Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 194

Rīgā 2020. gada 7. aprīlī (prot. Nr. 22 11. §)
Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
6. panta ceturto daļu un 30. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. izsniedzamas, uz laiku apturamas vai anulējamas speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licence) un licences kartītes autotransporta līdzekļiem, kas veic kravas komercpārvadājumus un pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem (turpmāk – komercpārvadājumi);

1.2. izsniedzami profesionālās kompetences sertifikāti komercpārvadājumiem (turpmāk – sertifikāts).

2. Šajos noteikumos minētos iesniegumus un iesniegumiem pievienotos dokumentus var iesniegt atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iesniedz iesniegumu iestādē, vai elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums), norādot elektroniskā pasta adresi saziņai. Identifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātajā Vienotajā pieteikšanās modulī pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

II. Licences izsniegšanas kārtība

3. Lai saņemtu licenci, pārvadātājs iesniedz Autotransporta direkcijā šādus dokumentus:

3.1. iesniegumu, kurā norāda komercpārvadājumu veidu, komersanta veidu, komersanta nosaukumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukumu, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto uzņēmuma reģistrācijas numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas numuru, pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un dzīvesvietas adresi, ja Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā tā nav reģistrēta. Iesniegumā pārvadātājs apliecina savu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (turpmāk – regula Nr. 1071/2009), 4. un 5. panta prasībām;

3.2. Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzīta sertifikāta apliecinātu kopiju, izņemot gadījumu, ja sertifikāts izsniegts Latvijas Republikā;

3.3. informāciju par pārvadātāja finansiālo stāvokli (turpmāk – finansiālais nodrošinājums) atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 7. panta prasībām vismaz par vienu transportlīdzekli, ja valsts informācijas sistēmās šāda informācija nav iegūstama.

4. Lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, Autotransporta direkcija iegūst šādu informāciju un:

4.1. pārbauda, vai pārvadātājs ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;

4.2. pārbauda, vai pārvadājumu vadītājam ir Latvijas Republikā izsniegts atbilstošs sertifikāts iesniegumā norādītajam komercpārvadājumu veidam;

4.3. pārbauda Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā reģistrēto pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, iepriekšējo personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu un dzimšanas vietu, kā arī pārliecinās par miršanas datuma statusu Iedzīvotāju reģistrā;

4.4. pārliecinās par pārvadātāja likumisko pārstāvju un pārvadājumu vadītāja atbilstību labas reputācijas prasībām, pārbaudot informāciju Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 6. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktu;

4.5. pārliecinās par pārvadājumu vadītāja atbilstību labas reputācijas prasībām, pārbaudot informāciju saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 11. panta 4. punktu.

5. Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē par izsniegto licenci norāda šādu informāciju:

5.1. licences veids un numurs;

5.2. pārvadātāja veids, nosaukums, juridiskā adrese, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais uzņēmuma reģistrācijas numurs vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas numurs;

5.3. datums, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu;

5.4. licences derīguma termiņš;

5.5. licences apturēšanas vai anulēšanas datums, ja licences darbība ir apturēta vai anulēta.

6. Autotransporta direkcija lēmumu par atteikumu izsniegt licenci paziņo uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

7. Ja mainījušies pārvadātāja dati, kas minēti regulas Nr. 1071/2009 16. panta 2. punktā:

7.1. "a" un "b" apakšpunktā – pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām rekvizītos iesniedz Autotransporta direkcijā attiecīgu iesniegumu. Autotransporta direkcija veic datu maiņu;

7.2. "c" apakšpunktā – pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām datos iesniedz Autotransporta direkcijā iesniegumu, kurā norāda pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, dzīvesvietas adresi, ja Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā tā nav reģistrēta. Ja sertifikāts nav izsniegts Latvijas Republikā, pievieno apliecinātu sertifikāta kopiju. Lai pārliecinātos par pārvadājumu vadītāja atbilstību, Autotransporta direkcija veic šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētās pārbaudes.

III. Licences kartītes izsniegšanas kārtība

8. Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājs iesniedz Autotransporta direkcijā šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu, kurā norāda pārvadātāja nosaukumu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto reģistrācijas numuru un autotransporta līdzekļa reģistrācijas numuru;

8.2. ja komercpārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu skaits palielinās, bet apliecinātais finansiālais nodrošinājums ir nepietiekams autotransporta līdzekļu skaita palielināšanai, – šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto informāciju par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu;

8.3. apliecinātu autotransporta līdzekļa nomas līguma kopiju, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs.

9. Lai pieņemtu lēmumu par licences kartītes izsniegšanu, Autotransporta direkcija:

9.1. pārliecinās, vai pārvadātājam ir Autotransporta direkcijas izsniegta atbilstoša komercpārvadājumu veida licence;

9.2. pārbauda autotransporta līdzekļa reģistrācijas datus Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

9.3. pārliecinās, vai autotransporta līdzeklim ir izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē.

10. Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē par izsniegto licences kartīti iekļauj vismaz šādu informāciju:

10.1. pārvadātāja nosaukums;

10.2. autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

10.3. izsniegtās licences kartītes veids, numurs un derīguma termiņš;

10.4. izsniegtās licences kartītes apturēšanas vai anulēšanas datums, ja licences darbība ir apturēta vai anulēta.

11. Autotransporta direkcija lēmumu par atteikumu izsniegt licences kartīti paziņo uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

12. Ja autotransporta līdzeklim, kuram izsniegta licences kartīte, mainās valsts reģistrācijas numurs, pēc pārvadātāja iesnieguma saņemšanas par valsts reģistrācijas numura maiņu Autotransporta direkcija veic datu maiņu, norādot autotransporta līdzekļa mainīto valsts reģistrācijas numuru.

IV. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

13. Autotransporta direkcija par licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu pārvadātājam paziņo uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto pārvadātāja elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Ja pārvadātājs ir iesniedzis iesniegumu par licences vai licences kartītes anulēšanu, Autotransporta direkcija par licences vai licences kartītes anulēšanu pārvadātājam paziņo uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto pārvadātāja elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu.

14. Apturot licences darbību, Autotransporta direkcija aptur arī visu pārvadātājam izsniegto licences kartīšu darbību.

15. Anulējot licenci, Autotransporta direkcija anulē arī visas pārvadātājam izsniegtās licences kartītes.

16. Informācija par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu tiek publicēta Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē, norādot pārvadātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, licences numuru un datumu, kad stājies spēkā lēmums par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu. Informācija par apturēto vai anulēto licenci tiek saglabāta tīmekļvietnē vienu gadu no lēmuma stāšanās spēkā.

17. Lai atjaunotu licences un licences kartītes darbību, pārvadātājs Autotransporta direkcijā iesniedz šo noteikumu 3. un 8. punktā minētos dokumentus. Lai pieņemtu lēmumu par licences un licences kartītes darbības atjaunošanu, Autotransporta direkcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic pārbaudes un iegūst informāciju atbilstoši šo noteikumu 4. un 9. punktam.

V. Sertifikātu izsniegšanas kārtība

18. Lai saņemtu sertifikātu, persona iesniedz Autotransporta direkcijā iesniegumu, norādot:

18.1. vārdu, uzvārdu;

18.2. dzimšanas vietu;

18.3. personas kodu;

18.4. personas dzimšanas datumu;

18.5. deklarētās dzīvesvietas adresi;

18.6. elektroniskā pasta adresi;

18.7. sertifikāta veidu.

19. Autotransporta direkcija atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 8. panta un I, II un III pielikuma prasībām izsniedz sertifikātu personai, kura saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 prasībām ir sekmīgi nokārtojusi profesionālo kompetenci apliecinošu eksāmenu (turpmāk – eksāmens).

20. Atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 I pielikuma II nodaļai eksāmenam ir divas atsevišķi vērtējamas daļas:

20.1. teorētiskā daļa – atbilžu izvēles tests. Tajā tiek iekļauti vismaz 45 jautājumi ar četriem atbilžu variantiem katram jautājumam, no kuriem viens ir pareizs. Eksāmena teorētiskā daļa ilgst divas stundas, ja eksāmens tiek kārtots tikai kravas komercpārvadājumiem vai tikai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, un 2,5 stundas, ja eksāmens tiek kārtots kravas komercpārvadājumiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem;

20.2. praktiskā daļa – situācijas analīze. Tajā tiek doti uzdevumi vai aprakstītas situācijas un paredzēts, ka jāsniedz atbildes vismaz uz 12 jautājumiem. Eksāmena praktiskā daļa ilgst divas stundas, ja eksāmens tiek kārtots tikai kravas komercpārvadājumiem vai tikai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, un 2,5 stundas, ja eksāmens tiek kārtots kravas komercpārvadājumiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem.

21. Lai sekmīgi nokārtotu eksāmenu, pretendentam jāsaņem regulas Nr. 1071/2009 I pielikuma II daļas 3. punktā minētais novērtējums. Atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 I pielikuma II daļas 2. punkta otrajai rindkopai katras eksāmena daļas vērtēšanas korekcijas koeficients ir 50 %.

22. 14 dienu laikā pēc eksāmena personai tiek nosūtīts paziņojums uz šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minēto personas elektroniskā pasta adresi par saņemto eksāmena vērtējumu.

VI. Noslēguma jautājumi

24. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtā licence un licences kartīte ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 194Pieņemts: 07.04.2020.Stājas spēkā: 10.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 09.04.2020. OP numurs: 2020/71.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
313824
10.04.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)