Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2022. gada 25. maija saistošos noteikumus "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā".
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2011

Mārupē 2011. gada 12. aprīlī
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2011. gada 12. aprīļa ārkārtas sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 3

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā, prasības atkritumu savākšanai un minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, arī atkritumu pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.

2. Noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam – juridiskai un fiziskai personai Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties;

3.2. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

3.3. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;

3.4. atkritumu valdītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: a) ir atkritumu radītāja, b) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi;

3.5. atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;

3.6. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;

3.7. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā;

3.8. atkritumu savākšana – atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai;

3.9. atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu;

3.10. atkritumu pārstrāde – atkritumu reģenerācijas darbība, kurā atkritumu materiālus pārstrādā produktos, materiālos vai vielās atbilstoši to sākotnējam vai citam izmantošanas veidam, ietverot organisko materiālu pārstrādi un izņemot atkritumos esošās enerģijas reģenerāciju un tādu materiālu izgatavošanu, kuri tiks izmantoti par kurināmo vai izrakto tilpju aizbēršanai;

3.11. atkritumu apglabāšana – jebkura cita ar atkritumiem veikta darbība, kas nav uzskatāma par atkritumu reģenerāciju, arī tad, ja šīs darbības sekundārais rezultāts ir vielu vai enerģijas iegūšana;

3.12. ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;

3.13. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu konteineros (mēbeles, matrači, riepas u.c.);

3.14. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;

3.14.1. bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi – bioloģiski atkritumi, kas rodas mājsaimniecībā ēdiena gatavošanas un lietošanas procesā (augļu un dārzeņu mizas, zaļumi, tējas, kafijas biezumi, termiski apstrādātas ēdiena atliekas u.c.)

3.14.2. bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi (zāle, ziedi, lapas, zari, dārzeņi, augļi).

3.15. mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā, rūpniecībā, iestādēs un citur, ja tie īpašību un daudzuma ziņā pielīdzināmi mājsaimniecībā radītajiem elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3.16. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas – ne ilgāk kā nedēļu bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā sešas nedēļas – pārējos sadzīves atkritumus. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā divu veidu sadzīves atkritumu dalītu savākšanu;

3.17. Būvniecības atkritumu laukums – ir speciāli aprīkota iežogota vieta tādu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai, kuri nav uzskatāmi par bīstamajiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, un uz kuriem attiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību;

3.18. mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi – to būvdarbu veikšanas procesā radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016; 22.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2017)

4. Mārupes novada administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

5. Pašvaldība informē visas fiziskās un juridiskās personas Mārupes novada administratīvajā teritorijā par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā, informāciju publicējot vietējā laikrakstā "Mārupes vēstis" un interneta vietnē www.marupe.lv.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

6. Atkritumu savākšanas veidi Mārupes novadā:

6.1. izmantojot atkritumu konteinerus vai maisus (tai skaitā dalīto atkritumu konteinerus vai šim nolūkam paredzētus maisus);

6.2. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalītos atkritumu savākšanas punktos vai laukumos;

6.3. atkritumu radītājam vai valdītājiem, slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par noteiktu atkritumu veidu atsevišķu savākšanu;

6.4. atkritumu nogādāšana ar pašvaldību saskaņotās maršruta vietās un pēc saskaņota izvešanas grafika.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

6.1 Mārupes novada dome ar savu lēmumu nosaka sadzīves atkritumu blīvuma koeficientu pārejai no tilpuma vienībām uz svara vienībām, kas iekļauts maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Minētā kārtība piemērojama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atkritumu poligona apsaimniekotājs veic poligonā apglabāto atkritumu sastāva, masas un tilpuma mērījumus.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

7. Mārupes novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi".

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

II. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

8. Ikvienam Mārupes novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kuru LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir noslēgusi līgumu pašvaldība, pēc pieprasījuma sniedzot pašvaldībai vai tās kontroles institūcijām ziņas par organizācijas vai firmas darba profilu, radīto atkritumu veidu un daudzumu, kā arī informāciju par iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā un noslēgtajiem līgumiem.

9. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālā dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos nešķirotos atkritumus pienākums ievietot tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar komersantu ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai.

10. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos nešķirotos atkritumus pienākums ievietot tikai konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu konteineros.

11. Iesaistīties dalīto sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un ievietot atkritumu rašanās vietā sašķirotos atkritumus konteineros, kas paredzēti noteikta veida dalītiem atkritumiem un kas izvietoti dalītās atkritumu savākšanas punktos vai laukumā, vai nogādāt atkritumus atkritumu šķirošanas - pārkraušanas stacijā vai kompostēšanas laukumā, kuri ir saņēmuši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

12. Atkritumu radītājs un valdītājs nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, mājsaimniecībās radītos būvniecības atkritumus u.c.), nogādāšanu uz tam paredzētām vietām personīgi vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības šo atkritumu apsaimniekošanai.

(Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

13. Atkritumu radītājam – juridiskai personai – tā darbības rezultātā radušos nešķirotos atkritumus pienākums ievietot tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar komersantu noslēgtajā līgumā.

14. Vasarnīcas vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas, kuras lietošanai ir sezonāls raksturs, īpašniekam, valdītājam, lietotājam vai viņa pilnvarotajai personai ir pienākums slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju, paredzot tajā uzturēšanās laikam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku un nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu atbilstoši izvedamo atkritumu veidam un daudzumam.

(Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

15. Atkritumu radītājs un valdītājs nodot nešķirotus sadzīves atkritumus atkritumu apsaimniekotājam savākšanai ne retāk kā:

15.1. privātmājas, dvīņu un rindu mājas katra sekcija – 1 reizi mēnesī;

15.2. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi nedēļā;

15.3. juridiskas personas – 1 reizi nedēļā.;

15.4. lauku viensētas un neapbūvētie zemesgabali – pēc atsevišķas vienošanās.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2011)

16. (Svītrots ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

17. Izveidot un uzturēt tīrībā un kārtībā atkritumu konteineru laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu.

18. Nodrošināt vietu atkritumu daudzumam pietiekoša atkritumu savākšanai paredzēto konteineru skaita novietošanai.

19. Novietot mazgabarīta konteinerus (arī marķētus maisus) no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās specializētajiem transportlīdzekļiem pieejamā vietā tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.

20. Pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks atbilstoši higiēnas prasībām ierīko mazos atkritumu konteinerus (urnas), un nodrošina to savlaicīgu iztukšošanu. Urnu dizains (forma, krāsojums) un uzstādīšana jāsaskaņo ar pašvaldību.

21. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

22. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanas kārtību un pilnvaro personu, kura slēdz līgumu par atkritumu izvešanu no minētās mājas vai teritorijas.

23. Zemes īpašnieks, kura īpašumā prettiesiski atrodas atkritumi:

23.1. bīstamo atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, un sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

23.2. sadzīves atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā arī sedz attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

23.3. ražošanas, t.sk. būvniecības atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai, un sedz atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

24. (Svītrots ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

25. Atkritumu radītājiem ir atļauts kompostēt bioloģiskos atkritumus (bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus), ja:

25.1. kompostēšana tiek veikta sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā vietā, kas saskaņota ar pašvaldību un iekārtota atbilstoši normatīvajiem aktiem, un saražoto kompostu izmantot tikai paša saimnieciskajām vajadzībām.

25.2. tas nerada draudus cilvēku veselībai, videi, kā arī trešo personu mantai. Ja kompetenta iestāde konstatē kādus normatīvo aktu pārkāpumus, kompostēšana tiek aizliegta līdz šo pārkāpumu novēršanai.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

26. Atkritumu radītājs un valdītājs iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

III. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

27. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizators, kurš nodrošina:

27.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;

27.2. pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma ar pašvaldību saskaņotā laikā.

IV. Maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmaksāšanas kārtība

28. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

29. Atkritumu radītājs patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju par tā radīto atkritumu savākšanu saskaņā ar noslēgto līgumu, maksājot atkritumu apsaimniekošanas maksu, ko nosaka Mārupes novada Dome ar atsevišķiem saistošiem noteikumiem.

30. Maksas par atkritumu apsaimniekošanu maksāšanas pienākums rodas nākamajā mēnesī pēc īpašuma vai lietošanas tiesību iegūšanas uz nekustamo īpašumu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, un šis pienākums izbeidzas minēto tiesību zaudēšanas mēneša pēdējā datumā.

31. Viena mēneša laikā no maksāšanas pienākuma rašanās brīža atkritumu rādītājam jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un jāizpilda līguma noteikumi.

V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

32. Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu un pieejamu dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumu šādiem atkritumu veidiem – stiklam, papīram, plastmasai, metālam, bioloģiskajiem atkritumiem, mājsaimniecībās radītajiem būvniecības atkritumiem būvgružiem, lielgabarīta, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un sadzīvē radušajiem bīstamajiem atkritumiem.

(Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

33. Slēgt ar katra nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, vai lietotāju līgumu par atkritumu savākšanu, kurā ir norādīts atkritumu izvešanas apjoms un periodiskums, nodrošinot ikvienu atkritumu radītāju Mārupes novadā, ar kuru ir noslēgts līgums, ar sadzīves atkritumu savākšanas konteineriem. Līguma termiņš, nevar būt garāks par līguma termiņu, kas noslēgts starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību.

33.1 Nodrošināt atkritumu radītāju un valdītāju ar dažāda tilpuma konteineriem, t.sk. 0,12 m3, somām, maisiem, kā arī priekšapmaksas maisiem, iepriekš saskaņojot klientu un apsaimniekotāju intereses.

(Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

34. Slēgt līgumu ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu.

35. Iesaistīties valsts, reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā.

(Mārupes novada domes 25.05.2011. saistošo noteikumu Nr. 15/2011 redakcijā, kas grozīta ar 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

36. Veikt regulāru, saskaņotu visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu no laukumiem, konteineriem, dalītās atkritumu savākšanas punktiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem, saglabājot šajās vietās tīrību (nodrošinot uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu konteineru iztukšošanas laikā).

37. Marķēt atkritumu konteinerus, somas un maisus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontaktinformāciju un konteinerā ievietojamo atkritumu veidu.

(Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

38. Izmantot atkritumu apsaimniekošanai specializētos transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

39. Piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu un pēc pieprasījuma par atsevišķu samaksu nodrošināt atsevišķu veidu atkritumu (lielgabarīta, būvniecības, bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu u.c.) savākšanu..

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

40. Veikt atkritumu konteineru uzstādīšanu, labošanu un maiņu, ja atkritumu konteineri nav citas personas īpašums.

41. Lai samazinātu transporta slodzi uz ceļiem, troksni, gaisa piesārņojumu un citu ietekmi uz vidi, optimizēt maršrutus gan dalīto, gan nešķiroto atkritumu savākšanā, ievērojot sekojošo:

41.1. neveikt atkritumu savākšanu svētdienās, izņemot valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta " Rīga" teritorijā;

41.2. veikt nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu vienā reizē no vienā maršrutā esošām juridiskām un fiziskām personām, ja šajā maršrutā esošai juridiskai personai noslēgtais līgums paredz atkritumu izvešanu ne biežāk kā 1 reizi nedēļā.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā, kas grozīta ar 25.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2017)

42. Atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņot ar atkritumu valdītāju.

43. Sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt lielgabarīta, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu vismaz reizi ceturksnī. Sadarbība ar pašvaldību šī punkta izpratnē ir maršrutu un laiku saskaņošana, kā arī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamas informācijas sniegšana no pašvaldības puses.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

44. Ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem šo saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā.

45. 30 dienas iepriekš informēt atkritumu valdītāju par prasību izmaiņām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

46. Pēc pašvaldības pieprasījuma reizi gadā iesniegt pārskatus par:

46.1. izvesto nešķiroto atkritumu daudzumu no atkritumu valdītāju objektiem, norādot personu ar kuru slēgts līgums, kā arī apkalpošanas reižu skaitu.

46.2. savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu.

47. Veikt sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā Mārupes novadā, lai nodrošinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē (informatīvas lapas par sniegtajiem pakalpojumiem, izglītojoši izdales materiāli, publikācijas vietējā laikrakstā, sižeti televīzijā, internets, u.c.).

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

48. Apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt sadzīves atkritumos pazudušus priekšmetus vai atļaut to darīt nepiederošām personām.

VI. Dalīto sadzīves atkritumu apsaimniekošana

49. Pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos dalīto atkritumu konteineros.

49.1 Pašvaldības teritorijā tiek dalīti savākti sekojošie sadzīves atkritumi – stikls, plastmasa, papīrs, metāls, bioloģiskie atkritumi.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

49.2 Dalītos sadzīves atkritumus izved pēc atsevišķa grafika nekā nešķirotos sadzīves atkritumus. Stikla, plastmasas, papīra un metāla atkritumus ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos.

Stikla, plastmasas, papīra un metāla atkritumus ne retāk kā vienu reizi mēnesī no konteineriem pie daudzdzīvokļu mājām un pašvaldības iestādēm, savukārt no vienģimeņu mājām (privātmājām) ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ja šie dalītie atkritumi ievietoti tiem paredzētajos konteineros un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ja tos ievieto somās.

Bioloģiskos atkritumus izved ne retāk kā pēc 72 stundām vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 168 stundām ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) izvedot visus bioloģiskos atkritumus. Nepieciešamības gadījumā atkritumu radītājs vai valdītājs var pieteikt papildus ārpuskārtas dalīto sadzīves atkritumu izvešanu.

(Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

50. Dalītajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem.

51. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot dalīto atkritumu konteineros.

52. Atkritumu apsaimniekotājs visā pašvaldības teritorijā uz atkritumu konteineriem nodrošina šādu informāciju:

52.1. dalīto atkritumu veidu;

52.2. atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un tālruņa numuru.

53. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalītu, pārstrādei derīgu, atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru krāsojumu vai apzīmējumu.

54. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par dalīto atkritumu savākšanas punktu un laukumu atrašanās vietām.

55. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā dalītu, pārstrādei derīgu atkritumu veidu uz otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietām.

55.1 Sabiedriskās ēdināšanas iestāžu atkritumus un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumus dalīti savāc speciālos bioloģisko atkritumu konteineros vai mucās no slēgta un atklāta tipa ēdināšanas iestādēm, pārtikas ražošanas uzņēmumiem un tirdzniecības vietām pēc noteikta izvešanas grafika, vienojoties ar atkritumu radītāju vai valdītāju un atkritumu apsaimniekotāju.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

VII. Sadzīvē radīto bīstamo un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana

(Nodaļas nosaukums Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

56. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs.

57. Sadzīvē radīto bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

57.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

57.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

57.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav paredzēta cita kārtība.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

58. Dalīti tiek savākti šādi sadzīvē radītie bīstamo atkritumu veidi: mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi kā neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, medikamenti un to atlikumi, krāsas, lakas u.c. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi:

58.1. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, elektroniskie un elektriskie atkritumi tiek savākti ar pašvaldību saskaņotā maršrutā, vietās un pēc grafika ne retāk kā 1(vienu) reizi ceturksnī un atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā, kā arī

58.2. sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un elektroniskos un elektriskos atkritumus to radītājs vai valdītājs var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos vai bīstamo atkritumu savākšanas punktos, ko organizē pēc valstī noteiktā ražotāja atbildības principa:

58.2.1. baterijas ievietojot publiskajās vietās pieejamos konteineros (elektropreču tirgotavās, lielveikalos un citur);

58.2.2. medikamentus un to atlikumus nododot aptiekā, medicīnas iestādēs, tajā skaitā arī veterinārmedicīnas;

58.2.3. elektroniskos un elektriskos atkritumus nododot elektropreču tirgotavās;

58.2.4. akumulatorus nododot auto servisos.

58.3. juridiskās personas slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un sedz visas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

59. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīvē radīto bīstamo atkritumu (elektropreču, akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā vai novietošana pie tiem.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

59.1 Fizisko personu sadzīvē radīto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas tiek iekļautas kopējā atkritumu apsaimniekošanas maksā.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

59.2 Lielgabarīta atkritumi jānodala atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Lielgabarīta atkritumi tiek savākti ar pašvaldību saskaņotā maršrutā, vietās un pēc grafika ne retāk kā 1 reizi ceturksnī vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

59.3 Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta, tikai iepriekš saskaņojot ar namu apsaimniekotāju vai atkritumu apsaimniekotāju.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

59.4 Lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustībai.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

60. (Svītrots ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

VIII. Ražošanas un būvniecības atkritumu apsaimniekošana

(Nodaļas nosaukums Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

61. Ražošanas atkritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, tos aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot būvi ekspluatācijā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina būvniecībā radušos atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam vai pārvadātājam un kurā norādīts nodoto atkritumu apjoms.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

62. Ražošanas atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību un saņēmis atbilstošu Valsts vides dienesta atļauju, pakalpojumi, vai, ja pašvaldība nav noslēgusi līgumu par ražošanas atkritumu apsaimniekošanu, tāda komersanta pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt ražošanas atkritumu pārvadāšanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā būvniecības atkritumu savākšanas vietā.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

63. Atkritumu radītājiem aizliegts ievietot atkritumu valdītāja konteineros ražošanas un būvniecības atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās vietās.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

64. (Svītrots ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

65. Ražošanas un būvniecības atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustībai.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

66. Izraktā zeme ir jāizmanto vai jāizved tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās ar būvgružiem vai citiem sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, tā jāizlieto būvlaukuma labiekārtošanai.

67. Iespēju robežās veikt būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja prasībām un ieteikumiem.

IX. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā

68. Mārupes novadā ir aizliegts:

68.1. sadzīves atkritumu radītājam izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai neatļautās un neparedzētās vietās.

68.2. (svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2011);

68.3. ievietot nešķirotus atkritumus konteineros, kas paredzēti dalīto atkritumu savākšanai. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu;

68.4. ievietot nešķirotos sadzīves atkritumus konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošanai.

68.5. atkritumus dedzināt;

68.6. ierakt atkritumus zemē;

68.7. konteineros ievietot kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus atkritumus;

68.8. atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

69. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas.

70. Aizliegts novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

71. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.

72. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus.

73. (Svītrots ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2016)

74. (Svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2011)

75. (Svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2011)

76. Aizliegts veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.

77. Privātā īpašumā novietojamo sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izvietojumu nosaka attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, bet sabiedrisko sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu vietas nosaka pašvaldība.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 45/2016 redakcijā)

X. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

78. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

(Mārupes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 10/2020 redakcijā)

79. (Svītrots ar Mārupes novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2020)

80. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

(Mārupes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 10/2020 redakcijā)

81. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetā.

82. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

(Mārupes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 10/2020 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

83. Saistošo noteikumu 41. punkts stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

(Mārupes novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 6/2017 redakcijā)

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9/2011Pieņemts: 12.04.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Zaudē spēku: 16.07.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Mārupes Vēstis, 5, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314161
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-15.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-15.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2017","iso_value":"2017\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"