Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 150

Rīgā 2020. gada 19. martā (prot. Nr. 16 7. §)
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus garantiju veidā saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

2. Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"), ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus.

3. Atbilstoši šiem noteikumiem atbalstu var saņemt šādi saimnieciskās darbības veicēji:

3.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai vai Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  702/2014), 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;

3.2. lielie saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai.

(Grozīts ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

4. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

5. Garantiju izsniegšanas kārtību, kā arī kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību, kura reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā. Zaudējumi, ievērojot garantijas apmēru, tiek segti proporcionāli starp kredītiestādi un sabiedrību "Altum".

6. Sabiedrībai "Altum" šīs programmas īstenošanai pieejams valsts budžeta finansējums, kas nepārsniedz 25 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

II. Atbalstāmie finanšu pakalpojumi un garantijas apjoms

7. Garantiju piešķir par šādu finanšu pakalpojumu:

7.1. aizdevums investīciju veikšanai;

7.2. aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, t. sk. kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti),

7.3. finanšu līzings, finanšu līzinga limiti.

8. Atbalstu piešķir:

8.1. par jauniem šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem vai esošiem šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ja kredītiestāde pagarina šo finanšu pakalpojumu līgumu darbības termiņu;

8.2. par esošiem šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ja kredītiestāde saimnieciskās darbības veicējam atliek pamatsummas maksājumus līdz diviem gadiem un, ja nepieciešams, pagarina finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu.

9. Garantiju piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējs ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī sabiedrībai "Altum" saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu iesniegtajos garantijas pieteikuma dokumentos tiek pierādīts, ka konkrētā saimnieciskās darbības veicēja darbību ir ietekmējušas Covid-19 izplatības sekas un tās atstājušas ietekmi uz saimnieciskās darbības veicēja finansiālo stāvokli – operatīvie finanšu dati uzrāda apgrozījuma kritumu, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, vai pasliktinās likviditātes rādītāji, salīdzinot ar 2019. gada datiem.

10. Garantija sedz līdz 50 % no neatmaksātās finansējuma pamatsummas.

11. Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25 % no saimnieciskās darbības veicēja 2019. gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 miljonus euro vienam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

13. (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

14. Garantijas termiņš nepārsniedz sešus gadus šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem un trīs gadus šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

III. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

15. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

15.1. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

15.2. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

15.3. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

15.4. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

15.5. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

15.6. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu";

15.7. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

16. Garantiju nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja tas uz 2019. gada 31. decembri bija nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar vismaz vienu no šādām pazīmēm:

16.1. kapitālsabiedrībai uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

16.2. saimnieciskās darbības veicējam, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par tā parādsaistībām, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

16.3. saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicēji atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

16.4. lielajam saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0.

IV. Garantijas prēmija un valsts atbalsta nosacījumi

(Nodaļas nosaukums MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

17. Garantijas gada prēmijas likme ir 0,5 % no garantijas segtās finanšu pakalpojumu summas. Ja lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem garantijas termiņš pārsniedz četrus gadus, tad, sākot ar ceturto gadu, līdz garantijas termiņa beigām garantijas prēmijas gada likme ir 1,25 %.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

19. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis šo noteikumu prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

20. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu kā apgrozāmo līdzekļu aizdevumu. Saskaņā ar šiem noteikumiem sniegto atbalstu par tām pašām izmaksām nedrīkst apvienot ar finansējumu jebkādu citu valsts atbalsta projektu vai programmu ietvaros.

(MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

21. Sabiedrība "Altum" nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

22. Sabiedrība "Altum" nodrošina saskaņā ar šiem noteikumiem sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju sabiedrība "Altum" glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

23. Finanšu ministrija līdz 2020. gada 31. decembrim informē Eiropas Komisiju par šo pasākumu, kas tiek īstenots saskaņā ar pagaidu regulējumu saistībā ar Covid-19, kā arī iesniedz Eiropas Komisijai ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

V. Noslēguma jautājums

24. Sabiedrība "Altum" garantijas sniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra
pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs S. Ģirģens
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 19. marta
noteikumiem Nr. 150
Gada drošās zonas prēmijas likmes

(Pielikums svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 154)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 150Pieņemts: 19.03.2020.Stājas spēkā: 21.03.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57A, 20.03.2020. OP numurs: 2020/57A.3
Dokumenta valoda:
LVENRU
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
313371
{"selected":{"value":"26.03.2020","content":"<font class='s-1'>26.03.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.03.2020","iso_value":"2020\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2020","iso_value":"2020\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2020.-25.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.03.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)