Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2017. gada 14. aprīli.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2013

Mārupē 2013. gada 29. maijā
Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2013. gada 29. maija lēmumu Nr. 8
(prot. Nr. 10, piel. Nr. 8)

Izdoti saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas 4. punktu,
14. panta pirmās daļas 6. punktu, 15. pantu, 25. pantu

Grozījumi: 25.09.2013. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 44/2013,
kas stājās spēkā 01.01.2014.
Grozījumi: 27.11.2013. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 59/2013,
kas stājās spēkā 01.01.2014.
Grozījumi: 10.08.2016. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2016,
kas stājās spēkā 10.09.2016.
Grozījumi: 30.11.2016. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 36/2016,
kas stājās spēkā 31.01.2017.
Grozījumi: 29.03.2017. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2017,
kas stājās spēkā 14.04.2017.
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

2. Mārupes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja tai vai tās ģimenes loceklim nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa saskaņā likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk tekstā – Likums) 16. panta trešo daļu, izņemot Likumā un noteikumos īpaši atrunātos gadījumus.

II. PERSONU KATEGORIJAS, KURĀM SNIEDZAMA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ

3. Personas, kurām tiek sniegta palīdzība pirmām kārtām, noteiktas Likuma 14. pantā. Papildus Likuma 14. pantā uzskaitītām personu kategorijām, Mārupes novada pašvaldība sniedz palīdzību:

3.1. maznodrošinātai personai, kura audzina bērnu invalīdu;

3.2. maznodrošinātai personai, kuras apgādībā ir vismaz trīs nepilngadīgie bērni.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2016)

4. Mārupes novada pašvaldība sniedz palīdzību vispārējā kārtībā:

4.1. (Svītrots ar Mārupes novada domes 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016)

4.2. Personai, kura uz tiesas sprieduma pamata tiek izlikta no dzīvojamās platības, ja atbilstoši Bāriņtiesas atzinumam šī persona nav spējīga nodrošināt apgādībā esošos nepilngadīgos bērnus ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo platību.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 44/2013; 27.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 59/2013; 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2016)

II.1 PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS VEIDI

(Nodaļa Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

4.1 Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā,

4.11. izīrējot Mārupes novada pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata Mārupes novada pašvaldības lietojumā esošu dzīvojamo telpu vai

4.12. izmaksājot dzīvokļa pabalstu.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

4.2 Personai ir tiesības saņemt tikai vienu pašvaldības palīdzības veidu.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

4.3 Persona, iesniedzot 5. punktā norādīto iesniegumu, norāda vēlamu palīdzības veidu.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

III. REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI

5. Persona, kas vēlas saņemt palīdzību, iesniedz Mārupes novada pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda:

5.1. Personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;

5.2. Personas deklarēto dzīvesvietu un faktisko dzīvesvietu, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas;

5.3. Personas īpašumā, valdījumā vai tiesiskā lietojumā esošos nekustamos īpašumus Latvijas Republikas teritorijā;

5.4. Ziņas par maznodrošinātas (trūcīgas) personas statusa piešķiršanu, norādot lēmuma pieņēmēju un lēmuma pieņemšanas datumu;

5.5. Īres līgumu, ja tāds ir noslēgts.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2016)

6. Ja persona vēlas saņemt palīdzību, pamatojoties uz kādu īpašu apstākli, iesniegumā ir norādama attiecīga informācija vai iesniegumam ir pievienojami šos īpašus apstākļus apliecinoši dokumenti:

6.1. Persona, kurai ir 3 vai vairāk bērni, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc savas izvēles var pievienot bērnu dzimšanas apliecību kopiju;

6.2. Persona, kuras apgādībā ir bērns invalīds, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno apgādību nodibinošo dokumentu un invalīda apliecības kopiju;

6.3. Persona, kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas uz tiesas sprieduma pamata, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno tiesas sprieduma norakstu;

6.4. Persona, kurai ir darba tiesiskās attiecības ar Mārupes novada pašvaldības iestādi, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc savas izvēles var pievienot darba līguma kopiju;

6.5. Persona, kura sasniegusi pensijas vecumu, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno pensionāra apliecības kopiju;

6.6. Persona, kura ir invalīds, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno invalīda apliecības kopiju;

6.7. Persona, kura ir politiski represētā, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno politiski represētās personas apliecības kopiju;

6.8. Persona, kura ir bārenis vai bērns, kuri palicis bez vecāku gādības un audzināts bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc savas izvēles var pievienot bāriņtiesas atzinumu;

6.9. Repatriants norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno Pilsonības un migrācijas pārvaldes lēmuma par repatrianta statusa piešķiršanu kopiju un pēc savas izvēles var pievienot izziņu par dzīvesvietu Mārupes novadā pirms izceļošanas no Latvijas Republikas;

6.10. Persona, kuras tiek atbrīvotas pēc soda izciešanas no ieslodzījuma vietas, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno Ieslodzījumu vietas pārvaldes izziņu;

6.11. Persona, kuras apgādībā ir aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc savas izvēles var pievienot apgādību nodibinoša dokumenta kopiju un bāriņtiesas lēmumu par aizgādības nodibināšanu, vai pensionāra vai invalīda apliecības kopiju.

7. Mārupes novada Dome izskata iesniegumu nākamajā sēdē pēc tā saņemšanas, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, un pieņem noteikumu 11.1. punktā vai 11.2. punktā minēto lēmumu.

8. Palīdzības reģistru kārto Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde atbilstoši Likuma prasībām, pamatojoties uz Mārupes novada Domes lēmumiem par personu atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību (noteikumu 12. punkts).

(Mārupes novada domes 29.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 11/2017 redakcijā)

9. Personas tiek reģistrētas reģistrā ar kārtas numuru, ņemot vērā iesniegumu pirmreizēju reģistrācijas datumu, ja par šo personu ir pieņemts noteikumu 12. punktā minētais lēmums.

10. Papildus Likumā noteiktajām ziņām, par katru personu palīdzības reģistrā iekļauj šādas ziņas:

10.1. personas dzīves vietas adrese;

10.2. ģimenes locekļu skaits.

IV. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

11. Mārupes novada dome pieņem lēmumus par

11.1. par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā vai dzīvokļa pabalsta piešķiršanu;

11.2. par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību;

11.3. par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra;

11.4. par personas pārreģistrāciju palīdzības reģistrā;

11.5. par palīdzības sniegšanu palīdzības reģistrā iekļautai personai.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

12. Saistošo noteikumu 11.1. punktā minētais Lēmums tiek pieņemts, ja persona atbilst Likumā vai Saistošo noteikumu 3. vai 4. punkta apakšpunktos norādītājai personu kategorijai un ir sniegusi visas nepieciešamās ziņas saskaņā ar noteikumu 5. un 6. punkta prasībām.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

13. Lēmums par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību sekojošos gadījumos:

13.1. ja pirms palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi sava dzīvokļa tehnisko stāvokli, pamatojoties uz apsekošanas aktu, ko veic mājas Apsaimniekotājs un Mārupes novada Domes administrācija;

13.2. piecus gadus pēc tam, kad personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tika izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu;

13.3. piecus gadus pēc tam, kad personas dzīvojamās telpas īres līgums tika izbeigts sakarā ar īres maksas un maksas par pakalpojumiem parādu, lai gan persona varēja neuzkrāt parādu, jo personas ģimenes pilngadīgo ģimenes locekļu kopēji ienākumi īres līguma darbības laikā nebija zemāki par attiecīgajā mēnesī valstī noteikto viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vidējo vērtību latos;

13.4. piecus gadus pēc tam, kad persona iegādāto dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) īpašumu labprātīgi atsavinājusi, sadalījusi, ieķīlājusi vai apgrūtinājusi ar lietu tiesībām, tādējādi zaudējot īpašuma un lietošanas tiesības uz dzīvojamo telpu pilnībā.

14. Lēmums par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra tiek pieņemts Likuma 10. pantā noteiktajos gadījumos.

15. Lēmums par personas pārreģistrāciju tiek pieņemts Likuma 18. panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā.

16. Lēmums par palīdzības sniegšanu palīdzības reģistrā iekļautai personai tiek pieņemts, ja ir iestājušies visi sekojoši nosacījumi:

16.1. Persona ir atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību un uz lēmuma par palīdzības sniegšanu pieņemšanas brīdi apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību, nav zuduši;

16.2. Persona ir reģistrēta palīdzības reģistrā un personas reģistrācijas kārtas numurs ir pirmais dilstošā secībā;

16.3. Mārupes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskā lietojumā ir brīvs dzīvošanai derīgs dzīvoklis, un par to personai ir ticis paziņots Likumā noteiktajā kārtībā;

16.4. Personai ir sniegusi pozitīvu atbildi uz pašvaldības piedāvājumu.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2016)

17. Mārupes novada Domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. ATSEVIŠĶI NOSACĪJUMI DZĪVOKĻA PABALSTA PIEŠĶIRŠANAI

(Nodaļa Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

18. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, lai segtu dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksu un maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu viena kalendārā gada ietvaros.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

19. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā personas iesniegtos dokumentus (īres līgumu), bet nepārsniedzot Saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

20. Dzīvokļa pabalstu izmaksā par tiesīgu to saņemt atzītai personai 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga domes lēmuma pieņemšanas dienas vienā maksājumā.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

21. Ja 11.1. punktā minētais domes lēmums tiek pārsūdzēts tiesā saskaņā ar Saistošo noteikumu 17. punktu, bet dzīvokļa pabalsts ir izmaksāts, personai ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā atmaksāt pašvaldībai 20. punkta kārtībā saņemto dzīvokļa pabalstu. Atkārtoti pašvaldības palīdzība minētai personai tiek sniegta tikai uz tiesas sprieduma pamata, kas stājies likumīgā spēkā.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā)

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Pielikums
Mārupes novada domes 29.05.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2013
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi

(Pielikums Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 36/2016 redakcijā.)

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi:

1. Par dzīvojamās telpas īri un par apkuri, kas nodrošināta visam namam, ne vairāk kā par dzīvojamās telpas kopējās platības 35 m2 vai par visu platību, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.

2. Par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām saskaņā ar noslēgtā īres vai pārvaldīšanas līguma nosacījumiem, bet ne vairāk kā 4,27 euro par 1 m2.

3. Par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi atbilstoši faktiskajām apkures vai siltumenerģijas resursu iegādes izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 70,00 apkures perioda mēnesī, par apkures periodu pieņemot laika periodu no 1. oktobra līdz 30. aprīlim.

4. Mājokļiem, kuri ir apsildāmi ar malkas apkuri - atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 300 gadā.

5. Elektroenerģija – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 15,00 mēnesī.

6. Gāze – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3,00 mēnesī.

7. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1,50 mēnesī.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/2013Pieņemts: 29.05.2013.Stājas spēkā: 11.06.2013.Publicēts: Mārupes Vēstis, 6, 10.06.2013.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314116
{"selected":{"value":"14.04.2017","content":"<font class='s-1'>14.04.2017.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"14.04.2017","iso_value":"2017\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2017.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
14.04.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)