Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2015

Mārupē 2015. gada 30. septembrī
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2015. gada 30. septembra sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 25

Precizēti ar Mārupes novada domes
2015. gada 28. oktobra sēdes Nr. 18 lēmumu Nr. 18

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības palīdzības apmēru un saņemšanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – Bērns).

2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir Bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa, ja vien šajos saistošajos noteikumos atsevišķiem pabalsta veidiem nav paredzēta cita kārtība.

(Mārupes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 33/2016 redakcijā)

3. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību pēc pilngadības sasniegšanas, Bērns vēršas ar iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.

4. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību pilngadību nesasniegušajam Bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, aizbildnis vēršas ar iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot Mārupes novada Bāriņtiesas vai saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos cita novada bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo. Ja tiek iesniegts cita novada bāriņtiesas lēmums šajos saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos, papildus ir iesniedzama tās Mārupes novada izglītības iestādes izziņa, kuru apmeklē Bērns, un pašvaldības, kuras teritorijā atrodas piekritīgā bāriņtiesa, izziņa, kas apliecina, ka par bērnu netiek maksāts pabalsts līdzīgam mērķim.

(Mārupes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 33/2016 redakcijā)

5. Šajos saistošajos noteikumos minēto pabalstu izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot Bērniem pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.

II. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

6. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir EUR 820,05.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021)

7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Bērnam ir neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

III. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai

8. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts EUR 218,00 apmērā, bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 327,00 apmērā.

(Mārupes novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1/2021 redakcijā)

9. Tiesības saņemt pabalstu ir pilngadību sasniegušiem bērniem.

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bērniem – mācību iestāžu audzēkņiem

10. Pilngadību sasniegušais bērns ir tiesīgs saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem EUR 109,00 apmērā, bērns ar invaliditāti kopš bērnības EUR 163,00 apmērā, ja viņš mācās vispārējās vidējās vai profesionālas izglītības iestādē, vai augstskolā vai koledža, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

(Mārupes novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1/2021 redakcijā)

11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bērniem – mācību iestāžu audzēkņiem tiek aprēķināts no tiesību uz pabalstu rašanās dienas.

12. (Svītrots ar Mārupes novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021)

V. Pabalsts ikmēneša izdevumu, kas saistīti ar bērna uzturēšanu izglītības iestādē, segšanai

13. Pabalsts ikmēneša izdevumu, kas saistīti ar Bērna uzturēšanu, segšanai tiek izmaksāts EUR 100,00 apmērā katru mēnesī.

(Mārupes novada domes 27.04.2016. saistošo noteikumu Nr. 7/2016 redakcijā)

14. Pabalsts tiek izmaksāts Bērna aizbildnim līdz aizbilstamā pilngadības sasniegšanai vai līdz ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

14.1 Tiesības saņemt šo pabalstu ir personai, kura īsteno bērna ārpusģimenes aprūpi, pamatojoties uz Mārupes novada bāriņtiesas lēmumu vai cita novada bāriņtiesas lēmumu, ja bērna un viņa aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā ne mazāk kā vienu gadu, bērns apmeklē Mārupes novada izglītības iestādi un par šo bērnu nemaksā pabalstu līdzīgam mērķim pašvaldība, kuras teritorijā atrodas piekritīga bāriņtiesa.

(Mārupes novada domes 28.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 33/2016 redakcijā)

VI. Dzīvokļa pabalsts

15. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniedz:

15.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bērns iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;

15.2. reizi trijos mēnešos dokumentu par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas, uzrādot oriģinālus.

16. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 15. apakšpunktā minētos dokumentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021)

17. Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bērnam.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

18. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada Domē.

19. Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.

VIII. Noslēguma jautājumi

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2009. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25/2009 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Pielikums
Mārupes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 18
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi:

1. Par dzīvojamās telpas īri un par apkuri, kas nodrošināta visam namam, ne vairāk kā par dzīvojamās telpas kopējās platības 35 m2. Pabalstu aprēķina par visu platību, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.

2. Par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām saskaņā ar noslēgtā īres vai pārvaldīšanas līguma nosacījumiem, bet ne vairāk kā 4,27 euro par 1 m2.

3. Par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi atbilstoši faktiskajām apkures vai siltumenerģijas resursu iegādes izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 70,00 apkures perioda mēnesī.

4. Mājokļiem, kuri ir apsildāmi ar malkas apkuri – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 300 gadā.

5. Elektroenerģija – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 15,00 mēnesī.

6. Gāze – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3,00 mēnesī.

7. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1,50 mēnesī.

8. Par ūdeni un kanalizāciju – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 15,00 mēnesī.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18/2015Pieņemts: 30.09.2015.Stājas spēkā: 14.11.2015.Zaudē spēku: 18.01.2022.Publicēts: Mārupes Vēstis, 11, 13.11.2015.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314118
{"selected":{"value":"01.04.2021","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2016","iso_value":"2016\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2016.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)