Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2012

Mārupē 2012. gada 29. augustā
Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2012. gada 29. augusta lēmumu Nr. 22 (prot. Nr. 14)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 9. punktu
(Grozīts ar Mārupes novada domes 19.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Mārupes novada simbolikas aprakstu, tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību, kā arī pašvaldības nodevas par Simbolikas izmantošanu iekasēšanas kārtību un nosacījumus.

2. Mārupes novada simbolika (turpmāk tekstā – Simbolika) ir Noteikumos ievērtajam aprakstam atbilstošs ģerbonis, karogs un vimpelis.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pastāvīgi dzīvo vai uzturas Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

II. Ģerboņa apraksts

4. Mārupes novada ģerboņa forma: spāņu vairogs (klasiskā, taisnstūra vairoga forma ar pusapļa (noapaļotu) pēdas daļu).

5. Mārupes novada ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās ar sudrabu un zaļu; uz šķēluma trīs četrlapu āboliņa lapas – no viena uz otru. Pa šķēlumu pretēji vērsta zaļa ar sudrabu šaurapmale. Krāsas pēc PANTONE kataloga: sudrabs – 877 C, zaļš – 341 C, melns – black.

III. Karoga apraksts

6. Mārupes novada karoga heraldiskais apraksts: Labā puse: horizontāls dalījums pa vidu. Augšējā daļa zaļa, apakšējā – balta. Centrā – Mārupes novada ģerbonis. Kreisā puse: horizontāls dalījums pa vidu. Augšējā daļa zaļa, apakšējā – balta. Zaļajā laukā uzraksts ar sudraba burtiem "MĀRUPES". Baltajā laukā uzraksts ar sudraba burtiem "NOVADS". Karogam pa perimetru sudraba bārkstis. Krāsas pēc PANTONE kataloga: sudrabs – 877 C, zaļš – 341 C, balts – Trans White, melns – black.

IV. Vimpeļa apraksts

7. Mārupes novada vimpeļa forma: spāņu vairogs (klasiskā, taisnstūra vairoga forma ar pusapļa (noapaļotu) pēdas daļu).

8. Mārupes novada vimpeļa heraldiskais apraksts: horizontāls dalījums pa vidu. Augšējā daļa zaļa, apakšējā – balta. Zaļajā laukā uzraksts ar sudraba burtiem "MĀRUPES NOVADS". Baltajā laukā – Mārupes novada ģerbonis. Vimpelim pusapļa (noapaļotajā) pēdas daļā sudraba bārkstis. Krāsas pēc PANTONE kataloga: sudrabs – 877 C, zaļš – 341 C, balts – Trans White, melns – black.

V. Simbolikas lietošana

9. Mārupes novada Domei ir Simbolikas lietošanas ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, zīmogos, spiedogos, deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Mārupes novada Domes atzinības un goda rakstos, diplomos, laikrakstā "Mārupes Vēstis" un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, Mārupes novada Domes tīmekļa vietnē, Mārupes pašvaldības iestāžu un struktūrvienību dokumentos (arī veidlapās), kā arī izvietot pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.

10. Mārupes novada Domes iestādes un struktūrvienības, kuras suvenīru, nozīmju, vimpeļu, dāvanu un apbalvojumu noformēšanā un citu reprezentācijas materiālu dizainā vēlas izmantot Simboliku, par to savlaicīgi rakstiski informē Mārupes novada Domes izpilddirektoru (turpmāk tekstā – Izpilddirektors). Izpilddirektora informēšana nav nepieciešama gadījumos, kad Simboliku un tās elementus atveido ierobežotā apjomā mācību nolūkos, bibliotēkās, arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot kādu aktuālo notikumu apskatu.

11. Lietojamā Simbolika, neatkarīgi no izmēriem, precīzi, proporcionāli un tonāli atbilst apstiprinātajam etalonparaugam.

12. Lietojamie Simbolikas elementi, neatkarīgi no izmēriem, precīzi, proporcionāli un tonāli atbilst apstiprinātajā simbolikā iekļautajiem elementiem.

13. Karoga Labā puse bez bārkstīm tiek lietota pie Mārupes pašvaldības iestādēm; suvenīru, nozīmju, dāvanu un apbalvojumu noformēšanā un citu reprezentācijas materiālu dizainā.

14. Vimpelis bez bārkstīm tiek lietots suvenīru, nozīmju, dāvanu un apbalvojumu noformēšanā un citu reprezentācijas materiālu dizainā.

VI. Simbolikas izmantošana

15. Simbolikas attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, nozīmju, vimpeļu un citu atribūtiku, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai ar Izpilddirektora atļauju, izņemot gadījumus, kad Simboliku atveido bezpeļņas nolūkos, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota Simbolika.

16. Izpilddirektors izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju piešķiršanu izmantot Mārupes novada Simbolikas attēlu dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās.

17. Izpilddirektors izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju piešķiršanu izmantot karogu pie privātēkām, komercbūvēm un citu ēku fasādēm.

18. Lai saņemtu atļauju Simbolikas izmantošanai fiziskas un juridiskās personas iesniedz: iesniegumu, tajā norādot Simbolikas izmantošanas mērķi, formas aprakstu, izstrādājumu skaitu un pievienojot izstrādājuma skici vai etalona paraugu.

19. Tirdzniecības uzņēmumi, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Mārupes novada Simboliku, pieprasa no ražotāja Izpilddirektora izsniegtās atļaujas kopiju, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas periodā.

VII. Nodeva par Simbolikas izmantošanu

20. Ar nodevu apliekamais objekts ir Simbolika vai tās elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.

21. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto Simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.

22. Nodevas likme par Simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam ir noteikta par katriem 100 izstrādājumiem – EUR 4,00.

(Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 25/2013 redakcijā)

23. Nodeva nav jāmaksā, ja Mārupes novada Simboliku atveido (ierobežotā apjomā), bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot aktuālo notikumu apskatu.

24. Mārupes novada Dome atsevišķos gadījumos ir tiesīga atbrīvot no vienreizējas nodevas samaksas, kā arī samazināt vienreizējās nodevas vai administratīvā naudas soda apmēru, argumentēti motivējot iemeslus.

VIII. Atļaujas saņemšana

25. Atļauju sagatavo Mārupes novada Domes administrācija un paraksta Izpilddirektors un izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir nepieciešama.

26. Mārupes novada pašvaldība ir tiesīga atteikt izsniegt Mārupes novada Simbolikas vai tās elementu izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu.

IX. Atbildība un kontrole

27. Simbolikas vai tās elementu attēlu juridiskas un fiziskas personas drīkst izmantot tikai ar Izpilddirektora rakstisku atļauju (pielikums Nr. 2), samaksājot nodevu par Simbolikas izmantošanu, noteikumos noteiktajos gadījumos.

28. Atbildība par Mārupes novada Domes ģerboņa lietošanu bez atļaujas ir paredzēta Ģerboņu likuma 11. panta otrajā daļā.

(Mārupes novada domes 19.08.2020. saistošo noteikumu Nr. 16/2020 redakcijā)

29. (Svītrots ar Mārupes novada domes 19.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)

30. (Svītrots ar Mārupes novada domes 19.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)

31. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mārupes novada administratīvā komisija, kuras lēmumus var pārsūdzēt Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kartībā un termiņos.

(Mārupes novada domes 19.08.2020. saistošo noteikumu Nr. 16/2020 redakcijā)

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe
Pielikums Nr. 1
Mārupes novada domes
29.08.2012. sēdes Nr. 14
saistošajiem noteikumiem Nr. 24

Mārupes novada ģerbonis

Mārupes novada karogs

Mārupes novada vimpelis

 

 

Pielikums Nr. 2
Mārupes novada domes
29.08.2012. sēdes Nr. 14
saistošajiem noteikumiem Nr. 24

Mārupes novada Dome

ATĻAUJA Nr.
Mārupes novada ģerboņa izmantošanai

Izsniegts: 
Adrese: 
Izmantošanas veids: 
  
  

Atļauja ir izsniegta:

Atļauja ir derīga līdz:

Izpilddirektors

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24/2012Pieņemts: 29.08.2012.Stājas spēkā: 11.10.2012.Zaudē spēku: 07.09.2021.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Mārupes Vēstis, 10, 10.10.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
313875
{"selected":{"value":"10.10.2020","content":"<font class='s-1'>10.10.2020.-06.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.10.2020","iso_value":"2020\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2020.-06.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.10.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)