Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 180

Rīgā 2020. gada 2. aprīlī (prot. Nr. 21 2. §)
Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" darbības laiku komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

2. Noteikumi neattiecas uz nomas līgumiem, kas noslēgti par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanu zemes dzīļu izmantošanai.

2.1 (Svītrots  ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

3. Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, sākot no 2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

3.2. nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;

3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku.

(Grozīts ar MK 09.04.2020. noteikumiem Nr. 202; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 244; MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

3.1 Pašvaldība domes lēmumā var noteikt citus kritērijus, kādiem ir jāatbilst pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 4.1. apakšpunktā minētie kritēriji.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

4. Iznomātājs piemēro:

4.1. nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;

4.2. nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Pašvaldība domes lēmumā var noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju, kas piemērojama pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līgumiem.

(Grozīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 244; MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

5. Iznomātājs, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, sākot no 2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šo noteikumu 3. punktā minētajiem kritērijiem. Nomnieks veic samaksu par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

6. Lai saņemtu šajos noteikumos minēto atbalstu, nomnieks iesniedz iznomātājam iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

6.1. nomnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru;

6.2. publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datumu un numuru un nomas objektu;

6.3. atbilstību šo noteikumu 3. punktā un 4.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Ja informācija par nomnieku ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu un kuriem ir atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem, atbilstība šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktam atkārtoti nav jānorāda, izņemot informāciju par apgrozījuma apmēra samazinājumu 2020. gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā.

(Grozīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 244; MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

7. Iznomātājs šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem piecu darbdienu laikā. Par pieņemto lēmumu iznomātājs informē nomnieku.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

8. Iznomātājs savā tīmekļvietnē publicē to krīzes skarto nomnieku sarakstu, kuri saņēmuši šajos noteikumus noteiktos atbalsta pasākumus.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

9. Ja šajos noteikumos minētais atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu iznomātājam.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

10. Ja nomnieks publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu vai kustamo mantu izmanto saimnieciskai darbībai un šajos noteikumos minēto atbalsta pasākumu piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, šajos noteikumos minēto atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā vai 13. un 14. punktā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

11. Šajos noteikumos minēto atbalstu var sniegt saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1408/2013), ievērojot šādus nosacījumus:

11.1. pirms atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nomnieka saņemtais de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

11.2. atbalsts tiek piešķirts un nomnieks ievēro nozaru un darbību ierobežojumus, kas minēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. pantā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā;

11.3. lai saņemtu atbalstu, nomnieks elektroniski iesniedz iznomātājam uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

11.4. iznomātājs uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un saskaņā ar de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

11.5. nomnieks apliecina, ka šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu nekumulēs ar citu de minimis atbalstu un ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām šo noteikumu ietvaros un citās atbalsta programmās;

11.6. ja nomnieks, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktam, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktam un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam;

11.7. iznomātājs un nomnieks datus par de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam;

11.8. lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

12. Ja nomnieks ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, nomniekam ir pienākums atmaksāt iznomātajam saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts nomniekam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

13. Šajos noteikumos minēto atbalstu var sniegt, ievērojot šādus nosacījumus:

13.1. atbalsts nedrīkst pārsniegt 800 000 euro vienam uzņēmumam Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikuma 3. panta 3. punktā vai Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē, vai Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L 369), 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Vienam uzņēmumam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, atbalsts nedrīkst pārsniegt 120 000 euro, savukārt nodokļu maksātājam, kas darbojas lauksaimniecības produktu primārajā ražošanā, atbalsts nedrīkst pārsniegt 100 000 euro;

13.2. atbalstu nedrīkst piešķirt uzņēmumam, kurš uz 2019. gada 31. decembri bija uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši šādām pazīmēm:

13.2.1. attiecībā uz saimnieciskās darbības veicēju, kas ir kapitālsabiedrība, – ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla, tas ir, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

13.2.2. attiecībā uz saimnieciskās darbības veicēju, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par tā parādsaistībām, – ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē norādītā kapitāla;

13.2.3. saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

13.2.4. lielajam saimnieciskās darbības veicējam, ja saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0;

13.3. atbalsts netiek piešķirts pēc 2020. gada 31. decembra;

13.4. atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

14. Ja šajos noteikumos minētos atbalsta pasākumus sniedz atbilstoši šo noteikumu 13. punktam, iznomātājs nodrošina:

14.1. informācijas publicēšanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

14.2. šajos noteikumos minēto atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju iznomātājs glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

15. Ja nomnieks ir pārkāpis šo noteikumu 13. punktā minētās prasības, tam ir pienākums atmaksāt iznomātājam visu saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts nomniekam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Grozīts ar MK 07.05.2020. noteikumiem Nr. 270)

16. Iznomātājs līdz 2020. gada 10. decembrim iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par šajos noteikumos minētajiem atbalsta pasākumiem, kas saskaņā ar pagaidu regulējumu saistībā ar Covid-19 tiek īstenoti atbilstoši šo noteikumu 13. un 14. punktam. Finanšu ministrija saņemto informāciju līdz 2020. gada 31. decembrim nosūta Eiropas Komisijai, kā arī iesniedz Eiropas Komisijai ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

17. Šo noteikumu 13., 14., 15. un 16. punkts stājas spēkā pēc tam, kad tiek saņemts Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 180Pieņemts: 02.04.2020.Stājas spēkā: 03.04.2020.Zaudē spēku: 18.07.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66B, 02.04.2020. OP numurs: 2020/66B.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
313681
{"selected":{"value":"09.05.2020","content":"<font class='s-1'>09.05.2020.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.05.2020","iso_value":"2020\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2020.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2020","iso_value":"2020\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2020.-08.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2020","iso_value":"2020\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2020.-29.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2020","iso_value":"2020\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2020.-09.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.05.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"