Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 35

Rīgā 2020. gada 31. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 9. p.)
Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma
36. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši privātajiem pensiju fondiem (tālāk tekstā – pensiju fonds), sagatavojot gada pārskatu un kārtojot grāmatvedību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. finanšu instruments – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.2. finanšu aktīvs – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.3. finanšu saistības – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.4. atvasinātie finanšu instrumenti – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.5. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē;

2.6. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.2.A punkta izpratnē;

2.7. finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.8. finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) – 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē;

2.9. patiesā vērtība – 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.10. finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) – 9. Starptautiskā Grāmatvedības standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.11. vērtības samazināšanās zaudējumi – 36. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē;

2.12. uzskaites vērtība – 36. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē;

2.13. iegādes vērtība – 16. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē;

2.14. ieguldījumu īpašums – 40. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē.

3. Pensiju fonds par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu, kurš kā vienots kopums sastāv no:

3.1. pensiju fonda finanšu pārskatiem, kas ietver:

3.1.1. pārskatu par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā (tālāk tekstā – bilance),

3.1.2. pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu,

3.1.3. pārskata perioda naudas plūsmas pārskatu (tālāk tekstā – naudas plūsmas pārskats),

3.1.4. pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu (tālāk tekstā – kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats),

3.1.5. pensiju fonda pārskata pielikumu,

3.1.6. pārskatu par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā pārskata perioda sākuma datumā, ja pensiju fonds retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu pārskatu posteņu korekciju, vai pārklasificē finanšu pārskatu posteņus,

3.1.7. salīdzinošu informāciju par iepriekšējo pārskata periodu;

3.2. pensiju fonda vadības ziņojuma;

3.3. paziņojuma par pensiju fonda vadības atbildību;

3.4. pensiju plāna finanšu pārskatiem, kas ietver:

3.4.1. neto aktīvu pārskatu,

3.4.2. neto aktīvu kustības pārskatu,

3.4.3. pensiju plāna pārskata pielikumu;

3.5. ziņojuma par pensiju plānu.

4. Ja pensiju fondam ir vairāki pensiju plāni, gada pārskatā iekļauj katra pensiju plāna finanšu pārskatus un ziņojumu par katru pensiju plānu.

5. Finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par pensiju fonda un pensiju plāna finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Finanšu pārskatu sagatavošanu veic, pamatojoties uz Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko Finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", (tālāk tekstā – Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti). Informācija par Eiropas Komisijas apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem pieejama interneta mājaslapā www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/ias_en.htm, kā arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas interneta mājaslapā www.fm.gov.lv. Sagatavojot finanšu pārskatus, var izmantot arī Starptautiskos Finanšu pārskatu standartus, kuri publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" pēc pārskata perioda beigu datuma, bet līdz gada pārskata apstiprināšanai. Informācija par Starptautisko Finanšu pārskatu standartu apstiprināšanas gaitu Eiropas Komisijā un paredzamo publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" pieejama interneta mājaslapā www.efrag.org.

6. Pensiju fonda bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 1. un 2. pielikumā, bet naudas plūsmas pārskata un kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata paraugs – 3. un 4. pielikumā. Pensiju plāna finanšu pārskatu posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 5. un 6. pielikumā. Var neuzrādīt atsevišķus finanšu pārskatu posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatus precīzāk uztveramus, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu, taču jebkurā gadījumā finanšu pārskatu posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām.

7. Pielikumā uzrāda paskaidrojošo informāciju par pensiju fonda bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, naudas plūsmas pārskata, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata posteņu un pensiju plāna neto aktīvu pārskata un neto aktīvu kustības pārskata posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt pensiju fonda vai pensiju plāna finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un naudas plūsmas novērtēšanu.

8. Gada pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Gada pārskatā norāda skaitļu precizitātes pakāpi.

II. Ziņojumi

9. Pensiju fonda vadības ziņojumā norāda:

9.1. pensiju fonda darbības un finansiālā stāvokļa raksturojumu;

9.2. informāciju par visiem svarīgiem notikumiem no pārskata perioda beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai, kas ir nozīmīgi pensiju fonda finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu izpratnei;

9.3. turpmākās pensiju fonda attīstības prognozi, paskaidrojot ikvienu būtisku apstākli un risku.

10. Pensiju fonda vadības ziņojumu paraksta pensiju fonda padomes priekšsēdētājs, ja pensiju fondam ir izveidota padome, un valdes priekšsēdētājs. Ja kāds pensiju fonda valdes vai padomes loceklis uzskata, ka gada pārskats nav apstiprināms, vai izvirza iebildumus, kurus viņš vēlas paziņot akcionāru sapulcei, to īpaši norāda pensiju fonda vadības ziņojumā.

11. Pensiju fonda valdes rakstveida paziņojumā, kas apliecina tās atbildību par finanšu pārskatu patiesumu, norāda:

11.1. ka valdei ir pienākums saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot finanšu pārskatus, kas skaidri un patiesi atspoguļo pensiju fonda finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada darbības rezultātus un naudas plūsmu;

11.2. ka valde atbild par atbilstošas uzskaites kārtošanu, par pensiju fonda līdzekļu un mantas saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu negodīgu darbību novēršanu;

11.3. vai finanšu pārskati sagatavoti, konsekventi lietojot Starptautiskos Finanšu pārskatu standartus;

11.4. vai pensiju fonda valdes lēmumi un pieņēmumi par finanšu pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.

12. Paziņojumu par pensiju fonda valdes atbildību paraksta pensiju fonda valdes priekšsēdētājs.

13. Ziņojumā par pensiju plānu norāda:

13.1. informāciju par pensiju plānu:

13.1.1. pilnu pensiju plāna nosaukumu un īsu pensiju plāna aprakstu,

13.1.2. amatpersonas, kas ir atbildīgas par pensiju plāna vadību un darbību. Ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā atstājušas minētos amatus,

13.1.3. līdzekļu pārvaldītāja nosaukumu un juridisko adresi,

13.1.4. līdzekļu turētāja nosaukumu un juridisko adresi,

13.1.5. pensiju plāna komitejas (komiteju), ja tāda ir izveidota, kolektīvās dalības līgumu uzskaitījumu;

13.2. pensiju plāna darbības novērtējumu, t.sk.:

13.2.1. aprakstu par nozīmīgām darbībām pārskata gadā un pensiju plāna noteikumu grozījumiem un to ietekmi uz pensiju plāna finanšu pārskatu rādītājiem,

13.2.2. informāciju par ieguldījumiem, ieguldījumu darbības rezultātiem un pensiju plāna finansiālo stāvokli pārskata gada beigās,

13.2.3. aktīvu kopējā apmēra, pensiju plāna neto aktīvu vērtības, pensiju plāna dalībnieku skaita, darba devēju un pensiju plāna dalībnieku iemaksu, izmaksu pensiju plāna dalībniekiem u.tml. rādītāju izmaiņu iemeslu raksturojumu,

13.2.4. informāciju par pensiju plāna pārvaldīšanas izdevumiem,

13.2.5. citu būtisku pensiju plāna darbību raksturojošu informāciju,

13.2.6. informāciju par visiem svarīgiem notikumiem no pārskata gada beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai, kas ir nozīmīgi pensiju plāna finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei;

13.3. turpmākās pensiju plāna attīstības prognozi, paskaidrojot ikvienu būtisku apstākli un risku.

14. Pensiju plāna vadības ziņojumu paraksta amatpersonas, kas saskaņā ar pensiju plānu atbild par pensiju plāna vadību un darbību.

III. Gada pārskata iesniegšana

15. Pensiju fonda vadībai adresēta zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojuma norakstu un Koncernu likumā paredzētajos gadījumos sagatavoto atkarības pārskatu pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) Privāto pensiju fondu likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

IV. Pensiju fonda bilance un paskaidrojumi par pensiju fonda bilances posteņiem

16. Pensiju fonda bilances posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 1. pielikumā.

17. Postenī "Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm" uzrāda likumīgus maksāšanas līdzekļus, t.sk. ārvalstu valūtu, kā banknotēs, tā arī monētās un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, t.i., prasības, kuras var tikt apmierinātas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darbdiena. Pārējās prasības pret kredītiestādēm uzrāda bilances aktīvu 1.2., 1.3. vai 1.4. postenī saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā minēto. Kredītiestāde šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā minētajam.

18. Postenī "Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (pensiju plāna gadījumā – neto aktīvu kustības pārskatā), un kā finanšu aktīvi, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī pensiju fonds neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, parāda instrumentus, kapitāla instrumentus un atvasinātos finanšu instrumentus.

19. Postenī "Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos" uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (pensiju plāna gadījumā – neto aktīvu kustības pārskatā), piemēram, parāda un kapitāla instrumentus.

20. Postenī "Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā" uzrāda termiņnoguldījumus kredītiestādēs, regulētajā tirgū tirgotus parāda vērtspapīrus un citus finanšu ieguldījumus, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, piemēram, parāda instrumentus un debitoru parādus.

21. Postenī "Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi" uzrāda ienākumus, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet kuru saņemšanas termiņš pārskata perioda beigu datumā vēl nav iestājies, piemēram, vēl nesaņemto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu, procentu ienākumus, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgā finanšu aktīva patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā.

Šajā postenī uzrāda arī izdevumus, kuri radušies līdz pārskata gada beigām, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

Šajā postenī atspoguļojamie ienākumi un izdevumi veidojas tikai no aktīviem, kuri netiek klasificēti kādā no finanšu instrumentu kategorijām.

22. Postenī "Pamatlīdzekļi" uzrāda pensiju fondam piederošos, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātos, pamatlīdzekļus, t.i., materiālos aktīvus, kurus pensiju fonds izmanto pakalpojumu sniegšanai, administratīviem nolūkiem vai iznomā un paredz lietot ilgāk par vienu gadu, piemēram, zemesgabalus, ēkas, transportlīdzekļus, iekārtas u.tml. aktīvus.

Šeit uzrāda arī programmnodrošinājumu, kas ir attiecīgo elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, pensiju fondam piederošo un bez izpirkuma tiesībām iznomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras uzlabojušas attiecīgo pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija.

Šajā postenī uzrāda nepabeigtās būvniecības izmaksas un avansa maksājumus par šajā punktā minētajiem pamatlīdzekļiem.

23. Postenī "Nemateriālie aktīvi" uzrāda nemateriālos aktīvus, t.i., aktīvus, kam nav materiālas formas, kuri tiek turēti pakalpojumu sniegšanai vai citiem mērķiem, ja ir sagaidāms, ka pensiju fonds nākotnē saņems ekonomiskos labumus, kas ir attiecināmi uz šiem aktīviem, piemēram, par samaksu iegūtās tiesības, t.sk. koncesijas, patentus, licences, tiesības lietot tirdzniecības zīmi, nomas tiesības u.tml. tiesības, programmnodrošinājumu, kas nav elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, un citus pēc būtības līdzīgus pret atlīdzību iegūtus aktīvus. Šeit uzrāda arī avansa maksājumus par nemateriālajiem aktīviem.

24. Postenī "Pārapdrošinātāja daļa pensiju tehniskajās rezervēs" uzrāda saskaņā ar pensiju fonda vadības apstiprināto kārtību aprēķināto pārapdrošinātāja daļu pensiju tehniskajās rezervēs, ievērojot pārapdrošināšanas līguma nosacījumus.

25. Postenī "Pārējie aktīvi" uzrāda aktīvus, kuru saturs neatbilst citiem bilances aktīvu posteņiem. Šeit uzrāda arī bez izpirkuma tiesībām nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas un uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija.

26. Postenī "Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm" uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar kredītiestādēm, t.sk. kredīta atlikumu norēķinu kontos (overdraftu), kuras atmaksājamas bez iepriekšēja pieprasījuma vai kuru pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darbdiena.

27. Postenī "Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" uzrāda finanšu saistības pret klientiem no tirdzniecības nolūkā turētiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, īsās pozīcijas parāda instrumentiem un pārējās saistības, kuras pensiju fonds klasificē kā finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto.

28. Postenī "Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā" uzrāda pakārtotās saistības un pārējās saistības, kuras pensiju fonds klasificē kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto.

29. Postenī "Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi" uzrāda izdevumus, kuri attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet to samaksas termiņš pārskata perioda beigu datumā vēl nav iestājies, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgo finanšu saistību patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā. Šajā postenī uzrāda arī saskaņā ar 17. Starptautisko Grāmatvedības standartu aprēķinātos uzkrātos nomas maksājumus.

Šajā postenī uzrāda arī ienākumus, kurus pensiju fonds ir saņēmis līdz pārskata gada beigām, bet kuri attiecas uz nākamo pārskata gadu.

Šajā postenī atspoguļojamie ienākumi un izdevumi veidojas tikai no aktīviem, kuri netiek klasificēti kādā no finanšu instrumentu kategorijām.

30. Postenī "Uzkrājumi" uzrāda uzkrājumus paredzamajām pensijām u.tml. saistībām, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, kuras atbilst 37. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteiktajam.

31. Postenī "Pensiju tehniskās rezerves, bruto" uzrāda saskaņā ar pensiju fonda vadības apstiprināto kārtību Privāto pensiju fondu likumā minētajiem noteikto izmaksu pensiju plāniem aprēķināto tehnisko rezervju apmēru, ievērojot Komisijas normatīvo noteikumu, kas nosaka privāto pensiju fondu tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanu, prasības.

32. Postenī "Pārējās saistības" uzrāda pārējās saistības, kas nav jāuzrāda citos bilances saistību posteņos.

33. Postenī "Apmaksātais pamatkapitāls" uzrāda apmaksāto akciju nominālvērtību kopsummu.

34. Postenī "Akciju emisijas uzcenojums" uzrāda akciju pārdošanas cenas pārsniegumu pār to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai.

35. Postenī "Pašu akcijas (–)" uzrāda atgūtās pašu akcijas, norādot tās iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā iekļauj ar akciju iegādi saistītos papildu izdevumus. Pielikumā norāda pašu akciju skaitu un nominālvērtību.

36. Postenī "Rezerves kapitāls un pārējās rezerves" uzrāda rezerves kapitālu, kas izveidots no iemaksām pašu kapitāla atjaunošanai un papildiemaksām uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai jauna akciju laidiena gadījumā.

37. Postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" atspoguļo ienākumus šādā sadalījumā:

37.1. ienākumus, kuri netiks pārklasificēti par peļņu vai zaudējumiem, t.sk:

37.1.1. pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezervi, kurā iekļauj pamatlīdzekļu pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto,

37.1.2. nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezervi saskaņā ar 38. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto,

37.1.3. kapitāla instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas;

37.2. ienākumus, kurus var pārklasificēt par peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

37.2.1. parāda instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas,

37.2.2. neto ārvalstu valūtas izmaiņu starpību un šādu izmaiņu starpības gada sākumā un beigās izlīdzināto summu saskaņā ar 21. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto,

37.2.3. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezervi, kurā iekļauj riska ierobežošanas instrumentu patiesās vērtības izmaiņu efektīvo daļu, ja pensiju fonds lieto naudas plūsmas riska ierobežošanu saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto,

37.2.4. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerves efektīvo daļu, ja pensiju fonds lieto neto ieguldījuma ārvalstu darbībās riska ierobežošanu saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto.

38. Postenī "Pārskata gada peļņa/zaudējumi" uzrāda pensiju fonda pārskata gada ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pirms pārskaitījumu veikšanas uz pensiju plāniem.

V. Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķins un paskaidrojumi par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

39. Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu 2. pielikumā.

40. Postenī "Pamatdarbības ienākumi" uzrāda ienākumus no pensiju plānu administrēšanas.

41. Postenī "Izdevumi par pārapdrošināšanu" uzrāda maksājumu apmēru pārapdrošinātājiem saskaņā ar pārskata gadā noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem. Šajā postenī atspoguļojamo apmēru samazina par maksājumiem, kurus, beidzoties pārapdrošināšanas līguma termiņam, pārapdrošinātājs atmaksā pensiju fondam, bet kuri nav šo noteikumu 52. punktā minētās izmaksas.

42. Postenī "Procentu ienākumi" uzrāda pārskata gadā radušos procentu ienākumus un līdzīgus ienākumus no aktīviem, kas uzrādīti bilances 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. postenī (1. pielikums), t.sk. ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka nekā nominālvērtība, kuru pensiju fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam, izņemot ienākumus no akcijām. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru pensiju fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pircējam, amortizējot pozitīvo starpību starp nopirkto aktīvu pārdošanas cenu un pirkšanas cenu.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus no riska ierobežošanas nolūkā iegādātajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem.

Šajā postenī ietver arī procentiem līdzīgu komisijas naudu un maksu par pakalpojumiem, kuru aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto prasību summu vai līguma termiņu.

43. Postenī "Procentu izdevumi" uzrāda pārskata gadā radušos procentu izdevumus un līdzīgus izdevumus no pensiju fonda darbības, ieskaitot visus izdevumus par saistībām, kas uzrādītas bilances 2.1., 2.2. un 2.3. postenī (1. pielikums), t.sk. izdevumus, kas radušies, amortizējot diskontu par saistībām, kuras iegūtas vērtībā, kas mazāka nekā nominālvērtība, kuru pensiju fonds samaksās, pienākot šo saistību atmaksas termiņam. Kā procentu izdevumu samazinājumu iekļauj ienākumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par saistībām, kuras iegūtas vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru pensiju fonds samaksās, pienākot šo saistību samaksas termiņam.

Kā procentu izdevumus uzrāda izdevumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pārdevējam, amortizējot pozitīvo starpību starp pārdoto aktīvu pirkšanas cenu un pārdošanas cenu.

Kā procentu izdevumus uzrāda izdevumus no riska ierobežošanas nolūkā iegādātajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem.

Šajā postenī ietver arī procentiem līdzīgu komisijas naudu un maksu par pakalpojumiem, kuru aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto saistību summu vai līguma termiņu.

44. Postenī "Dividenžu ienākumi" uzrāda no ieguldījumiem kapitāla instrumentos saņemtās un saņemamās dividendes un citus līdzīgus ienākumus.

45. Postenī "Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" uzrāda peļņu vai zaudējumus no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti, no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtēti ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, un no finanšu saistību, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, atzīšanas pārtraukšanas.

46. Postenī "Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" uzrāda patiesās vērtības izmaiņas finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras klasificē kā novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī pensiju fonds neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

47. Postenī "Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē" atspoguļo pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus lieto riska ierobežošanas uzskaitē, un pret risku ierobežoto posteņu pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu.

48. Postenī "Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi" uzrāda darījumu ārvalstu valūtās un ārvalstu valūtās denominēto aktīvu un saistību pārvērtēšanas peļņu vai zaudējumus, izņemot bilances postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" uzrādīto.

49. Postenī "Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi" uzrāda peļņu vai zaudējumus no īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas, t.i., aktīvus atsavinot vai gadījumos, kad no attiecīgo aktīvu lietošanas vai atsavināšanas nav sagaidāmi nākotnes saimnieciskie labumi.

50. Postenī "Pārējie ienākumi un izdevumi" uzrāda pārējos ienākumus un izdevumus, kas saistīti ar pensiju fonda darbību, bet nav uzrādāmi atbilstoši šo noteikumu 40.49. punkta prasībām, t.sk. maksājumus pensiju plānu uzdevumā. Kā citus ienākumus uzrāda, piemēram, saņemto soda naudu. Kā citus izdevumus uzrāda, piemēram, par biometriskajiem riskiem veiktās izmaksas pensiju plāna dalībniekiem, samaksāto soda naudu un atskaitījumus Komisijas finansēšanai. Pielikumā sniedz informāciju par posteņa struktūru.

51. Postenī "Izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem" uzrāda pensiju fonda izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem, lai nodrošinātu saistības papildpensiju izmaksai.

52. Postenī "Pārapdrošinātāja daļa izmaksās" uzrāda pārapdrošinātāja daļu pensiju plāna dalībnieku papildpensijas izmaksās un biometrisko risku segumā.

53. Postenī "Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, bruto" uzrāda izmaiņas bilances saistību 2.6. postenī (1. pielikums) pārskata gada laikā.

54. Postenī "Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā pensiju tehniskajās rezervēs" uzrāda izmaiņas bilances aktīvu 1.9. postenī (1. pielikums) pārskata gada laikā.

55. Postenī "Administratīvie izdevumi" uzrāda personāla atalgojumu, sociālās apdrošināšanas izdevumus, komandējumu izdevumus, telpu nomas izdevumus, sakaru izdevumus, zvērinātu revidentu pakalpojumu apmaksu, finanšu pārskatu publicēšanas izdevumus, reklāmas, prezentācijas un pārējos administratīvos izdevumus.

56. Postenī "Nolietojums" uzrāda īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu amortizāciju.

57. Postenī "Uzkrājumu veidošanas rezultāts" uzrāda uzkrājumu veidošanas rezultātu saskaņā ar 37. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto, ņemot vērā arī iepriekšējos periodos atzīto uzkrājumu apvērstās summas.

58. Postenī "Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse" uzrāda finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās zaudējumus, kas samazināti par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām.

Šajā postenī uzrāda arī īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības, t.sk. pozitīvās nemateriālās vērtības, samazinājumu, kas samazināts par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām.

59. Postenī "Pārskaitījumi uz pensiju plāniem" uzrāda pensiju fonda pārskata gada ieņēmumu pārsnieguma pār pārskata gada izdevumiem un iepriekšējo gadu zaudējumiem pārskaitījumu uz pensiju plāniem. Ja pensiju fondam ir vairāki pensiju plāni, pielikumā skaidro ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem sadalīšanas pa pensiju plāniem principu.

VI. Pensiju fonda naudas plūsmas pārskats

60. Naudas plūsmas pārskatā uzrāda naudas un tās ekvivalentu ienākumus un izmaksas pārskata gadā, lai novērtētu pensiju fonda spēju gūt naudu un tās ekvivalentus saistību izpildei.

61. Par naudu uzskatāms skaidras naudas atlikums kasē, prasības pret kredītiestādēm uz pieprasījumu un ar atlikušo atmaksas termiņu līdz trim mēnešiem.

62. Par naudas ekvivalentiem uzskatāmi augsti likvīdi īstermiņa ieguldījumi, t.i., tie, kurus īsā laika periodā var pārvērst naudā un pastāv maza iespēja, ka to vērtība būtiski mainīsies. Parasti ieguldījumu uzskata par naudas ekvivalentu tikai tad, ja, skaitot no iegādes datuma, līdz dzēšanai (atpirkšanai) tā atlikušais termiņš ir īss, piemēram, trīs mēneši vai mazāk.

63. Pielikumā uzrāda un paskaidro pensiju fonda naudas plūsmas pārskatā iekļauto naudas un tās ekvivalentu komponentu veidus.

64. Pensiju fonda naudas plūsmas pārskatā atsevišķi uzrāda naudas plūsmu pensiju fonda pamatdarbības, ieguldījumu un finansēšanas darbības rezultātā saskaņā ar 7. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto.

65. Līdzekļu kustība no viena naudas un tās ekvivalenta veida uz citu nav uzskatāma par naudas plūsmu un nav atspoguļojama naudas plūsmas pārskatā.

66. Naudas plūsmas pārskata paraugs, lietojot netiešo metodi, sniegts šo noteikumu 3. pielikumā. Pensiju fonds var piemērot arī tiešo metodi, sagatavojot naudas plūsmas pārskatu.

VII. Pensiju fonda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

67. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, kas raksturo izmaiņas pensiju fonda neto aktīvos, uzrāda:

67.1. pensiju fonda pārskata gada pārējo apvienoto ienākumu kopējo apmēru, kā arī iepriekšējos periodos uzkrāto pārējo apvienoto ienākumu apmēru;

67.2. saskaņā ar 8. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto veiktās retrospektīvas grāmatvedības politikas piemērošanas vai retrospektīvas finanšu pārskatu posteņu korekcijas ietekmi uz katru pārskata sastāvdaļu;

67.3. darījumus ar akcionāriem, kas saistīti ar akciju emisiju un dzēšanu, kā arī pašu akciju atpirkšanu un pārdošanu;

67.4. pārskaitījumus pensiju plānos;

67.5. katras pārskata sastāvdaļas uzskaites vērtības salīdzinājumu pārskata gada sākumā un beigās, atklājot katru izmaiņu pārskata gadā.

68. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata paraugs sniegts šo noteikumu 4. pielikumā.

VIII. Pensiju fonda pārskata pielikums

69. Pielikumā iekļauj šajā nodaļā, kā arī citos šo noteikumu punktos par pensiju fonda pārskata pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju.

70. Grāmatvedības politiku skaidrojumā sniedz skaidrojumu par visām svarīgākajām grāmatvedības politikām, kas lietotas, sagatavojot finanšu pārskatus, t.sk. par:

70.1. kritērijiem un pieņēmumiem, kas piemēroti bilances posteņu atzīšanai bilancē vai izslēgšanai no tās;

70.2. bilances posteņu novērtēšanas principiem;

70.3. ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politiku;

70.4. kritērijiem, pēc kuriem notiek finanšu instrumentu klasifikācija attiecīgajās kategorijās atbilstoši 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteiktajam;

70.5. metodēm un nozīmīgākajiem pieņēmumiem, kas izmantoti finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšanai;

70.6. risku ierobežošanas attiecību atzīšanas un pārtraukšanas politiku un uzskaites principiem;

70.7. aktīvu vērtības samazinājuma noteikšanas principiem un neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtību;

70.8. būtisku kļūdu, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem, labošanas kārtību;

70.9. grāmatvedības politiku izmaiņu atspoguļošanas principiem;

70.10. posteņiem, kas izteikti ārvalstu valūtā, uzrādot pārrēķināšanai Latvijas Republikas naudas vienībās lietoto kursu.

71. Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām

Uzrāda bilances posteņos atspoguļoto aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām.

72. Pensiju fonda aktīvu ģeogrāfiskais izvietojums

Uzrāda bilances posteņos atspoguļoto aktīvu ģeogrāfisko izvietojumu.

73. Darījumi ar saistītajām personām

Atklāj to darījumu veidus, būtību un apmēru, kurus pensiju fonds ir veicis ar saistītajām personām, t.sk. galvojumus (garantijas), kas izsniegti šo personu saistību izpildes nodrošināšanai.

74. Bilancē neiekļautas vienošanās

Sniedz informāciju par katru bilancē neatspoguļotu vienošanos, norādot tās veidu, mērķi un finansiālo ietekmi, ja ar šādu vienošanos saistītie riski vai ieguvumi ir būtiski un ja informācija par šādiem riskiem vai ieguvumiem ir nepieciešama, lai novērtētu pensiju fonda finansiālo stāvokli.

Šādas bilancē neatspoguļotas vienošanās ir, piemēram, vienošanās par risku un ieguvumu sadali vai tādas līgumsaistības, kuras izriet no parādu faktoringa, vērtspapīrošanas, ārpakalpojumiem un tamlīdzīgi.

75. Kapitāls un rezerves

Atspoguļo reģistrētā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu, uzrādot akciju veidus un nominālvērtību. Ja pārskata gadā notikušas apmaksātā pamatkapitāla izmaiņas, atklāj tos dibinātājus (akcionārus), kas veica būtiskus ieguldījumus pamatkapitālā vai būtiski samazināja savus ieguldījumus tajā.

76. Procentu ienākumi un izdevumi

Uzrāda procentu ienākumus pēc to veidiem (procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm, no parāda instrumentiem un pārējie līdzīgie ienākumi) un procentu izdevumus pēc to veidiem (procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm un pārējie līdzīgie izdevumi).

77. Administratīvie izdevumi

Uzrāda administratīvo izdevumu sastāvu, t.sk. personāla atalgojumu, sociālās apdrošināšanas izdevumus, nodokļus un pārējos administratīvos izdevumus.

78. Nodokļi

Sniedz informāciju par pārskata gadā samaksātajām nodokļu un nodevu summām sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem, t.sk. par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un saņemtajiem nodokļu atvieglojumiem un atliktajiem nodokļiem. Bilances posteņos ietvertās nodokļu un nodevu saistību summas, aprēķinātās kavējuma naudas, soda naudas un citas valsts budžetam un pašvaldību budžetiem maksājamās vai pārmaksātās summas uzrāda atbilstoši nodokļu un nodevu veidiem.

79. Informācija par vadību un akcionāriem

Uzrāda ziņas par:

79.1. pensiju fonda padomes, ja tāda ir izveidota, un valdes locekļu vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu. Ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā atstājušas minētos amatus;

79.2. padomes un valdes locekļiem izmaksāto kopējo atalgojumu, kā arī padomes un valdes locekļiem izsniegto avansu, aizdevumu, galvojumu u.tml. darījumu kopsummu;

79.3. akcionāriem un to iemaksām pensiju fonda pamatkapitālā.

80. Vidējais darbinieku skaits

Uzrāda pārskata gada vidējo darbinieku skaitu sadalījumā pa personāla kategorijām.

81. Ja starp pārskata perioda beigu datumu un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir saņemta informācija, kura norāda uz apstākļiem, kas radušies pēc pārskata perioda beigu datuma un kas ir tik nozīmīgi, ka, nesniedzot informāciju par tiem, tiktu ietekmēta finanšu pārskatu lietotāju spēja novērtēt šos pārskatus un pieņemt lēmumus, tad pielikumā sniedz informāciju par katra šāda notikuma raksturu un finansiālo seku aplēsi vai paziņojumu, ka šādu aplēsi nav iespējams veikt.

82. Pielikumā skaidri norāda faktu, ka finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem, kā arī atklāj informāciju, ja veidojas būtiskas atšķirības starp šādi sagatavotajiem finanšu pārskatiem un finanšu pārskatiem, kuri pilnībā sagatavoti saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko Finanšu pārskatu interpretācijas komitejas standartu interpretācijām. Būtisku atšķirību gadījumā sniedz katras šādas atšķirības aprakstu un finansiālo atšķirību aplēsi.

IX. Pensiju plāna neto aktīvu pārskats un paskaidrojumi par atsevišķiem pensiju plāna aktīvu pārskata posteņiem, kuru skaidrojums atšķiras no IV nodaļā norādītā

83. Pensiju plāna neto aktīvu pārskata paraugs sniegts šo noteikumu 5. pielikumā.

84. Postenī "Debitoru parādi" uzrāda prasības pret pensiju plāna debitoriem, t.sk. pārskata perioda maksājumu grafikā paredzētās, bet vēl nesaņemtās iemaksas pensiju plānā no pensiju plāna dalībniekiem, darba devējiem un citiem iemaksu veicējiem, kā arī prasības pret debitoriem, kas radušās veikto darījumu nepabeigtu norēķinu rezultātā, un prasības pret pensiju fondu.

85. Postenī "Neto aktīvi" uzrāda pensiju plāna dalībnieku uzkrāto papildpensijas kapitālu, kuru aprēķina, no pensiju plāna aktīvu summas atņemot saistību summu.

X. Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskats un paskaidrojumi par atsevišķiem pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskata posteņiem, kuru skaidrojums atšķiras no V nodaļā norādītā

86. Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskata paraugs sniegts šo noteikumu 6. pielikumā.

87. Postenī "Administratīvie izdevumi" uzrāda atskaitījumus pensiju fondam par pensiju plāna administrēšanu, t.sk. pārskaitījumus Komisijas finansēšanai. Pielikumā sniedz informāciju par posteņa struktūru.

88. Postenī "Pensiju fonda iemaksas" uzrāda no pensiju fonda saņemtās iemaksas, lai nodrošinātu noteikto izmaksu pensiju plānu saistības papildpensiju izmaksai.

89. Postenī "Pensiju plāna dalībnieku iemaksas" uzrāda pensiju plāna dalībnieku individuālās iemaksas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likuma 9. panta trešās daļas nosacījumiem veiktās solidaritātes nodokļa daļas iemaksas attiecīgajā pensiju plānā. Pielikumā atšifrē minēto iemaksu summas.

90. Postenī "Ienākumi no ieguldījumu īpašuma" uzrāda ienākumus no ieguldījumu īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas.

91. Postenī "Ienākumi no pensiju fonda" atspoguļo pensiju fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuru pārskaita pensiju plānā.

92. Postenī "Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi" uzrāda izdevumus līdzekļu turētājam, pārvaldītājam u.tml. pensiju plāna ieguldījumu pārvaldes izdevumus.

93. Postenī "Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)" uzrāda starpību starp naudas summu, kas saņemta no neto aktīvu pārskata 1.2., 1.3., 1.4. un 1.6. postenī (5. pielikums) atspoguļoto ieguldījumu realizācijas, t.sk. vērtspapīru dzēšanas, un naudas summu, kas izlietota šo ieguldījumu iegādei, koriģējot to šādā kārtībā:

93.1. palielinot to par ieguldījuma vērtības samazinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos;

93.2. samazinot to par ieguldījuma vērtības palielinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos.

94. Postenī "Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)" uzrāda neto aktīvu pārskata 1.2., 1.3., 1.4. un 1.6. postenī (5. pielikums) uzrādīto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā iegūto vērtības pieaugumu vai samazinājumu, t.sk. patiesajā vērtībā vērtēto ieguldījumu pārvērtēšanu, ārvalstu valūtas pārvērtēšanu, kā arī vērtības samazināšanās zaudējumus.

95. Neto aktīvu kustības pārskata 9., 10., 11. un 12. posteni (6. pielikums) uzrāda tie pensiju plāni, kuri papildpensijas kapitāla aprēķinam izmanto daļu metodi.

XI. Papildu prasības noteikto izmaksu pensiju plāna finanšu pārskatiem

96. Papildus šo noteikumu 5. un 6. pielikumā sniegtajiem finanšu pārskatu paraugiem noteikto izmaksu pensiju plāna finanšu pārskatos uzrādāmo informāciju papildina tādā apjomā, lai tā atbilstu Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteiktajām prasībām, ņemot vērā aktuārnovērtējumā sniegtās informācijas atklāšanu un uzrādīšanu.

XII. Pensiju plāna pārskata pielikums

97. Pielikumā iekļauj šajā nodaļā, kā arī citos šo noteikumu punktos par pensiju plāna pārskata pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju.

98. Grāmatvedības politiku skaidrojums

Ja, kārtojot pensiju plāna grāmatvedību, pensiju fonds lieto atšķirīgas grāmatvedības politikas no citos pensiju plānos vai pensiju fondā lietotajām, tad tas, ievērojot šo noteikumu 70. punktā izvirzītos kritērijus, sniedz skaidrojumu par visām svarīgākajām grāmatvedības politikām, kas lietotas, sagatavojot attiecīgā pensiju plāna finanšu pārskatus.

99. Ieguldījumu politika un ar ieguldījumiem saistīto risku pārvaldīšana

Sniedz ieguldījumu politikas aprakstu, tās izmaiņu pārskata gadā un situācijas dažādos tirgos novērtējumu. Uzrāda pensiju plāna ieguldījumu veidus, tiem noteiktos ierobežojumus, aplūko riskus, kas saistīti ar finanšu instrumentiem un ieguldījumu īpašumu, un raksturo šo risku pārvaldīšanu un diversifikāciju. Paskaidro, kā to risku apjoms, kuri būtiski ietekmē pensiju plāna darbību, ir mainījies pārskata periodā, kā arī sniedz skaidrojumu par finanšu instrumentu turēšanas mērķiem un politikām, kas tiek īstenotas noteikto mērķu sasniegšanai.

100. Aktīvu un saistību sadalījums pa valūtām

Uzrāda neto aktīvu pārskata posteņos atspoguļoto aktīvu un saistību sadalījumu pa valūtām, kā arī to procentuālo īpatsvaru.

101. Pensiju plāna aktīvu izvietošana

Uzrāda neto aktīvu pārskata posteņos atspoguļoto finanšu instrumentu un ieguldījumu īpašuma izvietošanu saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 26. panta trešajā daļā noteikto, norādot:

101.1. likumā minēto valstu un pašvaldību emitētos vai garantētos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus sadalījumā pa veidiem un apmēru;

101.2. to starptautisko finanšu institūciju emitētos vai garantētos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus, kuru locekle ir viena vai vairākas dalībvalstis, sadalījumā pa veidiem un apmēru;

101.3. likumā minēto valstu regulētajā tirgū iekļautās akcijas un citus kapitāla un parāda vērtspapīrus sadalījumā pa veidiem un apmēru;

101.4. regulētajā tirgū neiekļauto valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētos vai garantētos vērtspapīrus, komercsabiedrību kapitāla un parāda vērtspapīrus, ja attiecīgo vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka tie gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem, tiks iekļauti likumā minēto valstu regulētajā tirgū, sadalījumā pa veidiem un apmēru;

101.5. noguldījumus kredītiestādēs, kuras saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai likumā minētajās valstīs;

101.6. ieguldījumu fondus;

101.7. alternatīvo ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmo kopīgo ieguldījumu uzņēmumu, ja tie ir reģistrēti likumā minētajās valstīs, kā arī Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu un Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības sadalījumā pa veidiem un apmēru;

101.8. nekustamo īpašumu, kas reģistrēts likumā minētajās valstīs;

101.9. atvasinātos finanšu instrumentus;

101.10. kapitāla un parāda vērtspapīrus, kuri nav iekļauti tirdzniecības vietā un paredzēti kā ieguldījumi ilgākā termiņā, ņemot vērā likumā noteikto termiņu, sadalījumā pa veidiem un apmēru.

102. Finanšu aktīvi, kuru uzskaites vērtība atšķiras no to patiesās vērtības

Par finanšu aktīviem, kuru uzskaites vērtība atšķiras no to patiesās vērtības, sniedz šādu informāciju:

102.1. ja finanšu aktīvi jānovērtē patiesajā vērtībā, bet tas netiek darīts, šo faktu atklāj, paskaidrojot, kādu iemeslu dēļ šādi finanšu aktīvi netiek novērtēti patiesajā vērtībā;

102.2. ja finanšu aktīvi jānovērtē amortizētajā iegādes vērtībā un to uzskaites vērtība ir lielāka nekā patiesā vērtība, paskaidro iemeslus, kāpēc netika atzīti finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi, kā arī sniedz objektīvus pierādījumus, ka finanšu aktīvi tiks atgūti vismaz to uzskaites vērtības apmērā;

102.3. uzrāda šo noteikumu 102.1. un 102.2. punktā minēto finanšu aktīvu uzskaites vērtību un patieso vērtību, norādot attiecīgo neto aktīvu pārskata posteni, kurā iekļauts šis finanšu aktīvs.

103. Procentu ienākumi un izdevumi

Atspoguļo procentu ienākumus pēc to veidiem (procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm, no prasībām pret pārējiem darījumu partneriem, no parāda instrumentiem un pārējie līdzīgie ienākumi) un procentu izdevumus pēc to veidiem (procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm, par pārējo darījumu partneru saistībām un pārējie līdzīgie izdevumi).

104. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Uzrāda realizētā ieguldījumu vērtības pieauguma vai samazinājuma struktūru, t.sk. pārdoto ieguldījumu iegādes vērtību, pārdoto ieguldījumu pārdošanas cenu un pārdoto ieguldījumu vērtības pieauguma vai samazinājuma, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos, korekciju.

105. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Uzrāda nerealizētā ieguldījumu vērtības pieauguma vai samazinājuma struktūru, t.sk. aktīvu un saistību pārskata posteņus, kuri pārskata gadā tika pārvērtēti, un to pārvērtēšanas rezultātu.

106. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

Uzrāda ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumu struktūru.

107. Informācija par ieguldījumu kustību pārskata gadā

Par katru neto aktīvu pārskata posteni sniedz šādu informāciju:

107.1. uzskaites vērtību gada sākumā;

107.2. palielinājumu, t.i., jauno aktīvu un saistību iegādi pārskata gadā;

107.3. samazinājumu, t.i., aktīvu atsavināšanu un saistību izpildi pārskata gadā;

107.4. pārvērtēšanu pārskata gadā (neto);

107.5. uzskaites vērtību pārskata gada beigās.

108. Darījumi ar darba devējiem un saistītajām personām

Atklāj to darījumu veidus, būtību un apmēru, kurus pensiju plāns ir veicis ar pensiju plāna dalībnieku darba devējiem un ar visām ar pensiju fondu saistītajām personām.

109. Pensiju plāna dalībnieku skaita dinamika

Uzrāda pensiju plāna dalībnieku skaitu pārskata gada sākumā un beigās un to dalībnieku skaitu, kuri iestājušies un izstājušies gada laikā, kā arī izstāšanās iemeslus.

110. Pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūra

Uzrāda pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru, sadalot to šādās vecuma grupās:

110.1. dalībnieki vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot);

110.2. dalībnieki vecumā no 31 līdz 40 gadiem (ieskaitot);

110.3. dalībnieki vecumā no 41 līdz 50 gadiem (ieskaitot);

110.4. dalībnieki vecumā no 51 līdz 60 gadiem (ieskaitot);

110.5. dalībnieki vecumā no 61 gada.

111. Informācija par pensiju plāna ienesīgumu

Pensiju plāna ienesīgumu aprēķina kā pensiju plāna darbības rezultāta attiecību pret pensiju plāna pārskata gada katra mēneša aritmētiski vidējo aktīvu summu, kas dalīta ar mēnešu skaitu gadā, kuru izsaka procentos. Ienesīgumu aprēķina, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas. Ienesīgumu aprēķina pēc formulas:

  ,

kur:

Darb – pensiju plāna darbības rezultāts (6. pielikuma 6. pozīcija);

Nets – pensiju plāna neto aktīvi attiecīgā mēneša sākumā;

Netb – pensiju plāna neto aktīvi attiecīgā mēneša beigās;

n – pensiju plāna darbības mēnešu skaits gadā.

112. Prasības informācijas uzrādīšanai, veicot pārrobežu darbību citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Ja pensiju fonds saskaņā ar Privāto pensiju fondu likumu veic pārrobežu darbību un iesaistītās valsts tiesību aktos par pensiju plāna ieguldījumu ierobežojumiem ir noteiktas stingrākas prasības nekā Latvijas Republikas tiesību aktos, tad attiecīgais pensiju plāns nodrošina šādas darbības rezultātā radušos aktīvu un saistību šķirtu uzskaiti un aktīvu un saistību apmēra un struktūras atsevišķu uzrādīšanu neto aktīvu pārskatā, kā arī šo noteikumu 101. un 102. punktā minēto prasību ievērošanu sadalījumā pa iesaistītajām valstīm.

XIII. Pensiju fonda un pensiju plāna finanšu pārskatu posteņu novērtēšanas noteikumi

113. Pensiju fonds sagatavo finanšu pārskatus atbilstoši šādiem vispārējiem principiem:

113.1. darbības turpināšanas princips, pieņemot, ka pensiju fonds darbosies arī turpmāk un vadībai nav nodoma vai nepieciešamības izbeigt darbību vai būtiski samazināt darbības apjomu;

113.2. konsekvences princips, nemainīgi pielietojot vienas un tās pašas uzskaites un novērtēšanas metodes no perioda periodā;

113.3. piesardzības princips, veicot novērtēšanu visos gadījumos ar pienācīgu piesardzību un ievērojot šādus nosacījumus:

113.3.1. iekļauj tikai pārskata gadā gūto peļņu, t.i., ienākumus un izdevumus uzrāda, ņemot vērā apstākļus, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā,

113.3.2. ņem vērā visas saistības, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu,

113.3.3. ņem vērā visas vērtības samazināšanas un amortizācijas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata periods noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

113.4. uzkrāšanas princips, atspoguļojot ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no to saņemšanas vai maksāšanas datuma;

113.5. pārskatā atspoguļo visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata gadā. Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;

113.6. aktīvu, saistību un kapitāla un rezervju posteņus un to sastāvdaļas novērtē atsevišķi;

113.7. katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā pārskata gada slēguma bilanci un katra pārskata gada neto aktīvu pārskata sākuma dati saskan ar iepriekšējā pārskata gada neto aktīvu pārskata slēguma datiem. Pārskata gada sākuma bilance un neto aktīvu pārskata sākuma dati var atšķirties no akcionāru sapulcē apstiprinātās iepriekšējā gada bilances un neto aktīvu pārskata, ja saskaņā ar Starptautiskajos Finanšu pārskatu standartos noteikto tiek veiktas korekcijas iepriekšējos pārskata periodos.

114. Ja, lietojot šo noteikumu 113. punktā minētos nosacījumus, starp dažiem no tiem rodas pretrunas, atsevišķu darījumu vai notikumu novērtēšanu veic, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

115. Sagatavojot finanšu pārskatus, pensiju fonda vadība drīkst atkāpties no šo noteikumu 113. punktā minētajiem nosacījumiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, pielikumā paskaidrojot katras šādas atkāpšanās būtību un ietekmi uz pensiju fonda un pensiju plāna finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu novērtējumu.

116. Darījumus un notikumus finanšu pārskatos atspoguļo atbilstoši to ekonomiskajam saturam un būtībai, nevis tikai to juridiskajai formai.

117. Pensiju fonda bilancē un pensiju plāna neto aktīvu pārskatā aktīvus un saistības uzrāda vērtībā, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīva vērtības saistību vērtību vai atskaitot no saistību vērtības aktīva vērtību, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti.

118. Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķinā un pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskatā ienākumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji ieskaitīt, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti.

119. Pensiju fonda bilancē un pensiju plāna neto aktīvu pārskatā aktīvus, ja tiem ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu.

120. Aktīvus un saistības ārvalstu valūtā pārvērtē Latvijas Republikas naudas vienībās saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata gada pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībās atspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai neto aktīvu kustības pārskatā, vai bilances postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" saskaņā ar 21. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto.

121. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir saņemta informācija, kura sniedz pierādījumus par apstākļiem, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā, tad šādus notikumus ņem vērā, veicot attiecīgo finanšu pārskatu posteņu novērtēšanu.

122. Grāmatvedības politikā pensiju fonds nosaka katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

122.1. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

122.2. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos;

122.3. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā.

123. Visu finanšu pārskatu posteņu vērtēšanu veic, pamatojoties uz Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām, ciktāl tas nav pretrunā ar šo noteikumu 5. punkta nosacījumiem.

XIV. Noslēguma jautājums

124. Ja pārskata gada laikā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķina esošā metode tiek mainīta pret daļu metodi, šo noteikumu 6. pielikumā uzrādīto pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskata paraugu pielāgo situācijai attiecīgajā pensiju plānā ar mērķi gūt pilnīgu informāciju par darbības rezultātu pirms un pēc aprēķina metodes maiņas datuma.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīvas par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem 86/635/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz banku un citu finanšu iestāžu gada un konsolidētajiem gada pārskatiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.03.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 35
BILANCES POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Aktīvi

1.1. Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1.2.1. Parāda instrumenti

1.2.2. Kapitāla instrumenti

1.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

1.3.1. Parāda instrumenti

1.3.2. Kapitāla instrumenti

1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

1.4.1. Parāda instrumenti

1.4.2. Debitoru parādi

1.5. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

1.6. Pamatlīdzekļi

1.7. Ieguldījumu īpašums

1.8. Nemateriālie aktīvi

1.9. Pārapdrošinātāja daļa pensiju tehniskajās rezervēs

1.10. Pārējie aktīvi

1.11. Kopā aktīvi

2. Saistības

2.1. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

2.2.1. Parāda instrumenti

2.2.2. Atvasinātie finanšu instrumenti

2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

2.3.1. Pakārtotās saistības

2.3.2. Kreditori

2.4. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2.5. Uzkrājumi

2.6. Pensiju tehniskās rezerves, bruto

2.7. Pārējās saistības

2.8. Kopā saistības

3. Kapitāls un rezerves

3.1. Apmaksātais pamatkapitāls

3.2. Akciju emisijas uzcenojums

3.3. Pašu akcijas (–)

3.4. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

3.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos

3.6. Iepriekšējo gadu zaudējumi

3.7. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

3.8. Kopā kapitāls un rezerves (3.1.+...+3.7.)

4. Kopā saistības un kapitāls un rezerves (2.8.+3.8.)

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.03.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 35
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Pamatdarbības ienākumi

2. Izdevumi par pārapdrošināšanu

3. Procentu ienākumi

4. Procentu izdevumi

5. Dividenžu ienākumi

6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

8. Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē

9. Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi

10. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi

11. Pārējie ienākumi

12. Pārējie izdevumi

13. Izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem

14. Pārapdrošinātāja daļa izmaksās

15. Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, neto (15.1.–15.2.)

15.1. Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, bruto (+/–)

15.2. Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā pensiju tehniskajās rezervēs (+/–)

16. Administratīvie izdevumi

17. Nolietojums

18. Uzkrājumu veidošanas rezultāts

19. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse

19.1. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās

19.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi

20. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

21. Iepriekšējo gadu zaudējumi

22. Pārskaitījumi uz pensiju plāniem (20.–21.)

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.03.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 35
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATA POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

1.1. Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)

1.2. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums

1.3. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"

1.4. Vērtības samazināšanās zaudējumu apmēra pieaugums/(samazinājums)

1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/zaudējumi

1.6. Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, novērtētajiem nefinanšu aktīviem

1.7. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošanas (peļņa)/zaudējumi

1.8. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/zaudējumi

1.9. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas

1.10. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no finanšu aktīvu pārvērtēšanas, kas atzīta postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"

1.11. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās (1.1.+...+1.10.)

1.12. Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums

1.13. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības (pieaugums)/samazinājums

1.14. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/samazinājums

1.15. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums

1.16. Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums

1.17. Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums

1.18. Saistību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums)

1.19. Finanšu saistību, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības pieaugums/(samazinājums)

1.20. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)

1.21. Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)

1.22. Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)

1.23. Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā

1.24. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā (1.11.+…+1.23.)

2. Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

2.1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)

2.2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana

2.3. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)

2.4. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana

2.5. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, (iegāde)

2.6. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošana

2.7. Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda

2.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā (2.1.+...+2.7.)

3. Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

3.1. Akciju emisija

3.2. Pakārtoto saistību piesaistīšana

3.3. Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai

3.4. Parāda vērtspapīru emisija

3.5. Parāda vērtspapīru (atpirkšana)

3.6. Pašu akciju (atpirkšana)/pārdošana

3.7. Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda

3.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā (3.1.+...+3.7.)

4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) (1.24.+2.8.+3.8.)

5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

6. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)

7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (4.+5.+6.)

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.03.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 35
KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATA PARAUGS
 Apmaksātais pamatkapitāls (atbilstoši akciju veidiem)Akciju emisijas uzcenojumsPašu akcijasRezerves kapitālsPārējās rezervesNesadalītā peļņa/zaudējumiUzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumosKopā
123456789
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā        
Grāmatvedības politiku izmaiņas        
Pārrēķinātais atlikums        
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts        
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts        
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts        
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts        
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts        
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)        
Iepriekšējā pārskata gada zaudējumi        
Akciju emisija/dzēšana        
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana        
Atlikums pārskata gada sākumā        
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts        
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts        
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts        
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts        
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts        
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)        
Pārskata gada peļņa/zaudējumi        
Akciju emisija/dzēšana        
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana        
Atlikums pārskata gada beigās        
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.03.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 35
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVU PĀRSKATA POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Aktīvi

1.1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1.2.1. Parāda instrumenti

1.2.2. Kapitāla instrumenti

1.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

1.3.1. Parāda instrumenti

1.3.2. Kapitāla instrumenti

1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

1.4.1. Parāda instrumenti

1.4.2. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1.4.3. Debitoru parādi

1.5. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

1.6. Ieguldījumu īpašums

1.7. Pārējie aktīvi

1.8. Kopā aktīvi

2. Saistības

2.1. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

2.3. Pārējās saistības

2.4. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2.5. Kopā saistības

3. Neto aktīvi (1.8.–2.5.)

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
31.03.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 35
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATA POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Neto aktīvi pārskata gada sākumā

2. Iemaksas pensiju plānā un izmaksas no tā

2.1. Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

2.2. Darba devēju iemaksas

2.3. Pensiju fonda iemaksas

2.4. Pārējās iemaksas

2.5. Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

2.6. Izmaksātais papildpensijas kapitāls

2.6.1. Izmaksas personām, kuras sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

2.6.2. Izmaksas pensiju plāna dalībniekiem sakarā ar invaliditāti

2.6.3. Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi

2.7. Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem

2.8. Administratīvie izdevumi

2.9. Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) iemaksu un izmaksu rezultātā (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.–2.6.–2.7.–2.8.)

3. Pārskata perioda ienākumi

3.1. Procentu ienākumi

3.2. Ienākumi no dividendēm

3.3. Ienākumi no ieguldījumu īpašuma

3.4. Pārējie ieguldījumu ienākumi

3.5. Ienākumi no pensiju fonda

3.6. Kopā ienākumi (3.1.+...+3.5.)

4. Pārskata perioda izdevumi

4.1. Procentu izdevumi

4.2. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

4.3. Kopā izdevumi (4.1.+4.2.)

5. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

5.1. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

5.2. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

5.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā (5.1.+5.2.)

6. Pensiju plāna darbības rezultāts (3.6.–4.3.+5.3.)

7. Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā (2.9.+6.)

8. Pensiju plāna neto aktīvi pārskata gada beigās (1.+7.)

9. Pensiju plāna daļu skaits pārskata gada sākumā

10. Pensiju plāna daļu skaits pārskata gada beigās

11. Neto aktīvi uz vienu pensiju plāna daļu pārskata gada sākumā (1.:9.)

12. Neto aktīvi uz vienu pensiju plāna daļu pārskata gada beigās (8.:10.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 31.03.2020.Stājas spēkā: 08.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2020. OP numurs: 2020/69.8
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
313753
08.04.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"