Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Raunas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Raunas novada domes saistošie noteikumi Nr. 85

Raunas novadā, Raunas pagastā 2020. gada 29. aprīlī

Grozījumi Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 74 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā"

APSTIPRINĀTI
Raunas novada domes sēdē
2020. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 7, 4. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu,
pārejas noteikumu 37. un 39. punktu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību"13. punktu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu"

Izdarīt Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 74 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.  Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārdiem "Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu" ar tekstu ", pārejas noteikumu 37. un 39. punktu".

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 un 31.5 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā paredz sniegt atbalstu vienai personai jeb katram ģimenes loceklim 80,00 EUR (astoņdesmit euro 00 centi) apmērā pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

31.2 Krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā ir tiesības pieprasīt, ja:

31.21. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;

31.22. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts; pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojuma sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus).

31.3 Ja ģimene (persona), kam ir tiesības uz Saistošo noteikumu 31.1 punktā noteikto pabalstu, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, izmaksājamā pabalsta apmērs tiek palielināts par EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi) katram bērnam. Izmaksājamo krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā nepalielina vai samazina to par attiecīgo daļu par laikposmu, kad personai, kura saņem dīkstāves pabalstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu.

31.4 Lai saņemtu Saistošo noteikumu 31.1 punktā noteikto pabalstu, persona iesniedz Sociālajā dienestā argumentētu iesniegumu, un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

31.5 Saistošo noteikumu 31.1 punktā noteikto pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā normatīvajos aktos noteikto izdevumu apmaksai ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai."

3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Saistošo noteikumu 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 un 31.5 punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi."

Raunas novada domes priekšsēdētāja E. Zurģe

 

2020. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 85 "Grozījumi Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 74 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 74 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 74) nosaka Raunas novada domes Sociālā dienesta (turpmāk - Sociālais dienests) sniegtos sociālās palīdzības pabalstu veidus, tostarp, pabalstu krīzes situācijā. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punktu laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei (personai) krīzes pabalstu ārkārtējā situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai. Turklāt, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 39. punktu, ja ģimene (persona), kam ir tiesības uz krīzes pabalstu ārkārtas situācijas laikā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, izmaksājamā pabalsta apmērs tiek palielināts katram bērnam. Ievērojot norādīto, tiek izdoti saistošie noteikumi Nr. 85 "Grozījumi Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 74 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā"" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 85).
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr. 74 tiek papildināti ar 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 un 31.5 punktu, paredzot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb katram ģimenes loceklim 80,00 EUR (astoņdesmit euro 00 centi) apmērā pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Krīzes pabalsts ārkārtējas situācijas laikā piešķirams, ja:

1) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;

2) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts; pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojuma sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus).

Ja ģimene (persona), kam ir tiesības uz krīzes pabalstu ārkārtējas situācijas laikā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, izmaksājamā pabalsta apmērs tiek palielināts par EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi) katram bērnam. Izmaksājamo krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā nepalielina vai samazina to par attiecīgo daļu par laikposmu, kad personai, kura saņem dīkstāves pabalstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz Raunas novada domes Sociālajā dienestā argumentētu iesniegumu, un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā normatīvajos aktos noteikto izdevumu apmaksai ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai. Tāpat saistošie noteikumi Nr. 74 tiek papildināti ar 62. punktu, kas paredz, ka 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 un 31.5 punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiek paredzēta Saistošo noteikumu Nr. 85 ietekme uz pašvaldības budžetu, taču ietekmes apmērs nav šobrīd nav prognozējams.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties Saistošo noteikumu Nr. 85 piemērošanā Raunas novada domē vai Sociālajā dienestā.

Saistošie noteikumi Nr. 85 tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par Saistošajiem noteikumiem Nr. 85 tiks publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā "Raunas novada vēstis" un ievietota pašvaldības mājaslapā internetā www.rauna.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas atbildīgajās pašvaldības struktūrvienībās.

Raunas novada domes priekšsēdētāja E. Zurģe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 74 "Par sociālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Raunas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 85Pieņemts: 29.04.2020.Stājas spēkā: 30.04.2020.Zaudē spēku: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 06.05.2020. OP numurs: 2020/86.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
314469
30.04.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)