Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2019

Mārupē 2019. gada 28. augustā
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019. gada 28. augusta sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 21

Precizēti ar Mārupes novada domes
2019. gada 25. septembra sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 26

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu.

2. Pašvaldība materiāli atbalsta tikai tādas daudzbērnu ģimenes, kuru visi pilngadīgi locekļi, kas aprūpē Saistošo noteikumu izpratnē atbalstāmos bērnus, kopā ar aprūpē esošiem Saistošo noteikumu izpratnē atbalstāmajiem bērni dzīvo vienā mājsaimniecībā Mārupes novada administratīvajā teritorijā, un šajā mājsaimniecībā visi kopā ir deklarējuši savu dzīvesvietu nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.

3. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

II. Pabalsta apmērs un izmaksāšanas kārtība

4. Pašvaldība finansiāli atbalsta Saistošo noteikumu prasībām atbilstošās daudzbērnu ģimenes trešo un katru nākamo bērnu, kā arī divus un vairāk reizē dzimušus vienas mātes bērnus, ja pirms viņu piedzimšanas ģimenē ir jau vismaz viens bērns.

5. Pabalsta apmērs ir:

5.1. 40,00 euro (četrdesmit euro) apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz bērns uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē;

5.2. 40,00 euro (četrdesmit euro) apmērā gadā bērnam, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē.

III. Pašvaldības pabalsta daudzbērnu ģimenēm piešķiršanas kārtība

6. Lai saņemtu pabalstu, Saistošo noteikumu 2. un 3. punkta prasībām atbilstošs daudzbērnu ģimenes pilngadīgs loceklis, kura likumīgā aprūpē atrodas Saistošo noteikumu 4. prasībām atbilstošs bērns, (turpmāk – Iesniedzējs) aizpilda Mārupes novada Sociālajā dienestā iesnieguma pirmo daļu (Pielikums), un pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina pabalsta piešķiršanas pamatu, ja pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neatrodas pašvaldības rīcībā.

7. Ja daudzbērnu ģimenes sastāvā ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, Iesniedzējs iesniegumam pievieno bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē kopiju. Bāriņtiesas lēmums nav jāpievieno, ja to pieņēma Mārupes novada bāriņtiesa, šajā gadījumā šis apstāklis ir norādāms iesniegumā, pieprasot pabalstu.

8. Ja vismaz viens daudzbērnu ģimenes bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un iegūst augstāko izglītību, iesniedzējs iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka bērns mācās konkrētajā izglītības iestādē.

9. Iesniedzējam ir pienākums paziņot Pašvaldībai par pabalsta piešķiršanas pamata vai atbilstības pabalsta piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Mārupes novada Sociālā dienesta vadītājs, aizpildot iesnieguma otro daļu (Pielikums). Aizpildītā iesnieguma otrā daļa ir pamats pabalsta izmaksai.

11. Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir uz vienu gadu ar nākamo mēnesi no 10. punktā paredzētā lēmuma pieņemšanas brīža, pabalsta regulāru izmaksu veicot reizi ceturksnī par iepriekšējiem pilniem trīs mēnešiem līdz 15. aprīlim, līdz 15. jūlijam, līdz 15. oktobrim, līdz 15. janvārim. Lēmuma darbības periods ir viens kalendārais gads no pabalsta piešķiršanas brīža, pabalsta izmaksas periods ir 12 pilni kalendārie mēneši.

12. Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir vienu reizi gadā Ministru kabineta noteiktā mācību gada ietvaros, Iesniedzējam iesniegumu saskaņā ar Saistošo noteikumu 6. punktu iesniedzot laika periodā no mācību gada sākuma līdz beigām.

13. Pabalstu atceļ Mārupes novada Sociālā dienesta vadītājs ar lēmumu, ja tiek konstatēts, ka:

13.1. ģimene vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam;

13.2. daudzbērnu ģimenes locekļu deklarētā dzīvesvieta neatbilst Saistošo noteikumu 2.punktam;

13.3. ir zudis Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktā un 5.2. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķiršanas pamats.

13.4. ir konstatēts, ka Iesniedzējs ir sniedzis nepatiesu informāciju, un tā bijusi par pamatu pabalsta piešķiršanai.

14. Ja pabalsts atcelts, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 13.1.–13.3. apakšpunktiem, pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo dienu pēc attiecīga apstākļa iestāšanās.

15. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktu pabalstu atceļ ar tā piešķiršanas dienu un Iesniedzējam ir pienākums viena mēneša laikā atmaksāt Pašvaldībai visus saņemtos pabalstus, kuri tika tam piešķirti, pamatojoties uz nepatiesu informāciju.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

16. Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada domes izpilddirektoram.

17. Mārupes novada domes izpilddirektora lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

18. Piemērojot Saistošo noteikumu 11. punktu 2019. gadā, pabalsta izmaksas periodu nosaka (pabalstu aprēķina) no 1. septembra, ja iesniegums iesniegts līdz 2019. gada 15. decembrim, šajā gadījumā lēmuma darbības periods ir viens kalendārais gads no nākamā mēneša pēc lēmuma pieņemšanas brīža.

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Pielikums
Mārupes novada domes 2019. gada 28. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2019

Mārupes novada domei
Daugavas ielā 29, Mārupē
Mārupes novadā

  
 vārds, uzvārds
  
 personas kods
  
 deklarētā dzīvesvieta
  
 kontakttālrunis

IESNIEGUMS/LĒMUMS

Pašvaldības pabalsta daudzbērnu ģimenei saņemšanai

I. DAĻA (aizpilda iesniedzējs)

1.1. Mājsaimniecības adrese 
1.2. Mājsaimniecībā deklarētas personas un laika periods (var aizpildīt Sociālais dienests):
 
 
 
 
1.3. Daudzbērnu ģimenes pilngadīgi locekļi (kuru aprūpē ir zemāk norādītie bērni):
1.3.1.  
 (pilngadīgā ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods)
Pilngadīgā locekļa aprūpē esošie bērni:
 
(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)
 
(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)
 
vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)
 
(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)
1.3.2.  
 (pilngadīgā ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods)
Pilngadīgā locekļa aprūpē esošie bērni:
 
(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)
 
(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)
 
(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)
 
(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums)
1.4. Lūdzu piešķirt pašvaldības pabalstu (atzīmēt ar X attiecīgo pabalsta veidu):
40,00 euro (četrdesmit euro) apmērā mēnesī
manam bērnam
 
(vārds, uzvārds, personas kods)
manam bērnam
 
(vārds, uzvārds, personas kods)
manam bērnam
 
(vārds, uzvārds, personas kods)
40,00 euro (četrdesmit euro) apmērā vienu reizi gadā
manam bērnam
 
(vārds, uzvārds, personas kods)
manam bērnam
 
(vārds, uzvārds, personas kods)
manam bērnam
 
(vārds, uzvārds, personas kods)
1.5. Papildu ziņas par daudzbērnu ģimenes sastāvu:
 
 
 
 
 
1.6. Pabalstu, lūdzu, pārskaitīt uz kontu
Nr.  

• Apliecinu, ka pašvaldībai ir tiesības iepazīties ar šajā iesniegumā norādīto personu personas datiem, kas nepieciešami lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanai, tai skaitā ieskatīties valsts datu bāzēs un reģistros, kas satur lēmuma pieņemšanai nepieciešamos datus.

• Apliecinu, ka esmu sniedzis/sniegusi precīzas un patiesas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem, apņemos paziņot pašvaldībai par jebkādām šajā iesniegumā norādīto ziņu izmaiņām.

  
datums 
  
paraksts 

II. DAĻA (aizpilda Sociālā dienesta vadītājs)

Pamatojoties uz Saistošo noteikumu 10. punktu, nolemju:

2.1. Piešķirt pašvaldības pabalstu (atzīmēt ar X attiecīgo pabalsta veidu)

40,00 euro (četrdesmit euro) apmērā mēnesī
bērnam 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
bērnam 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
bērnam 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
40,00 euro (četrdesmit euro) apmērā vienu reizi gadā
bērnam 
 (vārds, uzvārds)
bērnam 
 (vārds, uzvārds)
bērnam 
 (vārds, uzvārds)

2.2. Piešķirto pabalstu izmaksāt:

  
(vārds, uzvārds, personas kods)
uz kontu Nr.  

(atzīmēt ar X)

lēmuma pieņemšanas brīdī;

ar nākamo mēnesi no šī lēmuma pieņemšanas brīža, pabalsta regulāru izmaksu veicot reizi ceturksnī par iepriekšējiem pilniem trīs mēnešiem līdz 15. aprīlim, līdz 15. jūlijam, līdz 15. oktobrim, līdz 15. janvārim, ja pabalsta piešķiršanas nosacījumi nav mainījušies.

2.3. Reizi ceturksnī pirms kārtējās izmaksas veikšanas pārbaudīt pabalsta piešķiršanas nosacījumu spēkā esamību un par to izdarīt pārbaudes atzīmi

Atzīme par pārbaudes veikšanu par 1. izmaksas ceturksni 
Atzīme par pārbaudes veikšanu par 2. izmaksas ceturksni 
Atzīme par pārbaudes veikšanu par 3. izmaksas ceturksni 
Atzīme par pārbaudes veikšanu par 4. izmaksas ceturksni 

Lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma kārtībā Mārupes novada domes izpilddirektoram.

  
(datums) 
  
(amats, paraksts) 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17/2019Pieņemts: 28.08.2019.Stājas spēkā: 12.10.2019.Publicēts: Mārupes Vēstis, 10, 11.10.2019.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
313940
12.10.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)