Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 150

Rīgā 2020. gada 19. martā (prot. Nr. 16 7. §)
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus garantiju veidā saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

2. Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"), ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus.

3. Atbilstoši šiem noteikumiem atbalstu var saņemt šādi saimnieciskās darbības veicēji:

3.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai vai Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  702/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;

3.2. lielie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai.

(Grozīts ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

4. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

5. Garantiju izsniegšanas kārtību, kā arī kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā (turpmāk – kredītiestāde). Zaudējumi, ievērojot garantijas apmēru, tiek segti proporcionāli starp kredītiestādi un sabiedrību "Altum".

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 820 redakcijā)

6. Sabiedrībai "Altum" šīs programmas īstenošanai pieejams valsts budžeta finansējums, kas nepārsniedz 8 500 000 euro.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

II. Atbalstāmie finanšu pakalpojumi un garantijas apjoms

7. Garantiju piešķir par šādu finanšu pakalpojumu:

7.1. aizdevums investīciju veikšanai;

7.2. aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, t. sk. kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti),

7.3. finanšu līzings, finanšu līzinga limiti.

8. Atbalstu piešķir:

8.1. par jauniem šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem vai esošiem šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ja kredītiestāde pagarina šo finanšu pakalpojumu līgumu darbības termiņu;

8.2. par esošiem šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ja kredītiestāde saimnieciskās darbības veicējam atliek pamatsummas maksājumus līdz diviem gadiem un, ja nepieciešams, pagarina finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu.

9. Garantiju piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējs ir ekonomiski dzīvotspējīgs un garantija ir nepieciešama, lai mazinātu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai finanšu stāvokli.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 820 redakcijā)

10. Garantija sedz līdz 50 % no neatmaksātās finansējuma pamatsummas.

11. Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25 % no saimnieciskās darbības veicēja 2019. gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 miljonus euro vienam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

13. (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

14. Garantijas termiņš nepārsniedz sešus gadus šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem un trīs gadus šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

III. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

15. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

15.1. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

15.2. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

15.3. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

15.4. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

15.5. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

15.6. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu";

15.7. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

16. Atbalstu nepiešķir:

16.1. vidējam vai lielajam saimnieciskās darbības veicējam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.   651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

16.2. sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

16.2.1. tas 2019. gada 31. decembrī jau bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;

16.2.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ir pasludināts maksātnespējas process vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns;

16.3. saimnieciskās darbības veicējam, kuram saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, un nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Sabiedrība "Altum" pārbauda atbilstību šim nosacījumam līdz garantijas vēstules izsniegšanai.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

16.1 (Svītrots ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 302)

IV. Garantijas prēmija un valsts atbalsta nosacījumi

(Nodaļas nosaukums MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

17. Garantijas gada prēmijas likme ir 0,5 % no garantijas segtās finanšu pakalpojumu summas. Ja lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem garantijas termiņš pārsniedz četrus gadus, tad, sākot ar ceturto gadu, līdz garantijas termiņa beigām garantijas prēmijas gada likme ir 1,25 %.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

19. Ja ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās valsts atbalsta prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 820 redakcijā)

20. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu kā apgrozāmo līdzekļu aizdevumu. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu par tām pašām izmaksām nedrīkst apvienot ar finansējumu jebkādu citu valsts atbalsta projektu vai programmu ietvaros.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

21. Sabiedrība "Altum" nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumā "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums) noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

21.1 Sabiedrība "Altum" savā tīmekļvietnē publicē sarakstu, kurā norāda visus saimnieciskās darbības veicējus, kuri šo noteikumu ietvaros ir saņēmuši aizdevumu, un katram saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā aizdevuma apmēru.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 419 redakcijā)

22. Sabiedrība "Altum" nodrošina saskaņā ar šiem noteikumiem sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju sabiedrība "Altum" glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

23. Finanšu ministrija, pamatojoties uz sabiedrības "Altum" iesniegto informāciju, līdz Pagaidu regulējumā noteiktajam termiņam informē Eiropas Komisiju par šo pasākumu, kā arī iesniedz Eiropas Komisijai ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

24. Sabiedrība "Altum" garantijas sniedz līdz Pagaidu regulējuma 3.2. iedaļā "Atbalsts aizdevumu garantiju veidā" noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam.

(MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra
pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs S. Ģirģens
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 19. marta
noteikumiem Nr. 150
Gada drošās zonas prēmijas likmes

(Pielikums svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 150Pieņemts: 19.03.2020.Stājas spēkā: 21.03.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57A, 20.03.2020. OP numurs: 2020/57A.3
Dokumenta valoda:
LVENRU
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
313371
{"selected":{"value":"28.06.2022","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.06.2022","iso_value":"2022\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-27.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.06.2021","iso_value":"2021\/06\/24","content":"<font class='s-1'>24.06.2021.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2021","iso_value":"2021\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2021.-23.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2020","iso_value":"2020\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2020.-11.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2020","iso_value":"2020\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2020.-25.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)