Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 46/2016

Mārupē 2016. gada 30. novembrī
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra sēdes Nr. lēmumu Nr. 43

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība):

1.1. slēdz deleģēšanas līgumus ar privātpersonu;

1.2. slēdz līdzdarbības līgumus ar privātpersonu;

1.3. piešķir privātpersonai finansējumu deleģēšanas vai līdzdarbības līguma izpildei;

1.4. uzrauga privātpersonai piešķirtā finansējuma izlietojumu.

2. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam un Noteikumiem Pašvaldība var:

2.1. deleģēt privātpersonai veikt valsts pārvaldes uzdevumu, noslēdzot deleģēšanas līgumu vai

2.2. pilnvarot privātpersonu veikt valsts pārvaldes uzdevumu, noslēdzot līdzdarbības līgumu.

3. Pašvaldība slēdz deleģēšanas vai līdzdarbības līgumu (turpmāk, ja viss kopā – Līgums) tikai ar privātpersonu, kura atbilst sekojošām prasībām:

3.1. tā ir juridiskā persona, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai tā ir fiziskā persona, kuras deklarētā dzīvesvieta, vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

3.2. tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, tai skaitā uz nomas, patapinājuma vai cita līguma pamata, atrodas attiecīga valsts pārvaldes uzdevuma izpildei nepieciešamais resurss;

3.3. tai nav nenokārtotu saistību ar Pašvaldību vai valsti, kurām iestājies izpildes termiņš.

4. Apstiprinot budžetu, pašvaldības dome nosaka tos pārvaldes uzdevumus, kuri var tikt deleģēti privātpersonai vai kuru veikšanai privātpersona var tikt pilnvarota kārtējā gada ietvaros. Finansējums privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai tiek piešķirts pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.

5. Finansējums vienai privātpersonai viena valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai nevar pārsniegt 20000,00 euro (divdesmit tūkstoši euro) gadā.

6. Kalendārā gada laikā Pašvaldība var uz Līguma pamata nodot vienai privātpersonai divus valsts pārvaldes uzdevumus, ja finansējums katram nepārsniedz 2 000,00 EUR, izņemot sabiedriskā labuma organizācijas, kurām var uz Līguma pamata nodot trīs valsts pārvaldes uzdevumus, ja finansējums katram nepārsniedz 2 000,00 EUR.

7. Pašvaldība var uz Līguma pamata nodot privātpersonai veikt tikai vienu valsts pārvaldes uzdevumu ar maksimālu izpildes termiņu līdz 4 (četriem) gadiem, ja finansējums pārsniedz 6. punktā norādīto apmēru.

II. Konkurss par Līguma slēgšanu

8. Lai noteiktu, kura privātpersona pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk, Pašvaldība organizē konkursu par Līguma slēgšanu (turpmāk – Konkurss).

9. Konkurss tiek rīkots, ņemot vērā Noteikumu 5. punktā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēru. Konkursus var rīkot gadā atkārtoti, ja to pieļauj domes apstiprinātais budžets.

10. Katram konkursam Pašvaldība izveido atsevišķu Konkursa komisiju ne mazāk kā 3 (trīs) locekļu sastāvā, kas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Komisijas sastāvu apstiprina Dome.

11. Konkurss tiek organizēts atbilstoši Konkursa nolikumam, kuru apstiprina dome. Konkursa nolikums tiek publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv (turpmāk – Pašvaldības tīmekļa vietne). Konkursa nolikumā ietver šādu informāciju:

11.1. valsts pārvaldes uzdevums, kuru paredzēts deleģēt vai uz līdzdarbības pamata nodot privātpersonai, tā apraksts, veikšanas laiks un vieta (ja attiecināms);

11.2. pieteikumu vērtēšanas kritēriji, tajā skaitā – privātpersonas resursi un kompetence, kas apliecina spēju veikt pārvaldes uzdevumu;

11.3. viena pieteikuma maksimālais finansējuma apjoms;

11.4. līguma veids, pievienojot projektu;

11.5. līguma izpildes uzraudzības kārtība;

11.6. līguma noslēgšanas termiņš;

11.7. finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un atmaksāšanas kārtība;

11.8. pašvaldības amatpersona vai struktūrvienība, kas nodrošinās Līguma izpildes saturisko un finanšu uzraudzību, kā arī atbilstību Noteikumiem.

12. Pašvaldība publicē Pašvaldības tīmekļa vietnē un bezmaksas informatīvajā izdevumā paziņojumu par Konkursa rīkošanu, kurā norāda

12.1. valsts pārvaldes uzdevumu, kuru paredzēts deleģēt vai uz līdzdarbības pamata nodot privātpersonai, tā apraksts, veikšanas laiks un vieta;

12.2. konkursa nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

12.3. termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;

12.4. konkursa pieteikuma iesniegšanas vietu un termiņu;

12.5. konkursa pieteikumu atvēršanas datumu un laiku.

III. Lēmuma par Līguma slēgšanu pieņemšana

13. Noteikumu 10. punktā minētā komisija izvērtē privātpersonu iesniegtos pieteikumus un izvēlas atbilstošāko pretendentu/pretendentus Līgumu slēgšanai saskaņā ar Noteikumiem un Konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

14. Lēmumu par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pēc Komisijas lēmuma saņemšanas pieņem dome.

IV. Līdzdarbības līguma slēgšana

15. Pašvaldība ar atbilstoši šo Noteikumu prasībām izvēlēto privātpersonu slēdz deleģēšanas vai līdzdarbības līgumu.

16. Papildus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46. pantā noteiktajam deleģēšanas vai līdzdarbības līgumā iekļauj šādu informāciju:

16.1. valsts pārvaldes uzdevuma mērķis, tā ietvaros veicamie pasākumi un to rezultatīvie rādītāji;

16.2. piešķirto finansiālo vai materiālo līdzekļu apjoms;

16.3. prasības attiecībā uz sniedzamā pārskata saturu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;

16.4. citi ar piešķirtā finansējuma izlietojumu un izlietojuma kontroli saistītie jautājumi pēc Pašvaldības ieskatiem.

17. Līguma spēkā esamības laikā tiesības veikt noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu ir tikai tai privātpersonai, kura šo Līgumu noslēdza. Pašvaldība nav tiesīga slēgt vairākus Līgumus par viena un tā paša valsts pārvaldes uzdevuma nodošanu uz deleģēšanas vai līdzdarbības Līguma pamata vairākām dažādām privātpersonām.

V. Informācijas publiskošana

18. Informācija par finansējuma apjomu, kas kārtējā budžeta gadā paredzēta privātpersonām deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, tiek publicēta Pašvaldības tīmekļa vietnē.

19. Informācija par Konkursa rezultātiem tiek publicēta Pašvaldības tīmekļa vietnē un bezmaksas informatīvajā izdevumā.

20. Noslēgtais Līgums ir publiski pieejams.

21. Vienu reizi gadā līdz 31. decembrim Pašvaldība sagatavo un Pašvaldības tīmekļa vietnē publicē kopsavilkumu par attiecīgajā periodā deleģēto vai uz līdzdarbības līguma pamata nodoto valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.

22. Kopsavilkuma sagatavošanas procesā Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un skaidrojumus no privātpersonas.

VI. Atbildība, uzraudzība un kontrole par finansējuma izlietojumu

23. Privātpersona ir atbildīga par noslēgtā Līguma ievērošanu, piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un normatīvajiem aktiem.

24. Pašvaldība ir atbildīga par norēķinu veikšanu, piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli atbilstoši Līgumā paredzētajiem mērķiem. Katra kalendārā gada noslēgumā par Līguma izpildi atbildīgās pašvaldības amatpersonas vai struktūrvienības iesniedz ziņojumu domei par gada laikā noslēgtajiem Līgumiem, to izpildes gaitu, rezultātiem un neatbilstībām.

25. 1 (viena) mēneša laikā pēc valsts pārvaldes uzdevuma izpildes vai, ja izpilde ir ilgāka par 1 (vienu) kalendāro gadu, tad 1 (vienu) reizi gadā līdz 30. novembrim, privātpersona iesniedz Pašvaldībai detalizētu pārskatu par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

26. Pēc noteikumu 25. punktā minētā pārskata saņemšanas Pašvaldība izvērtē piešķirtā finansējuma izlietojuma un deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildes atbilstību Līgumā izvirzītajiem mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem.

27. Pašvaldība, veicot valsts pārvaldes uzdevuma izpildei piešķirtā pašvaldības budžeta finansējuma izlietojuma pārbaudi, var pieņemt lēmumu par:

27.1. maksājumu apturēšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai Līguma izbeigšanu, vai finansējuma samazināšanu proporcionāli neveikto aktivitāšu apjomam, ja ir konstatēti valsts pārvaldes uzdevuma veicēja rupji Līguma nosacījumu pārkāpumi, tai skaitā veikti izdevumi, kas neatbilst Līgumā paredzētajiem mērķiem;

27.2. finansējuma samazinājumu līdz apmēram, kas ir proporcionāls neveikto aktivitāšu daļai, ja ir konstatētas novirzes no plānotajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem;

27.3. līguma izbeigšanu un neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu, tajā skaitā, ieturot no nākamā maksājuma vai atlikušās maksājuma daļas, ja valsts pārvaldes uzdevuma izpildes procesā ir konstatēta finansējuma izlietojuma neatbilstība Noteikumiem vai Līgumam;

27.4. finanšu līdzekļu atgūšanu vai Līguma laušanu, ja tiek konstatētas neatbilstības projekta ieviešanā.

VII. Noslēguma jautājumi

28. Noteikumi nav piemērojami aktivitātēm, kuras tiek finansiāli atbalstītas pamatojoties uz citiem Pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

29. Noteikumi nav piemērojami attiecībā uz līgumiem, kuri tiek slēgti sociālo pakalpojumu jomā.

30. Atzīt par spēku zaudējušajiem Mārupes novada domes 2015. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 23/2015 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 46/2016Pieņemts: 30.11.2016.Stājas spēkā: 09.12.2016.Zaudē spēku: 14.12.2019.Publicēts: Mārupes Vēstis, 12, 09.12.2016.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
313799
09.12.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)