Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 2020. gada 31. martā (prot. Nr. 20 21. §)
Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
18. panta 6.5 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi (turpmāk – samazinātā akcīzes nodokļa likme) dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) (turpmāk – marķēta dīzeļdegviela) saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 28. pantu un tiek izmantoti zvejas kuģos, kas paredzēti zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos;

1.2. marķētās dīzeļdegvielas patēriņa limitus kalendāra gadā;

1.3. marķētās dīzeļdegvielas iegādes kārtību;

1.4. kārtību, kādā administrē marķētai dīzeļdegvielai samazināto akcīzes nodokļa likmi;

1.5. kārtību, kādā atmaksā akcīzes nodokli par marķēto dīzeļdegvielu, kas ir iegādāta izmantošanai zvejas kuģos, kas paredzēti zvejniecībai piekrastes ūdeņos.

2. Samazināto akcīzes nodokļa likmi marķētai dīzeļdegvielai piemēro saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – regula Nr. 651/2014), 44. panta 1., 2. un 3. punktu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem akcīzes nodokļa piemērošanas jomā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

3. Samazināto akcīzes nodokļa likmi šo noteikumu ietvaros nevar kumulēt ar citu de minimis atbalstu vai citu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

4. Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiemēro:

4.1. regulas Nr.  651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

4.1.1 ja uzņēmums, kurš darbojas gan regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta pirmās daļas "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma, nenodrošina izmaksu un darbību nošķiršanu tā, lai darbības izslēgtajās nozarēs negūtu labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu;

4.2. regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 23)

5. Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiemēro, ja persona atbilst vismaz vienam no regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

6. Saskaņā ar regulas Nr.  651/2014 12. pantu zvejnieks ar marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanu saistītos dokumentus glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

II. Zvejnieka atbilstības izvērtēšana un marķētās dīzeļdegvielas limita piešķiršana

7. Tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu piešķir zvejniekam, kas ir saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos, un marķēto dīzeļdegvielu izmanto kuģos, kas paredzēti zvejniecībai:

7.1. iekšējos ūdeņos;

7.2. piekrastes ūdeņos.

8. Tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu nepiešķir zvejniekam, kas kalendāra gadā ir iegādājies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes nodokļa piemērošanas jomā.

9. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, zvejnieks līdz kārtējā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1. pielikums). Zvejnieks iesniegumam pievieno atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, ar pašvaldību noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu.

10. Marķētās dīzeļdegvielas limitu zvejniecībai jūras piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos katram zvejniekam kalendāra gadā aprēķina, reizinot zvejniekam rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā kalendāra gadam piešķirto zvejas rīku daudzumu vai zivju tīklu garumu (iekšējos ūdeņos) ar marķētās dīzeļdegvielas kalendāra gada limitu attiecīgajam zvejas rīka veidam saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

11. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 1. martam:

11.1. izvērtē iesniegumā norādīto informāciju;

11.2. pārbauda, vai zvejnieks ir saņēmis atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un ir noslēdzis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos;

11.3. aprēķina marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam kalendāra gadam saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu;

11.4. par katru zvejnieku Lauku atbalsta dienesta vienotajā datubāzē (turpmāk – vienotā datubāze) norāda:

11.4.1. mērķi, kam paredzēts izmantot marķēto dīzeļdegvielu, – zvejniecībai iekšējos ūdeņos vai piekrastes ūdeņos;

11.4.2. aprēķināto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kalendāra gadam sadalījumā pa izmantošanas mērķiem;

11.5. pieņem lēmumu piešķirt tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu un lēmumā norāda:

11.5.1. Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru;

11.5.2. zvejniekam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam kalendāra gadam sadalījumā pa izmantošanas veidiem;

11.5.3. marķētās dīzeļdegvielas daudzumu, ko zvejnieks ir tiesīgs iegādāties kārtējā gadā;

11.6. pieņem lēmumu nepiešķirt tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja zvejnieks neatbilst šo noteikumu 5., 7. un 8. punktā minētajām prasībām.

11.1 Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad Lauku atbalsta dienests pieņēmis šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minēto lēmumu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

III. Marķētās dīzeļdegvielas iegādes kārtība

12. Zvejnieks ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, kurai uz 1000 litriem dīzeļdegvielas ir pievienots:

12.1. fiskālais marķieris – ķīmiskā viela butoksibenzols (CAS Nr. 1126-79-0) – vismaz 9,5 grami, bet ne vairāk kā 14,0 grami;

12.2. zilā krāsviela 1,4-bis(butilamino)-9,10-antrahinons (Solvent Blue 35, CAS Nr. 17354-14-2) vai cita ekvivalenta zilā krāsviela – vismaz 7,0 grami.

(Grozīts ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 23)

13. Zvejnieks marķēto dīzeļdegvielu ir tiesīgs iegādāties no komersanta, kuram ir:

13.1. likuma "Par akcīzes nodokli" 2. panta sestās daļas 1. punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem;

13.2. likuma "Par akcīzes nodokli" 2. panta sestās daļas 4. vai 5. punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, – no attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes.

14. Zvejnieks marķēto dīzeļdegvielu ir tiesīgs iegādāties, izmantojot kādu no bezskaidras naudas norēķinu veidiem.

15. Zvejnieks, iegādājoties marķēto dīzeļdegvielu, komersanta pārstāvim uzrāda šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētā lēmuma kopiju un personu apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvarojumu par tiesībām iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja zvejnieks ir juridiska persona.

16. Komersants pirms marķētās dīzeļdegvielas pārdošanas pārbauda šo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus, lai vienotajā datubāzē pārliecinātos par konkrētajam zvejniekam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu, un marķēto dīzeļdegvielu realizē, nepārsniedzot attiecīgo daudzumu.

17. Komersants, īstenojot šo noteikumu 16. punktā minēto darījumu, vienotajā datubāzē ievada informāciju par konkrētajam zvejniekam realizēto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu.

18. Ja komersants neievēro šo noteikumu 16. un 17. punktā minētās prasības un marķēto dīzeļdegvielu ir realizējis, pārsniedzot zvejniekam piešķirto kopējo daudzumu, komersants par marķēto dīzeļdegvielu, kas pārsniedz zvejniekam piešķirto kopējo daudzumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samaksā starpību starp akcīzes nodokļa standartlikmi un akcīzes nodokļa samazināto likmi saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes nodokļa piemērošanas jomā.

19. Marķētās dīzeļdegvielas attaisnojuma dokumentā un kases čekā, kas noformēts par marķētās dīzeļdegvielas iegādi, norāda arī Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un piegādes dokumentā – Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un tvertnes numuru, no kuras tika pārdota marķētā dīzeļdegviela.

20. Ja komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, marķēto dīzeļdegvielu realizē komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai, marķētās dīzeļdegvielas attaisnojuma un piegādes dokumentā norāda informāciju, ka dīzeļdegvielu paredzēts realizēt zvejniekam, piemērojot samazināto akcīzes nodokļa likmi.

21. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai, kārto atsevišķu uzskaiti par attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto šim mērķim deklarēto tādas marķētās dīzeļdegvielas tvertni, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

IV. Akcīzes nodokļa atmaksas kārtība piekrastes zvejniekiem

22. Vienotajā datubāzē tiek uzkrāta informācija par katram zvejniekam realizēto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu un samaksāto akcīzes nodokļa summu konkrētajā kalendāra gadā sadalījumā pa izmantošanas mērķiem.

23. Valsts ieņēmumu dienests, ņemot vērā vienotajā datubāzē esošo informāciju par konkrētajā kalendāra gadā realizēto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu un samaksāto akcīzes nodokļa summu, katram zvejniekam, kas dīzeļdegvielu ir iegādājies atbilstoši šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajam mērķim un kas kalendāra gadā nav iegādājies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes nodokļa piemērošanas jomā, līdz nākamā gada 1. aprīlim pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa atmaksu un atmaksā zvejnieka kalendāra gada laikā samaksāto likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteikto likmi zvejnieka norādītajā bankas kontā.

24. Ja zvejniekam ir nodokļu parāds un attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināti vai nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona pilda nodokļu parāda saistības, Valsts ieņēmumu dienests akcīzes nodokli neatmaksā, bet pārskaita to nodokļu parādu segšanai.

V. Akcīzes nodokļa administrēšanas, uzraudzības un kontroles kārtība

25. Zvejniekam ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt Lauku atbalsta dienestu par jebkurām izmaiņām, kuru dēļ varētu mainīties Lauku atbalsta dienesta lēmumā piešķirtās marķētās dīzeļdegvielas daudzums, tostarp nekavējoties informēt, ja piešķirtā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā vai zvejas atļauja (licence) ir apturēta vai anulēta.

26. Lauku atbalsta dienests:

26.1. nodrošina vienotas datubāzes izveidi, kurā autorizēta pieeja ir Valsts ieņēmumu dienestam un komersantiem, kas pārdod marķēto dīzeļdegvielu;

26.2. slēdz līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu un komersantiem, kas pārdod marķēto dīzeļdegvielu, par pieeju vienotajai datubāzei, informācijas apmaiņu un kārtību, kādā aktualizē informāciju par zvejniekiem realizēto marķēto dīzeļdegvielu;

26.3. nodrošina regulas Nr.  651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktā noteikto prasību izpildi;

26.4. nodrošina regulas Nr.  651/2014 12. pantā noteikto prasību izpildi;

26.5. lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu pieņem līdz regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. un 5. punktā un 59. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 758; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 23)

27. Zemkopības ministrija Lauku atbalsta dienestam nodrošina pieeju valsts informācijas sistēmai "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles informācijas sistēma", lai Lauku atbalsta dienests varētu pārbaudīt, vai zvejniekam ir piešķirta atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā jūras piekrastes ūdeņos vai zvejas atļauja (licence) piekrastes ūdeņos.

28. Lauku atbalsta dienests izlases veidā pārbauda vismaz piecus procentus zvejnieku, kam piešķirtas tiesības iegādāties marķēto dīzeļdegvielu. Ja tiek konstatēts, ka zvejniekam piešķirtais marķētās dīzeļdegvielas kopējais daudzums ir nepamatots, Lauku atbalsta dienests par pārsniegto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu informē zvejnieku un Valsts ieņēmumu dienestu.

29. Ja marķēto dīzeļdegvielu izmanto personas, kas to saņēmušas neatbilstoši šajos noteikumos paredzētajai kārtībai, vai marķētā dīzeļdegviela netiek lietota šo noteikumu 7. punktā paredzētajiem mērķiem, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa aprēķinu. Akcīzes nodokli aprēķina:

29.1. kā starpību starp likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto likmi un 14. panta 2.2 daļā noteikto likmi zvejniekiem, kas marķēto dīzeļdegvielu izmanto kuģos zvejniecībai iekšējos ūdeņos;

29.2. kā starpību starp likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto likmi un 18. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

29.1 Ja ir pārkāptas regulas Nr. 651/2014 prasības, zvejniekam ir pienākums iemaksāt valsts budžetā visu saskaņā ar šiem noteikumiem saņemto nelikumīgo valsts atbalsta summu kopā ar procentiem, ko Valsts ieņēmumu dienests aprēķina, izmantojot šādu formulu:

,

kur

A – nelikumīgā valsts atbalsta apmēra un nelikumīgā valsts atbalsta procentu summa par saņemto minētā atbalsta apmēru nelikumīgā valsts atbalsta procentu aprēķina periodā;

Mn – katrs faktiski saņemtais nelikumīgais valsts atbalsta apmērs, euro;

n – nelikumīgā valsts atbalsta saņemšanas gadījumi;

ry – atsauces likme, izteikta procentos, kuru publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu un kura bija spēkā brīdī, kad nelikumīgais valsts atbalsta apmērs saņemts, procentiem pieskaitot 100 bāzes punktus;

t – katram saņemtajam nelikumīgajam valsts atbalsta apmēram piemērojamo atsauces likmi pārskata katru gadu un attiecībā uz nākamo periodu piemēro atjaunoto (t + 1) atsauces likmi attiecīgā atbalsta piešķiršanas dienā;

dn – nelikumīgā valsts atbalsta procentu aprēķina periods, izteikts dienās, katram saņemtajam nelikumīgajam valsts atbalsta apmēram.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

29.2 Nelikumīgi izmaksātā valsts atbalsta un procentu summu, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 29.1 punktam, zvejnieks samaksā valsts budžetā 30 dienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma saņemšanas. Ja zvejnieks lēmumā norādītajā termiņā nesamaksā aprēķināto nelikumīgi izmaksātā valsts atbalsta un procentu summu, to piedzen nodokļu administrēšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

30. Marķētās dīzeļdegvielas apriti uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

31. Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši kompetencei organizē mehānisko transportlīdzekļu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai marķēto dīzeļdegvielu izmanto tikai tās personas, kas to ir saņēmušas saskaņā ar šajos noteikumos paredzēto kārtību, un vai marķētā dīzeļdegviela tiek lietota šo noteikumu 7. punktā paredzētajiem mērķiem. Pārbaudes laikā Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem ir tiesības paņemt degvielas paraugus no attiecīgo mehānisko transportlīdzekļu un kuģu degvielas sistēmas (arī no degvielas tvertnes). Par marķēto dīzeļdegvielu ir uzskatāmi arī tādi naftas produkti, kuri neatbilst šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām, bet kuros ir konstatēta vismaz vienas šo noteikumu 12. punktā minētās vielas klātbūtne.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Zvejnieks šo noteikumu 9. punktā minēto iesniegumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz 2020. gada 1. jūnijam.

33. Lauku atbalsta dienests:

33.1. šo noteikumu 11. punktā minētās darbības veic līdz 2020. gada 1. jūlijam;

33.2. aprēķinot marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu, to izdala ar 12 un reizina ar astoņi.

33.1 Komersants marķēto dīzeļdegvielu līdz 2024. gada 30. jūnijam drīkst realizēt zvejniekam Latvijas Republikā, papildus nepievienojot šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto ķīmisko vielu (fiskālo marķieri), ja iezīmētiem naftas produktiem uz 1000 litriem ir pievienota ķīmiskā viela N-etil-n-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilīns (Solvent Yellow 124, CAS Nr. 34432-92-3) – vismaz 6,0 grami, bet ne vairāk kā 9,0 grami.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

33.2 Zvejnieks līdz 2024. gada 30. jūnijam ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, kurai uz 1000 litriem dīzeļdegvielas ir pievienots fiskālais marķieris – ķīmiskā viela N-etil-n-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilīns (Solvent Yellow 124, CAS Nr. 34432-92-3) – vismaz 6,0 grami, bet ne vairāk kā 9,0 grami.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

34. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. maijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 173
Iesniegumā norādāmā informācija

Iesniegumā ietver vismaz šādu informāciju:

1) par klientu – vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru;

2) klienta kontaktinformāciju – tālruņa numuru vai mobilā tālruņa numuru;

3) mērķi, kādam paredzēts izmantot marķētu dīzeļdegvielu, – zvejniecībai iekšējos ūdeņos vai piekrastes ūdeņos;

4) kalendāra gadam piešķirto zvejas rīku skaitu sadalījumā pa to veidiem;

5) īpašumā, turējumā vai valdījumā esošos kuģus, to reģistrācijas numurus un motora veidus;

6) apliecinājumu, ka kalendāra gada laikā netika iegādāta marķētā dīzeļdegviela ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes nodokļa piemērošanas jomā;

7) apliecinājumu par sniegtās informācijas patiesumu un to, ka zvejniekam ir zināmi akcīzes nodokļa atvieglojuma saņemšanas nosacījumi un ka viņš apņemas tos ievērot;

8) klienta norēķinu konta numuru, uz kuru atmaksājams akcīzes nodoklis.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 31. marta
noteikumiem Nr. 173
Marķētās dīzeļdegvielas limits kalendāra gadam

1. Sadalījums pa zvejas rīku veidiem zvejniecībai jūras piekrastes ūdeņos

Nr.
p. k.

Zvejas rīka veids

Dīzeļdegvielas limits vienam zvejas rīkam (litri)

1.1.

Plekstu vads, zivju vads

400

1.2.

Reņģu stāvvads

310

1.3.

Zivju murds

130

1.4.

Apaļo jūrasgrunduļu murds, lucīšu murds, sīkzivju murds

70

1.5.

Akmeņplekstu tīkls, reņģu tīkls, zivju tīkls

50

 

2. Sadalījums pa zvejas rīku veidiem zvejniecībai iekšējos ūdeņos

Nr.
p. k.

Zvejas rīka veids

Dīzeļdegvielas limits vienam zvejas rīkam (litri)

2.1.

Nēģu murds (izņemot murdus nēģu tačos), zivju murds, zušu murds

70

2.2.

Tīkls nēģu zvejai

50

2.3.

Zivju tīkls (par metru)

1

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 31.03.2020.Stājas spēkā: 01.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 02.04.2020. OP numurs: 2020/66.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
313622
{"selected":{"value":"11.01.2024","content":"<font class='s-1'>11.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.01.2024","iso_value":"2024\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2021","iso_value":"2021\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2021.-10.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-22.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"