Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2019. gada 9. februāri.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2011

Mārupē 2011. gada 30. martā
Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2011. gada 30. marta sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 27

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Grozījumi: 27.11.2013. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 57/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014.
19.12.2018. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2018,
kas stājas spēkā ar 09.02.2019.
1. LIETOTIE TERMINI

1.1. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās – Mārupes novada pašvaldības finansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (turpmāk – dzīvojamā māja).

1.2. Dzīvokļa īpašums dzīvojamā mājā – dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums, kas kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas, kur atsevišķais īpašums ir dzīvojamā mājā esoša būvnieciski norobežota un funkcionāli nošķirta telpa vai telpu grupa, kura kā dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca iezīmēta būves kadastrālās uzmērīšanas lietā.

1.3. Pretendents – dzīvokļa īpašumu īpašnieku Dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pilnvarotā persona, kas var būt: dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita persona (fiziska vai juridiska), kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu un noslēgto līgumu.

1.4. Finansējuma saņēmējs – Pretendents, kuram piešķirts finansējums ar Mārupes novada domes lēmumu.

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

2. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada Dome (turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, piešķirot finansējumu dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm, kas vērstas uz turpmāku energoresursu patēriņu samazinājuma nodrošinājumu, kā arī pašvaldības finansējuma – apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2.2. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumiem atbilstoši Mārupes novada Domes budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram tiek piešķirta šādiem mērķiem:

2.2.1. izmaksas energoaudita veikšanai – līdz 100 % no energoaudita izmaksām;

2.2.2. izmaksas tehniskās apsekošanas veikšanai – līdz 100 % no tehniskās apsekošanas izmaksām;

2.2.3. izmaksas energoefektivitātes pasākumu veikšanas tāmes sastādīšanai – līdz 100 % no energoefektivitātes pasākumu veikšanas tāmes sastādīšanas izmaksām;

2.2.4. izmaksas dzīvojamās mājas atjaunošanas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai – līdz 100 % no izmaksām;

2.2.5. pievienotās vērtības nodokļa kompensācija – līdz 100 % no Pretendenta samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas katrai 2.2.1.–2.2.4. punktos norādītajai pozīcijai.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2018)

2.3. Kopējā pašvaldības palīdzība šo noteikumu 2.2. punktā norādīto pasākumu veikšanai nevar vienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai pārsniegt EUR 7000,00, un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi.

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

2.4. Uz pašvaldības palīdzību 2.2. punktā noteikto pasākumu veikšanai, ievērojot 2.3. punktā noteikto kopējo izmaksu apmēru, ir tiesīgi pretendēt dzīvokļu īpašnieki, ja:

2.4.1. dzīvojamā māja atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un ir nodota ekspluatācijā laikā no 1944. līdz 1993. gadam;

2.4.2. dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;

2.4.3. dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;

2.4.4. dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51 % no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot "par", ir pieņēmuši lēmumu veikt dzīvojamā mājā energoefektivitātes pasākumus, t.sk., dzīvojamās mājas atjaunošanu un apmaksāt ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu;

2.4.5. dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51 % no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot "par", ir pieņēmuši lēmumu par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēguši līgumu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar brīvprātīgi izraudzīto juridisko personu vai pilnvarojuši jebkuru fizisko personu, kas atbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā izvirzītajām prasībām, vai arī apvienojušies Dzīvokļu īpašnieku biedrībā, kas būs atbildīga par mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumu organizēšanu.

2.5. Uz šajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību nevar pretendēt, ja:

2.5.1. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējas parādsaistības par visiem mājai sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un mājas pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) uz iesnieguma iesniegšanas dienu pārsniedz 15 %, kas tiek aprēķinātas kā starpība starp aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku veiktajiem maksājumiem par minētajiem pakalpojumiem iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā;

2.5.2. dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) ar tiesas nolēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2018)

3. IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI

3.1. Pašvaldība izsludina pieteikšanos pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās saņemšanai, nosakot iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

3.2. Paziņojumu par iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu pašvaldība izsludina publiski, nodrošinot, ka paziņojums ir pieejams Domes administrācijas telpās, kā arī publicēts izdevumā "Mārupes Vēstis" vai pašvaldības tīmekļa vietnē (http://www.marupe.lv).

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

3.3. Paziņojumu par iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz divas nedēļas pirms iesniegšanas sākuma datuma, norādot kopējo pieejamo finansējumu, iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu.

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

4. REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI

4.1. Iesniegumu Mārupes novada Domei pašvaldības palīdzības saņemšanai iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, pievienojot šādus dokumentus:

4.1.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu apliecinātas kopijas, kurā dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51 % no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot "par", ir pieņēmuši šādus lēmumus:

4.1.1.1. veikt dzīvojamā mājā energoefektivitātes pasākumus, t.sk., dzīvojamās mājas atjaunošanu un apmaksāt ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu;

4.1.1.2. ka gadījumā, ja Mārupes novada Dome piešķir finansējumu 4.1.1.1. punktā minēto sagatavošanās darbu veikšanai, ne ilgāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc 4.1.1.1. punktā minēto sagatavošanas darbu pabeigšanas dzīvojamās mājas īpašnieki sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu, lai saņemtu atbalstu kompleksai dzīvojamās mājas atjaunošanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4. prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4. pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros, nodrošinot dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu pabeigšanu un atjaunotās dzīvojamās mājas nodošanu ekspluatācijā atbildīgās institūcijas apstiprinātā projekta iesniegumā norādītajos termiņos un kārtībā;

4.1.1.3. ka gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašniekiem nav iespējams pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4. prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4. pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros, ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc finansējuma izlietošanas dzīvojamās mājas īpašnieki uzsāk dzīvojamās mājas atjaunošanu par pašu līdzekļiem un ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā to pabeidz;

4.1.1.4. norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt (un tā ir tā, kas iesniedz) iesniegumu Mārupes novada Domē, kā arī veikt citas ar palīdzības saņemšanu saistītās darbības;

4.1.2. izvērsta paredzamo izdevumu tāme šo noteikumu 2.2.1.–2.2.4. punktā minēto darbu veikšanai;

4.1.3. tiesiskā kārtā noslēgtu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līgumu;

4.1.4. spēkā esošas Būves kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lietas apliecinātu kopiju;

4.1.5. dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegtu izziņu, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem (komunālajiem, pārvaldīšanas (apsaimniekošanas), nodokļiem, zemes nomu, ja zeme piekrītošā zeme tiek nomāta no citas personas, papildu maksājumi, kas saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu maksājami atsevišķi) iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā, faktiski veiktie maksājumi un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās parādsaistības uz mēneša, kurā iesniedz iesniegumu, pirmo datumu. Parādsaistības aprēķina kā starpību starp aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātiem maksājumiem par pakalpojumiem, iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā, ja tie sniegti ar pārvaldnieka starpniecību (parādsaistības rēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvokļa īpašumu).

(Grozīts ar Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2018)

4.2. Iesniegumu kopā ar 4.1. punktā minētajiem dokumentiem var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi Daugavas ielā 29, Mārupē.

4.3. Ja iesniegums iesniegts personīgi, par iesnieguma iesniegšanas dienu un laiku uzskatāms pašvaldības spiedogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

4.4. Ja pa pastu sūtītais iesniegums ir nosūtīts (pasta zīmogs) līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām un saņemts pašvaldībā ne vēlāk kā piecas dienas pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa, tiek uzskatīts, ka iesniegums ir iesniegts termiņā.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2018)

4.5. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, ar secīgi sanumurētām lapām, ar satura rādītāju, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, iesnieguma sagatavošanas datums un iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.

5. PIETEIKUMU NOVĒRTĒŠANAS UN LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Mārupes novada Dome izskata, izvērtē saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pašvaldības palīdzību ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

5.2. Mārupes novada Dome izskata un vērtē tikai šo noteikumu 4.1. un 4.5. punktos minētajām prasībām atbilstošus iesniegumus. Domes administrācija pastāvīgi, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā no katra attiecīgā iesnieguma saņemšanas brīža, pārbauda Domē katra saņemta un reģistrēta iesnieguma atbilstību 4.1. un 4.5. punktos minētajām noformēšanas prasībām, un ja konstatē, ka iesniegums neatbilst kaut vienai minētajos punktos norādītajai prasībai, administrācija par konstatētajiem trūkumiem rakstiski informē Pretendentu.

Pretendents, novēršot trūkumus, kas bija par pamatu viņa iesnieguma nevirzīšanai izskatīšanai pēc būtības, ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu, ievērojot šo noteikumu 3.1. punkta kārtībā izsludinātu iesniegšanas termiņu. Ja Pretendents norādītajā termiņā nav novērsis trūkumus, iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un tiek atgriezts tā iesniedzējam, nevirzot uz Domi izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.

5.3. Pamats Domes lēmuma pieņemšanai par pašvaldības palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt palīdzību uz Pretendenta iesnieguma pamata un katra iesniedzamo dokumentu atbilstība 2.4.–2.5. un 4.1.–4.5. prasībām.

5.4. Mārupes novada Domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5.5. Mārupes novada Domes administrācijas pieņemtos lēmumus šajos noteikumos noteiktajos gadījumos var apstrīdēt Mārupes novada Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS UN PĀRSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Finansējums tiek uzskatīts par piešķirtu un ir pārskaitāms šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja Finansējuma saņēmējs 30 darba dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas par iesnieguma apstiprināšanu parakstīja līgumu par palīdzības sniegšanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

6.2. Ja Finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumu šī punktā norādītajā termiņā, uzskatāms, ka tas ir atteicies no piešķirtā finansējuma.

6.3. Finansējums tiek pārskaitīts uz Finansējuma saņēmēja speciāli šim nolūkam atvērto kontu kredītiestādē pēc līguma noslēgšanas šādā kārtībā:

6.3.1. pirmo maksājumu 50 % apmērā no piešķirtā finansējuma veicot pēc 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktos paredzēto mērķu sasniegšanas, ko apliecina šo darbu pilnīga izpilde;

6.3.2. otro maksājumu 50 % apmērā no piešķirtā finansējuma veicot pēc 2.2.3. un 2.2.4. apakšpunktos paredzēto mērķu sasniegšanas, ko apliecina šo darbu pilnīga izpilde.

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

6.4. (Svītrots ar Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2018)

6.4.1 Finansējuma saņēmējs apņemas pieprasīt finansējumu 6.3. punkta kārtībā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, iesniedzot attiecīga 2.2. punktā minētā mērķa sasniegšanu pierādošos dokumentus. Pierādījums mērķa sasniegšanai ir attiecīgs 2.2. punkta apakšpunktos norādītais pilnībā izstrādātais dokuments, kurš ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodots Finansējuma saņēmēja rīcībā. Finansējuma saņēmējam nav obligāti pirms finansējuma pieprasījuma jāveic darbu apmaksa no saviem līdzekļiem, ja ar darbu izpildītāju ir panākta attiecīga vienošanās un Finansējuma saņēmējs spēj pierādīt, ka no Finansējuma tiks veikta šo darbu apmaksa.

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

6.5. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā viena gada laikā pēc finansējuma saņemšanas, iesniedz pašvaldībai atskaiti par 4.1.1.2. vai 4.1.1.3. punktā atrunātā gadījuma iestāšanās, pēc kā ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem rakstiski informē pašvaldību par būvdarbu gaitu līdz iesniedz aktu par atjaunotās daudzīvokļu dzīvojamās mājas nodošanu ekspluatācijā.

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

6.6. Gadījumā, ja Finansējuma saņēmējs neinformē pašvaldību 6.5 punktā atrunātajā kārtībā, neveic 4.1.1.2. vai 4.1.1.3. punktā atrunātās darbības norādītajos termiņos vai, veicot 4.1.1.2. vai 4.1.1.3. punktā atrunātās darbības, neizmanto dokumentus, kuru izstrādei saņēma Finansējumu, Finansējuma saņēmējs atmaksā pašvaldībai saņemto finansējumu 100 % apmērā viena mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Neatmaksātā finansējuma piedziņu veic Mārupes novada domes izpilddirektors ar izpildrīkojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 21/2018 redakcijā)

6.7. (Svītrots ar Mārupes novada domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2018)

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/2011Pieņemts: 30.03.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Publicēts: Mārupes Vēstis, 5, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314117
{"selected":{"value":"09.02.2019","content":"<font class='s-1'>09.02.2019.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"09.02.2019","iso_value":"2019\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2019.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
09.02.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)