par tahogrāfā veiktajām manipulācijām.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 31.panta pirmo daļu un regulas Nr. 165/2014 38. panta otro daļu

NOLĒMU:
nosūtīt transportlīdzekli 
 (marka un valsts reģistrācijas numurs)
tahogrāfa darbības papildu pārbaudei tahogrāfa inspicēšanas institūcijā (darbnīcā).
 
(Valsts policijas amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Lēmums paziņots transportlīdzekļa turētājam 
 (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/
 ,
komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs) 
nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .
   
Par pieņemto lēmumu transportlīdzekļa vadītājs informēts 20__. gada __. ___________.
 
(vārds, uzvārds, personas kods, paraksts)

Šis lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81. panta piekto daļu un 188. panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 5. maija
noteikumiem Nr. 263
Atzinums
par tahogrāfa darbības papildu pārbaudi tahogrāfa inspicēšanas institūcijā (darbnīcā)
 
(tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) nosaukums, reģistrācijas numurs)
 
(adrese)
Transportlīdzeklim 
 (marka un valsts reģistrācijas numurs)

(tahogrāfa numurs _______________, kustības sensora numurs _______________) saskaņā ar Valsts policijas 20__. gada __. ___________ lēmumu par transportlīdzekļa nosūtīšanu tahogrāfa darbības papildu pārbaudei tahogrāfa inspicēšanas institūcijā (darbnīcā) (pieņemts, veicot autopārvadājumu kontroli (akts Nr. _________ )) veikta Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumu Nr. 263 "Kārtība, kādā īsteno tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbību un tās uzraudzību, un tahogrāfa darbības papildu pārbaudes veikšanas kārtība" 9. punktā minēto nosacījumu pārbaude un konstatēts:

Nr.
p. k.
Nosacījums
(notikums, kļūme, bojājums u. c.)
PārbaudītsKonstatēta neatbilstībaNav pārbaudīts
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Konstatētās neatbilstības iespējamie cēloņi un veiktie pasākumi šīs neatbilstības novēršanai:

 
 
 
 
 
 

Atzīmēt vajadzīgo:

 Pēc tahogrāfa darbības papildu pārbaudes tahogrāfa inspicēšanas institūcijā (darbnīcā) tahogrāfs ir kalibrēts un ir veikta tā periodiskā pārbaude.

 Veicot tahogrāfa darbības papildu pārbaudi tahogrāfa inspicēšanas institūcijā (darbnīcā), konstatēts, ka tahogrāfa sistēma nav atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Tahogrāfa periodiskā pārbaude netiek veikta šādu iemeslu dēļ:

 
 
 
 
   
(tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbinieka vārds, uzvārds, paraksts)
   
(vieta) (datums)
Atzinums paziņots transportlīdzekļa turētājam 
 (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/
 ,
komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs) 
nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Ar atzinuma saturu transportlīdzekļa vadītājs iepazīstināts 20__. gada __. ___________.

 
(vārds, uzvārds, personas kods, paraksts)
Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā īsteno tahogrāfa inspicēšanas institūcijas (darbnīcas) darbību un tās uzraudzību, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 263Pieņemts: 05.05.2020.Stājas spēkā: 08.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 07.05.2020. OP numurs: 2020/87.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
314491
08.05.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"