Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2017. gada 8. jūliju.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2014

Mārupē 2014. gada 30. aprīlī
Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2014. gada 30. aprīļa sēdes Nr. 6 lēmumu Nr. 23

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Grozījumi: 29.10.2014. saistošie noteikumi Nr. 26/2014,
kas stājās spēkā ar 12.12.2014.
29.06.2016. saistošie noteikumi Nr. 22/2016,
kas stājās spēkā ar 10.09.2016.
18.01.2017. saistošie noteikumi Nr. 1/2017,
kas stājās spēkā ar 11.03.2017.
26.04.2017. saistošie noteikumi Nr. 17/2017,
kas stājas spēkā 08.07.2017.
1. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sniegts Mārupes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) atbalsts juridiskām un fiziskām personām Mārupes novadā ar mērķi veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt un izkopt to fiziskās un garīgās spējas, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu Mārupes novadā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir iesniegusi pieteikumu pašvaldības atbalsta saņemšanai.

2.2. Sportists – individuālais sportists vai komanda, kas nodarbojas ar olimpiskajiem sporta veidiem Latvijas Republikas vārdā.

2.3. Olimpiskais sporta veids – sporta veids, kas ir iekļauts Vasaras un Ziemas Olimpisko spēļu programmā saskaņā ar biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" sniegto informāciju uz pieteikuma iesniegšanas dienu, tai skaitā arī paraolimpiskie sporta veidi.

2.4. Veselīgs dzīvesveids – dzīvesveids, kuru īsteno

2.4.1. fiziskās personas,

a) individuāli vai komandā gūstot panākumus neolimpiskajos sporta veidos, vai

b) apvienībās nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, negūstot panākumus, vai

c) organizējot sporta pasākumus Mārupes novadā;

2.4.2. juridiskās personas,

a) nodrošinot sporta aktivitātes fiziskām personām;

b) organizējot sporta pasākumus Mārupes novadā.

2.5. vietējās nozīmes sporta sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem noris:

2.5.1. vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai

2.5.2. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām, un ne mazāk kā 50 % sportistu pārstāv vienas pašvaldības administratīvo teritoriju, vai

2.5.3. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām, un komandu vai individuālo sportistu skaits attiecīgajās sacensībās ir mazāks par 6 attiecīgajā vecuma grupā, svaru kategorijā u.c. saskaņā ar protokolu, vai

2.5.4. kurš neatbilst visām 2.6. punktā minētajām valsts nozīmes sporta sacensību pazīmēm.

2.6. valsts nozīmes sporta sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem:

2.6.1. ir apzīmēts kā Latvijas čempionāts, Latvijas kauss, Latvijas atklātais čempionāts u.tml., un

2.6.2. kurā piedalās sportisti no vairāku pašvaldību administratīvajām teritorijām, un komandu vai individuālo sportistu skaits attiecīgajās sacensībās ir ne mazāks kā 6 attiecīgajā vecuma grupā, svaru kategorijā u.c. saskaņā ar protokolu, pie tam ne vairāk kā 50 % sportistu (komandu) pārstāv vienas pašvaldības administratīvo teritoriju.

2.7. Starptautiskās nozīmes sacensības – pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem, un:

2.7.1. ir apzīmēts kā Pasaules čempionāts – PČ, Eiropas Čempionāts – EČ, Atklātais (Open) čempionāts, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, u.tml.;

2.7.2. tajā piedalās sportisti un komandas, kas pārstāv ne mazāk kā 3 valstis.

2.8. Pašvaldības sporta objekti – pašvaldības īpašumā esošie sporta laukumi un sporta zāles ar pieguļošo teritoriju un palīgtelpām, kur ir nepieciešamais aprīkojums un, kur ir iespējams nodarboties ar sportu.

2.9. sezona – laika periods no 1. septembra līdz 31. augustam.

2. Pašvaldības atbalsta vispārīgie principi

3. Pašvaldība atbalsta sportistus, veicinot labāko rezultātu sasniegšanu olimpiskajos sporta veidos, kā arī Mārupes novada iedzīvotāju sportiskās iniciatīvas un aktivitātes, veicinot veselīgu dzīvesveidu Mārupes novadā, pretendentus iedalot sekojošās atbalsta saņēmēju kategorijās:

3.1. sportisti, kuri nodarbojas ar olimpiskajiem sporta veidiem:

3.1.1. individuālie sportisti;

3.1.2. atsevišķi komandas dalībnieki;

3.1.3. komandas.

3.2. sportisti, kuri nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem:

3.2.1. individuālie sportisti;

3.2.2. atsevišķi komandas dalībnieki;

3.2.3. komandas.

3.3. fizisko personu nereģistrētas apvienības, kuru dalībnieki nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, negūstot panākumus;

3.4. juridiskās personas, kuras nodrošina sporta aktivitātes Mārupes novada iedzīvotājiem;

3.5. juridiskās un fiziskās personas, kuras organizē atsevišķus sporta pasākumus Mārupes novadā.

4. Katra 3. punktā minētā persona viena budžeta gada ietvaros ir tiesīga saņemt tikai vienu viena veida atbalstu šīs personas pieprasītajā un šai personai saistošajos noteikumos paredzētajā apmērā. Saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos ir pieļaujams saņemt vairākus dažāda veida atbalstus (piemēram, finansiālu atbalstu un tiesības lietot pašvaldības sporta objektu par samazinātu nomas maksu vienlaicīgi un citus).

(Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 26/2014 redakcijā)

5. Ja viena persona viena budžeta gada laikā tiek minēta vairāk nekā vienā pieteikumā par atbalsta pieprasīšanu (piemēram, kā individuālais sportists, kā komandas dalībnieks un/vai kā nevalstiskās organizācijas biedrs (dalībnieks) u.tml.), tad tiek izskatīts un atbalstīts tikai viens pieteikums, kurš ir saņemts pirmais, bet pārējie pieteikumi attiecībā uz atkārtojušos personu tiek noraidīti, izņemot gadījumus, kad persona izmanto 4. punktā atrunātās tiesības pieprasīt dažāda veida atbalstus.

(Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 26/2014 redakcijā)

5.1 Ikvienai personai ir tiesības saņemt tai pienākošos atbalstu pa daļām viena budžeta gada ietvaros.

(Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 26/2014 redakcijā)

6. Finansiālais atbalsts personai, kura ir jaunāka par 14 gadu vecumu, tiek rēķināts 50 % apmērā no tai pienākošās summas, izņemot Saistošajos noteikumos speciāli atrunātus gadījumus.

(Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 26/2014 redakcijā)

3. Pašvaldības atbalstu veidi un piešķiršanas kārtība olimpiskajos sporta veidos
3.1. Personas, kurām ir tiesības saņemt atbalstu olimpiskajos sporta veidos

7. Pašvaldības atbalstu olimpiskajos sporta veidos var saņemt:

7.1. individuālie sportisti, kuri:

7.1.1. Mārupes novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas, vai kuri neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas apgūst izglītību kādā no Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm, vai ir Mārupes novada Sporta centra audzēkņi, un

7.1.2. ar sportu nodarbojas individuāli nevis komandas sastāvā, nepārstāv nevienu komandu un panākumus attiecīgajā sporta veidā gūst individuāli nevis kā komandas dalībnieks, un

7.1.3. pārstāv Mārupes novadu vietējās un valsts mēroga sacensībās, un Latvijas Republiku starptautiskas nozīmes sacensībās;

7.2. atsevišķi komandas dalībnieki, ja

7.2.1. Mārupes novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas, vai kuri neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas apgūst izglītību kādā no Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm, vai ir Mārupes novada Sporta centra audzēkņi, un

7.2.2. komanda, kurā viņi pastāvīgi darbojas, pārstāv Mārupes novadu vai citu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju vietējās un valsts mēroga sacensībās, un Latvijas Republiku starptautiskas nozīmes sacensībās;

7.3. Sportistu komandas, ja tajās ir apvienojušies ne mazāk kā puse dalībnieku, kuri ir deklarēti, strādā vai mācās Mārupes novadā, ja komanda pārstāv Mārupes novadu vietējās un valsts mēroga sacensībās, un Latvijas Republiku starptautiskas nozīmes sacensībās.

3.2. Atbalstu veidi olimpiskajos sporta veidos

8. Pašvaldība atbalsta sportistus:

8.1. piešķirot finansiālu atbalstu;

8.2. piešķirot tiesības izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu;

8.3. godinot un apbalvojot labākos sportistus/labākās komandas par sasniegumiem sportā.

3.3. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība

9. Finansiālā atbalsta piešķiršanas mērķis ir līdzfinansēt sportista (komandas) izdevumus, kas saistīti ar sportista (komandas) dalību sporta sacensībās un treniņnometnēs.

10. Pašvaldība nosaka atšķirīgu kārtību finansiālā atbalsta piešķiršanai individuālajiem sportistiem, komandām un atsevišķiem komandas dalībniekiem.

11. Finansiālais atbalsts individuālajiem sportistiem tiek aprēķināts pamatojoties uz izmaksām, kuras sportists ir norādījis kā nepieciešamas dalībai sporta sacensībās vai treniņnometnē, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru un ievērojot, ka

11.1. netiek attiecinātas un no pašvaldības budžeta netiek atbalstītas izmaksas, kas saistītas ar sportista ēdināšanu;

11.2. netiek attiecinātas un no pašvaldības budžeta netiek atbalstītas izmaksas, kas saistītas ar jebkāda sporta inventāra vai aprīkojuma iegādi, maiņu, remontu u. tml.;

11.3. daļēji tiek attiecinātas izmaksas, kas saistītas ar sportista dzīvošanu, ja dzīvošana paredzēta ārpus sportista deklarētās dzīvesvietas sakarā ar sportista izbraukumu uz sacensībām vai treniņnometnēm, sedzot ne vairāk kā 50 % no tāmē šim mērķim paredzētām izmaksām;

11.4. pilnībā tiek attiecinātas un atbalstītas izmaksas, kuras tieši ir saistītas ar sportista dalību sacensībās vai treniņnometnēs, tai skaitā, bet ne tikai dalības maksa, apdrošināšana, ceļa izdevumi.

12. Atsevišķiem komandas dalībniekiem finansiālais atbalsts tiek piešķirts tikai ceļa izdevumu segšanai, lai nodrošinātu sportista kā komandas dalībnieka dalību komandas sastāvā sporta pasākumos uz kuriem dodas komanda. Atbalsta apmērs tiek noteikts 50 % apmērā no paredzamajiem ceļa izdevumiem uz vienu komandas dalībnieku, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru. Šajā gadījumā nav piemērojamas 6.punkta prasības.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2014)

13. Finansiālais atbalsts komandām tiek aprēķināts pamatojoties uz izmaksām, kuras komanda ir norādījusi kā nepieciešamas dalībai sporta sacensībās vai treniņnometnē, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru un ievērojot, ka tiek attiecinātas tikai sekojošas izmaksas:

13.1. dalības maksa;

13.2. sportistu apdrošināšana;

13.3. ceļa izdevumi līdz sacensību/treniņu vietai un atpakaļ;

13.4. tiesnešu, ārstu un citu personu pakalpojumu izmaksas mājas spēlēm.

14. Piešķiramā atbalsta apmērs individuālajiem sportistiem, komandām un atsevišķiem komandas dalībniekiem ir atkarīgs no panākumiem, kādus pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas ir guvis individuālais sportists vai komanda. Atsevišķu komandas dalībnieku gadījumā vērā ir ņemami komandas, kuras sastāvā pretendents darbojies pēdējos 12 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas, panākumi attiecīgajā laika periodā. Ja atsevišķs komandas dalībnieks pēdējā gada laikā ir mainījis komandu, tiek ņemti vērā katras komandas panākumi, kuras sastāvā bijis iekļauts sportists.

15. Individuālajam sportistam maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi:

Nr.p.k.Sportista panākumi pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanasFinansiālais atbalsta maksimālais
Apmērs
vai/ unNomas maksas samazinājums par tiesībām izmantot pašvaldības sporta objektus
15.1.vietējās nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 3. vietaiLīdz 150,00 EUR netiek paredzēts
15.2.valsts nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 6. vietaiLīdz 360,00 EUR netiek paredzēts
15.3.starptautiskās nozīmes sacensībās (Pasaules čempionāts – PČ, Eiropas Čempionāts – EČ, Atklātie (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 10. vietaiLīdz 720,00 EUR netiek paredzēts

16. Atsevišķam komandas dalībniekam maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi:

Nr.p.k.Komandas panākumi pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanasFinansiālais atbalsta maksimālais
Apmērs
vaiNomas maksas samazinājums par tiesībām izmantot pašvaldības sporta objektus
16.1.Vietējās nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 3. vietaiLīdz 150,00 EUR netiek paredzēts
16.2.valsts nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 6. vietaiLīdz 360,00 EUR netiek paredzēts
16.3.starptautiskās nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 10. vietaiLīdz 720,00 EUR netiek paredzēts

17. Komandām maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi:

Nr.p.k.Komandas panākumi pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanasFinansiālais atbalsta maksimālais apmērsvaiNomas maksas samazinājums par tiesībām izmantot pašvaldības sporta objektus
17.1.vietējas nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 3. vietaiNetiek paredzētsvai100 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 2 reizes nedēļā, katra reize ne vairāk kā 2 stundas
17.2.valsts nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 8. vietaiLīdz 860,00 EURun100 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 2 reizes nedēļā, katra reize ne vairāk kā 2 stundas.
17.3.starptautiskās nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 10. vietai;Līdz 1000,00 EURun100 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 2 reizes nedēļā, katra reize ne vairāk kā 2 stundas.
3.4. Labāko sportistu apbalvošanas kārtība

(Nodaļas nosaukums Mārupes novada domes 29.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 22/2016 redakcijā)

18. Par izciliem sasniegumiem starptautiskajā līmenī, pārstāvot Latvijas Republiku, individuālie sportisti, komandas vai atsevišķi komandas dalībnieki var tikt apbalvoti, saņemot balvas. Balva ir piešķirama par sasniegumiem, kuri gūti ne vēlāk kā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pirms attiecīga domes lēmuma pieņemšanas. Balvas atkārtota piešķiršana par vienu un to pašu sasniegumu nav pieļaujama.

(Mārupes novada domes 29.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 22/2016 redakcijā)

19. Balvas par sasniegumiem sportā var tikt izmaksātas naudā līdz 700,00 EUR vienam sportistam (atsevišķam komandas dalībniekam), pēc nodokļu samaksas, vai līdz 1500,00 EUR vienai komandai, pēc nodokļu samaksas.

3.5. Tiesību izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu piešķiršanas un izmantošanas kārtība olimpiskajos sporta veidos

20. Tiesības izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu piešķir tikai komandām 17. punktā paredzētajā apjomā.

21. Tiesības izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu piešķir tikai šādiem mērķiem:

21.1. komandas treniņi;

21.2. mājas spēļu organizēšanai.

22. Piešķirtajās tiesībās izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu ietilpst:

22.1. attiecīgā sporta objekta izmantošana paredzētajos laikos ar tiesībām ierasties tajā ne ātrāk kā 5 minūtes pirms paredzētā izmantošanas laika un atstāt 5 minūtes pēc paredzētā izmantošanas laika;

22.2. attiecīgam sporta objektam pieguļošas teritorijas un palīgtelpu izmantošana ne ilgāk kā 15 minūtes pirms izmantošanas uzsākšanas un ne ilgāk kā 30 minūtes pēc izmantošanas pabeigšanas;

22.3. sporta objektā esošā inventāra izmantošana, ja tas atbilst atbalsta piešķiršanas mērķim.

23. Piešķirtajās tiesībās izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu neietilpst viss, kas nav norādīts 22. punktā, tai skaitā, bet ne tikai:

23.1. komandas pilnā vai daļējā sastāvā atrašanās sporta objektā ārpus laika, kādā šīs tiesības tika piešķirtas;

23.2. komandas pilnā vai daļējā sastāvā atrašanās sporta objektam pieguļošajās teritorijās un/vai palīgtelpās ilgākā laikā nekā noteikts 22.2. punktā;

23.3. sporta objektā esošā inventāra izmantošana, ja tas neatbilst atbalsta piešķiršanas mērķim.

24. Speciālo aprīkojumu sporta objektā drīkst uzstādīt tikai ar Mārupes novada Sporta centra atļauju.

25. Pirms sporta objekta izmantošanas uzsākšanas komandas pārstāvis noslēdz līgumu ar Pašvaldības izpilddirektoru un saņem caurlaides katram komandas dalībniekam.

26. Lai noslēgtu līgumu un saņemtu caurlaides, komandas pārstāvis ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms pirmās sporta objekta izmantošanas reizes iesniedz Mārupes novada pašvaldības administrācijā sarakstu ar katra komandas dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, pievienojot katra dalībnieka fotogrāfiju 3 x 4 (var digitālā veidā) ar sportista uzvārdu. Ja tiesības izmantot pašvaldības objektu tikušas piešķirtas ilgtermiņā ar atkārtotības raksturu, pieteikumam ir pievienojams izmantošanas laika grafiks, ko saskaņojis Mārupes novada Sporta centrs.

(Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 26/2014 redakcijā)

27. Mārupes novada pašvaldības administrācija sagatavo līgumu parakstīšanai, vienlaicīgi izgatavo caurlaides katram komandas dalībniekam saskaņā ar komandas pārstāvja sarakstu pēc vienotā parauga. Caurlaidē norāda šādu informāciju: vārds, uzvārds, līguma numurs, sporta objekta nosaukums un adrese, izmantošanas laiks un periods.

28. Ieeja sporta objektā un atrašanās tajā ir atļauta tikai personai ar derīgu caurlaidi caurlaidē noteiktajā laikā, ņemot vērā 22.2. punktu. Izņēmuma tiesības tiek piešķirtas komandām, kuras pārstāv Mārupes novadu attiecīgajā sporta veidā Latvijas čempionātos un Latvijas Olimpiādēs, nosakot, ka tām, gatavojoties dalībai Latvijas Čempionātos un Latvijas Olimpiādēs, ir tiesības izmantot sporta objektus caurlaižu vietā uzrādot komandas sarakstu, kuru parakstījis komandas treneris. Šīs izņēmuma tiesības neietekmē komandas dalībnieku pienākumu izņemt caurlaides vispārējā kārtībā.

29. Ja komanda neizmanto sporta objektu saskaņā ar saskaņoto grafiku vai to izmanto mazāk nekā puse no sākotnēji pieteiktajām personām vairāk nekā vienu kalendāro mēnesi, pēc Treneru padomes atzinuma Dome lemj par piešķirto tiesību anulēšanu.

3.6. Pieteikšanās kārtība atbalstam olimpiskajos sporta veidos

30. Lai saņemtu atbalstu sportists (komanda) iesniedz rakstisku pieteikumu Mārupes novada pašvaldības administrācijā. Saistošo noteikumu pielikums Nr. 1 var tikt izmantots kā paraugs pieteikuma sagatavošanas procesā.

31. Pieteikumā obligāti norāda informāciju par atbalsta pieprasītāju un saņēmēju, pēc nepieciešamības pievienojot šo informāciju apstiprinošus dokumentus, kā arī:

31.1. Individuālais sportists norāda:

31.1.1. panākumus attiecīgās nozīmes sacensībās pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas, pievienojot to apliecinošus dokumentus vai to kopijas (protokols, diploms, sporta kluba, biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule);

31.1.2. pieprasāmā atbalsta veidu, tā izlietošanas mērķi;

31.1.3. ja tiek pieprasīts finansiālais atbalsts, norāda tā summu un pievieno izmaksu aprēķinu;

31.2. komandas norāda:

31.2.1. komandas sastāvu, obligāti norādot katra komandas dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu, pievienojot dokumentu, kas apliecina, ka pieteikumā norādītais komandas sastāvs atbilst komandas sastāvam, kas piedalījies sacensībās pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas un guvis tajās pieteikumā uzrādītos panākumus;

31.2.2. panākumus attiecīgās nozīmes sacensībās, pievienojot to apliecinošus dokumentus (protokols, diploms, sporta kluba, biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule);

31.2.3. pieprasāmā atbalsta veidu, tā izlietošanas mērķi;

31.2.4. ja tiek pieprasīts finansiālais atbalsts, norāda tā summu un pievieno izmaksu aprēķinu;

31.2.5. ja komanda pārstāv Mārupes novadu Latvijas Čempionātos un Latvijas Olimpiādēs (28. punkta piemērošanas gadījumā), papildus tā iesniedz pilnu komandas sarakstu, tai skaitā ar pamata un rezerves dalībniekiem, kuru ar parakstu apstiprinājis komandas treneris.

31.3. atsevišķi komandas dalībnieki norāda:

31.3.1. ziņas par komandu vai komandām, ņemot vērā 14. punkta nosacījumus, pievienojot vēstuli no komandas atbildīgā pārstāvja un pārskatu par komandas panākumiem attiecīgās nozīmes sacensībās, kā arī panākumus apliecinošus dokumentus (protokols, diploms sporta kluba, biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule);

31.3.2. informāciju par pieprasāmā atbalsta veidu, norādot tā izlietošanas mērķi, pievienojot izmaksu aprēķinu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2014)

4. Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā
4.1. Personas, kurām ir tiesības saņemt atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai

32. Tiesības saņemt pašvaldības atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai ir:

32.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kuras atbilst visām prasībām:

32.1.1. reģistrētā pamatdarbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

32.1.2. darbojas ne mazāk kā vienu gadu Mārupes novadā;

32.1.3. nodrošina sporta aktivitātes ne mazāk kā 10 Mārupes novadā vismaz vienu gadu deklarētiem iedzīvotājiem, kas ir šīs organizācijas pastāvīgi apmeklētāji. Pastāvīgs apmeklētājs šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kas nepārtraukti apmeklē organizācijas nodarbības attiecīgajā sporta veidā saskaņā ar nodarbību grafiku ne mazāk kā 1 gadu, ieskaitot šajā laika periodā arī attaisnotus kavējumus;

32.1.4. ir sava sporta bāze Mārupes novadā.

32.2. Individuālajiem sportistiem un atsevišķiem komandas dalībniekiem, kuri Mārupes novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas, ja viņi nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem;

32.3. komandām, kuras nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, un kuras pārstāv Mārupes novadu, ja tajās ir apvienojušies ne mazāk kā puse dalībnieku, kas ir deklarējušies, strādā vai mācās Mārupes novadā;

32.4. fiziskām personām, kuras Mārupes novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas, un to apvienībām, ja tās iepriekš nav guvušas panākumus nevienā sporta veidā, un vēlas saņemt atbalstu sportisko iniciatīvu un aktivitāšu īstenošanai.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2014; 18.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2017)

4.2. Atbalstu veidi

33. Pašvaldība šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķir šādus atbalstus veselīga dzīvesveida veicināšanai:

33.1. tiesības izmantot sporta objektus par samazinātu nomas maksu;

33.2. finansiālu atbalstu:

33.2.1. juridiskās personas darbības nodrošināšanai attiecīgajā sporta nozarē vai

33.2.2. juridiskās vai fiziskās personas organizēto sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu atbalstīšanai, vai

33.2.3. fizisko personu un komandu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dalību neolimpiskajos sporta veidos;

33.3. balvas.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2016)

4.3. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība

34. Individuālie sportisti, atsevišķi komandas dalībnieki un komandas, kuras nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, finansiālo atbalstu pieprasa un saņem kārtībā, kāda ir noteikta finansiālā atbalsta piešķiršanai olimpiskajos sporta veidos, ņemot vērā 3.nodaļas apakšnodaļu nosacījumus.

(Mārupes novada domes 18.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 1/2017 redakcijā)

35. Individuālajiem sportistiem un atsevišķiem komandas dalībniekiem, kuri nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi:

Nr.p.k.Panākumi neolimpiskajos sporta veidos pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanasFinansiālās atbalsta
Apmērs
vaiNomas maksas samazinājums par tiesībām izmantot pašvaldības sporta objektus
35.1.Vietējās nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 3. vietaiLīdz 80,00 EUR netiek paredzēts
35.2.valsts nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 6. vietaiLīdz 160,00 EUR netiek paredzēts
35.3.starptautiskās nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 10. vietai;Līdz 300,00 EUR netiek paredzēts

(Grozīts ar Mārupes novada domes 18.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2017)

36. Komandām, kas nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi:

Nr.p.k.Komandas panākumi pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanasFinansiālā atbalsta
Apmērs
vaiNomas maksas samazinājums par tiesībām izmantot pašvaldības sporta objektus
36.1.vietējās nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 3. vietainetiek paredzēts 100 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas.
36.2.valsts nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 6. vietai,netiek paredzēts 100 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas
36.3.starptautiskās nozīmes sacensībās iegūtas no 1. līdz 10. vietai;netiek paredzēts 100 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas

37. Juridiskās personas, kuras atbilst visām 32. punkta prasībām, var pieprasīt un saņemt tikai finansiālo atbalstu darbības nodrošināšanai attiecīgajā sporta nozarē, gadā nepārsniedzot 50,00 EUR uz vienu Mārupes novadā vismaz vienu gadu deklarēto personu, kurai šī juridiskā persona pastāvīgi (vismaz vienu gadu) nodrošina sporta aktivitātes.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2014)

4.3.1 Apbalvošanas kārtība

(Nodaļa Mārupes novada domes 29.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 22/2016 redakcijā)

37.1 Personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai saskaņā ar saistošo noteikumu 32. punkta 32.2.–32.4. apakšpunktiem var tikt apbalvotas saistošo noteikumu 18. un 19. punktā paredzētajā kārtībā.

(Mārupes novada domes 29.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 22/2016 redakcijā)

4.4. Tiesību izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu piešķiršanas un izmantošanas kārtība veselīga dzīvesveida veicināšanai

38. Individuālie sportisti un komandas, kuras nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, tiesības izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu pieprasa un saņem kārtībā, kāda ir noteikta šo tiesību piešķiršanai olimpiskajos sporta veidos, ņemot vērā 4. nodaļas apakšnodaļu nosacījumus.

39. Fizisko personu apvienībām, kurām iepriekš nav bijuši panākumi sportā, var tikt piešķirtas tiesības izmantot pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošās sporta zāles, sporta laukumus un citus sporta objektus, samazinot par 75 % Domes lēmumā noteikto nomas maksu tikai gadījumā, ja pieteikumu ir iesniegušas ne mazāk kā 15 šo saistošo noteikumu prasībām atbilstošas personas, un šo saistošo noteikumu neatbilstošu personu skaits nepārsniedz 20 % no pieteikumu parakstītāju kopskaita. Nomas maksas samazinājums ir piemērojams sporta objektu izmantošanai ne biežāk kā 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas.

40. Fizisko personu apvienībām ir piemērojamas visas saistošo noteikumu 3.5. apakšnodaļas prasības, paredzot, ka ieeja sporta objektā un atrašanās tajā ir atļauta tikai personai ar derīgu caurlaidi caurlaidē noteiktajā laikā.

4.5. Pieteikšanās kārtība

41. Lai saņemtu atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai, pretendents iesniedz rakstisku pieteikumu Mārupes novada pašvaldības administrācijā. Sportisti un komandas, kā arī atsevišķi komandas dalībnieki, var izmantot pielikumā Nr. 1 esošo veidlapu pieteikuma sagatavošanai, pārējās juridiskās un fiziskās personas izmanto pielikumā Nr. 2 esošo veidlapu. Veidlapas aizpildīšana nav obligāta, tā ir izmantojama kā paraugs.

42. Pieteikumā obligāti norāda sekojošu informāciju un pēc nepieciešamības pievieno šo informāciju apstiprinošus dokumentus:

42.1. Juridiskas personas pieteikumā norāda:

42.1.1. ziņas par juridisko personu, īsu tās darbības aprakstu Mārupes novadā, darbības vietu, pievienojot reģistrācijas apliecību;

42.1.2. Mārupes novadā deklarētās personas, kurām šī juridiskā persona nodrošina sporta aktivitātes, pievienojot izkopējumu no apmeklējumu uzskaites žurnāla par katra Mārupes novadā deklarētā sportista treniņu apmeklēšanu pēdējā gada laikā;

42.1.3. sporta organizācijas panākumus pēdējos 12 mēnešos vismaz Latvijas mērogā organizētās sacensībās, kurās piedalījušās ne mazāk kā 6 organizācijas attiecīgajā sporta veidā, pievienojot panākumus apliecinošus dokumentus (protokols, diploms, sporta kluba, biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule), atsevišķi norādot Mārupes novadā deklarēto sportistu panākumus attiecīgās nozīmes sacensībās;

42.1.4. pieprasāmā atbalsta veidu, norādot tā izlietošanas mērķi;

42.1.5. ja tiek pieprasīts finansiālais atbalsts, papildus pieteikumam pievieno izmaksu aprēķinu.

42.2. fiziskās personas un komandas norāda:

42.2.1. katrai pieteikumā minētajai personai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

42.2.2. neolimpiskā sporta veida, ar kuru nodarbojas, īsu aprakstu un gūtos panākumus, pievienojot panākumus apliecinošus dokumentus;

42.2.3. pieprasāmā atbalsta veidu, norādot tā izlietošanas mērķi;

42.2.4. ja tiek pieprasīts finansiālais atbalsts, papildus pieteikumam pievieno izmaksu aprēķinu.

42.3. fizisko personu apvienība, kurai nav iepriekš gūto sporta panākumu, norāda:

42.3.1. personas datus par katru personu, obligāti norādot katrai pieteikumā minētajai personai personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

42.3.2. sporta aktivitātes, ar kuru nodarbojas vai vēlas nodarboties, īsu aprakstu;

42.3.3. pieprasāmā atbalsta veidu, norādot tā izlietošanas mērķi;

42.3.4. pašvaldības sporta objektu, kuru vēlas izmantot savām aktivitātēm un vēlamo izmantošanas laiku.

5. Privātpersonas organizētā pasākuma līdzfinansēšanas kārtība

43. Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas atbilst šo noteikumu prasībām, var ierosināt Pašvaldībai atbalstīt tās organizēto pasākumu sportā, ja pasākums notiek Mārupes novada administratīvajā teritorijā un ir sabiedriski nozīmīgs.

44.Ierosinājums pašvaldībai iesniedzams rakstveidā brīvā formā, pievienojot šādus dokumentus:

44.1. iesniegumu ar pasākuma norises aprakstu, tai skaitā ar pasākuma aktualitātes un oriģinalitātes aprakstu, pievienojot attiecīgus dokumentus, kas to apliecina, piemēram, atsauksmes, norāda pasākuma realizācijas laiku, veicamos publicitātes pasākumus;

44.2. finansējuma tāmi, kurā norādīta informācija par paredzamo finanšu līdzekļu izlietojumu, finanšu līdzekļu sadalījums, kas procentuāli pret pasākuma kopējām izmaksām parāda pašu finansējumu un pieprasāmo pašvaldības finansiālo atbalstu;

44.3. informāciju par finansējuma pieprasītāju (darba pieredzi, reputāciju, vēlams pievienojot atsauksmes, ja tādas ir, vai norādot to iegūšanas avotus), finansējuma saņēmēju un atbildīgo personu par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

45. Ierosinātā sporta pasākuma nozīmīguma vērtēšanas kritēriji un punktu piešķiršanas kritēriji:

Vērtēšanas kritērijiMaksimāli pieļaujamais punktu skaitsIegūstamie punkti
45.1. pasākuma oriģinalitāte, jaunrade, aktualitāte20, kur 10 punkti ir maksimāli pieļaujamais punktu skaits par pasākuma oriģinalitāti un jaunradi, un 10 punkti ir maksimāli pieļaujamais punktu skaits par pasākuma aktualitāti1. oriģinalitāte, jaunrade:

1.1. Pasākums tiek īstenots novadā 1 reizi – 10 punkti;

1.2. Pasākums novadā tiek īstenots līdz 5 reizēm gadā – 8 punkti;

1.3. Pasākums novadā tiek īstenots 5 reizes gadā un vairāk – 5 punkti.

2. Aktualitāte

2.1.pasākums ir pieprasīts – 10 punkti;

2.2. pasākums ir maz pieprasīts – 8 punkti;

2.3. pasākums nav pieprasīts vispār – 5 punkti.

45.2. sportista līdzfinansējums
(procentos no kopējām pasākuma izmaksām)
201. pasākums tiek finansēts no paša līdzekļiem vairāk kā 50 % no kopējām izmaksām – 20 punkti;

2. pasākums tiek finansēts no paša līdzekļiem 30–50 % apmērā no pasākuma kopējām izmaksām – 15 punkti;

3. līdzfinansējums tiek paredzēts 30–10 % apmērā no kopējām izmaksām – 10 punkti;

4. līdzfinansējums tiek paredzēts mazāk par 10 % no kopējām pasākuma izmaksām vai netiek paredzēts vispār – 5 punkti.

45.3. sportista uzticamība un reputācija201. pēdējos 12 mēnešos par sportistu ir iespējams saņemt ne mazāk kā 5 pozitīvas atsauksmes – 20 punkti;

2. pēdējos 12 mēnešos par sportistu ir iespējams saņemt līdz 5 atsauksmēm, no kurām vismaz 2 ir pozitīvas – 10 punkti;

3. pēdējos 12 mēnešos par sportistu ir iespējams saņemt vienu pozitīvu atsauksmi – 5 punkti;

4. publiskā vidē nav pieejamas atsauksmes vispār – 0 punkti;

45.4. sportista pieredze201. sportists darbojas jomā, kurā ierosina organizēt pasākumu, vairāk kā 10 gadus – 20 punkti;

2. sportists darbojas jomā, kurā ierosina organizēt pasākumu, 5–10 gadus – 15 punkti;

3. sportists darbojas jomā, kurā ierosina organizēt pasākumu, 1–5 gadus – 10 punkti;

4. sportists darbojas jomā, kurā ierosina organizēt pasākumu, līdz vienam gadam –5 punkti.

45.5. pasākuma publicitāte201. sportists piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt ne mazāk kā trīs masu mediju līdzekļu pārstāvjus – 20 punkti;

2. sportists piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt ne mazāk kā 2 dažādu masu mediju līdzekļu pārstāvjus – 15 punkti;

3. sportists piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt 1 masu mediju līdzekļu pārstāvi pēc savas izvēles, – 10 punkti;

4. pasākumā masu mediju līdzekļu pārstāvju iesaistīšana (piesaiste) nav paredzēta – 0 punkti.

46. Piešķiramā atbalsta apmērs:

 

Iegūto punktu skaits

Nozīmīguma pakāpeAtbalsta veids
Finansiālais atbalstsvaiNomas maksas samazinājums par tiesībām izmantot pašvaldības sporta objektus
46.1.80 līdz 100Ļoti nozīmīgsLīdz 700,00 EURun100 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas pieteiktā pasākuma novadīšanai
46.2.50 līdz 79NozīmīgsLīdz 400,00 EURun100 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas pieteiktā pasākuma novadīšanai
46.3.iegūstot punktu skaitu mazāk kā 50nenozīmīgsNepiešķirun50 % no Domes lēmumā noteiktās nomas maksas pieteiktā pasākuma novadīšanai (ja tas tiek pieprasīts)
6. Pašvaldības atbalsta nepiešķiršanas pamats

47. Pašvaldības atbalstu nepiešķir, ja pretendents:

47.1. neatbilst šo noteikumu prasībām;

47.2. sniedzis nepatiesas ziņas;

47.3. nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā atbalsta izlietojumu;

47.4. nav atmaksājis pašvaldībai iepriekš piešķirto atbalstu, kurš netika izlietots vai tika izlietots neparedzētajiem mērķiem;

47.5. ir saņēmis maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru viena budžeta gada ietvaros;

47.6. saistošo noteikumu 5. punktā minētajā gadījumā.

48. Pretendentam ir tiesības novērst 47. punktā minētos šķēršļus, kas bija par pamatu atteikumam piešķirt pašvaldības atbalstu, un iesniegt atkārtotu pieteikumu.

7. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

49. Pieteikumu pirmreizēju pārbaudi veic Mārupes novada Sporta centra Treneru padome (turpmāk tekstā – Treneru padome). Tā pārbauda pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām, vērtē pretendenta norādīto pamatojumu saņemt atbalstu un sniedz atzinumu Mārupes novada Domei.

50. Treneru padomei ir tiesības:

50.1. uzaicināt sportistu uz sēdi sniegt paskaidrojumus personīgi;

50.2. pieprasīt iesniegt papildus dokumentus vai uzrādīt jau iesniegto dokumentu oriģinālus;

50.3. izlases kārtībā veikt pārbaudes, ierodoties pie sportista sporta nodarbību organizēšanas vietā.

51. Visus lēmumus par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu, izņemot 51.1 punktā paredzēto gadījumu, pieņem Mārupes novada Dome uz Treneru padomes atzinuma pamata. Mārupes novada Domei ir saistošs Treneru padomes atzinums daļā par pretendenta atbilstību saistošo noteikumu prasībām, taču nav saistošs Treneru padomes atzinums daļā par konkrētam pretendentam piešķiramā atbalsta apmēru.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2014)

51.1 Lēmumu par atbalsta, kas ir saistīts ar tiesību piešķiršanu lietot pašvaldības sporta objektu par samazinātu nomas maksu, piešķiršanu vai atteikumu piešķirt šo atbalstu pieņem Mārupes novada Domes izpilddirektors uz Treneru padomes atzinuma pamata.

(Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 26/2014 redakcijā)

52. Pamatojoties uz Mārupes novada Domes pieņemto lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Saistošo noteikumu 51.punktu, pretendents slēdz administratīvo līgumu ar Mārupes novada Domes izpilddirektoru par atbalsta piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību. Ja sportists pieteikumā bija lūdzis pārskaitīt atbalstu trešajai personai, kura uzņemas atbildību par tā izlietojumu, līgums tiek slēgts starp sportistu, Mārupes novada Domes izpilddirektoru un trešo personu. Atbalstu izmaksā tikai pēc tam, kad administratīvo līgumu paraksta visas puses.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 29.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2014)

53. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

8. Lēmuma izpildes kontrole

54. Pretendents, kurš saņēmis pašvaldības finansējumu, administratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā iesniedz Pašvaldībai piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti.

(Mārupes novada domes 26.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 17/2017 redakcijā)

55. Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots iepriekš neparedzētajiem mērķiem, netiek izlietots vispār vai tiek izlietots daļēji, tad finansējuma saņēmējs atmaksā Pašvaldībai neizlietotu finansējuma daļu vai neatbilstoši piešķiršanas mērķim izlietotu finansējumu administratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā.

(Mārupes novada domes 26.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 17/2017 redakcijā)

56. Ja finansējuma saņēmējs neatmaksā saņemto finansējumu 55. punktā paredzētajos gadījumos administratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā, Mārupes novada domes izpilddirektors uzsāk piespiedu izpildi saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(Mārupes novada domes 26.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 17/2017 redakcijā)

9. Noslēguma jautājums

57. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mārupes novada Domes 2012. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 11/2012 "Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
MĀRUPES NOVADA DOMEI
Daugavas ielā 29, Mārupē
  
 Iesniedzēja vārds, uzvārds
  
 personas kods
  
 dzīvesvieta
  
 tālr. Nr.
INDIVIDUĀLĀ SPORTISTA/KOMANDAS PIETEIKUMS
 
sportista vārds, uzvārds vai komandas nosaukums
 
sporta veids

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu (vajadzīgo atzīmēt ar X):

€ Tiesību piešķiršana izmantot sporta objektu par samazināto nomas maksu:

Objekta adrese 
Objekta paredzamais izmantošanas biežums reizes nedēļā;
Objekta vēlamie izmantošanas laiki 
  
 

€ Godināšana un/vai apbalvošana par sasniegumiem sportā (norādīt sasniegumus: sacensību datumu, panākumus, pielikumā pievienojot dokumentu, kas to apliecina):

 
 
 
 

€ Finansiālā atbalsta piešķiršana:

Atbalsta izlietošanas mērķis:

Sacensību (treniņnometnes) nosaukums 
  
Sacensību (treniņnometnes) norises vieta 
  
Sacensību (treniņnometnes) norises datums 
  
Paredzamie izdevumi: 
Ceļa izdevumi 
Dzīvošanas izdevumi 
Dalības maksa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atbalsta apmērs EUR ( eiro ___ centi.) apmērā.

Cita informācija:

Sporta panākumi pēdējā gada laikā pirms šī pieteikuma iesniegšanas:
(sacensību nosaukums, norises vieta, datums, iegūtā vieta)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Dokumenti, kas apliecina panākumus: (uzskaitīt un kopijas pievienot pielikumā)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Iepriekš piešķirtais pašvaldības atbalsts: (norādīt datumu, apmēru, mērķi)

 
 
 

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt:
(norādīt saņēmēja rekvizītus)

 
 

Paraksts /Atšifrējums/

MĀRUPES NOVADA DOMEI
Daugavas ielā 29, Mārupē
  
 Vārds, uzvārds, vai nosaukums
  
 Personas kods vai Reģ. Nr.
  
 Deklarētā dzīvesvieta vai reģistrēta juridiskā adrese

PIETEIKUMS
ATBALSTA SAŅEMŠANAI VESELĪGA DZĪVESVEIDA VEICINĀŠANAI
MĀRUPES NOVADĀ

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu

 
 
 

VESELĪGA DZĪVESVEIDA VEICINĀŠANAI Mārupes novadā.

Ziņas par iesniedzēju:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziņas par atbalstāmām sporta aktivitātēm:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikumā: ___________________________

Amats Paraksts /Atšifrējums/

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/2014Pieņemts: 30.04.2014.Stājas spēkā: 09.08.2014.Zaudē spēku: 03.06.2022.Publicēts: Mārupes Vēstis, 8, 08.08.2014.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314250
{"selected":{"value":"08.07.2017","content":"<font class='s-1'>08.07.2017.-02.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"08.07.2017","iso_value":"2017\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2017.-02.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
08.07.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)